(11.50 hodin)
(pokračuje Gongol)

Rovněž by tak docházelo k odbourávání některých starých ekologických zátěží.

Ten pozměňovací návrh pak předložím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má nyní kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Já bych navázal na své vystoupení k této poslanecké iniciativě, vystoupení, které jsem k této záležitosti měl na rozpočtovém výboru.

Já bych chtěl zrekapitulovat, že pokud si přečteme tento návrh, tak jsem toho názoru, že je nezbytné řešit problematiku ochrany životního prostředí, ekologických zátěží i živelních událostí z hlediska všech souvislostí, ale s tím, že možnosti a pravidla uvolňování finančních prostředků na jednotlivé projekty budou stanoveny zákonem přesně, nikoli tímto návrhem, který je vlastně jakýmsi bianco šekem pro převod peněz z Fondu národního majetku na fond životního prostředí.

Za druhé. Považuji za vhodné tuto problematiku řešit prostřednictvím vládního návrhu zákona, a nikoli poslaneckou iniciativou. A vláda avizuje, že takovýto návrh zákona, kterým by měnila zákon o Fondu národního majetku a o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby, připravuje.

Za třetí. Jsem přesvědčen též o tom, že zajištění záměrů spojených s umožněním převodu prostředků z Fondu národního majetku České republiky do Státního fondu životního prostředí České republiky, jak to navrhují předkladatelé, si vyžaduje i příslušnou novelu zákona o Státním fondu životního prostředí, která zde předložena není.

Za čtvrté. Jsem přesvědčen o tom, že použití prostředků Fondu národního majetku na nápravu škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů není akceptovatelné pro náhradu škod způsobených po 20. prosinci 1991, kdy nabyla účinnosti novela horního zákona, a na základě níž mají těžební organizace povinnost zajistit sanaci včetně kultivací, a k tomuto účelu vytvářejí na vrub svých nákladů rezervu finančních prostředků. Ani toto datum v tomto návrhu zmíněno není.

A dále bych chtěl podotknout, že faktickému stavu neodpovídá ani tvrzení, že finanční prostředky uvolněné vládou na revitalizaci krajiny skončí pouze v uhelných společnostech, jímž předkladatelé odůvodňují umožnění převodu prostředků na Státní fond životního prostředí České republiky. Ve skutečnosti tyto společnosti pouze předkládají projekty meziresortní komisi, které řeší ekologické škody, a nejsou tedy ani příjemci těchto prostředků.

To je tedy pět důvodů, pro které já dávám v obecné rozpravě návrh na zamítnutí tohoto návrhu ve druhém čtení.

A zároveň jsem velmi překvapen tím, že argumenty, které jsem zde sdělil, jsou v podstatě totožné s argumenty vlády, a žádný zástupce vlády nám tyto argumenty, které jsem zde před chvílí sdělil, nepřišel vysvětlit, a vláda vlastně nezaujímá k tomuto návrhu jakýkoli postoj, jakkoli deklaruje, že je lepší řešit tento problém prostřednictvím vládního návrhu zákona, který vláda má mít připraven.

Takže já bych poprosil pana ministra financí, aby v této věci před sněmovnu předstoupil a vysvětlil jak vládní stanovisko k této věci, případně vysvětlil, zda vláda již avizovaný návrh má připraven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a současně při pohledu do řad vlády a při upozornění z pléna prosím, aby při nepřítomnosti premiéra vlády České republiky zde byl přítomen některý z pověřených místopředsedů vlády.

Slovo má nyní pan kolega Vojíř, připraví se pan kolega Kužvart. A poprosil bych předsedu poslaneckého klubu ČSSD, aby zkusil realizovat můj apel.

Prosím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, vážení předkladatelé, dámy a pánové. Tento návrh zákona je svým způsobem předkládán už poněkolikáté. Tento návrh zákona vychází prioritně ze slibu, který učinil expremiér Zeman, a je nutno říci, že to byl návrh, který bezesporu měl jistou formu populismu v dané chvíli, protože bylo v době před volbami do Poslanecké sněmovny.

Na druhé straně je zjevné, že staré ekologické zátěže po důlní činnosti existují, že byly způsobeny těžbou uhlí, případně nerostných surovin, a že díky tomu, že novela horního zákona, která nařídila společnostem, aby kumulovaly prostředky do fondu, za který poté bude provedena sanace odtěženého území, vstoupila v platnost až v roce 1991, tak bylo svým způsobem logické nalézt řešení do tohoto času.

Já a mí kolegové jsme také předložili návrh zákona, který však umožňoval pouze - a to podtrhuji - pouze Fondu národního majetku, aby z privatizačních prostředků část těchto prostředků na základě rozhodnutí vlády a samozřejmě na základě existujících projektů použil na sanaci takovýchto území. Shodou okolností se jedná o území, která jsou dnes velmi strukturálně postižena jak tím, že je v nich vysoká nezaměstnanost, tak tím, že v daných územích jsou jeden či dva, přinejhorším tři typy průmyslu, a samozřejmě, že to je vždy velmi nebezpečné.

Já osobně jsem to vnímal i jistou formu podpory, která může mít ve svém důsledku několik efektů. Jeden efekt je samotná krajinotvorba a zlepšení životního prostředí, to na straně jedné. Druhý efekt je ten, že touto sanací mohly býti souběžně vybudovány plochy vhodné pro podnikání. A třetí efekt byl ten, že v daném území naleznou práci ti, kteří by o to samozřejmě stáli, a to ve dvou rovinách: při sanaci samotné a následně při údržbě toho území.

Tento návrh, který jsme předložili my, jsem stáhl, a ten důvod byl zřejmý. Dle mého názoru existovala většina v Poslanecké sněmovně, která se klonila k tomu, že do tohoto návrhu, který jsme předložili my, poslanci ODS, byl vtělen jeden pozměňovací návrh, který je i v tomto návrhu zákona, který předkládá pan poslanec Aubrecht a další, a ten spočíval v tom, že je tu snaha zavést financování dalšího státního fondu z prostředků Fondu národního majetku. My jsme se obávali toho, že dojde k rozmělnění jak snahy, tak ale především prostředků, které mají býti uvolněny na takovéto sanace.

Já myslím, že čas dokonce ukázal, že Fond národního majetku si velmi úspěšně umí poradit s těmi projekty, které jsou připraveny, které byly meziresortní či mezivládní komisí vybrány například, budu hovořit pouze o Severočeském kraji. Nevím, jak je tomu přesně na severní Moravě například.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP