(11.40 hodin)
(pokračuje Vícha)

Jedná se o veškeré návrhy zákonů týkající se životního prostředí - tisky 354, 356, 177, 267, 268. Zařadit na úterý 21. 10. za třetí bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním bez rozpravy. Ještě jednou rekapituluji - zařadit body 41, 42, 43, 44, 45 a 46, zelené zákony, za třetí bod našeho úterního jednání.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 40. Kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 128, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu

 

15.
Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové,
Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 289/ - druhé čtení

 

Prosím, aby tento návrh uvedl zástupce navrhovatelů kolega Aubrecht.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předložená novela je jednoduchý technický návrh, který má umožnit vládě, aby případné ekologické škody, které nejsou obsaženy v privatizačních smlouvách, se mohly řešit z výnosů z privatizace. Dále je zde možnost případných havárií v obcích různými třemi způsoby.

Podrobně jsme to probírali v prvním čtení, čili na začátek by takové jednoduché uvedení mělo stačit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Tento návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 289/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se zhostil své povinnosti jako zpravodaj rozpočtového výboru a seznámil vás s usnesením číslo 233 ze dne 10. 9. 2003. Je to usnesení k návrhu poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších, kterým se mění zákon České národní rady číslo 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tisk 289.

Po úvodním slově zástupce předkladatelů poslance Aubrechta, zpravodajské zprávě poslance Gongola a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších, kterým se mění zákon České národní rady číslo 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tisk 289, vyslovila souhlas s touto připomínkou: V úvodní větě článku 1 před slova "se mění takto" vložit slova "ve znění zákona číslo 285/1991 Sb., zákona 438/1991 Sb., zákona 569/1991 Sb., zákona 282/1992 Sb., zákona 210/1993 Sb., zákona 224/1994 Sb., zákona 120/1995 Sb., zákona 135/1996 Sb., zákona 104/2000 Sb., zákona 211/2000 Sb., zákona 220/2000 Sb., zákona 239/2001 Sb., zákona 15/2000 Sb. a zákona 320/2002 Sb.

2. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Což jsem učinil. Zároveň, pane předsedající, se přihlašuji po otevření obecné rozpravy do diskuse.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se do obecné rozpravy hlásí. Pan zpravodaj, kolega Vojíř a kolega Kocourek.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Dámy a pánové, jak jsem zdůraznil ve své zpravodajské zprávě v prvním čtení, tento poslanecký návrh v podstatě řeší usnesení vlády číslo 592 z 12. června 2002, které ukládá ministru financí a ministru průmyslu a obchodu připravit novelizaci § 18 odst. 2 zákona 171/1991, umožňující realizaci projektů výstavby průmyslových zón v místech, která jsou přílohou materiálu projednávaného vládou. Tam jsou uvedeny i zóny založené v místech utlumovaných dolů, které jsou dnes v majetku státu. Proto v podrobné rozpravě předložím pozměňovací návrh, jehož cílem je umožnit, aby tento majetek státu byl převeden do majetku veřejné správy.

Tento cíl je legislativně zakotvit možnost bezúplatného převodu nemovitého majetku státních podniků založených ústředními orgány státní správy na obce či kraje analogicky, jako to umožňuje zákon 174/2003, o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky. Zmíněný zákon byl však přijat v podobě, podle které lze takto bezúplatně a bez předchozí nabídky převádět pouze vojenský materiál nebo majetek, s nímž má právo hospodařit Ministerstvo vnitra. Navrhované řešení cestou stručné změny zákona o státním podniku by takové převody umožňovalo i v případě státních podniků. Navrhovaná právní úprava by poskytla možnost využití některých nepotřebných objektů zejména v oblastech, kde dochází k útlumu dolů, a také při budování průmyslových zón by tak byla rozšířena možnost obcí při podpoře podnikání v regionech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP