(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11.30, vypršela doba na přestávku poslaneckého klubu KSČM, o kterou požádal jeho předseda, a to před hlasováním o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Odhlašuji vás na žádost z pléna a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Přikročíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 39 a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem zamítnout návrh zákona. Kdo je proti?

Z přítomných 158 poslanců hlasovalo 33 pro, 109 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Petra Plevy, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím dát pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 281/2, to je usnesení výboru k tomuto zákonu. Návrh zní takto: V článku I v § 4 odst. 1 se slova "8. březen Mezinárodní den žen" zrušují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil přednést pozměňovací návrh, který se týká § 1 státních svátků, a to je "8. květen - Den osvobození", místo toho "8. květen - Den vítězství".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovolím stáhnout svůj návrh, který jsem předtím sdělil, protože se mi zdá, že tu myšlenku a podstatu vystihl lépe pan kolega Pleva, který podal návrh nyní. Já se ztotožním s jeho návrhem a usnadním sněmovně hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Paní kolegyně Gruntová.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Já vám děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já si dovolím přednést dva pozměňovací návrhy, které se vztahují k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Oba se týkají článku I., § 4 odst. 1.

Můj první návrh má dvě části. Za prvé vycházím ze stanoviska České rady pro oběti nacismu a navrhuji za datem 27. leden slova "Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti" nahradit slovy "Významný den obětí nacismu a boje proti násilí, rasismu, antisemitismu a xenofobii". Za druhé - za datem 27. červen slova "Den památky obětí komunistického režimu" nahradit slovy "Den obětí studené války".

Můj druhý návrh je podmíněný. Pokud nebude přijat předchozí první pozměňovací návrh, tedy obě jeho části, pak navrhuji z článku I. v § 4 odst. 1 vypustit slova "27. leden - Den obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti" a slova "27. červen - Den památky obětí komunistického režimu".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. O slovo ještě požádal zástupce předkladatelů před ukončením projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, poslanecký klub KSČM přišel ve svém usnesení s tím, že mě požene před mandátový a imunitní výbor. V novinách jsem se dočetl, že oním důvodem je to, že jsem označil paní poslankyni Gruntovou za učitelku. Musím říci, že je to velmi smutné, protože já jsem v životě neposuzoval lidi podle toho, jaké povolání vykonávají, a to proto, že zvláště za komunismu ti nejkvalitnější lidé dělali ta nejobyčejnější povolání. Život mě naučil něco, co asi komunisté dodnes nepochopili.

Důvod mé argumentace by možná osvětlila věta, kterou paní poslankyně Gruntová řekla v prvním čtení. Cituji: "S ohledem na svoji profesi musím reagovat na opakující se pravopisnou chybu v důvodové zprávě. Podstatné jméno žid je zde psáno s velkým počátečním písmenem, jako by se jednalo o národnost." No comment.

Dále bych se chtěl ohradit proti tomu, když kolega Ransdorf nás tak poučuje o tom, jaký je on historik a že my ostatní bychom měli spíše poslouchat jeho rady. Cituji: "Konference ve Wannsee totiž znamenala konec plánovitého vyhubení jedné velké skupiny obyvatelstva." Doporučil bych, pane kolego, základní historickou literaturu.

Co se týká údaje kolegy Ransdorfa o tom, že stalinismus byl vlastně nositelem humanismu, rád bych se ho zeptal, zdali za onu humanistickou misi považuje i komunisty řízený hladomor na Ukrajině.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji i panu předkladateli.

Pan kolega Vícha avizoval procedurální návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Vícha: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že už jsme schválili projednání bodu týkajícího se životního prostředí na úterý 21. října, po dohodě s předkladatelem a se zpravodaji navrhuji, abychom připojili k tomuto bodu ještě body 42, 43, 44, 45 a 46.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP