(Jednání pokračovalo v 9.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 9.51 hodin. Já bych vás rád informoval o závěrech jednání s předsedy poslaneckých klubů. Předsedové poslaneckých klubů se shodli na tom, že vám mám předložit k hlasování následující návrh. Jedná se o zařazení nového bodu do pořadu naší schůze s názvem Informace ministryně zdravotnictví, s pevnou lhůtou zařazení v pátek, tedy zítra, v 9 hodin.

Já vás v tuto chvílí odhlásím a prosím o novou registraci.

Než začneme hlasovat, poskytnu vám velmi zajímavou informaci, že pan ministr Stanislav Gross má náhradní kartu číslo 4 a předseda rozpočtového výboru poslanec Kalousek má náhradní kartu číslo 2.

 

Pokud jste všichni přihlášeni, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 37 o návrhu na zařazení nového bodu na zítřek v 9 hodin, a to bodu Informace ministryně zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 173 hlasujících bylo 151 pro, 4 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme pokročit v jednání dnešního dopoledne. Budeme pokračovat v projednávání zákonů ve druhém čtení. Začneme bodem 11. Schválili jsme, že jej budeme projednávat hned po bodu, jehož projednávání jsme ukončili včera. Pak se vrátíme k přerušenému bodu 14 a dále budeme pokračovat podle schváleného pořadu. Takto vám to bylo také oznámeno.

 

V tuto chvíli se budeme věnovat bodu

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 261/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Prosím ho, aby se ujal slova, a vás ostatní prosím, abyste případná neodkladná jednání vedli v kuloárech, nikoliv v Poslanecké sněmovně, v místnosti, kde jednáme.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedl druhé čtení návrhu novely zákoníku práce. Cílem předložené novely zákona, kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, je především implementace směrnic Evropských společenství, které byly přijaty v průběhu let 2000 až 2002, tudíž až po přijetí tzv. první harmonizační novely zákoníku práce. Jde o tři směrnice, které se týkají rovného zacházení a zákazu diskriminace v zaměstnání.

Vládní návrh novely zákoníku práce dále reaguje na nedostatečnou právní úpravu uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou. Hlavním cílem této navrhované úpravy je omezit soustavné a bezdůvodné opakování pracovních poměrů na dobu určitou, to znamená řetězení pracovních poměrů, přičemž je pamatováno na nezbytné výjimky z této obecné zásady.

(V sále je velký hluk.)

Předložený návrh rovněž obsahuje úpravy zákoníku práce, které by měly vést k odstranění nejzávažnějších aplikačních problémů vznikajících po nabytí účinnosti novely zákoníku práce v roce 2001. Jedná se především o změnu ustanovení upravujících takzvanou konkurenční doložku a dořešení možnosti skončit pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele s jmenovaným či voleným zaměstnancem, který odmítl další pracovní zařazení u zaměstnavatele.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, promiňte, omlouvám se, ale protože na moji výzvu nikdo nedal, dovolím si všechny kolegy poprosit, požádat, případně jim nařídit, aby neodkladná jednání, která se bezpochyby mohou vyskytnout, vedli v kuloárech. Týká se to pana poslance Teplíka, Mládka a dalších.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji, pane místopředsedo. Vládní návrh zákona byl projednán výborem pro evropskou integraci, petičním výborem a výborem pro sociální politiku a zdravotnictví. S pozměňovacími návrhy, které byly schváleny v petičním výboru a ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, souhlasím.

Věřím, že pokud budou předloženy ještě další pozměňovací návrhy, budou vedeny snahou o zkvalitnění textu vládního návrhu zákona. Považuji však za nezbytné připomenout, že jakýkoliv nesystémový zásah do předloženého návrhu může způsobit výkladové problémy při aplikaci zákona v praxi.

V současné době již byly zahájeny práce na přípravě koncepce nového zákoníku práce, který by měl problematiku pracovněprávních vztahů řešit v celém komplexu. V podstatě nový zákoník, který se připravuje víceméně již několik let, je ve fázi, kdy bude připraven k předložení do vlády a do Poslanecké sněmovny, čili teď se jedná o poměrně významnou změnu zákoníku práce, která je myslím 38. nebo 39. v pořadí. Naším cílem ale je udržet úroveň pracovního práva na úrovni, která odpovídá dnešní době a požadavkům i naší pozici v rámci Evropské unie. Nový zákon je připravován i ve spolupráci se sociálními partnery a všemi zodpovědnými.

Věřím tomu, že tento návrh, který jsme předložili, bude přijatelný pro Poslaneckou sněmovnu a následně i Senát.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a petičnímu výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 261/1 až 3. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením číslo 101 ze 16. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví konané 11. 9. 2003. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 261, a přijala k tomuto návrhu změny a doplnění, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 261/2.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP