(15.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Vzhledem k těsnému hlasování chvíli počkám.

Takže obdržela jsem zprávu, že je vše v pořádku, lze tedy konstatovat, že tento návrh byl zamítnut.

Vyčkala jsem natolik dlouho, že upozorňuji, že případné další námitky - tak já ještě chvíli počkám. (Poslanci kontrolují v hloučcích sjetiny hlasování.)

Obdržela jsem informaci, že hlasování proběhlo v pořádku.nNe? Neproběhlo. Pouze chci všechny upozornit, že zpochybnění hlasování se týká chyby v hlasování, nikoliv pokud možno změny názoru, páni poslanci. Takže budeme pokračovat.

 

Dalším bodem je

 

27.
Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 599/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Payne, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní místopředsedkyně. Spolu s dalšími poslanci předkládáme návrh, který je po mém soudu již známý, sněmovnou procházel již v několika fázích. Předložený návrh vychází ze zásady, podle které všechny projevy nesnášenlivosti, zášti a nenávisti mají stejnou podstatu a jsou stejně nebezpečné pro demokratickou společnost. Proto také by měly orgány činné v trestním řízení pro nim postupovat se stejnou důrazností.

Je to možná smutné konstatování, ale ukazuje se, že hnutí a směrů, organizací, které používají jako prostředky k prosazování politických myšlenek nástroje, kterými není diskuse, využívání demokratických institucí, parlamentních institucí, ale namísto toho využívají nátlakových prostředků, omezování práv a svobod druhých apod., zdá se, že takovýchto případů stále přibývá. Tím spíše se domnívám, že dosavadní vývoj dává za pravdu tomu, že potřebujeme obecnější a novější úpravu tohoto paragrafu trestního zákona, a já věřím, že předložený návrh tyto problémy řeší.

Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 592/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, jak již bylo řečeno, ústavně právní výbor se zabýval touto zákonnou předlohou na své 58. schůzi 4. července a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které byly přijaty na této schůzi ústavně právního výboru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Křečkovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Paní předsedající, prosím vás...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid v jednacím sále. Paní poslankyně, páni poslanci, je zajímavé, že nepřímou úměrností s ubývajícím počtem poslanců přibývá hluk v sále. Takže poprosím všechny, aby se usadili na svá místa, a když již nebudou sledovat řečníka, tak jej alespoň nerušili.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Projednáváme bod, o kterém jsme tady již hovořili, a už v novém prvním čtení byla k této otázce poměrně podrobná rozprava. I já jsem v ní vystupoval a nebudu argumenty, které jsem uváděl tehdy, uvádět teď, i když samozřejmě i teď dávám návrh na to, aby předloha byla zamítnuta. Ale protože v této sněmovně často se argumenty neposuzují podle jejich věcného obsahu, ale podle toho, kdo je říká, tak v této souvislosti si dovolím zejména navrhovatelům a těm, kdo tento návrh podporují, přečíst dvě stanoviska z tisku, z tisku nikoliv levicového, z Lidových novin. První je k obecné koncepci, k tomu původnímu návrhu. Druhé stanovisko je potom k doplňku k paragrafu 261.

První stanovisko napsal Petr Zídek, historik a novinář. Myslím, že někteří z pravicových řad vědí, že má podobná stanoviska jako oni, pokud jde třeba o liberalizaci vysokého školství, takže to rozhodně není někdo, kdo zastává levicová stanoviska. Článek má zajímavý název, jmenuje se Obrana nenávisti, zejména třídní. Na adresu předkladatelů uvádí: "Předkladatel se snaží marxistické pojetí třídy vydávat za jedině možné, kodifikovat je a činnost s nim spojenou penalizovat. Je pozoruhodné, že 85 poslanců, kteří patří ke stranám hlásícím se k hodnotám liberálním, konzervativním a křesťanským, dodnes neopustilo marxistické pojetí třídy."

V reakci na argumenty uváděné v důvodové zprávě, kde se mluví o Bachově absolutismu a o dekretech prezidenta republiky z revolučního období roku 1945, uvádí autor: "Je zvláštní, že si naši milí pravicoví poslanci (a jeden sociální demokrat, buďme spravedliví) nepovšimli, že nežijeme ani v policejní diktatuře, ani neprovádíme revoluci. Pravicoví poslanci nejsou, zdá se, jen tak obyčejní lidé. Jak jinak si také vysvětlit, že ti, kteří přednedávnem z osobní zášti zradili své voliče a volební programy, se nyní dokáží dohodnout na kriminalizaci podobného hnutí mysli, třídní zášti."

A to, co je podstatné, je závěr. Autor říká: "Jsme svobodní občané. Zdá se tedy, že bychom měli podat trestní oznámení na naše poslance, alespoň symbolické, vždyť mají imunitu. Právě svým návrhem chtějí omezit naši ústavně zakotvenou svobodu slova. Nejlepší harmonizací oněch paragrafů, které postihují různé zášti - § 198 a 260, 261 -, by bylo jejich zrušení. Jsme svobodní občané a máme právo na své lásky i nenávisti. Jednou z největších předností demokracie oproti jiným způsobům vlády je a mělo by být, že každý může po libosti křičet: pryč s demokracií, pryč s kapitalismem, ať žije revoluce, nebo cokoliv jiného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP