(15.20 hodin)

(pokračuje Svoboda C.)

Proti tomu je podle mého názoru protiargument, co je toto za pozici, když se platí paušální částka, která se nevymůže, a tím, že to zvýším o nějakou část, tak budu proti tomu jen proto, že se to nevymůže. Podle mého názoru tudy cesta jít nemůže. To má být tady průlom ve výkonu rozsudku, tzn. tady je moje lítost nad tím, že nebyl schválen zákon o exekutorech, protože ten by nám tady mohl výrazně pomoci. Bohužel schválen není. Podle mého názoru má si být vědom každý, proti kterému je vedeno řízení, že bude-li pravomocně odsouzen, platí důkazy, které byly provedeny. A samozřejmě že náš návrh není asociální, protože v ustanoveních, která navrhujeme, je jasně řečeno, že to hradí jenom tehdy, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou. To znamená ti, kteří jsou bez prostředků, proti kterým je vedeno řízení, jsou vyloučeni z této povinnosti.

Znovu shrnuji. Podstata věci není v tom, že bychom chtěli nějakou novou povinnost na těch, proti kterým je vedeno řízení, ale že jenom říkáme: "Nebude v paušální částce, ale ve skutečné reálné ceně." Nic víc, nic míň to není. Je to podle mne poctivé, spravedlivé. Podle mého názoru to není na újmu lidských práv a je to podle mne vážná výzva pro to, aby každý zvažoval důkazy, které navrhuje. A bude navrhovat jenom takové důkazy, které jasně ovlivní rozhodování soudu, nebudou navrhovat takové důkazy, kterými budou pouze protahovat řízení.

Takže u vás všech, kteří jste váhali, vás prosím, abyste se znovu nad tím zamysleli a podpořili tento návrh, protože to je podle mne vykročení správným směrem k právnímu státu. Myslím si, že ten, kdo je pravomocně odsouzen, má platit skutečné náklady řízení, nikoliv náklady řízení v nějaké paušální částce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan ministr Motejl má slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dneska jsem dostal řekl bych jakýsi vnitřní elán vystupovat při každé příležitosti, což není mým zvykem a omlouvám se za to.

V tomto případě musím jako resortní ministr na jedné straně kvitovat poslaneckou iniciativu, že se tak úzkostlivě stará o potřeby resortu a jeho financování. Mohu si položit otázku, jestli je to ten správný okamžik, když jsme si vzájemně stihli dostatečně vytýkat, že dílčí změny procesních norem jsou nežádoucí, jak kdy je někde za dveřmi nějakým způsobem oktrojovaná - použiji toho výrazu - zneuctěná komplexnější novela trestního řádu. Ale o to mi tak nejde.

Předkladatelé trochu diskrétně vynechávají otázku nákladů za tlumočení, která je podle mého názoru esenciální, protože jestliže připustím, že si obviněný v trestním řízení podle této předlohy bude muset setsakramentsky rozmyslet, bude-li se domáhat znaleckého posudku z oboru psychiatrie na posouzení své způsobilosti a trestní odpovědnosti, tak potom budeme muset zejména cizincům doporučovat, aby se před spácháním třeba nedbalostního trestného činu setsakramentsky rychle naučili česky, protože jinak je bude stíhat povinnost za to, že neumějí česky, aby si tlumočení zaplatili. To je věc, která se podle mého názoru týká těch esenciálních závazků, které z ústavy vyplývají, že každý má právo před soudem používat svůj mateřský jazyk.

Bylo hovořeno o tom, že to je ve jménu spravedlivosti a ve jménu zprůchodnění věci a že - řekněme - praktický dopad do života a výkonu spravedlnosti nebude žádný, leč pozitivní. Kladu zde dotaz předkladatelům, kteří jistě prováděli hlubší analýzu skutečnosti, kolik práce bude třeba věnovat ve skupinových procesech při rozepisování nákladů na znalecké posudky v oboru oceňování movitých věcí. Aféra s 15, 20 vykradenými chatami, kde tedy jedním znaleckým posudkem se vypořádá škoda ve všech 15, 20 chalupách, se bude muset rozepisovat a podklad pro soudní rozhodnutí podle jednotlivých položek jednotlivých pachatelů tak, aby bylo dosaženo oné vyšší spravedlnosti. To je povýtce pragmatický argument. Jestliže ovšem jsem se chtěl nějakým způsobem vypořádat s průchodností práva, jestliže jsem tedy byl ochoten tolerovat tuto - připouštím - relativní nespravedlnost, že k tíži i daňového poplatníka se řeší otázka rozsahu odborných důkazů trestních řízení, tak na druhé straně musím konstatovat, že tento navržený postup způsobí značné průtahy v porozsudkové agendě, zatíží vysoce kvalifikovaný soudní aparát a nepřispěje rozhodně k prohloubení autority a působení soudu.

Jsem proto přesvědčen, že z důvodů, pokud se týká tlumočení a nákladů na tlumočení, řekl bych téměř ústavních, a z důvodů, pokud se týká ostatních důkazů práva na spravedlivý proces, a v neposlední řadě i z důvodů ryze přízemních - enormní a neúměrné zatížení rozepisování účtovaných částek při předpokládané skutečně malé nebo minimální výtěžnosti - je správný názor obou dvou výborů, které se tímto návrhem zabývaly, aby byl tento návrh zákona zamítnut.

Bude dobře, když se v novele trestního řádu k této problematice vrátíme v kontextu s enormními problémy, které dnes vznikají v obráceném gardu s náklady obhajoby. Domnívám se, že bude záhodno, abychom tyto dva extrémy - paušální náhrady nákladů trestního řízení a enormní a individuálně rozepisované náklady obhajoby - hledali v nějakém kompromisním řešení, tak aby byl splněn účel.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Ptám se paní navrhovatelky, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, paní a pánové, chtěl bych shrnout rozpravu, ve které vystoupili celkem tři diskutující, a to jeden z navrhovatelů a se svým stanoviskem i pan ministr. A v rozpravě padl jediný návrh na zamítnutí po obecné rozpravě ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodajovi. Rozuměla jsem, pane zpravodaji, dobře, že budeme hlasovat pouze o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu? (Souhlas.)

Všechny vás na žádost z pléna odhlašuji a prosím vás o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 86 budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Zahajuji hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 124 pro něj vyslovilo 63 a 54 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP