Pátek 26. dubna 1996

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, opět několik drobných legislativně technických úprav.

Na str. 4 máme bod 5. V § 5 odst. 2; označení poznámky 5 je třeba nahradit označením "4".

V bodu 29 na str. 10 podkladu by měla uvozovací věta znít: V § 56 se odst. 7 označuje jako odst. 8, a zní; a v tomtéž věta, "dosavadní odst. 7 se označuje jako odst. 8", je nadbytečná, tudíž vypustit. Děkuji, toť vše.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi, který je zpravodajem rozpočtového výboru. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. Je otevřena. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil.

Rozpravu proto uzavírám.

Rád bych se zeptal pana místopředsedy vlády a ministra financí, zda pronese závěrečné slovo. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nemám do svého závěrečného slova k tomuto zákonu, co říci, ale chtěl bych využít této příležitosti, protože to je pravděpodobně moje poslední možnost, kdy mám šanci k vám promluvit, abych poděkoval sněmovně za vstřícný přístup k projednávání zákonů a smluv, které jsem tady odůvodňoval a současně bych vám všem chtěl popřát hodně úspěchů v dalším životě. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Této sněmovně se zřídka děkuje a domnívám se, že takového poděkování z takových úst je třeba si opravdu vážit.

Rozprava byla uzavřena. Přistoupíme nyní k hlasování o pozměňovacích návrzích v případě, že pan zpravodaj sám ještě nechce pronést závěrečné slovo. Měl by možnost. Nechce ji využít. Prosím, pane zpravodaji, abyste předkládal sněmovně jednotlivé pozměňovací návrhy k hlasování.

Poslanec Richard Mandelík: Prvním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh, který je komplexním návrhem rozpočtového výboru. V podkladu jej máte pod písm. A.

Předseda PSP Milan Uhde: Předpokládám kladné stanovisko předkladatele i zpravodaje.

Poslanec Richard Mandelík: Ano, již bylo vyjádřeno.

Předseda PSP Milan Uhde: 185. hlasování na této schůzi. Kdo tento komplexní pozměňovací návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 185. hlasování skončilo.

Ze 100 přítomných bylo 86 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Dalším návrhem je návrh pod písm. B č. 2, který jsem předložil já. Nemusím vyjadřovat souhlas. Pan místopředseda vlády souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 186. hlasování. Pozměňovací návrh poslance Richarda Mandelíka pod písm. b). Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 186. hlasování skončilo.

Z 102 přítomných 88 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Richard Mandelík: Posledním pozměňovacím návrhem je návrh můj pod písm. B 3. Pan místopředseda vlády souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 187. hlasování na této schůzi. Kdo tento pozměňovací návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 187. hlasování skončilo.

Ze 102 přítomných 77 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích. Můžeme hlasovat o celém návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji a přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů ve zněních pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. 188. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 188. hlasování skončilo.

Ze 104 přítomných 93 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme se vyrovnali i s tímto bodem. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi. Děkuji zpravodaji rozpočtového výboru Richardu Mandelíkovi a děkuji všem, kdo vydrželi do této chvíle, a oznamuji sněmovně, že přerušuji 42. schůzi do 13.30 hodin, kdy začneme projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR atd. a potom vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností StB. Tedy dva body.

Přeji dobré poledne a těším se, že se ve 13.30 shledáme.

(Schůze přerušena v 10.35 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, všechno krásné musí jednou skončit. Vítám všechny nedočkavé a zvu do sálu všechny ostatní. Zbývají nám, doufám, poslední dva body pořadu poslední schůze tohoto volebního období. Tím prvním je

XXXVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících ve znění zákona č. 317/1993 Sb.

Jedná se o sněmovní tisk 2056 třetí čtení.

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pověřený člen vlády pan ministr vnitra Jan Ruml a dále jenom připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2056/3. Zpravodaji výborů ve druhém čtení byli poslanci Jan Kryčer a Josef Pavela. Prosím, aby jeden ze zpravodajů zaujal také místo u stolku a sledoval rozpravu, kterou právě uzavírám. Tím zpravodajem je pan poslanec Josef Pavela. Omlouvám se, rozpravu otevírám. Trochu jsem to zrychlil ve smyslu toho, jak jsem se choval celé čtyři roky. Nesmí se to však přehánět. Rozpravu tedy otevírám a uzavírám ji, protože se do ní nikdo nepřihlásil. A nyní se ptám, jestli se chce pan ministr vnitra vyjádřit v závěrečném slově.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se omezil na své stanovisko k jednotlivým pozměňujícím návrhům tak, jak padly nebo tak, jak vyplývají z usnesení výboru petičního, pro lidská práva a národnosti a dále z dalších pozměňovacích návrhů, které byly vzneseny v průběhu druhého čtení.

První pozměňovací návrh petičního výboru se týká dětí, které byly svěřeny do péče nahrazující výchovu rodičů nebo ústavní péče a nejsou občany České republiky. Jsou to ty děti "ze silnice E 55".

My si uvědomujeme, že tento problém je velice vážný a že je třeba jej nějak řešit. Ovšem ne tak, jak je navrženo v prvním pozměňovacím návrhu výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, nýbrž tak, jak navrhla paní poslankyně Marta Hubová v průběhu druhého čtení. Tam nám připadá, že ten návrh je věcně i legislativně v pořádku. My si myslíme, že ani toto řešení není ideální, nicméně, lepší nějaké řešení nežli žádné v tomto případě. Přiklonil bych se tedy k pozměňovacímu návrhu poslankyně Hubové a nikoliv k prvnímu pozměňujícímu návrhu, který vyplývá z usnesení výboru petičního.

Co se týče druhého pozměňovacího návrhu výboru petičního, který řeší problematiku uprchlíků - tzn., že uprchlík se považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem pro účely zdravotního a sociálního pojištění a pro účely nabývání a pozbývání státního občanství - souhlasím s ním jako předkladatel.

Co se týče třetího návrhu petičního výboru, který má vypustit § 24, který omezuje pobyt se statutem uprchlíka nebo u pěti let, souhlasím s ním za předpokladu, že bude také ale schválen pozměňovací návrh pana poslance Pavely, který v průběhu druhého čtení tento třetí návrh petičního výboru upřesnil a opravil. Tzn., že tyto dva návrhy na sebe úzce navazují.

To je myslím asi všechno, co se týče pozměňovacích návrhů, a můžeme myslím přistoupit k jejich odhlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana zpravodaje pana Josefa Pavelu, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, mě velice těší, že jsme našli společný jazyk s panem ministrem, protože nic jiného jsem nehodlal navrhnout nebo doporučit sněmovně k přijetí, než přesně to, co pan ministr tady tlumočil.

Doporučoval bych, abychom přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, jak jsou uvedeny v tisku 2056/3.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano.

Poslanec Josef Pavela: Pod bodem a) jsou uvedeny pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, kde pod bodem 1 je vložení nového paragrafu 7a) do čl. 1. Jako zpravodaj nedoporučuji, pan ministr nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 189. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 21 pro, 75 proti.

Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Pavela: Druhý bod se týká článku 3, kde je v prvním...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte. Dámy a pánové, prosím o klid. Je špatně rozumět zpravodajovi.

Poslanec Josef Pavela: V druhém bodu se změny týkají čl. 3, kde je pod bodem 1 doplnění § 19 odst. 2. Myslím, že můžeme hlasovat o tomto bodě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. A vyjádření?

Poslanec Josef Pavela: Zpravodaj doporučuje, pan ministr doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 190. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 106 pro, 1 proti.

Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Pavela: Pod bodem 2 k čl. 3 výbor petiční doporučoval za 23 doplnit § 23a). Jedná se o přechodné ustanovení, které mělo pouze jeden odstaveček. Protože po konzultacích není možno tento samostatný odstaveček přijmout, ve svém pozměňovacím návrhu pod bodem b) č. 4 jsem doporučil, aby tento odstaveček neočíslovaný, výboru petičního, byl označený jako odst. 1 a doplněn o odst. č. 2, jak je uvedeno v tisku.

Doporučuji, abychom hlasovali o obou těchto návrzích společně, takže pro upřesnění bych rád přečetl jak by zněl ten § 23a): přechodné ustanovení k úpravám atd. a dále "odst. 1 - doba pěti let přiznaná podle dosavadních předpisů pro postavení uprchlíka uplyne dnem účinnosti tohoto zákona" a "odst. 2 - cizincům, kteří mají ke dni účinnosti tohoto zákona přiznáno postavení uprchlíka, toto postavení nezaniká uplynutím lhůty podle předchozího odstavce."

Pane předsedající, nechejte hlasovat. Zpravodaj doporučuje, předkladatel doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je námitka proti tomuto společnému hlasování? Není tomu tak.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 191. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 109 pro, 1 proti.

Poslanec Josef Pavela: Třetí bod je k článku tři, kde se vypouští § 24, není třeba o něm hlasovat, protože byl součástí vládního návrhu.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem b) č. 3, je to můj první pozměňovací návrh z druhého čtení, kde došlo k chybě, v bodě a) se slovo "pojištění" má nahradit slovem "zabezpečení". Zpravodaj doporučuje, pan ministr doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 192. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 109 pro, 1 proti.

Poslanec Josef Pavela: Dále v oddílu b pod č. 5 je návrh, aby v článku čtyři vládního návrhu zákona slova "šedesát dnů po vyhlášení" byla nahrazena slovy "dnem 1. srpna 1996". Zpravodaj souhlasí, předkladatel souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 193. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 113 pro, 1 proti.

Poslanec Josef Pavela: Pod bodem c) jsou uvedeny pozměňovací návrhy paní poslankyně Marty Hubové z druhého čtení. Jedná se o dva návrhy, které podle mého názoru spolu bezprostředně souvisí, a proto doporučuji, aby o bodě 6 a 7 bylo hlasováno společně. Zpravodaj doporučuje přijetí, předkladatel rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je nějaká námitka proti tomuto postupu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 194. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 110 pro, 2 proti.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu zpravodajovi.

Dámy a pánové, přednesu vám nyní návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 195. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 113 pro, 2 proti.

Já děkuji v tomto okamžiku panu poslanci Pavelovi a panu ministru vnitra Janu Rumlovi. Konstatuji, že jsme projednali předposlední bod naší schůze.

Nebude-li námitek, přistoupíme k projednávání posledního bodu pořadu, což je

XXXVII.

Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti

Sněmovní tisk 2027, třetí čtení.

Zahajuji v tomto okamžiku třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby pan ministr opět zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy k tomuto tisku přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2027/3. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal také zpravodaj branného a bezpečnostního výboru pan kolega Jan Klas a sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Pan kolega Klas se chystá vystoupit v rozpravě, takže máte šanci. Rozprava tedy ukončena ještě není. Prosím, aby případně další lační vystoupení sledovali, co se ve sněmovně děje.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v rámci rozpravy třetího čtení doporučil sněmovně ve smyslu § 95 odst. 2 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny k tisku 2027/2 následující legislativně technické úpravy a logické úpravy, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Jedná se celkem o 3 opravy.

Za prvé v § 2 písm. c) před slova "majetkových poměrech fyzické osoby" vložit místo písmene "a" slovo "nebo".

Za druhé k pozměňovacímu návrhu č. 3 - pro odstranění případných pochybností doporučuji...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, jde o pozměňovací návrhy na straně které, našeho podkladu? Ony jsou totiž označeny písmeny, jestli se nepletu.

Poslanec Jan Klas: Na straně 8.

K pozměňovacímu návrhu č. 3 pro odstranění případných pochybností doporučuji nový § 8 odst. 1 upravit gramaticky, a to takto: Svazek, o jehož zpřístupnění požádal oprávněný žadatel, a který je ve správě ministerstva, pozbývá utajení, pokud k jeho založení došlo před 1. lednem 1990.

A konečně třetí logická úprava k pozměňovacímu návrhu č. 5, který je na str. 9: Přijetí tohoto návrhu současně vyžaduje logickou úpravu v § 3 odst. 1, to znamená vypuštění části druhé věty za středníkem: lhůta k podání žádosti končí dnem 30. června 2000.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji kolegu Klasovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Před tím ovšem má právo na své závěrečné slovo zástupce předkladatele. Prosím pana ministra Jana Rumla.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, dovolte, abych se vyjádřil obsahově k pozměňovacím návrhům. Souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy pana poslance Klase, ale mám určité problémy s pozměňovacím návrhem, který uvedl pod č. 3, to je svazek, o který by požádal oprávněný žadatel, který je ve správě ministerstva, pozbývá utajení, pokud k jeho založení došlo... Nebudu teď napadat tento pozměňovací návrh obsahově. Z toho vyplývá, že ty svazky budou odtajněny jedině v případě, že o to ten žadatel požádá. My jsme chtěli ty svazky odtajnit všechny a pro určitě účely - to je asi 100 svazků - z bezpečnostních důvodů mít možnost pro ministra vnitra, aby je zase utajil.

Takto je utajení svazků vázáno na žádost oprávněného žadatele, což je pro mne problém. Nicméně pokud by byl tento pozměňovací návrh přijat, tak bych velice vřele doporučoval, aby byl schválen třetí pozměňovací návrh pana poslance Ortmana, který je uveden pod č. 9.

Dále se chci vyjádřit k pozměňovacímu návrhu poslance Kužílka, který má umožnit pro cizince stejný režim jako pro české občany co se týče zpřístupnění svazků. Tento návrh nedoporučuji vzhledem k tomu, že počet cizinců, kteří by mohli mít zájem o zpřístupnění svazků, není tak veliký, aby nemohl být v tomto případě využit zákon o archivnictví, který umožňuje i cizincům, aby shlédli informace tohoto typu. Podle mého názoru se nesouměřitelné množině českých občanů a cizinců dává stejný režim, a podle mého názoru to pro těch pár desítek zpravodajů BBC a Hlasu Ameriky, kteří zde fungovali, není potřebné. Stačí pro ně ustanovení zákona o archivnictví. Navíc pokud toto ustanovení bude platit globálně pro všechny cizince, může být zneužíváno. Mohou se teoreticky přihlásit úplně všichni cizinci, aby podali žádost ministerstvu vnitra, zdali na ně byl či nebyl veden v minulosti nějaký svazek Státní bezpečnosti. Z toho důvodu s pozměňovacím návrhem pana poslance Kužílka nesouhlasím.

Co se týče pozměňovacích návrhů pana poslance Ortmana, k tomu třetímu jsem se již vyjádřil. Byl-li by schválen pozměňovací návrh poslance Klase, vřele doporučuji.

Co se týče prvního pozměňovacího návrhu poslance Ortmana, nesouhlasím s tím, protože je nadbytečný. Tento systém je součástí jednotného archivního fondu již podle stávajících zákonů.

Co se týče druhého pozměňovacího návrhu pana poslance Ortmana, také s ním nesouhlasím, protože je tím porušována působnost ministerstva vnitra, která je dána z kompetenčního zákona.

Toto jsou mé poznámky k pozměňovacím návrhům a myslím, že můžeme přistoupit k hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Klas: Pane předsedající, v úvodu hlasování je nutné poznamenat, že o přednesených pozměňovacích návrzích je možné hlasovat ve smyslu přednesených legislativně technických oprav, se kterými jsem seznámil sněmovnu v rámci rozpravy, protože se nesetkaly s nesouhlasem sněmovny.

V rozpravě v rámci druhého čtení vystoupili celkem tři poslanci, kteří podali celkem 9 pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány včera ve 14 hodin, a to jako tisk 2027/3.

První v rozpravě vystoupil zpravodaj, který podal celkem 5 pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat jednotlivě. Protože máte všichni před sebou rozdány pozměňovací návrhy, není podle mého soudu nutné znovu je číst.

První pozměňovací návrh se týká § 2 písm. a).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte, pan kolega Výborný se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, pane zpravodaji, dámy a pánové, já to přirozeně nechci komplikovat, ale my se musíme především vypořádat s prvotním pozměňovacím návrhem. To je návrh, který vyplývá z usnesení branného a bezpečnostního výboru, abychom totiž nezpůsobili hlasováním (zřejmě jedním z posledních hlasování v tomto volebním období) chaos a zmatek.

Poslanec Jan Klas: Pane předsedající, nejdříve ve smyslu vystoupení pana poslance Výborného je třeba dát schválit usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 336/1/1996 ze dne 23. dubna, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 2027/2. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 196. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 96 pro, 1 proti.

Dámy a pánové, dovolím si vás požádat o novou registraci. Budeme pokračovat hlasováním o dalším pozměňovacím návrhu.

Poslanec Jan Klas: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích, které vám byly rozdány v tisku 2027/3. První pozměňovací návrh se týká 2 písm. a).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: V tom tisku byl i ten pozměňovací návrh, který jsme právě schválili. Nyní jsme se probojovali na stranu 8 - jen upřesňuji pro orientaci.

Poslanec Jan Klas: Stanovisko předkladatele je kladné, zpravodaje také.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 197. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 102 pro, 1 proti. Prosím o další návrh.

Poslanec Jan Klas: Druhý pozměňovací návrh upravuje znění § 6. Předkladatel i zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 198. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 100 pro, nikdo proti.

Poslanec Jan Klas: Třetí pozměňovací návrh zavádí nový § 8, předkladatel i zpravodaj souhlasí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP