Čtvrtek 25. dubna 1996

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, jsem nucena konstatovat, že odpověď pana ministra Stráského na mou interpelaci ve věci zdravotně pojistného plánu České národní zdravotní pojišťovny, kterou jsem podala 13. února t. r., nemohu považovat za uspokojivou. Řada konkrétních dotazů zůstala bez reakce. Odpovědi na ostatní ve většině nesměřovaly k jádru problému, který byl dotazem prezentován. Nyní konkrétně k mým otázkám a odpovědím pana ministra.

Po přečtení odpovědi na třetí dotaz se nemohu zbavit obavy, že informace, které panu ministrovi poskytují pracovníci ministerstva, nejsou zcela vyčerpávající. Pan ministr zde uvádí, že právní opodstatněnost bonusů však bude možné řešit až v případě jejich praktického provádění. Česká národní zdravotní pojišťovna se však nijak netají se skutečností, že systém bonusů již fakticky provádí. Důkazem je i leták České národní zdravotní pojišťovny, z něhož si dovolím citovat. Nese datum 14. března t. r. a je zde mimo jiné uvedeno:

Česká národní zdravotní pojišťovna skončila finanční rok 1995 s aktivní bilancí. Pojištěnec, který měl na konci roku 1995 kladný zůstatek na svém individuálním účtu, získává bonus. Finanční částka na bonusy je předběžně ve výši 30 mil. Kč. Bonus získává kolem 70% pojištěnců České národní zdravotní pojišťovny. V průměru takovýto klient získá za jeden měsíc od České národní zdravotní pojišťovny bonus ve výši 100 Kč, ale jsou i klienti s částkou řádově vyšší.

Údaje v letáku jsou podmíněny přípravou systému bonusů již v roce 1995. Zajímalo by mě, z jakých prostředků je částka 30 mil. Kč získána.

Pan ministr také uvedl, že právní oporu pro strategii bonusu nelze najít v žádném zákoně. Musím tedy podotknout, proč pan ministr blíže nekomentuje realitu, která dle jeho vlastních slov nemá opodstatnění v zákoně. Proč tedy s tímto evidentním rozporem zdravotně pojistný plán České národní zdravotní pojišťovny byl ministerstvem zdravotnictví tak prioritně doporučen vládě ke schválení? Možná to mělo kořeny ve společných zájmech členů tzv. "Rubášova klubu" pro reformu zdravotnictví, kde vedle exministra Rubáše se objevila velmi zajímavá jména - např. dr. Šubrt, ředitel Nemocnice Na Homolce, dr. Macháček, poradce ministra zdravotnictví, dr. Bek, ředitel České národní zdravotní pojišťovny, dr. Douda z Nadace DROP IN, známý v souvislosti s problémy kolem drog i problémy kolem ministra Igora Němce, a další zajímavé osobnosti.

Nicméně jsem ráda, že aspoň v bodě 5 odpovědi pana ministra jsme ve vzájemné shodě a velmi netrpělivě budu sledovat ze strany pana ministra opatření směrem k této pojišťovně, která se dopouští - jak je patrno z citovaného letáku - porušení zákona, které pan ministr sám zmiňuje ve své odpovědi k tomuto bodu.

Jak je však možné, že přinejmenším atypický a nejasný plán této pojišťovny ministr zdravotnictví nepodrobil analýze přesto, že na zasedání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví i na zasedání parlamentu jsem na tyto nejasnosti upozorňovala.

Dnes je jasné, že Česká národní zdravotní pojišťovna bonusy poskytuje, není však jasné odkud a primárně z jakých prostředků. Jestliže dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR nemají být do účelových fondů převáděny prostředky ze základního fondu a Česká národní zdravotní pojišťovna má parlamentem stanovenou výši provozního fondu 6%, proč ministerstvo zdravotnictví doporučilo vládě ke schválení tento zdravotně pojistný plán, kde je na úhradu zdravotní péče počítáno pouze s 84% základního fondu? A co bude prosím se zbývajícími 10 procenty? Chceme se snad dočkat další Hornické pojišťovny?

Vysvětlení pana ministra k bodu 8 ve věci zástupce státu ve správní radě pojišťovny jistě nelze upřít určitou logiku. Oporu v zákoně 280 z roku 1992 Sb. v platném znění bychom však pro toto vysvětlení nenašli. Co však považuji za mnohem závažnější je skutečnost, že v případě nemoci, dovolené nebo pracovního zaneprázdnění, nepřítomnosti jediného zástupce státu - byť vybaveného více hlasy - nebude stát zastoupen na jednání vůbec. Jestliže Ministerstvo zdravotnictví ČR nedisponuje potřebným počtem odborníků do orgánů pojišťoven, zasedajících maximálně 1x měsíčně, kým tedy hodlá provádět veškerou schvalovací a kontrolní činnost vůči zaměstnaneckým pojišťovnám, kterou navrhuje novelou zákona přenést z parlamentu a ministerstva financí na ministerstvo zdravotnictví?

K otázce členství ředitele České národní zdravotní pojišťovny ve správní radě této pojišťovny - nevím, co má pan ministr na mysli formulacemi lichý člen, resp. člen s hlasem poradním. Nic takového jsem v zákoně 280/1992 Sb. nenašla. Z dokladu, který si vám dovolím přečíst a který nese název Složení správní rady České národní zdravotní pojišťovny, jednoznačně a nade vší pochybnost vyplývá, že dr. Jiří Bek je řádným členem správní rady jako zástupce pojištěnců.

Složení správní rady České národní zdravotní pojišťovny: Zástupce státu ing. Marie Heranová, zástupci zaměstnavatelů: Václav Jachim, ing. Igor Střelec, ing. Jiří Fabián, zástupci pojištěnců: Karel Svoboda, dr. Jiří Bek, dr. Pavel Frňka.

Tedy tvrzení pana ministra, že dr. Jiří Bek zástupcem pojištěnců v žádném případě není, podle tohoto dokladu bohužel neodpovídá skutečnosti.

Ústředním orgánem státní správy zdravotního pojištění je ministerstvo zdravotnictví. Domnívám se, že jsem poskytla dostatek důkazů o tom, že postup České národní zdravotní pojišťovny není v souladu s platnými právními normami. Nepovažuji dále za korektní opakovaná doporučení pana ministra zdravotnictví, abych se obrátila na pana ministra pro hospodářskou soutěž. Jednak jsem o odpovědi žádala ministra zdravotnictví, jednak, pokud pan ministr sám či jím pověření pracovníci ministerstva zdravotnictví nebudou sami schopni posoudit otázky klamavé reklamy a dalších porušování hospodářské soutěže, mají možnost požádat pana ministra pro hospodářskou soutěž sami.

Svědčilo by to však o určité nekompetentnosti v objektivním posuzování zdravotně pojistných plánů. Přesto se domnívám, že například slib výše příjmu lékaře, aby odpovídal evropskému standardu, jak uvádí Česká národní zdravotní pojišťovna, nemusí vůbec posuzovat ministr pro hospodářskou soutěž. Na to stačí selský rozum.

Zmíním se ještě o vyjádřeních pana ministra k mým dalším otázkám. Nemohu souhlasit s přístupem, že řešení dostupnosti zdravotní péče je věcí každé pojišťovny. Z praxe znám péči fakticky dostupnou, ale také fakticky nedostupnou, a to především pro staré, nemocné a špatně mobilní občany, kteří jsou přístupy České národní zdravotní pojišťovny fakticky vyloučeni z možnosti stát se jejími klienty.

Rovněž tak pro mne svůj vlastní účetní a informační systém má jednoznačný význam. Jistě není bez zajímavosti, že Podnik výpočetní techniky a Česká národní zdravotní pojišťovna jsou ve velmi úzké vazbě přes správní radu této pojišťovny.

Musím bohužel konstatovat, že projednávanou odpověď nepovažuji za dostačující. Myslím, že pokud pan ministr bude ještě jednou mým dotazům věnovat svůj vzácný čas, přispěje to v oblasti zdravotního pojištění k dodržování platných zákonů a pan ministr se velmi pravděpodobně doví to, co mu někteří neuznali za vhodné sdělit.

Dovoluji si tedy sněmovně navrhnout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra Stráského na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci zdravotně pojistného plánu České národní zdravotní pojišťovny.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první hlásí pan kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, konstatuji také u této interpelace nedodržení zákonné lhůty na odpověď. Dovolte mi dvě poznámky.

Překvapuje mě, že ve své odpovědi vůbec nereagujete na situaci, kterou paní poslankyně označuje ve své otázce č. 1, kdy uvedená zdravotní pojišťovna vůbec nepočítá se smlouvami s určitými typy zařízení, například s lázeňskými zařízeními. Není tedy vůbec reakce na to, jakým způsobem asi bude zdravotní péče pro pacienty, kteří na to mají nárok, zajištěna.

Dále se pozastavuji nad vaší odpovědí k bodu č. 3, kde tvrdíte, že právní opodstatněnost bonusu bude možno řešit až v případě jejich faktického provádění, aniž byste dále vysvětlil svůj postoj k této problematice jako celku. Konstatuji, že podle vašeho postoje je lumpárnu v naší zemi možné beztrestně slibovat. Domnívám se, že taková situace skutečně není přijatelná.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo jiný nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení ve znění, které předložila paní kolegyně Fischerová. Jedná se o 42. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 42, proti 22 poslanců.

Poslanec Stanislav Gross: Dovolím si také zpochybnit hlasování, protože je pohyb ve sněmovně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, byl bych raději, kdyby ho zpochybnila paní kolegyně Fischerová, ale prosím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme znovu hlasovat o usnesení. Zahájil jsem 43. hlasování.

Kdo návrh paní kolegyně Fischerové podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 49, proti 23 poslanců.

Dámy a pánové, tím jsme ukončili projednávání odpovědí členů vlády České republiky na interpelace a budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je bod

XXV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 2083 - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím ministra zdravotnictví pana Jana Stráského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2083/2. Prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Martina Syku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se, zdali pan ministr si přeje závěrečné slovo navrhovatele. Ptám se, zda společný zpravodaj si přeje závěrečné slovo? Není tomu tak.

Prosím tedy pana kolegu Syku, aby se ujal svých povinností. Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích a jiných návrzích.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, pane místopředsedo, dámy a pánové, pozměňovací návrhy jste dostali jako sněmovní tisk 2083/2. Domnívám se, že bych mohl pouze navrhovat čísla pozměňovacích návrhů tak, jak po sobě půjdou, abychom neztráceli čas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat tak, jak navrhl pan předseda výboru pan Syka.

Poslanec Martin Syka: Pokud můžeme začít hlasovat, kladu k hlasování pozměňovací návrh č. 1, kde ministr zdravotnictví nesouhlasí, já vyhraněný názor nemám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ve 44. hlasování se ptám, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 33, proti 46 poslanců.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 2 - ministr zdravotnictví souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 45. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 95, 3 byli proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 3. Ministr zdravotnictví souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 46. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 4. Ministr zdravotnictví souhlasí, já vřele souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 47. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 99, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 5. Ministr zdravotnictví souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 48. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 105, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 6. Ministr zdravotnictví souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 49. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 107, 1 byl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 7. Ministr zdravotnictví souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 50. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 111, nikdo nebyl proti.

Hlásí se pan poslanec Brožík.

Poslanec František Brožík: (mimo mikrofon) Oznamuji, že při minulém hlasování jsem hlasoval pro a svítilo mi světlo proti.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dobře, to pro stenozáznam.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 8. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 51. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 114, 2 byli proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 9. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 52. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 113, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 10. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 53. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 121, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 11. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 54. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 12. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 55. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 118, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 13. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 56. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 119, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 14. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 57. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 15. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 58. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 119, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 16. Ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 59. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, nikdo nebyl proti.

S faktickou poznámkou se hlásí paní kolegyně Fischerová.

Poslanec Martin Syka: Než přijde paní poslankyně Fischerová, oznamuji, že to byly návrhy, které byly přijaty na jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Nyní budeme hlasovat o návrzích kladených jednotlivými poslanci.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, děkuji vám za udělení slova. Požádala bych sněmovnu o možnost technického upřesnění mých dvou pozměňovacích návrhů ze tří, které přijdou na pořad.

V případě č. 17 bych prosila sněmovnu o souhlas ke stažení pozměňovacího návrhu č. 17, protože se významově překrývá s formulačně lepším pozměňovacím návrhem poslance Janečka č. 24. To by byl první požadavek.

Ve druhém případě - č. 18 - bych prosila sněmovnu, kdyby dala souhlas ke změně v pořadí hlasování. Uvedla bych tento pozměňovací návrh v pořadí až za návrhem č. 24 poslance Janečka, a to pouze v případě, kdyby návrh č. 24 poslance Janečka nebyl přijat. Pozměňovací návrh č. 19 ponechávám beze změny. Děkuji vám za pochopení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má někdo k návrhu připomínky? Není tomu tak. Zahájil jsem hlasování č. 60, ve kterém potvrdíme nebo nepotvrdíme žádost paní kolegyně Fischerové o stažení tohoto bodu.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Pokud jsme souhlasili s tímto návrhem paní poslankyně Fischerové, dávám hlasovat o jejím návrhu č. 19, se kterým ministr zdravotnictví nesouhlasí, já též nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 61. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50 poslanců, proti 67.

Poslanec Martin Syka: Návrhy poslance Janečka. Návrh č. 20 - ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 62. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 121 poslanců, 1 poslanec byl proti.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 21 - ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 63. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 127, proti byl 1 poslanec.

Poslanec Martin Syka: Návrh č. 22 - ministr zdravotnictví souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlasování č. 64. Kdo podporuje návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 129 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: O návrhu 23 tím pádem nelze hlasovat a dostáváme se k návrhu č. 24. Za ním potom budeme hlasovat eventuálně o návrhu 18 paní poslankyně Fischerové a v případě možnosti ještě potom o návrhu 25 poslance Janečka. S jeho návrhem č. 24 ministr zdravotnictví nesouhlasí, já nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 65. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 69, proti 58 poslanců.

Tedy potom není třeba hlasovat o bodu 18, jak přednesla paní poslankyně Fischerová.

Poslanec Martin Syka: Ani o bodu 25. Budeme hlasovat o bodu 26. Ministr zdravotnictví souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlasování č. 66. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 131 poslanců, nikdo nebyl proti.

Nyní budeme hlasovat o bodu 27.

Poslanec Martin Syka: S bodem 27 ministr souhlasí, já též.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo v 67. hlasování návrh podpoří? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 130 poslanců, 2 byli proti.

Poslanec Martin Syka: Paní poslankyně Mazalová navrhuje bod č. 28, se kterým ministr zdravotnictví nesouhlasí, já nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 68. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 48, proti 76 poslanců.

Poslanec Martin Syka: Poslední návrhy, které jsem v rozpravě přednesl já, jsou víceméně technické povahy. Bod č. 29 - ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 69. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 130 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Bod č. 30 - ministr souhlasí, já souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 70. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 131 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Martin Syka: Děkuji a o bodu 31 nelze hlasovat, neboť jsme nepřijali bod č. 1, tudíž zůstává znění ve smyslu vládního návrhu. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu novely zákona. Můžeme tedy, pane místopředsedo, dát hlasovat o návrhu jako celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem 71. hlasování. Kdo tento návrh usnesení podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 138 poslanců, nikdo nebyl proti.

Konstatuji, že návrh zákona byl schválen. Děkuji panu ministru Stráskému, děkuji panu kolegovi Sykovi a prosím pana ministra, který se přihlásil, aby se ujal slova.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Pane předsedající, vážená sněmovno, dovoluji si jenom maličko zdržet. Velice děkuji jménem svým, a věřím, že i lékařské veřejnosti, za maximální podporu tomuto zákonu. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP