Čtvrtek 25. dubna 1996

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, bohužel se obávám, že moje hlasivky nejsou tak kvalitní, aby mě pan premiér slyšel až ve východních Čechách, proto se pokusím oslovit aspoň vás.

Není to poprvé, kdy jsem se na pana premiéra obrátil v souvislosti s problematikou lidských práv. Často mě překvapilo, jak malé porozumění jsem u vás, pane premiére, v tomto směru našel. Proto vám děkuji za vaši slušnou odpověď na poslední interpelaci: "Vzhledem k tomu, že vaše otázky směřují naprosto mimo mé chápání, nejsem schopen ani odpovědět." Objasnila mi mnohé. Komu totiž, jak říká lidová moudrost, není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Ani nezbytný cit pro politickou etiku, morálku a kulturu.

Případ, kterého se týkala moje interpelace a moje osobní zkušenosti z minulosti jasně ukazují, že se v této společnosti kromě výměny vládních garnitur mnoho nezměnilo. Konečně budu citovat z připravovaného článku postiženého docenta Jiřího Pancíře: Na Policii ČR mě udal tehdejší ředitel Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Rudolf Zahradník, který v současné době je předsedou Akademie věd České republiky.

Po 26 letech vědecké práce jsem byl samozřejmě okamžitě vyhozen z práce na základě "oboustranné dohody". Ona vládnoucí garnitura se od bolševika mnoho přiučila.

Já bych možná udal někoho, kdo se v noci vloupává do sousední chalupy, ale politické udavače pokládám za odpad lidské společnosti. Bez ohledu na to, zda udávali za Říše římské, za Rakouska-Uherska, První republiky, nacismu, komunismu nebo nyní.

A řekl bych, že právě nynější političtí udavači, kteří udávají zejména na § 103, jsou ti nejodpornější. Prostě proto, že lidem žádné sankce za neudávání dnes nehrozí.

Co jsem provedl? Za vlády pana Kantůrka v naší, tedy České televizi, jak říká s oblibou její moderátor pan Černý, jsme se s mou spolupracovnicí v ústavu účastnili protestní akce proti nepřipuštění dr. Sládka do vysílání.

Názory na to mohou být jakékoliv. Mohu zodpovědně prohlásit, že během této manifestace se absolutně nic špatného nestalo, bohužel má spolupracovnice byla vyšetřována na tehdy nové policii v Kongresové ulici. A já jsem si dovolil napsat do knihy docházky jako důvod nepřítomnosti "Havlovo gestapo". Nebylo to určitě vhodné, ale...

Zahradník nás osobně udal na policii, kde jsme byli vyslýcháni kapitánem Plachým. Tomu se Zahradníkovo udání zřejmě nelíbilo a řekl, že ani za nejtvrdšího komunismu neviděl udání od špiček Akademie věd. A skutečně jsme se styděli, když jsme slyšeli dotazy na složení oné Vědecké rady, která politické udání podporovala.

"A ta Wichterlová, co zvedla ruku pro politické udavačství, má něco společného s akademikem Wichterlem?" "Ano, je to jeho snacha."

"A ten Heyrovský, má něco společného s tím profesorem Heyrovským?" "Ano, je to jeho syn." A tehdy si jak vyšetřovatel, tak zapisovatel, ulevili slovem: "Fuj".

Na tom ale nezůstalo. Po tomto udání a vyhození z práce jsme si my, ryzí vědci, navíc teoretici, jen těžko hledali místo.

Já jsem poměrně snadno našel místo na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde jsem se v roce 1992 habilitoval na docenta.

Ale stačil jediný telefonický rozhovor od Zahradníka a mé místo bylo ztraceno. Stal jsem se tehdy registrovaným nezaměstnaným.

Člověk by čekal, že se Zahradník tohoto uplatnění moci vůdce nové garnitury vůči bezprávnému, i když vždy antikomunistickému protějšku konečně nabaží. Leč, nestalo se tak.

A dovolte mi malou odbočku. Velkou část mého vědeckého života jsem věnoval topologii, tedy vědě o tom, že bádání v podstatě vědeckého problému se často překvapivě zjednoduší tím, když se zjistí některé prostorové vztahy. A opravdu, JUDr. Brož a JUDr. Sokol mají kanceláře pár metrů od manžela soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Vostřejšové, která kladně vyřizuje většinu jejich procesů. Chápu, toto vysvětlení je velmi laciné.

Jednoho dne vyšel v deníku Špígl článek o udavačství Zahradníka za komunismu. Pan Brož mne okamžitě obvinil z autorství, ačkoliv jsem mu v zákonné době písemně sdělil, že jsem článek nepsal, a že to mohu dokázat.

Soudkyní byla, hádejte kdo, paní Vostřejšová. Ten ošklivý případ samozřejmě znám. Jde o to, že Zahradník v době nejtužšího bolševismu udal člověka ze stejného ústavu za to, že se vyjádřil velmi hrubým způsobem ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy.

Článek jsem nepsal proto, že všichni ti, kteří mají veškeré informace o tomto, podle mého názoru, hanebném činu, pracují v Akademii věd České republiky a jsou tudíž podřízenými Zahradníka. Jeví se mi tedy samozřejmé, že v roli žalobce vystupoval Brož a v roli samosoudkyně byla Vostřejšová.

Šéfredaktor a vydavatel Špíglu Ladislav Froněk místopřísežně prohlásil, že jsem uvedený článek nepsal. V té době jsem byl vážně nemocen, ležel jsem v nemocnici na Bulovce s podezřením na velmi vážné onemocnění, které se naštěstí nepotvrdilo. Šéfredaktor Špíglu také uvedl jméno autora článku a ten se k autorství přiznal.

Přesto jsem byl paní Vostřejšovou vláčen před soud tři a půl roku, než se uráčila říci, že jsem článek nepsal. Rozsudek ještě není v právní moci.

Co mi ale připadá z jednání paní Vostřejšové za naprosto pro soudce nepřípustné, je její konečné prohlášení; bohužel cituji volně podle výkladu mého právníka, já jsem byl toho dne řádně omluven.

Ona sdělila, "že mne zprošťuje viny, ale podle jejího názoru jsem ten článek stejně psal".

Všichni víme, že morálku občanů můžeme soudit podle jejich soudců. Všude na světě je zvykem, že soudce vyřkne "vinen" nebo "nevinen".

Šokuje mě v této souvislosti, že náš výklad práva dovoluje i třetí cestu. Potud citace postiženého.

Obávám se, že tyto formulace mohou být mimo chápání pana premiéra; najdou snad sluch alespoň v uších mých kolegů.

V každém případě mi pocity dr. Pancíře silně připomínají moje vlastní pocity z doby před více než 20 lety, kdy jsem prodělal podobné trauma.

Připomínají mi také skutečnost, že od té doby nastaly v naší společnosti, kromě výměny vládních garnitur, změny spíše kosmetické než podstatné.

Morálka, etika a lidská práva stále nejsou ceněna tak, jak by si zasloužila. Myslím samozřejmě morálku, etiku a lidská práva ve smyslu obecně přijatých hodnot, vyjádřených např. v mezinárodně přijatých dokumentech, ne jejich účelovou interpretaci politickými gangstery a samozvanými humanisty, kteří je neváhají porušit, kdykoliv se jim to hodí.

Hlavním důvodem je fakt, že na rozdíl od vládnoucích kryptokomunistů uznávám morálku a ne heslo "účel světí prostředky".

V souvislosti s citovaným soudním výrokem, jehož závěru jsem byl svědkem, si nemohu nevzpomenout na exemplární příklad nezodpovědnosti soudu v případě Pavla Wonky a jeho bratra Jiřího. Ten první doplatil na snahu kandidovat za komunistického režimu do parlamentu, nakonec byl ubit v cele. Jeho bratr se nedokázal smířit s tím, že v Trutnově dál soudí ti, kteří poslali jeho bratra na smrt.

Jeho snaha pohnat jeho soudce a katany k zodpovědnosti skončila i jeho odvlečením do cely, samozřejmě za tohoto režimu.

Zato paní soudkyně Horváthová, před kterou byl Pavel Wonka přivezen v kolečkovém křesle se zápalem plic a rozvráceným metabolismem, soudí dál. Zamítla tenkrát jeho žádost o propuštění z vazby ze zdravotních důvodů, nepovolila nezávislé lékařské vyšetření. Za šest dní poté Pavel zemřel.

Paní soudkyně soudí dál, jediným stíhaným v souvislosti s Pavlovou smrtí byl jeho bratr Jiří.

"Co bych přijal jako přiměřenou satisfakci?" ptá se sám pro sebe Jiří Wonka v jednom článku v Reflexu, a hned si odpovídá: "Aby tito lidé nedělali dál v justici a aby byli postaveni před soud. Někdo za to přece musí nést zodpovědnost, vždyť jsou to desítky rehabilitací, desítky zrušených nespravedlivých rozsudků, a přitom vlastně nikdo za nic nemůže!"

A totéž se musí týkat nejen JUDr. Horváthové, ale všech soudců, i těch, kteří se podílejí na současných politických procesech, ať je to JUDr. Vostřejšová, ať jsou to kauzy Matoušek, Spálovský, Kahánek či Tomáš. Musí se to týkat i pachatelů tak hrůzných činů, jakým byl případ Bartončík, též spojený s jeho účastí ve volbách, tentokrát po listopadovém převratu.

Nejlépe to před lety napsal sám Pavel Wonka: Jednou z možností, jak zbavit pachatele pocitu beztrestnosti za situace, kdy se nemusí postihu obávat, je přesvědčit jej, že ruka zákona bude v budoucnosti dost dlouhá, aby jej za jeho dnešní skutky dovedla potrestat.

Alespoň toto je jedním z cílů mého dnešního vystoupení.

Pokud se chceme zbavit politických udavačů, stačí mnohem méně. Stačí, aby věděli, že za své přisluhování se nedočkají jidášského groše či nezaslouženého postupu, ale hlubokého opovržení. Potom jejich společenská role skončí sama.

Bohužel, odpověď pana premiéra mi v tomto směru nedává žádné záruky, proto s ním nemohu souhlasit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který předložil pan kolega Šoler.

Předtím vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Zahájil jsem 37. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 13, proti 35 poslanců.

Přistoupíme k další odpovědi.

Ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci rušení útvaru profesní přípravy učňů - pracoviště Správy přípravy učňů v Brně, Kounicova 67a). Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 2123. Žádám pana kolegu Drápelu, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, nesouhlasím s Vaší odpovědí na mou interpelaci ze dne 8. února t. r. v záležitosti zrušení útvaru profesní přípravy učňů, pracoviště Správy přípravy učňů v Brně na Kounicově ulici č. 67. Z toho důvodu jsem si Vám dovolil zaslat podrobný rozklad a výhrady vůči Vaší odpovědi písemně, a to dne 11. března t. r. a doufám, že od Vás tentokrát dostanu fundovanou odpověď na mou interpelaci.

Z výše uvedených důvodů proto podávám návrh na usnesení, aby Poslanecká sněmovna s Vaší písemnou odpovědí vyslovila nesouhlas. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan kolega Drápela. Jedná se o 38. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh usnesení nebyl přijat. Pro hlasovalo 22 poslanců, proti 36 poslanců.

Ministr zdravotnictví Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslankyně Anny Váchalové ve věci pomoci v řešení vztahu mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a nestátním zařízením Dia centrum Mělník. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 2120. Žádám paní kolegyni Váchalovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Váchalová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená sněmovno, dovolte mi reagovat na Vaši odpověď k mé interpelaci týkající se postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny vůči Dia centru Mělník.

Ve své odpovědi uvádíte, že VZP ve snaze vyjít vstříc nově vznikajícímu Dia centru mu nabídla účtování prostřednictvím objednavatele. Zamysleme se ale nad ohromným nárůstem administrativy, kdy by Dia centrum muselo evidovat a aktualizovat stovky smluvních vztahů, vystavovat stovky faktur a sledovat platby. Podobný nárůst administrativy zaznamená ošetřující lékař, kdy bude hlídat a vykazovat desítky kódů laboratorních vyšetření. Bude ochoten za těchto podmínek využívat služby privátního zařízení? Bohužel si myslím, že VZP v tomto případě postupovala zcela cíleně. Dia centrum má, jak jsem se již zmínila, plnou podporu města, Svazu diabetiků atd. A tak ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny dost dobře nejde vznik takového zařízení zakázat. Proto "navrhla" takové vstřícné podmínky. Výsledek je zřejmý.

Nejvíce mne, pane ministře, překvapilo ve Vaší odpovědi tvrzení o nesrovnalosti při účtování laboratorních vyšetření. Konstatování z úst ministra, že si je vědom podvodů, je zvlášť zarážející. Jedním z úkolů Všeobecné zdravotní pojišťovny je přece revizní činnost. Z toho důvodu je ze zdravotního pojištění placena celá řada revizních lékařů. Co je důvodem, že sám přiznáváte, že Všeobecná zdravotní pojišťovna tuto činnost neplní nebo plnit nemůže. Svou roli zde snad hraje otázka, zda jsou správně navrženy mechanismy, které by nutily VZP provádět vůbec nějakou revizní činnost?

Nejlépe tuto skutečnost dokumentuje opět příklad Dia centra. Nejjednodušší je nenavázat smluvní vztah vůbec. Nechuť VZP navazovat další smluvní vztahy je obecně známa. Věcí názoru a podnětem do diskuse je, pane ministře, Vaše tvrzení, jak nám Všeobecná zdravotní pojišťovna správně reguluje optimální dostupnost zdravotní péče. Dovolte mi jeden příklad z praxe. Pacient si brzy ráno vystojí hodinové fronty v laboratoři, po několika dnech, kdy má k dispozici výsledky testů, si opět počká v ordinaci lékaře. Čekací doby do některých odborných ambulancí se počítají na týdny až měsíce. Nechávám na úvaze, zda se pro pojištěnce jedná o optimální či maximální péči. S tím souvisí i Vaše tvrzení, že síť existujících laboratoří je dostatečná až nadměrná. V okresním městě Mělník pracuje jediná biochemická laboratoř se spádovou oblastí cca 100.000 tisíc obyvatel.

Vážený pane ministře, jsem přesvědčena, že mně stěžovatelem byly poskytnuty všechny relevantní informace. Naopak se Vás táži, z kterého zdroje jste čerpal informace typu - stávající vedoucí laboratoře má v úmyslu s veškerým personálem přejít do Dia centra, které naprosto neodpovídají pravdě. Domnívám se, že o kvalitě a dostupnosti péče by měl rozhodovat pacient a ne úředník zdravotní pojišťovny. Jsem překvapena, že v začlenění biochemické laboratoře do nově vznikajícího zdravotnického zařízení na prvním místě nevidíte kvalitní služby pro pacienta, ale pouze nepříliš čistou snahu o vyřešení ekonomických problémů zařízení. Chyba rozhodně není v lékařích, kteří chtějí vybudovat nové, konkurenceschopné Dia centrum. Hledejme ji někde jinde.

S odpovědí proto nemohu souhlasit. Navrhuji usnesení, aby sněmovna s touto odpovědí nesouhlasila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan kolega Jaroš se do ní hlásí jako první.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se sám obrátit na paní poslankyni, která podává tuto interpelaci a jako poslankyně Poslanecké sněmovny jistě měla možnost svým způsobem aktivně zasáhnout do tehdy připravovaných zákonů a schválených zákonů o všeobecném zdravotním pojištění a o Všeobecné zdravotní pojišťovně, kdy jsme mluvili o tom, zdali má mít VZP povinnost navázat smluvní vztah s každým zdravotnickým zařízením, které o to požádá. Všem nám bylo tehdy jasné, že toto je de facto cesta, která by asi vedla k další eskalaci výdajů na zdravotní pojištění. Tehdy nám bylo při diskusi jasné - tuto diskusi jsme vedli na půdě našeho parlamentního výboru - že obrovský nárůst zdravotnických zařízení, který nastal v posledních dvou, třech letech, který vede k významnému čerpání těchto finančních prostředků, které jak víme, jsou hraniční a téměř se jich nedostává, že tato cesta nikam nevede. Proto jsme přijali to, že je tam jakási smluvní volnost, tzn. že zdravotní pojišťovny uváží, s kým navázat smluvní vztah a s kým ne. Pochopitelně, že nejlépe i po určité poradě, jak se to v současné době děje se zdravotním radou daného regionu, případně i s lékařskou komorou. Tzn., aby opravdu v daném regionu byla zajištěna veškerá péče pro naše občany, a to jak na úrovni léčebně preventivní péče, tak pochopitelně i komplementární péče jako jsou laboratoře a pomocné vyšetřovací metody.

Domnívám se, že to je opravdu věcí regionální a že na Mělnicku, odkud tento problém je, by měla aktivně zasáhnout jak lékařská komora, tak zdravotní rada a zhodnotit danou situaci a potom se domluvit, jestli je tam opravdu toto zařízení nutné, zdali pacienti a veřejnost čekají řadu týdnů, jak je tady předneseno. Moje osobní zkušenost taková není. Měl jsem možnost navštívit též řadu regionů a musím říci, že čekací doby jsou minimální a že hlavní starost zdravotnických zařízení, hlavně privátních zdravotnických zařízení, je starost o dostatečný počet klientely. Znamená to, že mají snahu si klientelu udržet, získávat ji a čekací doby snížit na minimální dobu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložila paní kolegyně Váchalová.

Zahájil jsem 39. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 26, proti 27 poslanců.

Další odpověď pana ministra zdravotnictví Jana Stráského je na interpelaci Zdeňka Trojana, který je nepřítomen, nemůžeme tedy uvedenou odpověď projednávat. Ministr zdravotnictví Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci naplňování zásady bezplatné zdravotní péče poskytované na základě veřejného pojištění. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 2128 a já žádám pana kolegu Exnera, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, nejdříve pro pořádek konstatuji, že ani vaše odpověď nebyla zpracována v zákonném termínu 30 dnů.

Dále si dovolím navrhnout Poslanecké sněmovně nesouhlasné usnesení s odpovědí, a to z celé řady důvodů.

Za prvé ve své odpovědi relativizujete i takový případ, kdy v naléhavých případech, přes neexistenci smlouvy, musí být péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pro pacienta bezplatná s následnou povinností zdravotní pojišťovny ji uhradit. Ve své odpovědi uvádíte, že by jenom měla být bezplatná. Takováto relativizace je zdrojem celé řady dalších pochybností a měla by být uvedena do pořádku.

Dále ve své odpovědi konstatujete problém, který spočívá v tom, že lékárna, která je zdravotnickým zařízením, nemá možnost, resp. nepřísluší jí možnost posuzovat naléhavost případů. Tento problém, který si uvědomujete, žádným způsobem neřešíte, ani neuvádíte nějaký postup, kterým by se tento problém měl vyřešit. Je zřejmé, že právě tento problém způsobuje nevýhody na straně pacientů, kdy se jim neumožňuje žádným způsobem dosáhnout jejich práva, aby v naléhavých případech i při nepříslušnosti lékárny z hlediska příslušné smlouvy s pojišťovnou jim byla uhrazena zdravotní péče, konkrétně na základě poskytnutého léku.

Myslím si, že si sám uvědomujete, že není možné, aby odpovědný státní činitel konstatoval určitý problém z jeho resortu, aniž by se zabýval problematikou, jakým způsobem by se měl problém vyřešit.

Pokud nemají lékárny právo posuzovat naléhavost případů, a je to tak správné, je třeba nepochybně zajistit, aby o naléhavosti případu byly informovány a mohly se podle toho zařídit, aby nedocházelo k věcem v neprospěch pacienta.

Dále ve své odpovědi konstatujete, že v případě, kdy nejde o naléhavou péči, lze souhlasit s výkladem, že v takovém případě lze požadovat přímou platbu za léky, jinak hrazené zdravotním pojištěním od pacienta, a zároveň konstatujete, že povinnost refundace nákladů v uvedeném případě zdravotní pojišťovnou ze zákona nevyplývá, a zákon ji naopak nedovoluje.

V této souvislosti rovněž nenavrhujete ve své odpovědi žádné řešení tohoto problému. Na základě tohoto vašeho postoje a řízení celého resortu se tak stát dostává do role podvodníka, kdy zákonným způsobem rozhodl o povinném zdravotním pojištění, které platí každý občan České republiky, případně je za něj platí stát, podílí se na něm také zaměstnavatelé, a stát tady připouští druhou platbu ve věcech, které ze zákona jsou tímto pracovním pojištěním pokryty.

Domnívám se, pane ministře, že i zde byste měl připustit, že je potřeba tento problém vyřešit a nedávat jen konstatující odpověď.

Také nesouhlasím s tím, že v údajném, jak píšete, rozporu mezi ústavní zásadou bezplatné zdravotní péče poskytované na základě veřejného pojištění a skutečnou péčí plně nebo částečně hrazenou zdravotním pojištěním, rozhoduje v současné době Ústavní soud. V konkrétních případech je nepochybně na místě neschovávat se za tuto situaci a jednoznačně vyjádřit určité stanovisko, které by vycházelo z legislativy, za kterou jako odpovědný pracovník, resp. představitel vlády, odpovídáte. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan ministr Stráský.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, odpověď skutečně odpovídá danému legislativnímu stavu. A pokud odpověď na interpelaci a výhrady k ní jsou výzvou k tomu, že je třeba usilovat o změnu tohoto legislativního stavu, konstatuji, že připravujeme a rádi bychom do konce roku 1996 připravili zcela komplexní, nový zákon o zdravotním pojištění v České republice, který bude reflektovat tyto problémy, na které jsem odpověděl, popisem daného stavu a možnostmi v daném stavu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložil pan kolega Exner, a to ve 40. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 24, proti 19 poslanců.

Poslanec Václav Exner: (Hovořeno z místa) Dovolte mi, abych zpochybnil hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Máte na to právo. Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali a potvrdili oprávněnost tohoto zpochybnění.

Pan kolega Exner oprávněně požádal o nové hlasování.

Zahájil jsem 41. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 31, proti 32 poslanců.

Ministr zdravotnictví Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci zdravotně pojistného plánu České národní zdravotní pojišťovny. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 2129. Žádám paní kolegyni Fischerovou, aby se ujala slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP