Čtvrtek 15. února 1996

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane předsedo, pane poslanče, dámy a pánové, otázka rozšíření Severoatlantické aliance, otázka budoucí bezpečnostní struktury Evropy je jedním z klíčových otázek moderní doby. Je to klíčová otázka moderní historie Evropy. Severoatlantická aliance vznikla proto, aby zajistila západnímu světu bezpečnost a svobodu v době, kdy z východu hrozilo narušení integrity a svobody demokratických států, v době, kdy na mnoha místech docházelo k pokusu o destabilizaci bezpečnosti a zavedení v těchto zemích totalitních komunistických režimů. Díky právě existenci Severoatlantické aliance se západní Evropa rozvinula jako svobodná část kontinentu, kde se umožnil svobodný život občanů těchto zemí. Takto je třeba se dívat na roli Severoatlantické aliance v minulosti. Nikdy NATO nebylo agresivním paktem, nikdy neplánovalo expanzi, nikdy se žádné expanze nedopustilo.

Severoatlantická aliance je sdružení 16 států, které se dohodly, že ve jménu hodnot svobody a demokracie, ve jménu hodnot západního způsobu života budou držet spolu, a že se všichni postaví za každého - jeden za všechny, všichni za jednoho. To je zásadní heslo Severoatlantické aliance a od tohoto pojetí je odvozena Washingtonská smlouva, která alianci uvedla do života. Z toho je patrné, že Severoatlantická aliance není hrozbou tak, jako nebyla i v minulých desetiletích. Je to sdružení zemí, které se snaží i dnes o stabilitu a bezpečnost Evropy a rozšíření aliance je výrazem této snahy. Je samozřejmé, že v dobách historických zlomů je důležitě hledat i nové formy pro staré instituce. Také taková diskuse probíhá i v Severoatlantické alianci, o její podobě a poslání v dnešním světě, o případných reformách.

Tato diskuse je legitimní a součástí této diskuse je i materiál, na který se odvoláváte. Je ale jednou z mnoha a naprostá většina těch, kteří se této diskuse účastní, jednoznačně říkají, že rozšíření Severoatlantické aliance je přirozeným procesem, je procesem, který se musí uskutečnit. Z toho ale neplyne, že rozšíření aliance je krokem, který by měl zvýšit napětí, měl by být krokem, který rozdělí Evropu. Je zřejmé, že diskuse, která probíhá o alianci, má svůj odraz také v diskusi, která probíhá v Rusku, a že pozorně posloucháme tuto diskusi. Jsem přesvědčen, že žádný z členských států Severoatlantické aliance a také žádný ze států, které se ucházejí o členství v alianci, netouží po tom snížit bezpečnostní jistoty Ruska, které jsou legitimní. Je proto důležité, aby proces rozšíření aliance byl procesem, který bude současně doprovázen diskusí o globálním řešení bezpečnostního problému v celé Evropě. Diskusí, jehož přirozeným účastníkem má být a je také Rusko.

Ale aliance je velmi závažná smlouva. Je to smlouva, která patří k nejzávažnějším, jaké vůbec lze uzavřít a já si nedovedu představit, že bychom o takového smlouvě, o takovémto kroku diskutovali s někým třetím. Je to otázka navýsost suverénního rozhodnutí země, která se uchází o členství, tedy v tomto případě České republiky a 16 členských zemí Severoatlantické aliance. Nemůžeme připustit, aby vůbec probíhala diskuse o geopolitickém postavení naší země. Jsme součástí demokratického západu, jsme historicky touto součástí a vstup do Evropské unie a Severoatlantické aliance je výrazem toho.

Chtěl bych ještě upozornit na jeden aspekt. Diskuse, která probíhá o rozšíření NATO, je diskusí, která velmi pečlivě bere v úvahu také otázky globální bezpečnosti, stabilizace nejen evropského kontinentu, ale stabilizace globálně jako takové. Podle našich zkušeností ta diskuse probíhá s plnou odpovědností. Státníci v jednotlivých zemích Severoatlantické aliance jsou si vědomi této odpovědnosti a mám pocit, že vaše zneklidnění, vaše obavy, že rozšíření Severoatlantické aliance by vedlo ke zhoršení bezpečnostní situace v Evropě a ve světě, nejsou opodstatněné.

Jsem přesvědčen, že platí pravý opak, že rozšíření aliance je krokem, který zvýší bezpečnost našeho kontinentu, zvýší bezpečnost v našem regionu.

Vy jste se zmínil o neutralitě jako východisku. Chtěl bych vás upozornit, pane poslanče, že neutralita, to není jen otázka vyhlášení jednou zemí, to je také otázka uznání tohoto faktu jinými zeměmi. Vy víte dobře z učebnic historie, kolik bylo neutrálních států, které vyhlásily neutralitu, dokonce ta neutralita byla oficiálně uznána, a které přesto byly předmětem brutální agrese.

V tak vitálních otázkách, v tak důležitých otázkách pro zájem státu a národa, pro jeho bezpečnost, je třeba spoléhat především na velmi konkrétní věci, na velmi konkrétní kroky. Důležitou součástí toho je i naše vlastní úsilí, naše vlastní odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu. Ale je nesmírně důležité také zajistit bezpečnosti alianční. V tomto místě Evropy neutralita nikdy nebyla možná a nikdy možná nebude. To je faktum, které my, kteří jsme odpovědni za bezpečnost tohoto státu, musíme vzít v úvahu a podle toho jednat.

To se týká také vašich výpočtů, kolik co bude stát. Buď si naší svobody vážíme a chceme pro to něco udělat - patří k tomu také náklady na obranu a musím říci, že pro neutrální země tyto náklady jsou daleko větší, než pro zemi, která je zapojena do mocné aliance. Musíme tyto věci jednoduše vzít do naší kalkulace, vynaložit příslušné úsilí a někdy také příslušné finanční prostředky. Kdybych vám dal příklad neutrálních zemí v Evropě, zjistil byste, že jejich výdaje na obranu jsou větší, než u zemí srovnatelných, které jsou zapojeny do aliančního svazku. Nemůžete současně argumentovat náklady a požadovat neutralitu. To je rozpor, se kterým se budete muset, pane poslanče, vyrovnat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vratislav Votava, jak vidím, hodlá využít příležitosti k jednominutové doplňující otázce.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane ministře, nemá cenu polemizovat o tom, nakolik je NATO nástrojem svobody a demokracie v Evropě a ve světě, nakolik je zárukou stability pro země, které jsou jeho členy. Vztahy třeba mezi Řeckem a Tureckem myslím napovídají o něčem zcela jiném. Mně šlo o to, že jsem se nedočkal odpovědi na otázku, do jaké míry by rozšíření NATO dále na Východ způsobilo skutečně konkrétní převahu této aliance, pokud jde o jaderné zbraně, pokud jde o konvenční zbraně, a to i v hrubém rozporu s těmi mezinárodními dohodami, které právě o omezení těchto zbraní už byly uzavřeny, např. mnou uváděnou smlouvou CFE.

Ještě jsem chtěl uvést další věc, že se nejedná o separátní vyhlášení neutrality, že se právě jedná o to, aby v rámci celoevropského procesu kolektivní bezpečnosti bylo vytvořeno pásmo ve střední a východní Evropě. Myslím, že tato možnost zde existuje, a že byla nabídnuta naposled např. představiteli Ruské federace.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, minuta je krátká a je dávno pryč.

Poslanec Vratislav Votava: Ano, jak budete reagovat?

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpoví.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane poslanče, všechny úvahy o rozšíření Severoatlantické aliance vycházejí z daného právního stavu, který v Evropě je. To znamená také z dodržování všech dohod o omezení konvenčních zbraní a nešíření jaderných zbraní. Nikdo nechce tyto dohody zpochybňovat a celý proces je proveditelný a bude prováděn v souladu s těmito dohodami. Tady není o čem diskutovat, pane poslanče.

Předseda PSP Milan Uhde: Jak vidím, pan poslanec Josef Valenta není přítomen, a proto podle § 111 odst. 4 ztrácí pořadí a jeho přihláška propadá. Slovo má pan poslanec Jiří Šoler, který se obrací s interpelací opět na ministra zahraničních věcí pana Josefa Zielence. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, vážený pane ministře zahraničí, podle mých informací ve sporech o navrácení majetku ukradeného komunisty emigrantům platí jiná pravidla pro Australany, Francouze, Němce a jiná pro občany USA. Podle dokumentů, jejichž kopie jsem vám, pane ministře, předal, je příčinou diskriminace zákon o naturalizaci č. 169/1929 Sb., který byl ve zplnomocnění pánů T. G. Masaryka a Herberta Hoovera podepsán v Praze dne 16. července 1928 a příslušná prováděcí vyhláška č. 60/1930 Sb. Šlo o úmluvu, podle které občan, který přijme občanství druhého státu uvedeného ve smlouvě, automaticky pozbývá občanství původního státu. Tento zákon v USA byl zrušen rok po rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 343 US 717/52, tedy v roce 1953.

Vážený pane ministře, žádám vás o přezkoumání, případně o zrušení tohoto zákona ze strany České republiky a o vymezení práv občanů, kteří byli okradeni Komunistickou stranou Československa a kteří často museli volit mezi smrtí v komunistických koncentračních táborech a emigrací.

Současně vás žádám, pane ministře, o vysvětlení, jaký vliv na práva těchto krajanů bude mít zákon, který jsme tu v takovém spěchu přijali ve stavu legislativní nouze. Za vaši odpověď vám předem děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpovídá na tuto ústní interpelaci.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane předsedo, pane poslanče, dámy a pánové, jak víte, restituce podle zákona č. 87/1991 se od listopadu 1994 vztahovala na občany ČSFR, resp. ČR, a to i v případě, že trvale pobývají v zahraničí. Exulanti, kteří si ponechali české či československé státní občanství, nebo v období let 1990 až 1992 požádali o jeho znovunabytí, z restitucí vyloučeni nejsou.

V souvislosti s problémem, který jste zmínil, to znamená restituce pro americké občany, bývalé občany Československa, zde je problém komplikovanější, protože v roce 1928 Československo a USA sjednaly úmluvu o naturalizaci.

Tato úmluva, která se stala součástí československého právního řádu zákonem, který jste citoval, vylučovala možnost dvojího občanství. Podle této úmluvy nabytí občanství jiného státu znamenalo ztrátu občanství amerického. Úmluva byla také důvodem, proč většina exulantů nevyužila možnost požádat si o znovunabytí československého občanství v letech 1990 - 1992.

Úmluva nebyla až do roku 1957 uplatňována. USA ji už delší dobu neuznávají. To souvisí s rozsudkem Nejvyššího soudu, o kterém jste mluvil. Ale skutečností je, že i její zrušení nebude mít zpětný vliv na otázku občanství a tudíž na restituční nároky. To je problém zpětného působení zákona.

Víte, že naše právní úprava stanovila princip jediného státního občanství. Tento princip stanovila z důvodů zásadních. Není zde asi prostor pro to, abychom tyto důvody podrobně diskutovali. Z toho, co jsem řekl, jednoznačně plyne, že problém je problémem společného působení dvou právních řádů - československého a amerického - a nemožnosti vrátit zpět jeho aplikování na případy, které vznikly před změnou platnosti jednotlivých právních norem.

Již delší dobu samozřejmě sledujeme nespokojenost části americké krajanské obce s daným stavem věci. Otázky právní úpravy státního občanství a restitucí - jak víte - jsou v naší republice velmi komplikované. Souvisí to s tím, že naše republika prošla v poslední době mnohými státoprávními změnami, souvisí to také se složitostí celého problému restitucí jako takového. To je všechno, co vám k tomu mohu sdělit. Mohu vám samozřejmě věci upřesnit písemně, ale právní řešení tohoto problému v současné době neexistuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Jiří Šoler položí jednominutovou doplňující otázku.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane ministře, vážení přítomní, pokud se týče našich exulantů, kteří odešli mezi léty 1948 - 1989, velice často se jedná o lidi, kteří byli komunistickým režimem v podstatě protiprávním způsobem zbaveni svého občanství. Z těchto důvodů náš zákon o státním občanství činí v principu jediného občanství, který je jinak podle mého názoru správný, výjimku, a to právě pro občany, kteří přišli o své československé občanství v době komunistické diktatury.

Z těchto důvodů jejich nejistota vedla k tomu, resp. způsob, jakým byli o své občanství připravováni, že parlament učinil v této věci výjimku. Pochopte, že lidé, kteří odešli do Spojených států, kteří tam často prožili několik velice svízelných let jako přistěhovalci bez práv občana Spojených států a nakonec se jim podařilo získat občanství tohoto svobodného státu, sice mají možnost samozřejmě se vzdát amerického občanství, přijmout opět občanství české a tím mít své restituční nároky, ale pro občany, kteří si zvykli žít ve svobodném státě, je dosti těžké vrátit se sem, do této kryptokomunistické diktatury. Ptám se, komu takovéto právní úpravy, které záleží pouze na jednostranném vyhlášení České republiky, slouží. Jestli skutečně neslouží k tomu, aby lidé, kteří si zvykli žít v demokratické zemi, kteří si zvykli používat svých demokratických občanských práv a kteří většinou jsou laděni ve smyslu západní civilizace a svobody, náhodou nenarušili klima v tomto stále ještě bohužel nesvobodném státě. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane poslanče, já jsem na vaši věcnou otázku, kterou jste položil před chvílí, věcně odpověděl. Nelze na tom nic změnit. Je to otázka zákonů, které vytváří, které schvaluje tato sněmovna. Ale jestliže v této sněmovně mluvíte o nesvobodné zemi - a mluvíte o České republice - jestli v této sněmovně mluvíte o existenci komunistické diktatury zde, mám pocit, že se diskuse dostává do poloh, které s věcností problémů nemají nic společného. To, že vůbec takové věci můžete říkat, je dokladem toho, jak hlubokou nepravdu jste před chvílí řekl.

Předseda PSP Milan Uhde: Konstatuji, že páni poslanci Oldřich Vrcha a Milan Loukota nejsou v této chvíli přítomni. Ztrácejí tudíž pořadí a jejich přihlášky propadají. Na řadě je pan poslanec Jiří Drápela, který bude interpelovat ministra Jana Rumla. Může se ujmout slova.

Poslanec Jiří Drápela: Dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážený pane ministře, dne 29. listopadu 1995 jsem se na vás obrátil s písemnou interpelací v záležitosti porušování lidských práv Českou policií při zatčení a vyšetřování Dr. Uzunoglu. V této kauze vystupuje jako hlavní poškozený a svědek turecký občan Geksel Otan, jehož pravé jméno je ovšem Girkan Gonen, což bylo několikrát konstatováno v našich masmédiích.

V rámci doplňující interpelace se na vás obracím s dotazem, zda o této skutečnosti víte. V případě, že ano, kladu otázku, co jste vy a pracovníci Ministerstva vnitra učinili pro to, aby se po naší republice nemohli pohybovat cizí státní příslušníci s falešnými doklady.

V písemné odpovědi na moji interpelaci jste konstatoval vinu Dr. Uzunoglu na spáchání trestného činu zpronevěry. Cituji: "když se ke škodě cizího majetku obohatil nejméně o 28 mil. Kč". Vzhledem k tomu, že dosud nebyl vynesen pravomocný rozsudek o vině jmenovaného, táži se, z jaké oblasti práva jste čerpal pravomoc, která by vás opravňovala k vyjádření tohoto stanoviska. Cožpak v České republice neplatí presumpce neviny? Vždyť článek 40 odstavec 1 Listiny základních lidských práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, uvádí: jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. V odstavci 2 je pak uvedeno: Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

Jako disident jste požadoval dodržování lidských práv pro stíhané občany i pro sebe. Proč nyní, když jste představitelem vládní moci a ministrem vnitra, se děje totéž, co se dělo za totality? Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, čas vypršel.

Poslanec Jiří Drápela: Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr Jan Ruml odpoví na tuto ústní interpelaci. K další interpelaci se připraví opět pan poslanec Vratislav Votava.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, trochu nechápu ostrý tón pana poslance Drápely a taková nepřiměřená slova, že se sem vrací totalita atd. Už jsme to tady jednou slyšeli. Nevím, co se vám stalo, to asi televize takhle působí. Vůbec tomu nerozumím.

Causa dr. Uzunoglu je trestní věcí a velmi obtížně se tady ve sněmovně o ní hovoří. Jako ministr vnitra nemohu zasahovat do činnosti orgánů činných v trestním řízení, nedělám to, ani dělat nemohu a nebudu. To je právě rozdíl mezi minulostí. Nemohu zasahovat do vyšetřování tohoto velice složitého případu.

Samozřejmě, že i já jsem dostal celou řadu dopisů od pana dr. Uzunoglu. Tyto dopisy mně postoupil pan premiér Klaus, místopředseda vlády Kalvoda. Těmto lidem jsem odpovídat a odpověděl jsem vám na interpelaci, jak jsem odpovědět mohl. Nechával jsem přešetřit celou řadu okolností, které souvisí s trestním stíháním pana dr. Uzunogla. Mimochodem dnes je věc ve stádiu, že byla podána obžaloba, kterou Městský soud vrátil státnímu zastupitelství k došetření. Státní zastupitel se odvolal a vrchní soud posuzuje nyní toto odvolání. Tato věc s sebou skutečně nesla celou řadu problémů od začátku. Došlo i k ně kterým pochybením vyšetřovatelů hlavně v začátku vyšetřování. To bylo konstatováno i v odpovědi vám a byly z toho vyvozeny velmi přísné důsledky. Došlo i k pochybení. V jednom případě byl neoprávněně zadržen dopis pana Uzunogla z věznice atd. Jinak jeho korespondence je četná. Asi 700 dopisů již napsal všem možným státním orgánům, občanům atd.

Je to komplikovaný případ, ve kterém skutečně jako svědek vystupuje člověk, o kterém jste hovořil, který zde používal falešné doklady. Já o té skutečnosti vím a vím, že o ní ví také ředitel cizinecké policie, v jehož kompetenci tato věc je a cizinecká policie tuto věc řeší. Zcela jistě ji vyřeší. Je to zkomplikováno tím, že pan Göksel nebo Gürken nebo jaké je jeho pravé jméno, nevím, které z těch dvou mám vybrat, že požádal o udělení statutu uprchlíka, což je situace, která tyto lidi dává do zvláštního režimu, kdy se třeba proti nim nemůže postupovat jako proti běžnému cizinci, to znamená nemůže být vyhoštěn do země původu, pokud odůvodněním této žádosti o statut uprchlíka byla obava, že by mohl být ve své domovské zemi zatčen, atd.

Věc je v šetření, cizinecká policie ji šetří. Ředitel cizinecké policie o ní ví a předpokládám, že je to naprosto ojedinělý případ, který má svoji historii a že ji vyřeší tak, aby u nás nepobíhal ani jeden cizí státní příslušník s falešnými doklady.

Tolik asi k tomu, co se týká formulace v interpelaci vám. Vy jste si ji vysvětlil takto. Já jsem ji převzal od vyšetřovatele. Jak víte z trestního řádu, pouze vyšetřovatel může informovat o postupu vyšetřování, o stavu trestního řízení. Vyšetřovatel mně tuto formulaci poskytl, já jsem ji vtělil do interpelace. Rozhodně jsem tím nemyslel, že pan Uzunoglu je již předem vinen. O vině nerozhoduji já, ale nezávislý soud. Pokud vy jste to takto pochopil, tak jste asi měl takový důvod k chápání této věty. Myslím, že pokud byste chtěl, že jste ji mohl pochopit i jinak. Převzal jsem dikci vyšetřovatele, který je jediný oprávněný se k těmto věcem vyjadřovat.

Chtěl bych jenom říci, že skutečně případ pana Uzunoglu - mluvil jsem s jeho obhájcem, který mne navštívil v této věci - je velice složitý. Pro mne je nemožné do případu dohlédnout. Neviděl jsem nikdy trestní spis. Není to možné, abych takto vstupoval do trestních záležitostí a také mně na tom udivuje celá řada věcí. Člověk, když vezme v úvahu soustava orgánů činných v trestním řízení, že vyšetřovatel vyšetřuje, státní zástupce činí dozor nad vyšetřováním a o vazbě rozhoduje nezávislý soudce, tak spolčení těchto tří institucí proti jednomu konkrétnímu člověku mně připadá tak nepravděpodobné, že mně to umožňuje, abych vůbec tento případ, velice zvláštní, pojímal ještě jako případ v rámci zákonů naší země. Tolik asi moje odpověď na vaši interpelaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Drápela se hlásí, aby využil své příležitosti položit jednominutový doplňující dotaz. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane ministře, nikdo nechce, abyste zasahoval do trestního řízení. To mne vůbec nenapadlo. Já jsem chtěl pouze znát odpovědi na mé otázky. Jelikož v minulé odpovědi mně dlužíte odpovědět, jaká opatření učiníte, aby příslušníci Policie České republiky nemučili a neponižovali zadržené osoby při výsleších. Dnes je to pan Uzunoglu, zítra to mohu být já, pozítří vy. Domnívám se, že v demokratickém státě by k tomu nemělo docházet. Vy jste v první odpovědi na mou interpelaci přiznal sice pouze dvě hodiny, ale pan Uzunoglu tvrdí 8 hodin, že byl přivázán k ústřednímu topení. To by se zkrátka stávat nemělo.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr vnitra Jan Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Pane poslanče, vy si nedáte říci a budete pořád ve svých ostrých slovech pokračovat. Musím se vážně ohradit proti takovým slovům jako je mučení a trýznění. Musím se vážně ohradit a jestli máte o tom poznatky, tak jste povinen podat trestní oznámení na toho, kdo takto s touto osobou zacházel. Jste povinen podat trestní oznámení, pokud máte důkazy o tom, že někdo byl v našich věznicích mučen nebo trýzněn. Já jsem odpovídal, že neoprávněně policie připoutala pana dr. Uzunoglu na 2 hodiny k ústřednímu topení. Z toho byly vyvozeny velice přísné důsledky. Nemluvte mně tady o mučení a o trýznění. Pokud důkazy máte, jste povinen předat je orgánům činným v trestním řízení. Nedělejte tady takové show před kamerou.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vratislav Votava interpeluje ministra Jiřího Skalického ve věci privatizace nemocnice v České Kamenici. Připraví se pan poslanec Petr Koháček.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych se obrátil s interpelací na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci pana Skalického s otázkou, která se týká nemocnice v České Kamenici a v přilehlé oblasti, pokud je mi známo, v Severočeském kraji, který je i volebním krajem pana ministra pro nadcházející období.

Rád bych znal odpověď na otázku, jakým způsobem se jeho ministerstvo vypořádalo s problémem právě privatizace nemocnice v České Kamenici, jakým způsobem reagovalo na žádost Městského úřadu v České Kamenici na jeho požadavek, aby k privatizaci určené zdravotnické zařízení bylo bezúplatně převedeno na město a jeho žádost podpořila i města a obce v celá spádové oblasti, např. Benešov nad Ploučnicí, Kamenický Šenov, Chřibská apod. Jakým způsobem bylo reagováno nebo naloženo vůbec na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci s touto peticí, kterou podepsalo více než 5800 občanů z celé této oblasti a jakým způsobem jsou vůbec podobné otázky, které přicházejí, ať již z řad orgánů městské samosprávy nebo z řad správních orgánů, tak i z řad iniciativ občanského charakteru, na vašem ministerstvu řešeny. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr Jiří Skalický odpoví na tuto ústní interpelaci.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, nemocnice s poliklinikou v České Kamenici byla součástí většího celku, většího subjektu, který podléhal do zřizovatelské působnosti Okresního úřadu v Děčíně.

V České Kamenici byla pak do privatizace zařazena jak tato část nemocnice s poliklinikou, tak léčebna dlouhodobě nemocných, která pracuje v podstatě v pronájmu v budově této nemocnice. Na privatizaci obou těchto zařízení byla Ministerstvem zdravotnictví stanovena poměrně přísná kategorizace typu B. Pro nemocnici s poliklinikou se jedná o povinnost 10 let udržet v tomto zařízení 95 lůžek interny a chirurgie, v případě léčebny dlouhodobě nemocných se jedná o závazek nad 35 lůžek. Na privatizaci těchto dvou zařízení byly předloženy celkem 3 projekty. Jeden z nich počítal s bezúplatným převodem na 6 obcí, druhý s přímým prodejem společnosti, na níž participovaly některé obce a jistá společnost lékařů a konečně projekt, který předpokládal přímý prodej společnosti 8 lékařů, kteří pracují v těchto zařízeních. Na základě doporučujících stanovisek jak zřizovatele, tj. okresního úřadu, tak Ministerstva zdravotnictví, a za souhlasu všech připomínkových resortů Ministerstvo privatizace navrhlo vládě schválení přímého prodeje - nejprve nemocnice s poliklinikou a později i movitého zařízení léčebny dlouhodobě nemocných. Vláda prodej těchto zařízení oné společnosti lékařů schválila.

Je mi známo, že na toto rozhodnutí reagovaly některé obce, především Česká Kamenice samotná, petiční akcí, která byla zaslána na naše ministerstvo a na kterou jsme nemohli reagovat jinak než odpovědí, že po zvážení a vyhodnocení všech tří projektů byl vybrán jako nejlepší a nejlépe splňující záměry privatizace těchto zařízení projekt, který si předložili zaměstnanci, resp. lékaři této nemocnice s poliklinikou. Čili onu petiční akci jsme samozřejmě nepominuli, dokonce jsme znovu posuzovali, zdali naše rozhodnutí bylo správné a oprávněné. Já chci říci, že chápu obavy třeba městských zastupitelů, ale i občanů města o budoucnost, o zachování lékařské péče v tomto městě. Ale na základě především toho, že je tam stanovena poměrně striktní suma závazků, které budou muset být i v budoucnosti plněny, se domnívám, že obavy zástupců České Kamenice a okolních obcí o budoucnost dostupnosti péče nejsou opodstatněné a že naše rozhodnutí bylo správné.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vratislav Votava chce využít příležitost k jednominutovému doplnění? Ne.

Budeme tedy pokračovat interpelací pana poslance Petra Koháčka, která je určena místopředsedovi vlády a ministru financí panu Ivanu Kočárníkovi. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rád bych se obrátil na pana místopředsedu vlády a ministra financí pana Kočárníka s dotazem. V poslední době se hodně diskutuje o tom, zdali naše daňové zatížení je vysoké či nízké, a také včera jsme se zabývali jednou novelou, která se zabývala částí našeho daňového systému v tomto slova smyslu.

Pane ministře, dovolím si vám položit jednu otázku: Jaká je vaše představa o perspektivách vývoje daňového systému v naší zemi?

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda vlády a ministr vlády Ivan Kočárník odpoví na tento dotaz.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážený pane poslanče, chtěl bych říci, že daňové zatížení v ČR není vysoké, je relativně nízké a má stále snižující se tendenci. Jestliže jsme s novým daňovým systémem v roce 1993 začínali s celkovým podílem všech daní, včetně pojistného, a to jak pojistného na sociální zabezpečení, tak pojistného na zdravotní pojištění, s podílem 47,5% na hrubém domácím produktu, tak v letošním roce jsme se dostali zhruba na 45% hrubého domácího produktu. Čili naše daňové zatížení hrubého domácího produktu klesá.

Chci říci, že další vývoj našeho daňového zatížení bude v zásadě určován dvěma skupinami faktorů. Ta první skupina se bude týkat vnitřních faktorů, které budou dominantní minimálně ve středním období, a druhá skupina budou faktory vnější. Na té straně vnitřních faktorů je naše snaha dále snížit daňové zatížení. Moje představa je, že kolem roku 2000 by ten zmíněný podíl, o kterém jsem hovořil, se měl pohybovat někde v těsné blízkosti 40%. Čili dále snížit daňové zatížení zhruba o 5 procentních bodů, čímž Česká republika bude v tomto ukazateli, v daňovém zatížení a daňovém podílu na hrubém domácím produktu, mít jeden z nejnižších podílů v Evropě.

Samozřejmě, že toto bude odvislé od stavu ekonomiky, od toho, jak se nám bude dařit nakládat s výdajovou stránkou rozpočtu. Nicméně pokládám tento vývoj ve snižování daňového zatížení za reálný.

Konkrétně by mělo u jednotlivých daní dojít ke snižování zejména u daně z příjmů, a to jak u daně z příjmů právnických osob, tak i u daně z příjmů fyzických osob, kde dominantně budeme dbát o to, aby se nezvyšovalo s postupující inflací daňové zatížení tzv. studenou progresí, tzn., že tam budeme postupovat zejména valorizací těch odpočitatelných položek, případně rozšiřováním pásem pro jednotlivé formy zdanění.

Pokud jde o daň z přidané hodnoty, počítáme s tím, že snížíme registrační práh, který je dnes, a z těch významnějších změn, z těch vnitřních faktorů lze počítat s tím, že zhruba někdy kolem r. 1998, 1999 dojde ke změnám u dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů. Toto bude souviset s tím, že ta daň, její daňový základ bude mít tržní cenu, která v té době již bude zmapována. Dnes používáme koeficientů, čili daň z nemovitostí neodráží v té míře daňový základ pro daň z nemovitostí, tržní hodnotu těch nemovitostí.

Na straně vnějších faktorů to bude zejména naše příprava na členství v Evropské unii, kde já vycházím z toho, že by náš daňový systém měl být v zásadě v roce 1998 připraven na členství v Evropské unii, což se týká jak jednotlivých daní, tzn. harmonizace některých daňových sazeb, tj. zejména u spotřebních daní, tak se to musí týkat celého systému správy daní, tzn. výpočetní techniky, předávání všech možných dokladů, které souvisí zejména s daní z přidané hodnoty.

Jinak počítáme z těch stávajících daní, že největší změny v návaznosti na členství v Evropské unii by doznala zejména silniční daň, kde se musíme přizpůsobit těm normám a požadavkům Evropské unie, něčemu, čemu dnes oni dnes říkají daň z motorových vozidel, která bude vyjadřovat daleko spravedlivěji zatížení tímto.

Shrnul bych, že je záměr snižovat celkové daňové zatížení a přibližovat se daňovým pravidlům a principům Evropské unie.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Koháček si nepřeje doplnit svůj dotaz. Slovo dostává pan poslanec Jan Vik se svou interpelací na pana ministra vnitra Jana Rumla.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP