Čtvrtek 15. února 1996

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v souladu s § 9 zákona 171/1991 vám předkládám jménem vlády a jménem prezidia Fondu národního majetku návrh rozpočtu fondu na rok 1996. V jeho první části jsou popsána východiska, z nichž orgány fondu při koncipování rozpočtu vycházely a která je třeba při posuzování jeho činnosti a výdajů v tomto roce vzít na zřetel.

Z údajů k 31. říjnu 1995, kdy byl návrh rozpočtu dokončován, vyplývá, že v rámci velké privatizace byla fondem realizována privatizace majetku v účetní hodnotě zhruba 626 miliard Kč s celkovými příjmy 114,7 miliardy Kč. K realizaci celkem zbývá ještě majetek za téměř 348 miliard Kč. V roce 1996 se počítá s uskutečněním všech dražeb a zahájením všech soutěží, přičemž realistický odhad završených soutěží až do podpisu smlouvy a platby klienta počítá s ukončením zhruba 65% z nich. Očekávané příjmy z těchto transakcí v roce 1996 pak by měly být ve výši zhruba 10 a tři čtvrtě miliardy Kč. Vedle soutěží a dražeb počítá návrh rozpočtu s výnosy z přímých prodejů akcií a majetku a z operací na kapitálovém trhu ve výši zhruba 14 miliard Kč. Dividendy a další příjmy by měly činit asi 2,4 miliardy a celkové příjmy jsou pak odhadovány na zhruba 27,1 miliardy Kč.

Celkové výdaje z titulu závazků, do nichž fond vstoupil, se na rok 1996 odhadují v celkové výši 28,3 miliardy Kč. Dominujícími položkami zde jsou úhrady vůči České inkasní, splacení obligací vydaných na rekapitalizaci bank, jistiny úroků z vydaných dluhopisů a v neposlední řadě úhrada nákladů na odstranění starých ekologických škod v privatizovaných podnicích.

Nyní k nákladům, které si činnost Fondu národního majetku v letošním roce pro splnění uvedených úkolů vyžádá. Tyto náklady lze rozdělit do dvou základních skupin. Nejprve se zmíním o nákladech na realizaci. Zde je nutné připomenout metodickou změnu při organizaci soutěží a dražeb přijatou v průběhu roku 1995. Na jejím základě bylo po jistých průtazích postupně vyhlášeno 426 veřejných soutěží. Očekávali jsme, že významnou část z nich bude možné ukončit až do stadia platby klienta a z ní se odvozující odměny, kterou fond vyplácí spolupracující organizaci, a jež je jeho rozpočtovým výdajem. Tento předpoklad se nevyplnil. Díky tomu fond za druhé pololetí 1995 nevynaložil očekávaných 100 mil. Kč, ale jen asi 44 mil. Kč. Zbylé, v roce 1995 neuskutečněné platby díky tomu přecházejí do roku 1996. Jinými slovy úspora ve výši zhruba 56 mil. Kč v roce 1995 se promítá do zvýšených nákladů v projednávaném rozpočtu na letošní rok. Celková výše nákladů na soutěže a dražby je proto navržena ve výši 182 mil. Kč, spolu s náklady spojenými se soudními spory a vymáháním pohledávek činí odhad nákladů na realizaci privatizace pro rok 1996 částku 241 milionů Kč.

Druhá část souvisí s výdaji fondu jakožto instituce. Zde se již jen letmo zmíním o základních parametrech návrhu ve srovnání s předchozím rokem. Navrhujeme celkový růst nákladů 4,6%, nulový nárůst počtu pracovníků, zvýšení mezd o 10%, růst provozních nákladů o 16% a 50procentní pokles investic.

Ještě se zmíním o stanoviscích orgánů, které jsou ze zákona povinny k návrhu rozpočtu fondu zaujímat stanovisko. Dozorčí rada vyslovila s tímto návrhem souhlas s tím, že navrhla snížit položky vlastních výdajů celkem o 2 miliony Kč. Vláda stanovisko dozorčí rady doporučila vzít v úvahu a přimluvila se za další snížení nákladů rozpočtem požadovaných. V rozpočtovém výboru jsme zevrubně jednotlivé položky posoudili a dospěli k celkovým úsporám ve výši zhruba 20 milionů Kč, které já osobně plně akceptuji, jejichž podrobnější rozbor bude jistě předmětem zprávy zpravodaje rozpočtového výboru.

Závěrem mi zbývá již jen to, abych vám doporučil jménem vlády i prezidia Fondu národního majetku, abyste předložený návrh rozpočtu Fondu národního majetku na tento rok schválili. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřímu Skalickému a sděluji, že organizační výbor navrhl, aby sněmovna tento sněmovní tisk přikázala k projednání rozpočtovému výboru. Táži se, zda má někdo k návrhu na přikázání nějakou připomínku. Nevidím, že by se někdo k připomínce hlásil. Táži se tedy, zda sněmovna souhlasí s tím, aby sněmovní tisk 2037 byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Budeme o tom hlasovat ve 21 5. hlasování. Právě jsem je zahájil.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 215. hlasování skončilo.

Ze 78 přítomných bylo 58 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

Oznamuji vám, že uvedený výbor už projednal předložený návrh a jeho usnesení vám bylo rozdáno. Proto prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Richard Mandelík a informoval nás o výsledcích jednání. Předpokládám, že zároveň pan zpravodaj přednese také návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal návrh rozpočtu Fondu národního majetku a já bych si vám dovolil přečíst návrh usnesení, které posléze zdůvodním.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1996 takto: budu číst položky.

Provozní náklady bez mzdových nákladů a ostatních osobních nákladů 82 310. Veškerá čísla jsou uváděna v tisících korunách. V tom je obsaženo: spotřeba materiálu 6550, spotřeba energie 3500, opravy a udržování 6000, výkony spojů 4000, ostatní výkony materiální povahy 6500, drobný hmotný neinvestiční majetek 3800, služby nemateriální povahy 23 000, odvod sociálního a zdravotního pojištění 23 730, tvorba FKSP na vrub nákladů 1380 a ostatní finanční náklady 3850.

Další položkou nákladů je položka mzdové náklady a OON, která činí 66 840 a v tom je obsaženo: mzdové náklady 64 340. Nyní mi dovolte, abych se chvilku pozastavil a omluvil se vám, neboť v materiálu, který vám byl rozdán, se vyskytla tisková chyba. Správně je to číslo, které jsem vám přečetl. Není správně 65 340, ale správně je 64 340. Omlouvám se ještě jednou.

Další položka, která je obsažena ve mzdových nákladech a OON, je vlastní OON ve výši 2500 a v tom OON jsou obsaženy odměny členům prezídia a dozorčí rady ve výši 1089.

Další položkou nákladů rozpočtu jsou investiční náklady ve výši 11 400. Celkem tyto položky, které jsem předtím citoval, opakuji, jsou to provozní náklady bez mzdových a OON a mzdové náklady a OON a investiční náklady, činí dohromady 164 550.

Další významnou položkou jsou náklady na realizaci privatizačních projektů. Tato položka činí 228 000. Celkem tedy rozpočet Fondu národního majetku - náklady celkem 388 550.

Stručné zdůvodnění: rozpočtovému výboru byl předložen materiál, který jsme ohodnotili, a já to zde také říkám, jako materiál možná nejvíce vyčerpávající a nejlepší z dosud předložených rozpočtů Fondu národního majetku, takže naše posuzování vycházelo z údajů skutečně podrobných. Projednávali jsme tento materiál ve dvou kolech a vycházeli jsme přitom jednak z toho projednávaného materiálu, který byl na žádost výboru ještě doplněn o určitá vysvětlení, vycházeli jsme z doporučení vlády, kde vláda doporučila snížit výdaje, ale nesdělila o kolik, a také jsme přihlédli ke stanovisku dozorčí rady Fondu národního majetku. Názor dozorčí rady byl snížit provozní výdaje a investiční výdaje zhruba o 2 miliony. Vycházeli jsme také z toho, že Fond národního majetku bude postupně utlumovat svou činnost, cílový stav, který pravděpodobně nenastane dříve, než po roce 1997, by měl být nakonec zrušení fondu, že k tomuto útlumu musí postupně docházet i pokud se týče nákladů. Proto jsme navrhovali určité snížení jak v nákladech provozních, tak v nákladech na vlastní realizaci privatizačních projektů. Výsledek je obsažen v usnesení, které jsem zde přečetl.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji, poslanci Richardu Mandelíkovi a otevírám rozpravu, nejdříve její všeobecnou část. Mám tři písemné přihlášky, a to pánů poslanců Zdeňka Vorlíčka, Josefa Holuba a Václava Exnera. V případě, že to jsou přihlášky míněné do všeobecné rozpravy, prosím jako prvního pana poslance Zdeňka Vorlíčka, připraví se pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, už před rokem jsem u příležitosti rozpočtu na rok 1995 upozorňoval na neudržitelnou situaci, kdy máme schvalovat rozpočet Fondu národního majetku s určitými zakotvenými investičními záměry, personální politikou atd., aniž je vládou potvrzena a jasná další úloha a poslání Fondu národního majetku.

Přitom zejména předseda vlády se v různých vyjádřeních netají chutí s touto institucí skoncovat dost brzy.

Nicméně závazné stanovisko vlády tato sněmovna nedostala a tak jediné, co se o budoucnosti Fondu národního majetku dozvíme, jsou představy tvůrců tisku T 2037, kapitola Východiska pro sestavení rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1996 hovořící o tom, že pro další období zůstanou fondu zejména činnosti související s účastí ve strategických společnostech, přičemž případné dokončení jejich privatizace je věcí rozhodnutí české vlády. Autoři sice v závěru vyslovují subjektivní předpoklad, že: "V roce 1997 by měla začít transformace fondu na menší, ale dlouhodobější instituci."

Vzhledem k tomu, že však vývoj preferencí ukazuje, že po volbách bude pravděpodobně premiérem opět Václav Klaus, dovolím si o takto prognózované budoucnosti fondu upřímně pochybovat. Sám za sebe říkám, že se předsedovi vlády vůbec nedivím. Hodlá-li fond fungovat tak, jak funguje dosud, je třeba jeho činnost opravdu ukončit co nejdříve.

O tom, jak by se fond staral v budoucnosti o případné majetkové účasti státu ve strategických společnostech, není třeba si dělat velké iluze. Lze to dokumentovat na aktuálním případu Poldi Ocel. Na základě chronických platebních potíží společnosti a s ohledem na energetickou válku s energetických celkem Kladno jsem už v listopadu minulého roku vyzval předsedu prezídia Fondu národního majetku k tomu, aby fond nadále jen nepřihlížel a vyvinul tlak na vedení Poldi Ocel v zájmu hospodaření s majetkovým podílem státu. Mimochodem, jen na sociálním pojištění dluží Poldi Ocel 170 miliónů korun.

Pro nezasvěcené dodávám, že zbývající část akcií nad 54,8% drží Poldi Ocel, a.s. Holding Kladno, která je ve stoprocentním vlastnictví státu. Předseda prezídia FNM mi odpověděl ideologickými frázemi o nezasahování státu do dění ve společnosti, byť by v ní měl zatím stát výrazný majetkový podíl. Dnes najednou fond zjistil, že nezasahovat nejde, a tak teď s notným zpožděním chtějí představitelé Fondu národního majetku na vedení Poldi Ocel konsolidační program, ač to mohli a měli spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu v zájmu hospodaření s majetkovým podílem státu udělat už mnohem dříve.

Veřejná silácká prohlášení o tom, jak fond popř. uplatní žalobu na poškozování práv státu jako minoritního akcionáře v Poldi Ocel, potom co předseda prezídia černé na bílém projevil o zájmy státu očividný nezájem, jsou jen licoměrným klamáním veřejnosti.

Na jednání představitelů Fondu národního majetku v tomto případě se dá demonstrovat to, co tvrdím už dávno. FNM ochraňuje zájmy státu diletantsky, v názorech na uplatňování zájmů státu létá ode zdi ke zdi, (viz např. nejprve blahosklonnost k dlužníkům, pak přepadová komanda), přijímaná opatření jsou vždy o několik koňských délek pozadu za tím, co vyžaduje aktuální stav.

Jsem přesvědčen, že resortní ministerstva prognózovanou práci Fondu národního majetku v účasti ve strategických společnostech mohou klidně zastat místo něj. Proto je třeba na rozpočty Fondu národního majetku, které svou koncepcí směřují k přezimování na základě vidiny dlouhodobé existence fondu, hledět jako na mrhání penězi daňových poplatníků. Pro rozpočty fondů, srovnáte-li je do časové řady, je charakteristický postupný pokles agendy, tendence ke klesání výnosů, ale naopak prudký růst nákladů na vlastní činnost fondu i na privatizaci. Pro ilustraci. Rozpočet Fondu národního majetku zvýšený o náklady na privatizaci činil v roce 1993 asi 135 mil. Kč, v roce 1994 180 mil. Kč, v roce 1995 205 mil. Kč a na rok 1996 to má být 168 plus 241, tedy 409 mil. Kč.

Růst rozpočtu nákladů a zaměstnanců Fondu národního majetku na konci privatizace je přímou paralelou klasického příkladu ze zákonů profesora Parkinse o britském ministerstvu kolonií, které dosáhlo největšího rozmachu v době, kdy už Británie žádné kolonie neměla.

Porovnáte-li v dokumentech Fondu národního majetku časovou řadu rozpočtů a nákladů na privatizaci s výnosy Fondu národního majetku, zjistíte, že státní peníze jsou vynakládány s neustále klesající efektivností.

Pokud by měl Fond pracovat v roce 1996 na úrovni roku 1994, nesměl by podle mých propočtů utratit více než 190 mil. Kč, místo plánovaných 409 mil. Kč. To přihlížím i k výši dvouleté inflace. Pokud by měl pracovat s efektivností roku 1995, nesměl by utratit více než 231 mil. Kč. To je započtená devítiprocentní inflace.

Specifickou kapitolou v rozpočtu Fondu národního majetku jsou vždy mzdy. Tentokrát mně Fond připravil překvapení použitím desetiprocentní kompenzace inflace, ač v roce 1995 byla inflace pod 9%, a na rok 1996 česká vláda prognózuje další pokles inflace.

Znamená to, že Fond národního majetku nevěří vládě?

Trvalkou v rozpočtu Fondu národního majetku je neustálé údajné dokompletovávání informačních systémů, které jako by nemělo nikdy skončit. Pro informaci. V roce 1994 1,7 mil. Kč, rok 1995 8,5 mil. Kč, a rok 1996 7,4 mil. Kč.

Podobně pod pláštíkem potřeby obnovy reprodukční a telekomunikační techniky se každoročně spotřebovávají značné částky. Rok 1994 začal půl milionem, v roce 1995 3,5 mil. Kč, v roce 1996 to má být dalších 2,5 mil. Kč. Přitom ani slovo o kontrole účelnosti těchto výdajů, výběru dodávajících firem, horizontů, kdy konečně budou systémy "dobudovány" a nadále jenom udržovány.

Jako rozpočtovou pikantérii uvádím požadavek na 1 mil. Kč ke zřízení kantýny v budově Fondu národního majetku. Znám dobře tu část Prahy, kde sídlí Fond národního majetku. Ujišťuji vás, že v blízkém okolí budovy je kompletní potravinářská síť a několik restaurací, přičemž restaurace U Libuše je přímo v zadním traktu bloku, v němž se nachází budova Fondu národního majetku. Nicméně chce-li Fond kantýnu v budově a je-li to ekonomicky životaschopný projekt, jistě by se zřízení kantýny nějaká soukromá firma ráda ujala.

Považuji však za výsměch, když naši věrozvěsti privatizace chtějí pořídit kantýnu, včetně zařízení, za státní peníze. Tento detail rozpočtu po mém soudu dobře charakterizuje rozmařilý přístup vedení Fondu k nákladům na jeho činnost za státní peníze.

Závěr. Rozpočet Fondu národního majetku na rok 1996 považuji za nadsazený. Jak jsem doložil, neodpovídající v řadě nákladových položek realitě i budoucnosti Fondu. Koneckonců v tomto smyslu hovoří i stanovisko české vlády a Dozorčí rady Fondu národního majetku.

Co se mi však vůbec nelíbí, je to, že česká vláda na jedné straně není s rozpočtem spokojena a doporučuje Poslanecké sněmovně seškrtání nákladů Fondu, ale na druhé straně s rozpočtem souhlasila a předložila ho sněmovně. To je alibistická snaha zbavit se odpovědnosti.

Nepovažuji však také za solidní řešení, udělat dílčí nesystémové a hlouběji nezdůvodněné drobné kosmetické zásahy, aby náklady tak neprovokovaly, jak to navrhla Dozorčí rada Fondu národního majetku. Předseda Výkonného výboru Fondu národního majetku pan Roman Češka řekl nedávno v souvislosti s návrhem ODA na výrazné snížení daně z příjmů, cituji: "Hlavním heslem transformace bylo utáhnout si opasky, tak ať si teď utáhne opasek stát."

Mají-li se jeho slova o snížení příjmů z daní, a tedy i výdajů státu brát vážně, musí si při hospodaření se státním majetkem utáhnout opasek o několik dírek i Fond národního majetku. Předložený rozpočet tomu naprosto neodpovídá.

Poslanecký klub Levého bloku rozpočet Fondu národního majetku na základě uvedených důvodů nepodpoří.

Navrhuji proto usnesení:

"Poslanecká sněmovna: a) zamítá předložený rozpočet Fondu národního majetku na rok 1996; b) doporučuje vládě České republiky předložit rozpočet Fondu národního majetku znovu v přepracované, výrazně úsporné podobě."

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zdeňku Vorlíčkovi. Zvu k řečništi pana poslance Josefa Holuba. Připraví se pan poslanec Václav Exner.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, hospodářský výbor, který je k otázkám Fondu národního majetku výborem garančním, návrh rozpočtu sice neprojednal, ale poslanci výboru se s materiálem (tisk 2037) podrobně seznámili, jak je zřejmé mimo jiné i z vystoupení mého předřečníka.

Přestože s návrhem rozpočtového výboru na krácení uvedených částek osobně nesouhlasím, prosím nejen členy hospodářského výboru, ale i vás ostatní o to, abyste takto upravený rozpočet Fondu národního majetku schválili.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Holubovi. Slovo má pan poslanec Václav Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, v posledním čísle Ekonomického a sociálního monitoru České republiky, který jsme obdrželi z Parlamentního institutu Parlamentu České republiky, se uvádí v údajích týkajících se veřejného dluhu České republiky také dluh Fondu národního majetku ve výši 43,8 mld. Kč.

Obsluha tohoto dluhu nepochybně stojí určité peníze, s nimi se však jednoznačně v materiálu, který je předkládán k rozpočtu Fondu národního majetku, nesetkávám.

Prosil bych, jestli by bylo možné, aby předkladatel upřesnil jednak skladbu dluhu Fondu národního majetku, který reprezentuje pětinu celkového veřejného dluhu České republiky, a také náklady, které jsou konkrétně na obsluhu tohoto dluhu.

Celkový dluh ve výši 43,8 mld. Kč, pokud je údaj správný, kontrastuje s údajem o celkových příjmech Fondu národního majetku v roce 1996 z velké privatizace ve výši něco málo přes 27 mld. Kč.

Celkově se také pozastavuji nad efektivností velké privatizace a privatizace vůbec, poměřováno právě údaji o očekávaných příjmech a výdajích peněžních prostředků v roce 1996.

Pokud právě jde o oblast velké privatizace, tak stav k 31. 12. 1995 představuje jako vstupní částku pro rok 1996 více než 4,1 mld. Kč, zatímco výsledný stav při započtení příjmů, které jsem již uvedl, výdajů ve výši více než 28,2 mld. Kč, a ostatních finančních potřeb Fondu v rámci velké privatizace ve výši takřka 3 mld. Kč, prakticky vynulování účtu z velké privatizace na hodnotu, která reprezentuje částku 11 mil. Kč.

Domnívám se, že to jsou dostatečně charakteristické údaje o průběhu privatizace v naší zemi prostřednictvím Fondu národního majetku. Ve vlastních zdůvodněných a uváděných očekávaných výdajích peněžních prostředků Fondu národního majetku se rozhodující výdaje týkají splátek obligací na rekapitalizaci bank ve výši 7,8 mld. korun a pro Českou inkasní společnost s ručením omezeným ve výši více než 10 mld. korun. Položka týkající se splátky obligací na rekapitalizaci bank přitom v komentáři k výdajovým položkám není vůbec objasněna, zatímco výdaj více než 10 mld. korun, týkající se České inkasní společnosti s ručením omezeným, je vysvětlen bez bližšího, jen s odvoláním na bod 9 zákona č. 171/1991 Sb.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Nemám další přihlášky do všeobecné rozpravy. Pan zpravodaj poslanec Mandelík si přál v obecné rozpravě vystoupit? Ne. V tom případě všeobecnou rozpravu uzavírám a otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí se nikdo.

Prosím, pane zpravodaji, abyste potvrdil můj postřeh, že nebyl vznesen žádný pozměňovací návrh. Pan poslanec Zdeněk Vorlíček vznesl návrh na to, aby byl předložený rozpočet Fondu národního majetku Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky zamítnut a vláda aby byla vyzvána k vypracování nového rozpočtu. O tom, jakož i o předneseném návrhu usnesení dám hlasovat. Nejdříve však dám slovo panu ministru Jiřímu Skalickému, protože jednací řád říká, že na konci každé rozpravy má mít předkladatel i zpravodaj možnost přednést závěrečné slovo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedo. Rád bych se jen krátce vyjádřil k otázkám, které padly z úst pana poslance Exnera. Plamenný projev pana poslance Vorlíčka, který se soustředil především na momentální problematickou záležitost s Poldi Ocel, téměř ani nestojí za odpověď. Bylo v ní spousta nepřesností a odkazy na údajné stanovisko předsedy výkonného výboru, respektive mé, že nehodláme ingerovat do některých věcí týkajících se něčeho jiného. Pan poslanec se pokoušel přimět nás písemně k tomu, abychom intervenovali ve věci uzavřených smluv mezi Energetickým centrem Kladno a Poldi Ocel svého času.

Co se týče údajů o růstu rozpočtu v porovnání s objemem jeho práce, musím tady konstatovat, že vzhledem k zásadním metodickým změnám v průběhu dvou let bohužel údaje citované panem poslancem Vorlíčkem znamenají pouze sčítání nesčitatelných položek.

Pan poslanec Exner správně upozornil na to, že celkový dluh - dá-li se to tak nazvat - Fondu národního majetku činí 43,8 mld. korun. Tento dluh sestává, pominu-li drobnější položky, v zásadě ze tří částí. Jeden je ještě z roku 1991, kdy bylo rozhodnuto o rekapitalizaci bank před privatizací, na kteroužto činnost z Fondu národního majetku tehdy ještě všechny tři vynaložily zhruba 50 mld. korun, a to tak, že vydaly obligace. Závazek Fondu národního majetku České republiky je zhruba kolem 30 mld. a je postupně splácen.

V bilanci očekávaných výdajů na letošní rok se dostáváme k tomu, že bude splacena v podstatě jeho poslední část, a to je oněch zmíněných 7,8 mld. korun. Zdůvodnění podrobnější není uvedeno v návrhu rozpočtu, prostě proto, že se jedná o téměř notoricky známou akci z roku 1991, kterou vlastně teď Fond národního majetku postupně splácí.

Druhá část souvisí se splácením některých nedobytných pohledávek především v zahraničí, které byly v roce 1993 převzaty z Československé obchodní banky a převedeny do zřízené České inkasní jednotky s tím, že Fondu národního majetku bylo uloženo, aby na uhrazení těchto dluhů z minulosti přispěl pomocí výnosů z privatizace. V letošním roce, jak je právě uvedeno v celkové bilanci, náš nárok na výdaje Fondu očekáváme ve výši zhruba 10,1 mld. korun, což bude spolu s letošním rokem znamenat, že Fond národního majetku na zahlazení těchto dluhů z minulosti věnoval již zhruba 13,5 mld. korun celkem. Další platby jsou očekávány samozřejmě v následujících letech, ale jejich výši dnes ještě neumíme odhadnout.

Konečně třetí část nejvýznamnějších, nejobjemnějších závazků Fondu souvisí s činností Konsolidační banky, která svého času převzala všechny úvěry na tzv. trvale se obracející zásoby a Fond národního majetku na uhrazení těch pohledávek, které nebude moci vymoci, vydal obligace v řádu zhruba 15 nebo 16 mld. korun. Tyto obligace také postupně splácí a také s těmito výdaji počítáme v celkové bilanci příjmů a výdajů Fondu národního majetku na letošní rok.

Doufám, že se mi podařilo otázky, které zde formuloval pan poslanec Exner vysvětlit. Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou zopakoval to, co jsem řekl v úvodním slově, že akceptuji stanovisko rozpočtového výboru, ke kterému jsme společně v diskusi dospěli, a doporučuji, aby v redukované podobě s úsporami, které navrhl rozpočtový výbor, byl návrh rozpočtu na letošní rok schválen. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Jiřímu Skalickému.

Protože jsem nestačil zachytit přesně znění navrženého usnesení, jež přednesl pan poslanec Zdeněk Vorlíček, poprosím ho, aby sněmovně návrh usnesení přednesl znovu buď on, nebo pan společný zpravodaj, jestli návrh od něho obdržel. Prosím, pane poslanče, buďte tak laskav a připomeňte nám usnesení, jež přednesl pan poslanec Zdeněk Vorlíček.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedo, dámy a pánové, pan poslanec Vorlíček navrhl, aby se Poslanecká sněmovna usnesla takto:

Poslanecká sněmovna

a) zamítá předložený rozpočet Fondu národního majetku na rok 1996,

b) doporučuje vládě České republiky předložit rozpočet Fondu národního majetku znovu v přepracované, výrazně úsporné podobě.

Jedná se o jediný návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Sděluji, že jsem vás právě odhlásil a prosím, abyste se nově zaregistrovali svými identifikačními kartami. Hned poté zahájím 216. hlasování, které rozhodne o osudu navrženého usnesení, jež předložil pan poslanec Zdeněk Vorlíček a pan zpravodaj poslanec Mandelík znění zopakoval. 216. hlasování právě začalo.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 216. hlasování skončilo.

Z 87 přítomných bylo 31 pro, 47 proti. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane zpravodaji, abyste připomněl sněmovně návrh usnesení, jejž jste přednesl sám, a budeme potom o něm hlasovat. Prosím.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, nebudu to číst znovu, jen připomenu, že údaje uvedené v materiálu, který máte všichni na stole, jsou v tisících korun, protože to tam není napsáno, že se tam vyskytla chyba - v řádku mzdové náklady má být místo 65 340 uvedeno 64 340.

Shrnu: celkové náklady rozpočtu Fondu národního majetku se tímto usnesením navrhují ve výši 388 500.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP