Čtvrtek 15. února 1996

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Dostálovi. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Jestliže nikdo, obecnou rozpravu uzavírám. Dovolím si vás odhlásit a požádat o novou prezentaci. Také bych vás požádal o klid. Prosím, abyste se zaregistrovali, zejména ti nově příchozí.

Kdo je pro návrh na zamítnutí, který byl přednesen panem poslancem v obecné rozpravě, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 188. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 33 pro, 38 proti.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Drápela.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem již řekl na úvod, navrhuji v § 1, aby 8. květen zněl "Den osvobození od nacismu", nikoli od fašismu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo, tuto rozpravu končím. Konstatuji, že jsme projednali další bod, bod 93.

O slovo se hlásí pan poslanec Gross.

Pro vyjasnění situace, děkuji panu poslanci Drápelovi, děkuji panu poslanci Koronthálymu. Tento bod jsme projednali.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já bych požádal o zařazení nového bodu na program této schůze. Je to bod, který byl několikrát avizován a týká se volby člena kontrolního orgánu BIS. My jsme svůj návrh podali volební komisi, všechny podmínky stanovené jednacím řádem jsou splněny, jen po té dohodě a upřesnění jednacího řádu, která zde na schůzi zazněla, je zapotřebí, aby to také zaznělo od tohoto pultu. Tak tedy v tuto chvíli činím. Nemám konkrétní požadavek na okamžik, kdy by se volba měla konat, ale předpokládám, že by to mělo být v co nejkratší době, jakmile bude vyhlášena nějaká přestávka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Myslím, že jsme včera tím hlasováním nebo akceptováním takovéhoto návrhu vlastně přijali ten model, že se budeme snažit využívat pro volby začátek každé přestávky.

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Grosse na zařazení nového bodu Volba člena kontrolního orgánu BIS.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 189. Kdo je proti? Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 70 pro, 4 proti.

Prosím předsedu volební komise, aby vzal výsledek tohoto hlasování v úvahu a zajistil s aparátem sněmovny technickou přípravu i pro tuto volbu.

Dámy a pánové, nyní bych si dovolil požádat vás o chvilku strpení, předkladatel dalších několika bodů je na cestě do Poslanecké sněmovny. Dovoluji si vyhlásit pětiminutovou přestávku.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jste se ještě nestačili rozprchnout, doufám, že vám nebude vadit, když tu pětiminutovou přestávku zkrátíme na tři minuty. Vítám pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka a dovoluji si zahájit přerušené jednání.

Přistoupíme k projednávání bodu, což je

IC.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - druhé čtení

O úvodní slovo žádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych s dovolením, abych neopakoval pořád tytéž věty, chtěl říci o všech těch smlouvách, které jsou teď za sebou, tzn. o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ruskem, s Albánií a s Irskem, toto:

Všechny tři smlouvy, které jste obdrželi, o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, představují smlouvy, které vycházejí z modelu OECD, který jsme přijali. V platnosti má Česká republika v současné době téměř 40 obdobných smluv, přičemž další takovéto smlouvy se připravují.

Chtěl bych říci, že tyto smlouvy přispívají k rozvoji vzájemné ekonomické spolupráce tím, že rozdělují zdanění mezi oba státy. Z tohoto hlediska mají obrovský význam pro rozvoj obchodu, pro rozvoj podnikání jak podnikatelů z těchto zemí u nás, tak našich podnikatelů v těchto zemích.

Doporučuji proto, vzhledem k tomu, že jde o standardní smlouvy, kde nejsou žádná mimořádná ujednání, aby poslanecká sněmovna vyslovila s těmito smlouvami, v daném případě tedy s Ruskou federací jako první, souhlas. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana poslance Čundrleho jako zpravodaje výboru, aby se ujal slova. V prvním čtení jsme tuto Smlouvu přikázali zahraničnímu výboru. Usnesení výboru máme rozdáno jako tisk 1991/1.

Poslanec Václav Čundrle: Pane místopředsedo, pane předsedo, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové. Zahraniční výbor projednal tuto Smlouvu dne 17. ledna 1996. Jeho rezultát byl, že doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem, který vláda předložila.

Je to, jak řekl pan ministr, příspěvek k rozvoji ekonomických a obchodních vztahů a vztahů mezi dalšími zeměmi. Toť vše.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám k předloženému návrhu rozpravu, kterou zároveň končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který je součástí předloženého vládního návrhu.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 190. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 48 pro, nikdo proti.

Budeme projednávat další bod, což je

C.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 (sněmovní tisk 1933) - druhé čtení

Chci se zeptat pana ministra Kočárníka, zda si přeje bod uvést. (Ne.) On vlastně spojil úvodní slova k několika bodům.

Ptám se poslance Jiřího Maryta, který je zpravodajem jednoho výboru; protože tento tisk jsme přikázali rozpočtovému výboru a výboru zahraničnímu. Usnesení máme jako body 1933/1, 2. Prosím, máte slovo.

Poslanec Jiří Maryt: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal uvedenou Smlouvu dne 13. října 1995. Přijal usnesení č. 521, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s uvedenou Smlouvou souhlas.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan kolega Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Já se připojím ke svému předřečníkovi. Zahraniční výbor projednal tuto Smlouvu již dne 22. listopadu loňského roku. Také doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s touto Smlouvou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dovolil jsem si vás odhlásit. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali v době, kdy otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí předloženého vládního návrhu.

Zahájil jsem hlasování č. 191.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 66 pro, nikdo proti.

Dalším bodem programu je

CI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1986) - druhé čtení

Chci se zeptat opět pana ministra, zda si přeje něco doplnit ve svém úvodním slově. (Ne.) Není tomu tak.

Tento vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru.

Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1986/1. Předložený vládní návrh projednal také rozpočtový výbor.

Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1986/2. Prosím nyní zpravodaje výborů, aby se ujali postupně slova; tedy pan poslanec Čundrle, poté pan poslanec Maryt.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, pane ministře, kolegové. Zahraniční výbor projednal tuto Smlouvu dne 17. ledna letošního roku a jeho stanovisko je kladné. To znamená, že doporučuje Poslanecké sněmovně tuto Smlouvu schválit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Maryt.

Poslanec Jiří Maryt: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal uvedenou Smlouvu dne 24. ledna 1996. Přijal k ní usnesení č. 577, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s uvedenou Smlouvou vyslovila souhlas.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, kterou zároveň končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Budeme hlasovat o souhlasném usnesení, které je součástí našeho podkladu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 192. Kdo je proti?

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 65 pro, nikdo proti. Tím jsme projednali další bod.

Dalším bodem je

CII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 (sněmovní tisk 1987) - druhé čtení

O úvodní slovo žádám opět pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážení páni místopředsedové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví je prohloubení spolupráce zejména v oblasti provádění celního řízení na hraničních přechodech mezi oběma státy a při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Smlouva umožní poskytování vzájemné pomoci při ověřování pravosti a obsahové správnosti listin a písemností, předkládaných celním orgánům, a napomůže tak při zajištění přesného stanovení celní hodnoty, která je podkladem pro vyměřování cla a daní. Předmětem smluvní úpravy je rovněž šetření, které na dožádání celní správy jedné smluvní strany provádí celní správa druhé strany.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tuto smlouvu schválila.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády.

Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1987/1. Dále tento tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1987/2.

Nyní žádám, aby se slova postupně ujali zpravodajové těchto výborů, tedy pan poslanec Čundrle a pan poslanec Věnceslav Lukáš. Prosím, pan kolega Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, pane ministře, kolegové. Jsem přesvědčen, že na jedné straně tato smlouva zjednoduší odbavení, na druhé straně prohloubí spolupráci v odhalování negativních jevů v uvedené oblasti. Zahraniční výbor projednal tuto smlouvu 17. ledna letošního roku a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem této smlouvy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čundrlemu a prosím pana poslance Věnceslava Lukáše, aby se ujal slova.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, pane ministře, rozpočtový výbor dne 24. ledna 1996 projednal vládní návrh smlouvy mezi vládou České republiky a Slovenské republiky a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, vyslovila souhlas.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Lukášovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu. Bylo to souhlasné usnesení.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 193. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 67 pro, nikdo proti.

Děkuji panu poslanci Čundrlemu a panu místopředsedovi vlády Ivanu Kočárníkovi.

Dalším bodem našeho pořadu je

CIII.

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995 - sněmovní tisk 1902

I zde jde o druhé čtení. Úvodní slovo k předloženému návrhu z pověření vlády přednese ministr zahraničních věcí pan Josef Zieleniec, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych plénu poslanecké sněmovny Parlamentu předložil ke druhému čtení Smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou. Tato smlouva byla podepsaná prezidenty obou zemí v dubnu 1995 v Praze.

Uzavření smlouvy s Ukrajinou prokáže zájem České republiky na upevňování ukrajinské nezávislosti a na stabilitě ve východní Evropě. Česká republika pozitivně hodnotí kroky současného ukrajinského vedení v zahájení reforem, úsilí o upevnění státní nezávislosti, ratifikaci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a dalších. Máme zájem na pokračování této politiky. Smlouva vytvoří rámec pro další připravované dokumenty, které budou regulovat spolupráci ve vybraných oblastech.

V březnu bude podepsána dohoda o vzájemném zaměstnávání občanů, připravují se dohody o vzájemných platbách, o spolupráci v oblasti letecké dopravy, o spolupráci v oblasti veterinární kontroly a o přepravě jaderných materiálů. Absence smlouvy s ohledem na převažující roli státu v ukrajinské ekonomice by Českou republiku mohla postavit do nevýhodné ekonomické pozice na perspektivním ukrajinském trhu. Česko-ukrajinské vztahy se rozvíjejí standardně a bezkonfliktně. Česká republika má zájem na zachování dosavadní orientace ukrajinské zahraniční politiky a podporuje proto ukrajinské úsilí o zapojení do regionálních uskupení.

Reformu ukrajinského hospodářství považujeme za jeden z předpokladů reálné nezávislosti Ukrajiny. Z tohoto důvodu jsme Ukrajině nabídli naše zkušenosti z transformace naší ekonomiky. Plán rozvojové pomoci na rok 1996 počítá s vytvořením tzv. know how fondu pro expertní pomoc ukrajinským reformám. O tom, že Ukrajina je významným obchodním partnerem České republiky, svědčí i zájem podnikatelů, kteří mě doprovázeli v průběhu mé návštěvy v Ukrajině.

Ukrajinský parlament smlouvu ratifikoval 6. října 1995, v předvečer mé oficiální návštěvy na Ukrajině. Jednalo se o vstřícné symbolické gesto ukrajinské strany. V zájmu České republiky je, aby časový úsek mezi ratifikací smlouvy na Ukrajině a u nás nebyl příliš dlouhý.

Dámy a pánové, dovoluji si vám doporučit, abyste v zájmu České republiky vyslovili souhlas s návrhem předloženého dokumentu.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Zielencovi.

Tento vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1902. Slova se nyní ujme zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Václav Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Pane místopředsedo, pane předsedo, pane ministře, vážení kolegové. Zahraniční výbor projednával tuto smlouvu 23. listopadu loňského roku. Jsme toho názoru, že schválení smlouvy je předpokladem rozvoje dobrých vztahů dvou suverénních států ve všech oblastech činnosti.

Proto zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tuto smlouvu schválit.

Jen bych chtěl říci, že pokud bude naše rozhodnutí kladné, je to i dobré gesto ukrajinské parlamentní delegaci, která v současné době zde je.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čundrlemu. K předloženému vládnímu návrhu otevírám rozpravu, kterou uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu souhlasné usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 194. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 65 pro, nikdo proti.

Dalším bodem pořadu je

CIV.

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994 sněmovní tisk 1903, druhé čtení

Úvodní slovo k předloženému návrhu z pověření vlády přednese opět ministr zahraničních věcí pan Josef Zieleniec, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil k projednání smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána prezidenty Havlem a Iliescem v Bukurešti v červnu 1994.

Jedná se o novou rovnoprávnou smlouvu mezi dvěma státy, které nemají ve vzájemných vztazích sporné otázky. Smlouva z hlediska bezpečnostního není koncipována jako spojenecká smlouva a neobsahuje tudíž závazky vzájemné pomoci v případě ozbrojeného útoku, ale předpokládá spolupráci ve všech ostatních oblastech vzájemných styků. Její uzavření završuje etapu formování vztahů mezi oběma zeměmi v politické oblasti a pro jejich další rozvoj vytváří smluvní právní předpoklady.

Důležité je, že tato nová smlouva má nahradit formálně stále platnou smlouvu ze srpna 1968. Ratifikací smlouvy bude odstraněn politickomorální aspekt přežívající platnosti této smlouvy uzavřené v období totality. Rumunský parlament ratifikoval novou česko-rumunskou smlouvu již v dubnu minulého roku.

Myslím, že mohu s klidným svědomím konstatovat, že důvody pro nepřijetí smlouvy z české strany v současnosti neexistují. V česko-rumunských vztazích nejsou sporné politické otázky a prvky spolupráce se projevují i na mezinárodních fórech. V zahraničněpolitické oblasti jsou konstatována blízká stanoviska na mnohé důležité otázky včetně integrace do Evropské unie a vstupu do Severoatlantického paktu. O dobrých vztazích mezi Českou republikou a Rumunskem se poslanci sami přesvědčili při oficiální návštěvě předsedy rumunského parlamentu v Praze v červnu 1994 a rovněž při jednání zahraničních a hospodářských výborů obou parlamentů v loňském roce.

Smlouva odpovídá zásadám české zahraniční politiky a má obdobný charakter jako smlouvy s jinými evropskými státy, které byly uzavřeny po roce 1989.

Dámy a pánové, dovoluji si vám doporučit, abyste v zájmu České republiky vyslovili souhlas s předloženým dokumentem a doporučili jej k ratifikaci. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi Zielencovi. Tento vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání opět zahraničnímu výboru. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1903/1 a já prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Čundrleho, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu 23. listopadu minulého roku. Je to standardní smlouva dvou suverénních států nového typu. My jsme se usnesli na tom, že doporučíme Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s tímto vládním návrhem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci a otvírám rozpravu k tomuto bodu, kterou uzavírám, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které je součástí předloženého návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 195. hlasování této schůze. Kdo je proti?

I tento návrh byl schválen poměrem hlasů 62 pro, nikdo proti.

Já děkuji panu ministru Zielencovi a panu poslanci Čundrlemu jako zpravodaji.

Dámy a pánové, tím jsme projednali blok smluv a vzhledem k nepřítomnosti pana ministra Dlouhého se nemůžeme v tomto okamžiku zabývat body 101 a 102. Nabízí se využít času k projednání bodu 115, pokud se nám podaří během příštích vteřin sehnat předkladatele i zpravodaje. O totéž se snažíme u bodu 105. Dámy a pánové, prosím o chvilku strpení, zpravodajové a předkladatelé jsou na cestě do této místnosti.

(Poslanecká sněmovna čeká na příchod předkladatele a zpravodaje.)

Dámy a pánové, není-li námitek, budeme se zabývat bodem 115, jak bylo avizováno. Je to

CV.

Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplněních souvisejících zákonů

Sněmovní tisk 1972, jedná se o třetí čtení tohoto vládního návrhu zákona. Pozměňovací a jiné návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1972/2. Byly rozdány ve čtvrtek 8. února ráno. Chci požádat zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Libora Nováka, aby sledoval rozpravu, kterou nyní v souladu s § 95 odst. 2 otevírám. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí.

Prosím zástupce navrhovatele o přednesení závěrečného stručného slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP