Čtvrtek 15. února 1996

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení předkladatelů uvedl ve druhém čtení návrh zákona o advokacii.

Dosud platná právní úprava postavení a činnosti advokátů a orgánů advokacie je obsažena v zákoně ČNR č. 128/1990 Sb. o advokacii a krátce na to byl přijat zákon ČNR 209/1990 Sb. o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.

Navrhovaný zákon přizpůsobuje úpravu výkonu advokacie v mezidobí přijatým právním úpravám a zakotvuje jednotnou úpravu poskytování právních služeb. Nejedná se však o mechanické přeřazení komerčních právníků do advokacie. Čtyřletá aplikace zákona o advokacii a zákona o komerčních právnících přinesla v praxi řadu problémů, na které návrh reaguje podrobnější právní úpravou.

Cílem návrhu je mj. právní úpravu advokacie modernizovat a v té souvislosti ji co nejvíce přizpůsobit mezinárodním úpravám a promítnout do ní zásady kodexu chování advokátů Evropských společenství z roku 1988.

Navrhovaný zákon je možno považovat za součást legislativních změn směřujících ke zlepšení fungování justice, protože podstatná část právních služeb advokátů a komerčních právníků spočívá v zastupování u soudu či v obhajobě v trestním řízení. Je třeba právně zajistit zvýšenou ochranu těch, jimž jsou tyto služby poskytovány, jejich rovnost před zákonem a plné respektování některých jejich práv a zájmů. Proto musí být stanoveny zvláštní podmínky a povinnosti pro výkon advokacie jako např. zvýšená majetková odpovědnost, vyloučení některých forem podnikání, výrazné omezení možností uzavírání pracovních poměrů, povinnost poskytnout ve stanovených případech právní službu mimosmluvně nebo některá omezení soutěžního práva. Zásadní otázkou je dodržování zvláštních povinností a omezení při výkonu advokacie. Dohled nad tím svěřuje stát komoře, kterou k tomuto účelu vybavuje přesně vymezenou pravomocí s tím, že její závažná rozhodnutí jsou přezkoumatelná soudem.

Působení stavovské organizace má dále zajistit jednotný režim poskytování právních služeb a dohled nad jejich kvalitou, zabezpečení stavovské kázně a umožnit poskytování povinných služeb v oblasti ochrany práv. Úprava advokátní samosprávy vychází z nezbytnosti zabezpečit nezávislost advokáta při výkonu jeho povolání tak, aby se práva a zájmy jeho klientů nemohly dostat do střetu se zájmy těch osob nebo orgánů, na nichž by byl advokát nějakým způsobem závislý. Advokát musí být zbaven obav z možné újmy nebo postihu v souvislosti s prosazováním nebo obhajobou práv svých klientů i v tom případě, že je chrání proti státu nebo jeho orgánům. Ochrana proti případným excesům při výkonu samosprávy musí být zajištěna nejen mocí soudní, jak bylo uvedeno výše, ale i mocí výkonnou.

Návrh proto zakotvuje v páté části působnost ministra spravedlnosti jako představitele výkonné moci. Profesní předpisy budou podléhat z hlediska jejich zákonnosti dohledu ministra spravedlnosti, který je navíc oprávněn podat návrh na vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů a na pozastavení činnosti advokáta. Je též oprávněn vystupovat v kárném řízení proti advokátům jako kárný žalobce a jmenuje členy zkušební komise pro advokátní a uznávací zkoušky.

Návrh zákona proto zakotvuje ingerenci státu a jeho orgánů v maximální možné míře. Návrh zákona si nevyžádá nároky na pracovní síly ani na státní rozpočet. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pavelovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti. Usnesení těchto výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1920/3.

Nyní žádám, aby se postupně ujali slova zpravodajové obou výborů. Nejprve paní kolegyně Anna Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, ústavně právní výbor projednal tisk 1920 a pozměňovací návrhy, které drtivou většinou přijal, předložil sněmovně ve svém usnesení, které bylo rozdáno pod tiskem 1920/3.

Pozměňovací návrhy doporučuji vaší pozornosti a jsem pověřena výborem, abych tisk, návrh zákona o advokacii, sněmovně doporučila ke schválení v duchu pozměňovacích návrhů, které máte v usnesení ústavně právního výboru. Snad jedině já osobně mám výhrady k jedinému pozměňovacímu návrhu. Myslím, že mohu mluvit i za předkladatele, a to je pozměňovací návrh pod bodem 3. Vím, že to asi nepatří do druhého čtení. Hlasovat budeme až ve třetím čtení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové. Prosím pana kolegu Jaroslava Ortmana jako zpravodaje petičního výboru, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, jako zpravodaj výboru petičního, pro lidská práva a národnosti jsem povinen vás seznámit s usnesením č. 289 z 63. schůze konané 24. ledna 1996. Než tak učiním, jsem povinen vám sdělit podle zákona, který schválil tento Parlament, že já jsem zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory, avšak na moji žádost Česká advokátní komora přerušila výkon advokacie vůči mé osobě po dobu výkonu mandátu.

A nyní k věci. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti po úvodním výkladu předkladatele poslance Pavely a zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Ortmana a po rozpravě vyslovil jednomyslně souhlas s předloženým návrhem s tím, že doporučuje účinnost zákona k 1. 7. 1996. Dále mě zmocnil, abych s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Jako zpravodaj doporučuji, aby Poslanecká sněmovna schválila tento návrh. Považuji jej za návrh vyvážený, doslova měřený lékárnickými vahami, který odstraňuje dualismus mezi advokátní komorou a mezi komerčními právníky. Myslím si, že i ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti je tento návrh zcela přesný. Proto výbor petiční, pro lidská práva a národnosti z tohoto hlediska nepředložil žádný pozměňovací návrh a pokud jde o návrhy z ústavně právního výboru, já jako zpravodaj se s výjimkou onoho bodu, který tady paní poslankyně Röschová zmínila, tj. bodu 3, k těmto návrhům připojuji. Ten bod 3 považuji za nesmyslný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ortmanovi a otevírám rozpravu, nejprve její obecnou část, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Úvodem považuji za správné říci, že nejsem členem ani advokátní komory, ani Komory komerčních právníků. Z toho plyne, že nemám žádný osobní zájem na tom, aby zákon byl přijat či zamítnut. Podotýkám, že jsem pro samosprávu, a to jak profesní, tak i územní, ale musí tvořit určitý systém, nemůže se jednat o rozpor s obecnou úpravou.

Dnes ve druhém čtení projednáváme zákon o advokacii, který si klade za cíl odstranit dvoukolejnost zákonné úpravy spojené s poskytováním právní pomoci. Jde o úpravu, jejíž přijetí vláda nedoporučila. Musím říci, že, ač nerad, se stanoviskem vlády souhlasím, a to hned z několika důvodů. Především je tomu tak proto, že jde o návrh prokazatelně zpracovaný Českou advokátní komorou, do Parlamentu zaslaný faxem, který poslanci předkladatelé nejenže nepřepsali, ale dokonce ani nepovažovali za slušné odstranit na str. 19 faxovou značku. Také jaksi pozapomněli na jednu podstatnou záležitost, zda komerční právníci, kterých se uvedené rušení a převádění týká, s touto úpravou a postupem souhlasí. V neposlední řadě se jedná o úpravu neúplnou, která sice k termínu nabytí účinnosti tohoto zákona ruší živnostenská oprávnění vydaná podle živnostenského zákona, nadále ale ponechává toto ustanovení v platnosti, takže živnostenské úřady budou moci povolení vydávat i nadále.

Před časem bych možná s předneseným, po předchozím kladném vyjádření Komory komerčních právníků, navrženým řešením souhlasil. Dnes právě pro jeden závažný důvod, kterým je povinné členství v komoře jako podmínka pro výkon povolání, souhlasit nebudu.

Někteří z vás si jisté vzpomínáte, jak jsme v této sněmovně v roce 1990 přijali zákony o advokacii a komerčních právnících a byli jsme pyšni na to, že po čtyřiceti letech nesvobody opět dojde k privatizaci některých povolání, za minulého režimu vyhrazených státu a jeho orgánům. Cílem našeho snažení bylo, aby část úkolů, které stát dosud vykonával, byla přenesena na stavovská zájmová sdružení a územní samosprávu a tím se občané v co nejširší míře zapojili do správy věcí veřejných. Věřili jsme, že tu stát bude pro občana, nikoliv občan pro stát.

Po letech, které od té doby uplynuly, již v mnohé z toho, v co jsme tehdy věřili, nevěřím. Jen málo z toho, co jsme tehdy společně prosazovali, došlo naplnění. Za šest roků byla státní moc tak centralizována, že to nemá v Evropě obdobu. Jako jedna z mála zemí členů Rady Evropy jsme ani nepřijali Evropskou chartu místní samosprávy. Také stavovská zájmová sdružení se nestala tím, čím jsme je chtěli mít. Stát na ně nepřenesl žádné významnější pravomoci, takže jsou jen přívěskem, který má dodat zdání demokracie, našemu státním zřízení.

V oblasti podnikání byla nastoupena cesta co nejliberálnějšího přístupu, takže každý, kdo splňuje zákonem stanovené podmínky a požádá o živnostenské povolení, dostane ho. Strany vládní koalice ve snaze uchovat silné postavení státu u většiny dalších stavovských zájmových sdružení prosadily nepovinné členství, čímž je postavily na roveň ostatních zájmových sdružení. Jakákoliv zákonná úprava je tedy zbytečná.

Komory dnes nevytvářejí podmínky pro to, aby co nejvíce subjektů splňujících zákonem stanovené podmínky mohlo vedle sebe vykonávat stejnou činnost či povolání ve vzájemné konkurenci a při dodržování pravidel slušného chování. Naopak se chovají jako středověké cechy, jejichž cílem bylo nikoho mezi sebe nepřipustit, aby je v daném oboru podnikání neohrožoval.

Zcela ze stejného soudku je i lpění na zachovávání institutu advokátního koncipienta. Je to amorální ustanovení, které nutí každého, kdo chce požádat o zapsání do seznamu advokátů, aby tři roky předem vykonával právní praxi u advokáta. Je to nejen opatření diskriminující osoby se stejným vzděláním, ale nepřímo i říká, že právnické fakulty nedokáží připravit své absolventy pro výkon povolání. Institut sám patří do zákonů středověkých, nikoliv do zákona z konce 20. století, který přijímá parlament hlásící se k liberálním hodnotám.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je navržená právní úprava výjimkou z obecného systému a měla by mít proto své logické opodstatnění. Souhlasím s předkladateli, že poskytování právních služeb má svá specifika a v některých případech - nikoliv ve všech - je nutné stanovit zvláštní podmínky a povinnosti. Podle mne se jedná jen o ty případy, které má na mysli článek 40 Základní listiny práv a svobod, se kterým je spojena nutná obhajoba. Souhlasil bych s tím, aby ze zákona za občany musela jednat osoba s právnickým vzděláním již u odvolacího soudu. Pro tyto případy je na místě existence zájmového stavovského sdružení s povinným členstvím. Ve všech ostatních případech poskytování právní pomoci jsou jakákoliv další omezení zbytečná a jdou proti duchu této doby, jdou proti svobodnému jednání občana. Občan totiž má možnost takovýto právní úkon provést sám. Výsledný efekt navržené právní úpravy v tomto rozsahu je stejně nesmyslný, jako kdyby jiný zákon držiteli řidičského oprávnění přikazoval, že s ohledem na specifika silničního provozu může být řidič z povolání pouze ten, kdo je současně členem stavovské komory řidičů.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, mělo konstituování Komory komerčních právníků jako zvláštní profese umožnit plynulé začlenění dosavadních podnikových právníků do sféry podnikání v oblasti právních služeb, zejména v té části, která nevyžaduje regulaci. Předložený vládní návrh zákona je dokladem toho, že podnikoví právníci se již do tohoto života začlenili. Proto přišel čas nastoupit cestu liberálnějšího přístupu k podnikání v této oblasti, nikoliv k jejímu dalšímu omezování. Dojde-li k zúžení rozsahu předmětu právní úpravy jen na případy nutné obhajoby a případy, kdy je občan ze zákona povinen nechat se zastupovat před soudy či jinými státními orgány, návrh zákona podpořím. Nestane-li se tak, vidím vhodnější řešení v tom, že povinné členství v Komoře komerčních právníků bude nahrazeno členstvím nepovinným a poskytování právní pomoci bude nadále poskytováno jen za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

V souladu s § 93 odst. 2 navrhuji, aby Poslanecká sněmovna po obecné rozpravě přijala usnesení, kterým tento návrh zákona zamítne. Nebude-li toto usnesení přijato, navrhuji další usnesení následujícího znění: Poslanecká sněmovna po rozpravě vrací návrh zákona o advokacii ústavně právnímu výboru k novému projednání. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nejprve návrh na zamítnutí. V případě, že neprojde, tak návrh na vrácení výboru.

Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Před otevřením podrobné rozpravy musíme rozhodnout o návrzích, které byly právě předneseny.

Dovolte, abych vás odhlásil a požádal vás, abyste se znovu zaregistrovali.

Pan kolega Kačenka přednesl návrh na zamítnutí návrhu zákona.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko - hlasování č. 185.

Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 14 pro, 58 proti.

Dalším hlasováním rozhodneme o návrhu na vrácení zákona výborům k novému projednání. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 186.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 61 proti.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kašpárek, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy a páni poslanci, k předloženému návrhu zákona o advokacii mi dovolte 3 pozměňovací návrhy.

Za prvé: v § 5, odst. 1 písm. d, navrhujeme vypustit uvedený text a nahradit jej následujícím textem:

Kdo nebyl soudně trestán, nebo jehož trest vynesený soudem byl pravomocně zahlazen.

Odůvodnění: stávající text nepovažujeme za vhodný, jelikož tzv. důvodné pochyby o občanských a morálních předpokladech připouštějí výklad velice subjektivní.

Za druhé: V § 14, odst. 3, navrhujeme vypustit druhou část věty za středníkem. § 14, odst. 3, by tedy zněl:

Advokáti, kteří jsou účastníky sdružení, musí mít společné sídlo.

Odůvodnění: stávající znění je v rozporu s občanským řádem.

Za třetí: § 38, odst. 1 písm. b: navrhujeme stávající znění doplnit za středníkem následujícím textem:

Případně srovnatelné vzdělání na zahraniční právnické fakultě, pokud toto vzdělání bylo uznáno Ministerstvem školství jako rovnocenné.

Odůvodnění: již nyní se na řadu advokátních kanceláří v Praze obracejí absolventi např. německých či francouzských právnických fakult se žádostí o získání pracovního poměru v české advokacii, což zatím není možné. Do budoucna by to možné bylo po složení advokátní zkoušky před Českou advokátní komorou v českém jazyce. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kašpárkovi. Prosím, aby předal svůj návrh písemně zpravodajce.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Proto ji končím. Tím jsme projednali tento bod.

Pan poslanec Pavela se hlásí se závěrečným slovem po rozpravě druhého čtení.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, chtěl bych upřesnit to, co říkala paní zpravodajka v souvislosti s vyjádřením k návrhu ústavně právního výboru.

Po konzultaci s ostatními předkladateli je možno souhlasit se všemi připomínkami a pozměňovacími návrhy tohoto výboru s výjimkou dvou bodů. Paní poslankyně Röschová tady jeden bod řekla, je to bod č. 3. Bezprostředně tohoto problému se dotýká také bod č. 10. S těmito dvěma body za předkladatele nemohu souhlasit. Jinak s usnesením ústavně právního výboru ano.

K ostatním návrhům se vyjádříme před zahájením třetího čtení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Tím jsme projednali další bod našeho pořadu - bod č. 89. Děkuji panu poslanci Pavelovi a paní poslankyni Röschové.

Dalším bodem je

LXXXXV.

Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1944 - druhé čtení

Pan poslanec Janeček se hlásí o slovo.

Poslanec Josef Janeček: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že podle § 93 jednacího řádu musí vystoupit zpravodaj výboru, který je však z rozhodnutí organizačního výboru mimo území republiky a tedy nemůže tuto povinnost splnit, doporučuji přeložení na příští schůzi. Jeví se to vhodné i z toho důvodu, že obdobnou problematikou se zabývají i vládní návrhy a bude možné a vhodné obě koncepce porovnat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Janečkovi.

Kdo je pro, abychom bod č. 90 přesunuli na březnovou schůzi? Kdo je proti? Jedná se o hlasování č. 187.

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 75 pro, nikdo proti.

Dalším bodem je

LXXXXVI.

Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/92 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, podle sněmovního tisku 1961 - druhé čtení

O úvodní slovo žádám předkladatele poslance Richarda Mandelíka.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu stručně rekapitulovat, oč v této novele jde.

Zákon o auditorech a Komoře auditorů z rok u 1992 stanovil, že ti, kteří byli auditory v této době, musí složit podle nového zákona zkoušky před Komorou do dubna 1996. Ukázalo se být neúčelným trvat na tomto ustanovení a tento návrh zákona podmínku vypouští, aby nevnášel nejistotu do této profese.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1961/2.

Nyní žádám zpravodaje výboru poslance Jana Vraného, aby se ujal slova. Tuto roli sehraje pan poslanec Vačkář. Předem mu děkuji.

Poslanec Jiří Vačkář: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s tímto usnesením. Vzhledem k tomu, že bylo rozdáno písemně, nebudu ho číst doslova.

Rozpočtový výbor po projednání doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslance Richarda Mandelíka ve vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR (sněmovní tisk 1961), schválila beze změn.

Za druhé zmocňuje předsedu a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Tím tedy doporučujeme, aby tento návrh byl schválen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, kterou končím, protože se nikdo nepřihlásil. Otevírám podrobnou rozpravu, kterou končím z podobného důvodu.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod č. 91 a můžeme se pustit do dalšího bodu, což je

LXXXXVII.

Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - druhé čtení

I zde se jedná o druhé čtení. O úvodní slovo žádám předkladatele pana poslance Josef Křížka.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom velmi stručně bych chtěl připomenout, že se jedná o novelu zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Jedná se o první převody mezi osobami blízkými, o osvobození od této daně. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat poslancům rozpočtového výboru, kteří se danou novelou zabývají. Chtěl bych vás také požádat o podporu této novely. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Křížkovi a žádám zpravodaje výboru pana poslance Mandelíka, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh zákona projednal rozpočtový výbor, doporučil ho ke schválení se změnami, které vám byly rozdány. Já nebudu k tomu více dodávat, neboť jde o velmi jednoduchou novelu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. K předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu - obecnou část, kterou uzavírám, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Otevírám podrobnou rozpravu, kterou uzavírám ze stejného důvodu. (Projevy protestu v sále.) Velmi se omlouvám, písemnou přihlášku nemám. Pan poslanec Tomáš Ježek se hlásí do podrobné rozpravy.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, mám jeden drobný pozměňovací návrh, který se týká § 20 odst. 6, kde se hovoří o osvobození od daně darovací. Připojuje se bod e), který zní: "Prostředky poskytnuté fyzickou nebo právnickou osobou na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, stejně jako přímé poskytnutí takové pomůcky." Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Děkuji panu poslanci Křížkovi a panu poslanci Mandelíkovi.

Dalším bodem je

LXXXXVIII.

Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 - druhé čtení

I zde se jedná o druhé čtení. O úvodní slovo žádám předkladatele pana poslance Jiřího Drápelu.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl druhé čtení poslaneckého návrhu zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, sněmovní tisk 1969.

Předkladatelé ve svém návrhu podávají ucelený a komplexní návrh tohoto zákona, neboť původní zákon č. 93 z roku 1951 o státních svátcích a dnech pracovního klidu (atd.) byl do dnešního dne novelizován již sedmkrát a je načase, aby byla přijata nová komplexní norma. Jelikož v loňském roce byly dle původního jednacího řádu projednány zásady tohoto zákona ve čtyřech výborech, vycházeli předkladatelé při jeho tvorbě zejména z připomínek, které byly tehdy k zásadám vyřčeny. Z toho důvodu lze předložený návrh považovat za vyvážený kompromis, přijatelný pro většinu členů sněmovny.

Po prvním čtení návrhu tohoto zákona v Poslanecké sněmovně jsem byl písemně upozorněn, že státní svátek 8. květen by měl být dnem osvobození od nacismu a nikoli od fašismu, neboť jsou to dva diametrálně odlišné pojmy, které bývají často zaměňovány, přestože Česká republika byla osvobozena od německého nacismu a nikoli od italského fašismu. Z toho důvodu budu v podrobné rozpravě navrhovat, aby tato připomínka byla akceptována a zároveň ji podám jako pozměňovací návrh.

Rovněž jsem byl vyzván, aby mezi svátky byl zařazen i Velký pátek, který je svátkem ve třinácti zemích Evropy. Nic proti tomu, ale po dohodě předkladatelů jsou navrhovány pouze tři dny nových svátků, neboť předkladatelé se domnívají, že třinácti dny státních svátků a svátků se Česká republika může přiblížit evropskému průměru, který tvoří čtrnáct dnů.

Co se týká památných dnů, vzbudilo částečnou pochybnost zařazení 9. března 894, to je dne úmrtí velkomoravského panovníka Svatopluka I., zdali je toto datum věrohodné. Troufám si tvrdit, že ano, neboť je uvedeno v tzv. Dukljanské kronice v Chorvatsku, a to jak v latinské, tak i ve staroslovjenské verzi. Navíc je toto datum potvrzeno celou řadou kronikářských záznamů západoevropské provenience. Nejpřesněji je doloženo datem pohřbu krále Svatopluka, které uvádí tzv. Benediktinské menelogium k 11. březnu 894, což jasně dokládá běžnou církevní praxi, že zesnulý byl vždy pohřben třetí den po úmrtí. Není tedy důvodu k pochybnostem o správnosti data úmrtí krále Svatopluka.

Jak jsem řekl, jelikož jde o normu komplexní, doporučuji Poslanecké sněmovně návrh zákona ke schválení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Drápelovi. Konstatuji, že tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako tisk 1969/2. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Koronthályho, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak už bylo řečeno, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal tento poslanecký návrh zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky a přijal doporučující usnesení, které vám bylo rozdáno pod č. 1969/2. Toto usnesení přijal dne 24. 1. 1996. Doporučil sněmovně vyslovit souhlas s tímto návrhem zákona s jednou připomínkou týkající se § 5. Vzhledem k tomu, že usnesení vám bylo rozdáno, je možno toto považovat za první pozměňovací návrh. Myslím, že je možno otevřít rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu zpravodaji Koronthálymu a otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Exner, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve shodě s názorem vlády bez bližšího zdůvodňování navrhl, aby ve druhém čtení byl předložený návrh zákona zamítnut.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Robert Dostál. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Robert Dostál: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dovolte mi jen krátkou poznámku.

Předložený návrh zákona není úskokem opozice ve smyslu zpopularizovat zatím své druhotné postavení, ale je reálnou odůvodněnou předlohou toho, co je respektováno v demokratickém světě a co zde občan přijímá jako samozřejmé opatření sloužící jeho potřebám. Byl bych velmi potěšen, kdyby se tato samozřejmost projevila při hlasování poslanců v této sněmovně. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP