Středa 14. února 1996

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Kavan, připraví se paní kolegyně Röschová.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, dámy a pánové, jen několik poznámek. Poslanec tohoto Parlamentu telefonuje do Sabotů, informuje sněmovnu, že státní úředníci vyvíjejí nátlak na občany. Pan ministr informuje, že neví, jak jednají v tuto chvíli jeho úředníci. Aspoň tak jsem tomu rozuměl. Tato věc je podle mého názoru velmi závažná. Buďto jednají úředníci podle pokynů pana ministra, anebo jednají svévolně. Pokud jednají svévolně, pak by z toho měl pan ministr vyvodit důsledky. Doufám, že bude sněmovnu o těchto důsledcích informovat.

Není to tak dlouho, co jsem zde vystupoval ohledně vnitřních hranic Moravy a Slezska při obnovení okresu Jeseník.

Tehdy mě pan ministr vnitra ubezpečoval, že vlastně o žádné porušení moravsko-slezských hranic nejde, že je zachována. Samozřejmě jsem mu nevěřil, poněvadž když se posune státní správa, posouvá se tím i hranice. Ale to bylo uvnitř České republiky. Ovšem, byl to pouze problém moravsko-slezský, nikoliv česko-moravsko-slovenský.

Dnes jsme opět u problému Moravské země, a to její hranice moravsko-slovenské. Já se vůbec nedivím Slovenské republice, že ratifikuje takovouto mezinárodní dohodu. Je pro ni velmi výhodná. Ovšem, druhá stránka věci je, jak se tento krok projeví na našich lidech, na našich občanech.

Dlouhou dobu, co jsem zde v této Sněmovně, slýchávám o tom, jak je užitečné a potřebné rozvíjet politiku euroregionů, vzájemného soužití s našimi sousedy, a proto mě velmi překvapuje, že před takovýmto velmi vážným a významným návrhem, jako je návrh tohoto ústavního zákona, nepřišla naše vláda s iniciativou k vytvoření moravsko-slovenského euroregionu. Jsem si jist, že kdyby tento krok předcházel tomuto návrhu zákona, spousta problémů by byla vyřešena.

Na závěr bych chtěl dodat, že předkladatelem tohoto návrhu zákona je ministerstvo vnitra (Výkřiky v sále: vláda!) - je vláda, kterou zde zastupuje ministr vnitra. Zpravodajem je člen zahraničního výboru. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že tento návrh zákona se bezprostředně dotýká činnosti výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, poněvadž zasahuje do života našich občanů. (Výkřik ze sálu: To je argument!) Argumentace je asi taková, že jsem zde mluvil o euroregionech a regionálním rozvoji. Vzhledem k tomu, že dodnes není zpracována v našem státě politika regionálního rozvoje, jsou i tyto zmatky, které teď vznikají, důsledkem tohoto nedostatku.

Chtěl bych dodat závěrem, že moravský národ a slovenský národ se vzájemně uznávají a ctí a bylo by velkou chybou takovýmto neuváženým krokem vytvořit napětí mezi těmito národy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Paní kolegyně Röschová má slovo. Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, páni místopředsedové, pane ministře, dámy a pánové, já celou dobu tady sedím při této rozpravě, velmi pozorně sleduji a vnímám vystoupení všech svých kolegů jak z řad opozičních poslanců, tak z řad koaličních poslanců. Dovolte mi, abych vám sdělila, jakým způsobem tato rozprava na mne působí. Přirovnala bych rozpravu speciálně z řady opozičních poslanců k pohádce o chytré horákyni. Jistě dobře víte, že ta měla za úkol přijet ke králi ani oblečená ani nahá, ani pěšky ani na voze. Rozprava ze strany opozičních poslanců mi takto připadá. Vláda a její úředníci neměli jednat, protože by předjímali ústavní zákon a schválení mezinárodní smlouvy. Zároveň je jim vyčítáno, že jednali. A tak bych mohla pokračovat dále.

Já se domnívám, že právně zde bylo shrnuto vše. Jak pan poslanec Payne, tak pan ministr i pan poslanec Dobal shrnuli právní stav celé věci. Proto mi dovolte, abych vám sdělila - a myslím, že je třeba to říci nahlas - můj dojem, který se čím dále tím více mění v jistotu. Opoziční poslanci vlastně nevystupují proti mezinárodní smlouvě, protože ke schválení této mezinárodní smlouvy, ke které se vyjadřujeme (a všichni víme buď ano nebo ne) stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců. Zpochybňují ústavní zákon, protože k tomuto zákonu je potřebná kvalifikovaná většina, to je 120 hlasů. Ostatně, pan poslanec Vyvadil to zde naprosto jasně naznačil. To znamená, že oddálením tohoto si chtějí vytvořit svůj prostor a čas pro jakési své předvolební hrátky a nezlobte se na mne - k tomu já se nemohu přiklonit, ať bych byla na kterékoliv straně politického spektra. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové. Slovo má pan poslanec Koháček. Promiňte, pane kolego. Přihlásil se předseda poslaneckého klubu. Má ze zákona přednost.

Poslanec Stanislav Gross: Já se omlouvám. Nehodlám se vyjadřovat k meritu problému, ale chtěl bych naprosto kategoricky odmítnout tón, který tady nastolila v tuto chvíli kolegyně Röschová.

Za prvé chci zdůraznit, že my se vyjadřujeme přesně k meritu bodu, který projednáváme. Sám pan předsedající nás upozornil na to, že se projednává návrh zákona o státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Pokud mě paměť neklame, tak se jedná o ústavní zákon, který bude v určitém okamžiku potřebovat ústavní kvórum. To za prvé.

Za druhé bych chtěl vyjádřit svůj podiv nad tím, jak koalice přistupuje k projednávání ústavního zákona. Nezlobte se na mě, my jsme dosud vystupovali nesmírně seriózně, neřekli jsme informace, které dosud nezazněly, ale já považuji za nutné je v tuto chvíli říci před veřejností. Koalice přistupuje k projednávání ústavního zákona tak, že zatím veškerá jednání - pokud vím - jsou vedena uvnitř koalice, přestože víte, že potřebujete k tomu, aby tento zákon byl schválen, i určitou část opozice. Do této chvíle s námi nikdo o této věci nejednal. Já si myslím, pane kolego, že ústavní zákon je ústavním zákonem od toho, aby se schvaloval pokud možno co nejširším konsensem. A jestli se mýlím, tak mě prosím opravte, ale pak asi nerozumím tomu, co ústavní zákon je.

Pokud říkáte, že opozice neví, co říká, tak chci říci jedinou věc. My nekritizujeme to, že situace dnes potřebuje nějaké řešení. My kritizujeme postup státních úředníků, kteří jednali v případě dojednávání této smlouvy, a myslím si, že vy sami moc dobře cítíte - nyní hovořím ke koalici jako takové - že se zde zanedbaly vyjednávací mechanismy a že tento konflikt, který tu v tuto chvíli je, vůbec nemusel být.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Koháček má slovo.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem rád, že jsem musel uvolnit místo svému předřečníkovi a mohl jsem vyslechnout jeho argumentaci, kde shrnul (nebo to alespoň tvrdil) stanovisko své strany, popřípadě opozice. Já se přiznám, že jsem nyní velmi zmaten. Já jsem myslel, že zde jednáme o velice významné záležitosti, která se týká České republiky, která je v zájmu České republiky, protože standardní, jasně a jednoznačně vytyčená státní hranice patří mezi nejvýznamnější věci, které každý stát potřebuje mít se všemi svými sousedy. Najednou zjišťuji, že zájem na jasné a přesně vytyčené státní hranici je zájem jenom koalice a že o tom s opozicí nikdo nejednal.

Já se přiznám, že tato argumentace je pro mne velmi zajímavá. Já si to vykládám jedině tak, že opozice si tím pádem nepřeje standardní hranici a že pro jeden kousek území je ochotna vlastně vytvořit to, co naštěstí po rozdělení Československé republiky zatím nebylo, neklid na hranici mezi Českou republikou a Slovenskem.

Obávám se, že k tomu dojde, pokud budeme postupovat dále tímto způsobem v projednávání.

Zaznělo zde také, že Národní rada Slovenské republiky schválila tuto smlouvu a případný zákon proto, že je pro ni výhodná. Já tvrdím, že tato smlouva je výhodná i pro Českou republiku. Každá smlouva potřebuje k tomu, aby mohla být uzavřena, dva partnery. Pokud to budeme zpochybňovat a tvrdit, že něco odložíme, že budeme v nějakých širokých diskusích pokračovat, tak všichni víme, že je to jen velmi obtížně možné a že na několik let vytváříme předpoklad neklidu na hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Doufám, že si ti, kteří říkají, že jejich hlasy v potřebných 120 možná nebudou, protože s nimi nikdo nejedná, tuto skutečnost uvědomují a uvědomují si také to, kdo za vzniklou situaci ponese před tímto národem odpovědnost. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan kolega Hofhanzl má slovo.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, ctěné dámy a pánové, doufám, že mi nikdo z tohoto shromáždění nemůže vyčítat, že bych ke své vládě, jejímž jsem koaličním poslancem, nebyl kritický. Já jsem k ní kritický vždy byl. Myslím, že i v tomto případě potřebovala jistým způsobem prostě vyprat. Jenže bych na vás chtěl apelovat. My zase nastavujeme normy toho, jak bude fungovat toto shromáždění, které se nazývá českým parlamentem. Jestliže my nebudeme postupovat korektně a nedáme své výkonné moci najevo, že stojíme na právu a na spravedlnosti a na rovných podmínkách, tak výsledek bude, že výkonná moc, ať už to bude výkonná moc této strany sněmovny nebo ať už to bude výkonná moc této strany sněmovny, bude manipulovat, bude to centralistický stát a bude to stát, ve kterém shromáždění poslanci, kteří zastupují lid této země, budou mít malé slovo.

Já vám to připomínám proto, že minulý týden, když jsme schválili stav legislativní nouze, většina této sněmovny se fakticky postavila proti usnesení Ústavního soudu. V podstatě se postavila proti ústavě, kterou schválilo 173 poslanců tohoto shromáždění a postavila se jistým způsobem i proti listině práv. Myslím, že tuto smlouvu máme schválit a máme ji schválit teď do druhého čtení a měli bychom svým jednáním dát najevo, že jsme nad věcí, že ať už bude vláda pravicová nebo levicová, bude muset dodržovat zákony této země. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Přihlásil se předseda klubu pan poslanec Ortman. Připraví se pan poslanec Navrátil.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit zklamání nad tím, jak se rozprava rozvíjí. Místo věcné argumentace a debaty o smlouvě jsme svědky spíše emotivních vystoupení a bohužel i vzájemného obviňování. Nesdílím ani názor kolegy předsedy klubu ČSSD o tom, že je zapotřebí 120 hlasů a tady se nejedná o tom, jak je získat. Chci říci, že prvotní v rozhodování by vždycky měly být zájmy České republiky a národní zájmy. Toť vše.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Navrátil má slovo, připraví se poslanec Kužílek.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedající, zaznělo tu již mnohé, dokonce i několik příměrů a i několik pohádek. Také bych mohl použít jeden příměr pohádkovým příběhem o císařových nových šatech, a to u koaličních poslanců, kteří až na výjimky říkají: podívejte se, jak je to spravedlivé, jak jsou ty "šaty" pěkné. Ale i malé dítě ví, že císař je nahý.

Nejde přece o to, jestli se vytvoří materiální podmínky nebo nejde o ně v první řadě. A už nejde o to, abychom tady licitovali, jestli správní úředník nebo úředník vlády má mít takový či onaký postup. On má prostě chránit zájmy lidu České republiky. A pokud tady již jasně bylo několikrát řečeno - a nechť je to i dokázáno - že úředník tyto povinnosti nesplnil, pak je z toho třeba vyvodit důsledky. Přirozeným důsledkem je i tato velice rozporuplná diskuse.

Nejsem prosebník, který přichází se svojí poníženou suplikou ke své vrchnosti, aby o něco prosil. Já jsem poslancem, který byl do Poslanecké sněmovny zvolen jako poslanec České národní rady a poslancem Poslanecké sněmovny se stal jen díky tomu, že došlo k rozdělení společného státu.

Veškeré argumenty, které snad podsouvají, že v případě neschválení ústavního zákona či v případě, že nedojde ke schválení dohody mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě hranic, že by mohlo dojít k nějakým srážkám nebo neklidu, jsou mylné. Moravané a Slováci, ať už na Moravském Slovácku nebo na Záhoří, měli pravda trochu bujnou krev. Jak už to tak bývá, někdy si názory vyměňujeme i jinak než pouze zvýšeným hlasem. Ano, já jsem z Moravského Slovácka a manželku mám ze Záhoří, ovšem to, co tady podsouval jeden z mých předřečníků, proti tomu se ohrazuji a ohrazuji se proti tomu, že by někdo chtěl vytvářet atmosféru strachu z jedné či druhé strany. To, co se tady děje, je především důsledek velmi špatné práce úředníků, kteří na tom úkolu měli pracovat. Řešení musí být spravedlivé, musí být spravedlivé i pro toho posledního z posledních občanů České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Kužílek má slovo. Připraví se pan kolega Decker.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že mnozí z nás si povšimli, že toto jednání má v určité míře charakter dramatičnosti, jakoby se tu odehrávalo určité drama, proto si dovolím učinit několik stručných poznámek z oblasti dramatického umění a žánrového vymezení.

Princip tragický spočívá v tom, že některý z pozemšťanů je drcen jakousi vyšší osudovou mocí, se kterou nemůže nic udělat. Myslím, že to je věc, která se trochu týká obyvatel jmenované osady a k tomu bychom všichni měli mít určitý ohled a uctivost a snahu s tím něco udělat.

Princip komický naopak spočívá v tom, že některý z pozemšťanů se domnívá, jak vysoko dosahuje, jaký má vysoký nadhled a co všechno může a pak mu realita tvrdě ukáže, že to tak není a on spadne s tím pověstným žuchnutím zpět na tu část svého těla, která je k tomu nejlépe uzpůsobena. To je princip komický.

Obávám se, že obě strany sněmovny zde z toho druhého principu teď ukusují svého dílu. Strana koaliční poněkud v té věci, kterou naznačil kolega Gross, že prostě nakonec bude potřebovat vyšší počet hlasů a tudíž, ať zde hřímá jak chce, bude jí to nakonec pouze v tom hřímání málo platné.

Na straně opoziční se obávám, že by mohlo jít o přecenění možností na této věci urvat nějaké body nebo ji přehnat a zveličit. Ve skutečnosti nakonec nejde o nic jiného než o úpravu stavu, kdy jeden stát se rozdělil a nějak se to upravit musí. Jde o to najít rozumnou míru. Pokud by se to přehánělo, zase by zde byl ve výsledku komický efekt, který by veřejnost - myslím - také spočítala i této části sněmovny.

Závěrem toho, co říkám, bych chtěl podotknout, aby byla slyšena slova kolegy Grosse. Myslím si, že řekl věc velmi jednoduše - bude potřeba získat více hlasů, měla by probíhat nějaká jednání. Pakliže je zde stížnost ze strany opozice, že neprobíhala jednání, měla by být snaha ze strany koalice to nějakým způsobem překonat - už ve vlastním zájmu.

Skončím s výzvou panu předsedovi - také zběhlému v dramatickém umění - aby uvážil možnost svolání porady předsedy, místopředsedů a předsedů klubů, aby tato výhrada ze strany opozice mohla být nějakým konstruktivním způsobem překonána. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Decker.

Poslanec Jan Decker: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, vždy, když mám možnost setkat se s některými zahraničními politiky nebo poslanci, tak první co hodnotí na naší republice, je klidné rozdělení se Slovenskem.

Nedávno zahraniční výbor jednal s náměstkem ministra zahraničí panem Vondrou o Slovensku a vyslechl si, jak jsme daleko ve vztahu se Slovenskou republikou. On nás informoval o tom, že z 95% máme vyřešeny veškeré náležitosti, které bylo potřeba vyřešit. Ujistil nás v tom smyslu, že vyřešením hranice se velice těsně přiblížíme k té kýžené stovce. Já jsem o tom přesvědčen také.

Myslím si, že při tomto rozhodováním bychom měli mít především na mysli, že zde zastupujeme více než 10 mil. občanů České republiky, kterým jde o to, abychom měli dobré a vyrovnané bezkonfliktní vztahy se Slovenskem. Myslím si, že toto měli na mysli i poslanci Národní rady Slovenské republiky, když přijímali tento zákon u nich. Jak jsem se mohl v tisku dočíst, ještě nikdy v historii Národní rady Slovenské republiky nebyl žádný zákon přijat takovým způsobem jako tento ústavní zákon a následná smlouva. Myslím si, že bychom se měli oprostit určitých žabomyších sporů, oprostit se určité uražené ješitnosti, jestli někdo s někým jednal nebo nejednal.

Myslím, že každý bychom se měli zamyslet nad tím, že jsme zástupci desetimiliónového národa, který chce mít dobré vztahy se sousedy, se kterými jsme byli dost dlouho spojeni. Myslím, že bychom měli přistupovat k této problematice a podpořit tento zákon. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Deckerovi, prosím pana poslance Krámka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, bylo již k této projednávané zákonné normě řečeno mnohé. Velice často zde ve sněmovně zaznívají slova s odvoláváním se na dodržování ústavy, na plnění Ústavy České republiky, a to někdy velice účelově. Já se domnívám, že zákon, který zde nyní projednáváme pro první čtení, je zákon o základním atributu státu, o atributu, jímž je definování hranic suverénního státu.

Nedávno zde ve sněmovně zaznívala slova o suverenitě a byl zde návrh, aby se zde projednávalo cosi ve vztahu k jinému sousedovi. Byl bych rád, kdyby si celá sněmovna uvědomila, že se nejedná o zákon, který bude mít dopad krátkodobý. Jedná se mimo jiné o definování České republiky v Evropě. Chci věřit, že to bude na dobu velice dlouhou. Proto se domnívám, že z tohoto hlediska by mělo být k projednávání přistupováno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Prosím pana kolegu Stodůlku, aby se ujal slova.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, padala zde slova o právním řádu, padaly zde více či méně emotivní projevy. Já se pokusím vrátit to na věcnou rovinu k otázce právního řádu. Mám za to, že současný zákon o územním členění státu nezná pojem osada. Právně tato část je označována jako místní část obce. Mám za to, že i v přípravě mezinárodních smluv, popř. i dalších zákonů, by současné znění - pokud nejde o novelizaci - mělo být respektováno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Nyní bychom měli rozhodnout o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Vyvadil. Dovolím si vás odhlásit a požádat vás o novou registraci.

Předložím k hlasování návrh na přerušení projednávání tohoto bodu s tím, že bychom pokračovali na březnové schůzi. Myslím, že takto předloženo k hlasování je to poměrně korektní, nemusíme se zabývat tím, v které kategorii návrh vlastně je. Pan navrhovatel, autor tohoto návrhu, souhlasí.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v jubilejním 150. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 77 proti.

V tomto okamžiku je správné uzavřít obecnou rozpravu, což činím. Prosím autory dalších návrhů, aby mě sledovali, abych něco neposunul významově.

Pan kolega Grulich navrhoval odsunout další projednávání tohoto bodu do chvíle, dokud vláda nepředloží důkazy, že se všemi občany jsou uzavřeny písemné dohody.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 151. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 86 proti.

Dále pan poslanec Navrátil navrhoval vrátit tento návrh zákona vládě k přepracování a zároveň navrhoval zamítnutí tohoto návrhu.

Poslanec Jan Navrátil: (Hovořeno z místa.): Navrhoval jsem, aby byl návrh zamítnut a posléze byl tento návrh vrácen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega upřesňuje, že nejprve navrhoval zamítnout a potom teprve případně vrátit k přepracování. Stejně tak zamítnout navrhoval pan kolega Drápela.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 152. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 19 pro, 106 proti.

Další návrh je vrátit vládě k dopracování.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 153. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 26 pro, 104 proti.

Dámy a pánové, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan zpravodaj zrekapituloval tento návrh. K přikázání se někteří další vyjadřovali, ale žádný konkrétní návrh nepadl ani z úst pana kolegy Kavana, který pouze říkal, že se tato záležitost také týká výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože se týká všech občanů. Jestli chcete precizovat svůj návrh v tom smyslu, že navrhujete rozšíření přikázání i na výbor, o kterém jste mluvil, já to budu ne respektovat, ale tuto úpravu navrhnu za vás. Vy jste tak skutečně neučinil. Podívejte se do stenozáznamu.

Nejprve návrh na přikázání zahraničnímu výboru.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 154. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 108 pro, 31 proti.

Nyní návrh na přikázání také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 155 naší schůze. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 55 pro, 63 proti.

Dámy a pánové, tím jsme projednali tento bod.

Je 12.43 hodin.

Chci se zeptat předsedů klubů, zda hodlají svolat kluby, abychom to zohlednili. Není tomu tak.

Přestávka do 14 hodin, kdy budeme projednávat příslušnou smlouvu a potom zákon o soukromých bezpečnostních službách a dále návrhy poslanců Hájka a Maška.

(Schůze přerušena ve 12.45 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.14 hodin)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušené 39. schůzi. Prosím, abyste se zaregistrovali.

Budeme hlasovat o procedurálních návrzích pana kolegy Vlacha a posléze o návrhu pana kolegy Opatřila. Jedná se o procedurální návrhy, budeme hlasovat bez rozpravy.

Prvním procedurálním návrhem je panem kolegou Vlachem navrženo, abychom poslední bod zahájili nejpozději ve 21.00 hodin.

Zahájil jsem 156. hlasování.

Kdo návrh podporujete? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 62 poslanců, proti 10 poslanců.

Druhý návrh pana kolegy Vlacha byl v podstatě, velice to zjednoduším, o tom, aby řídící schůze měl dnešní odpoledne a zítřejší den možnost zařadit pohyblivě body jednotlivých druhů voleb, které navrhne pan kolega Kolář, předseda volební komise.

Zahájil jsem 157. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 77 poslanců, 5 bylo proti.

Třetí procedurální návrh pana kolegy Vlacha byl následující: pan kolega Vlach požádal, abychom bod 103 zařadili na dnešní odpoledne, jakmile bude k dispozici předkladatel, vzhledem k tomu, že má jiný program a má omezený čas, a to zhruba v 16 hodin.

Zahájil jsem 158. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 68, proti 14 poslanců.

Poslední procedurální návrh kolegy Vlacha byl, aby se dnes v čase, který určí předsedající, zařadil bod 83, a to druhé čtení návrhu zákona o sídle parlamentu.

Jedná se o 159. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 61 poslanců, proti 27.

Pan kolega Vlach má upřesňující poznámku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi upřesňující poznámku. My nejsme vůbec v rozporu s panem kolegou Grossem. Dával jsem tam schválně takovou až absurdně dlouhou rezervu na ten čas, ale možná, že ve smyslu jednacího řádu bychom si mohli říci, že tomu rozumíme tak, že sněmovna rozhodla o tom, že můžeme hlasovat a budeme hlasovat i o tom bodu, který zahájíme nejpozději ve 21 hodin, protože v jednacím řádu se přesně mluví o hlasování, nikoli o projednání. Já to jen upřesňuji. Budeme schopni a budeme ochotni plnohodnotně projednat bod, který začne nejpozději těsně před 21. hodinou? Nebo je v tomto rozpor?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: K tomu pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Já jen, pane místopředsedo, když jsem dával mandát za náš klub panu předsedovi klubu panu Grossovi, aby se vyjádřil, tak by to mělo být tak, že by schůze měla být ukončena k 21. hodině, protože se obáváme, že začneme-li projednávat bod ve 21 hodin, pak skutečně, po zkušenostech ze smlouvy, kterou jsme zde projednávali dvě hodiny, můžeme hlasovat těsně před půlnocí a dokonce o takové věci, jako je sídlo senátu - to nepovažuji za vhodné ani důstojné parlamentu. Proto jsem žádal kolegu Grosse, aby náš výklad byl takový, že jsme ochotni nebo doporučujeme, aby poslední hlasování skončilo do 21. hodiny. Pokud ne, úderem 21. hodiny předsedající přeruší schůzi a bude se hlasovat druhý den ráno, protože jsme poučeni z nočních schůzí parlamentu tak, že to nikdy důstojné nebylo. Doporučovali bychom, zda by schůze mohla být ve 21 hodin pro jistotu poslanců přerušena a pokračovala zítra.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Rozumíme tomu tak, že hlasování nebude moci být déle než ve 21 hodin.

Pak je zde návrh kolegy Opatřila a já se ptám, kdo podporuje tento návrh, který znamená vypuštění bodu 104 z jednání 39. schůze sněmovny.

Jedná se o 160. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 85 poslanců, 5 bylo proti.

Nyní se budeme věnovat již bodům, které jsme si schválili v programu.

Dalším bodem je

LXXIII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 - prvé čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2049, uvede z pověření vlády ministr vnitra pan Jan Ruml, kterého prosím, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP