Úterý 13. února 1996

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Pavelovi, protože se už nikdo do rozpravy nehlásí, uzavírám ji. Předložím sněmovně k hlasování nejdříve návrh, který zazněl z úst pana poslance Marka Bendy - možná, že se přimlouval ještě někdo z poslanců za tento návrh, ale rozhodně ho pan poslanec Benda podal. Je to návrh, aby tato předloha byla zamítnuta. Je to tak, pane poslanče Bendo? (Ano.)

Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se svými identifikačními kartami znovu přihlásili. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Marka Bendy, aby byl sněmovní tisk 2007, návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv zamítnut. 129. hlasování o tom rozhodne.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 129. hlasování skončilo.

Ze 114 přítomných bylo 42 pro, 68 proti. Návrh nebyl přijat.

Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen žádný jiný podobný návrh, můžeme přikročit k návrhu organizačního výboru, aby byl tento návrh přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu. regionální rozvoj a životní prostředí, jak se za to přimlouvala paní poslankyně Marta Hubová a další poslanci. Proto předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

130. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 130. hlasování skončilo.

Ze 117 přítomných bylo 72 pro, 36 proti. Návrh byl přijat.

Ukončili jsme projednávání bodu 55. Já se velmi omlouvám, kolegyně a kolegové, ale mám pro vás ještě jeden návrh. Vzhledem k tomu, že se dostavil místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux - my jsme ho pozvali, neboť jsme se domnívali, že půjde program daleko rychleji kupředu žádám vás, abyste souhlasili s mým procedurálním návrhem, aby bod 65 - Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - byl projednán nyní. Pokud není námitka proti tomuto přesunu, dám o tom ve 131. hlasování hlasovat.

Kdo tento návrh podporujete, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? 131. hlasování skončilo.

Ze 110 přítomných bylo 71 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

Prosím, aby se pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux ujal slova a uvedl sněmovní tisk 2077, vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak ho k tomu pověřila vláda, prosím, pane místopředsedo. Ostatní prosím, dámy a pánové, zachovejte klid.

LIX.

Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem vlády předložil vládní návrh zákona o potravinách. Je to zcela zásadní krok, protože je to legislativní norma, která absentuje v našem legislativním řádu. Péče o potraviny, o jejich zdravotní nezávadnost byla doposud zakotvena v mnoha dílčích legislativních normách.

Absence této normy je problémem naší diskuse ve vztahu k Evropské unii a je problémem pro mnohé naše podnikatele, protože někde skutečnost, že není tento zákon, je uměle vytvářena překážka vzájemného obchodu. Tento zákon podstatným způsobem liberalizuje podnikatelské prostředí při výrobě potravin, protože doposud stát každému podnikateli nařizuje, co a jak má činit při výrobě potravin. Tento zákon říká dvě důležitá sdělení:

Zaprvé, že každý podnikatel je povinen vyrábět potraviny zdravotně nezávadné a zadruhé, že je třeba deklarovat kvalitu. Stát už neříká, jak toho má dosáhnout, ale stát tyto dvě věci v zájmu spotřebitele kontroluje, to znamená zdravotní nezávadnost a ověřuje deklarovanou kvalitu, to znamená, je-li pravda to, co o své kvalitě výrobce činí. Na jedné straně se nově dává daleko větší prostor, větší důvěra podnikatelům a na druhé straně stát zpřísňuje svůj systém kontroly, to znamená posilují se sankce.

To je hlavní těžiště této zákonné normy. Považuji ji za velmi podstatnou a klíčovou. Vláda jí věnovala velmi mnoho času a v diskusích vytříbila onen odborný názor. Doporučuji sněmovně tento zákon k projednání a ke schválení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi a udílím slovo poslanci Janu Černému, jehož určil organizační výbor za zpravodaje pro první čtení. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, jsem trošku zaskočen, protože jsem počítal s tím, že tento tisk přijde o něco málo později. Nemám s sebou zde ve sněmovně přípravu, takže zkusím odzpravodajovat tento tisk z hlavy.

Je zcela jednoznačné, že předložený tisk má jedno velké pozitivum. Omezuje možnost státní správy zasahovat do schvalovacího procesu při výrobě potravin, při výrobě jednotlivých potravinářských výrobků a samozřejmě tím zjednodušuje přístup potravin na český trh, přístup nových druhů potravin, přístup nových rozdílných výrobků. To je zcela jednoznačné pozitivum, na které určitě celá potravinářská, ale i spotřebitelská veřejnost už dlouho čeká.

Problém, který tento zákon má, je však podstatně hlubší. Když se začtete do 26 paragrafů, zjistíte, že když odečtete kompetenční paragrafy, odečtete paragrafy, které určují výši pokuty, odečtete závěrečná zrušující ustanovení, odečtete platnost, odečtete zmocňovací ustanovení pro ministerstvo zemědělství a pro ministerstvo zdravotnictví, zůstane vám z celého zákona pouze 9 paragrafů, které ve skutečnosti o kontrole hygienické nezávadnosti potravin hovoří a to je podle mého názoru trošičku málo. Připadá mi, že celý tento zákon byl v podstatě vydán ani ne tak kvůli tomu, že bychom potřebovali takto vágně formulovaný zákon o potravinách, ale spíš proto, že je potřeba vydat řadu prováděcích předpisů a naplnit činnost některých kontrolních institucí, které potraviny v současnosti kontrolují.

Chtěl bych sněmovně připomenout, že v současnosti se kontrolou potravin v České republice zabývá mnoho institucí. ČZPI je jednou z nich, Veterinární služba druhou, Hygienická služba třetí, Česká obchodní inspekce čtvrtou a možná, že jsem ještě na některé zapomněl.

Negativem tohoto tisku je, že neřeší zcela jasné rozdělení kompetencí, že neřeší překrývání jednotlivých služeb, alespoň tak, jak by vyžadovala kontrola potravin a já se obávám, že právě nevyjasněnost hranic kompetencí jednotlivých služeb provádějících dozor nad jednotlivými částmi výroby potravin, jednotlivými procesními částmi, protože např. Veterinární služba dohlíží na hygienu potravin u masných výrobků, u masa na jatkách. ČZPI potom nastupuje v podstatě v prodejnách, není v tomto zákoně zcela jasně vymezeno překrývání, předávání informací, vlastně sledování celého potravinového řetězce od začátku, od výroby po spotřebitele.

Zákon tedy podle mého názoru je spíš vydáván kvůli prováděcím předpisům, kvůli předpisům, které ovšem aspoň tak, jak nám byly předloženy jako příloha k tomuto tisku, nejsou o tom, o čem zde na začátku mluvil předkladatel, o tom, že je potřeba na jednu stranu zliberalizovat, uvolnit ruce výrobcům. Přenést na ně většinu zodpovědnosti za kvalitu, za hygienickou nezávadnost a ze státní služby udělat pouze něco jako supervizi, udělat z této služby něco, co by garantovalo to, co spotřebitel nikdy sám nemůže garantovat. Garantoval by hygienickou bezpečnost a nezávadnost potravin.

Dámy a pánové, mám spoustu připomínek, které se mně za nemnoho dní, kdy zde tento zákon je, shromáždilo na mém stole od mnoha odborníků z oboru, od mnoha mých kolegů veterinářů, kteří všichni unisono říkají, že zákon není ještě zralý pro to, aby byl ve sněmovně projednáván. Všichni se však shodují na tom, že zákon o potravinách v českém právním řádu opravdu chybí, a proto na základě těchto informací, na základě studia zákona bych doporučil této sněmovně, aby vrátila tento zákon vládě k přepracování.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji poslanci Janu Černému a otevírám obecnou rozpravu. Písemně se do ní jako první přihlásil pan poslanec Josef Křížek. Má slovo.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte i mne, abych řekl několik názorů na předloženou předlohu zákona o potravinách. Na rozdíl od pana zpravodaje musím říci, že ve vládním návrhu vidím naopak pozitiva. Neříkám to zde proto, aby mně některý z kolegů vládní koalice udělil další titul "chvalitel vládních předloh zákona", ale proto, že jsem přesvědčen o tom, že výtky, které zazněly na adresu tohoto zákona, jsou neoprávněné. Především bych chtěl říci, že mezi pozitiva považuji odpovědnost za zdravotní nezávadnost a za jakost potravin, že je tato odpovědnost zákonem stanovena podnikateli, který uvádí potraviny do oběhu. To je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo doposud.

Dále, že povinnost výrobců, podnikatelů a činnost inspekčního orgánu je v zákoně důsledně specifikována v souladu s evropskou legislativou - mám na mysli teď směrnice Rady Evropských společenství o úřední kontrole potravin 89/397, o hygieně potravin 93/43, označení potravin 79/112.

Dále zde bylo vytýkáno, že dochází k překrývání působnosti orgánů dozoru. Já si naopak myslím, že bylo v zákoně odstraněno tím, že v současné době, kdy mohou v oblasti zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin působit čtyři kontrolní orgány, tj. Česká zemědělská potravinářská inspekce, Státní veterinární správa, Hygienická služba a Česká obchodní inspekce, dojde po přijetí zákona k situaci, kdy se na kontrolovaném objektu mohou potkat pouze dva kontrolní orgány, a to buď Česká zemědělská potravinářská inspekce a Státní veterinární správa, nebo Česká zemědělská potravinářská inspekce a Hygienická služba a z toho jeden vždy s omezením tak, aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování výrobců.

V dosavadní legislativní úpravě existuje duplicita sankčních ustanovení pro oblast potravin, která bude přijetím zákona o potravinách odstraněna. Rovněž bude řešena zákonem současná nepřehledná situace pro výrobce a dovozce v oblasti požadavků na zdravotní nezávadnost a jakost potravin tím, že budou naplněny zmocňovací ustanovení v zákoně o potravinách. Ministerstvo zdravotnictví stanoví požadavky na zdravotní nezávadnost, tj. limity cizorodých látek atd. Ministerstvo zemědělství pak stanoví vyhláškou minimální jakostní požadavky pro jednotlivé druhy potravin, tzv. potravní knihu. Po přijetí zákona o potravinách a v budoucnu přijetím zákona o technických požadavcích na výrobky dojde k výrazné redukci povinností výrobců schvalovat potraviny před uvedením na trh. Dojde k odbourání administrativy a zjednodušení oblastí uvádění výrobků do trhu.

Čili to jsou důvody, které bych uvedl na podporu přijetí usnesení, které určí zákon o potravinách k dalšímu projednávání. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Křížkovi. Táži se po dalších hlasech do rozpravy, a v případě, že nejsou - ale jsou. Pan místopředseda Kasal viděl prvně pana poslance Vojtěcha Čecháka, takže já se spolehnu na jeho úsudek. Já jsem viděl pana poslance Výborného, protože jsem se díval v jeho směru. Ale pan poslanec Výborný doufám bude souhlasit také s tímto pořadím, doufám, že je spravedlivé. Slovo má pan poslanec Vojtěch Čechák, dále pan poslanec Výborný, dále pan poslanec Vlastimil Vlček.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, předkládaný návrh zákona o potravinách patří mezi ty právní normy, které podle mého názoru jaksi jsou nutné, aby přijal ještě tento Parlament. Proč o tom hovořím?

Zákon o potravinách, tak jak je v daném okamžiku předložen, svým způsobem řeší to, o čem hovořil i pan zpravodaj, tzn. vymezení v podstatě kompetencí čtyř státních orgánů, které do celého potravinového řetězce zasahují. Protože se jedná o zasahování, které svým způsobem trošičku hraničí s lobbismem, projednával jsem tuto předlohu v podstatě se všemi, kteří do toho mají co mluvit, tzn. jednak s veterináři, zemědělskou potravinářskou inspekcí, s hygieniky i s obchodní inspekcí jako takovou. Přiznám se, že pouze jeden z těchto čtyř orgánů, a to je Asociace veterinárních lékařů, se k dané předloze zákona vyjádřil negativně, všechny ostatní tři, které v potravinovém řetězci působí, předložený návrh zákona podporují.

Já chápu, že daná předloha může mít své chyby, které bude potřeba dopracovat, některé věci možná dořešit. Předpokládám však, že toto lze provést pouze tenkrát, pokud se o tom zákonu dokážeme jaksi pobavit a některé věci navzájem vyjasnit. Pokud jej odmítneme a vrátíme, tak se k danému vyjasnění nikdy nedostaneme a pořád zde budou působit jednotlivá lobby. Proto tedy doporučuji, aby ten zákon přišel do druhého čtení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Čechákovi, slovo má pan poslanec Miloslav Výborný, připraví se pan poslanec Vlastimil Vlček.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, nechystám se k dlouhé řeči, ale zejména se vás nechystám přesvědčovat o tom, že jsem odborníkem potravinářem, to spíše na ty tabákové výrobky bych měl nějaké zkušenosti. Ale co mě přimělo k mému opravdu jen krátkému vystoupení, bylo z části vyřčené a z části v podtextu mnou alespoň cítěné vyjádření pana zpravodaje, totiž jakoby byl předložený návrh zákona, vládní návrh zákona špatný, protože ve svém jádru obsahuje pouze 9 paragrafů.

Dámy a pánové, já naprosto zásadně a nejen v souvislosti s tímto zákonem, ale s mnoha dalšími zákony odmítám tvrzení, že je-li zákon krátký, tak je špatný a musí se na něj navěšet mnoho dalších věci, které v zákoně v podstatě nemají co dělat. Je naopak velmi užitečné, aby zákony byly pokud možno co nejstručnější, když už se jedná o oblast, ve které být musí, protože nejlépe je, když máme zákonů co nejméně. Toto je oblast, kde zákon je nutný, je nezbytný a je škoda, že nebyl předložen před rokem, ale je nezbytné ho projednat ještě teď, protože jinak bude předložen až za rok (nebo schválen) a to poškodí mnohé.

Čili to, že je zákon stručný, není jeho chyba, je to spíše jeho přednost a já bych si přál, aby tato sněmovna dostávala spíše stručné zákony než zákony dlouhé. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Slovo má pan poslanec Vlastimil Vlček, připraví se pan poslanec Jan Černý.

Poslanec Vlastimil Vlček: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych upozornit na některé aspekty, které by při tomto projednávání neměly být opomenuty. V téměř každém paragrafu zákona je odkaz na prováděcí předpisy nebo zvláštní zákony, které však jsou dle určitých informací v přípravné fázi nebo nejsou vůbec ještě připravovány. Vzhledem k tomu se jedná o velmi zásadní aplikační předpisy, které mají přesně definovat povinnosti vyplývající ze zákona směrem - jak řekl zpravodaj - k zajištění zdravotní nezávadnosti, technologií atd.

Je prostě nežádoucí, aby byl tento zákon předkládán samostatně, bez znalosti prováděcích předpisů. V takovém případě zákon neříká vůbec nic a může naopak způsobit velmi vážné problémy. Chtěl bych na závěr upozornit, že existují současné legislativní komplikace na Slovensku k této problematice. Materiál obsahuje tolik chyb a nelogičnosti, že si nezaslouží připomínkovat odstavec po odstavci a že ve formě, v jaké je předkládán, je zde jasná pouze výše pokut. Proto podobně jako zpravodaj - navrhuji a z výše uvedených připomínek je patrné, že nejlepším řešením by bylo zákon úplně přepracovat. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jan Černý.

Poslanec Jan Černý: Dámy a pánové, já už jsem nechtěl vystupovat, nicméně kolega Výborný svým vystoupením mě v podstatě pobídl. Já jsem hned na začátku říkal, že přípravu mám někde jinde, nechtěl jsem zdržovat toto jednání a mluvil jsem naprosto jednoznačně z hlavy.

Jenom chci této sněmovně ukázat návrh prováděcích předpisů, to je toto (ukazuje). To je zákon i s důvodovou zprávou. Budu citovat z § 16, což jsou zmocňovací ustanovení.

Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou

- způsob označování potravin a tabákových výrobků v návaznosti na jejich složení;

- způsob přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin;

- druhy potravin a tabákových výrobků v členění na skupiny a podskupiny;

- způsob stanovení kritických bodů v technologii;

- přípustné odchylky od údajů od množství výrobků označeného symbolem E uváděných výrobci;

- druhy potravin uváděné pro zvláštní výživu a jejich způsob použití;

- druhy potravin podléhající rychlé zkáze, které musí být označeny datem použitelnosti;

- druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti;

- pro jednotlivé druhy potravin a tabákových výrobků - a teď pozor! - požadavky na jakost vztahující se k názvu;

- pro stanovené druhy potravin a tabákových výrobků, uváděné v prováděcím předpise, též teplotní režimy, relativní vlhkost při skladování a zmrazování potravin, způsoby skladování, zvláštní požadavky na přepravu, technologické požadavky označené třídou jakosti a způsob balení;

- dále seznam látek, které je dovoleno používat k výrobě tabáku a tabákových výrobků a jejich nejvyšší přípustné množství v nich.

Dále Ministerstvo zdravotnictví v následujícím § 17 stanoví vyhláškou požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů, mikrobiologické požadavky, podmínky ozařování, způsob výpočtů a uvádění výživové nutriční hodnoty, hygienické požadavky na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin.

To je stručný přehled všech prováděcích předpisů, které k tomuto zákonu budou vydány.

Dámy a pánové, já jsem těch devět paragrafů zmínil proto, že se můžeme v brzké době dočkat zákona, kde v prvním paragrafu bude napsáno: "Tento zákon se vydává proto, aby byla upravena distribuce a výroba potravin", v § 2 bude "Ministerstvo se zmocňuje vydat vyhlášky absolutně ke všemu", a v § 3 bude "Tento zákon nabývá účinnosti ihned". Potom se nemusíme samozřejmě zabývat jakýmkoliv projednáváním, můžeme to pustit a padá to, co já jsem si myslel, že tato sněmovna vzala jako úzus, že věci, které se nemění, věci, které jsou stálé a trvanlivé, patří do zákona, a věci, které se mění, patří do prováděcích předpisů. Jsem přesvědčen, že řada z těch věcí, o kterých jsem mluvil, by patřila zcela jednoznačně do zákona a že ten zákon je prostě nedostatečný.

Mezi jiným musím říci, že zákon ve svých odkazech odkazuje - a teď nechci říkat, že je to vina předkladatele, - na zákon, který vlastně ještě není, který nebyl touto sněmovnou ani schválen. Čili je to skutečně trošičku netradiční a já se nebojím říci to, že si myslím, že vláda na poslední tři měsíce se snahou projednat ještě co největší množství zákonů, poslala tomuto parlamentu téměř vše.

Mně je skutečně jedno, kdo bude provádět kontrolu hygienické nezávadnosti, je mi to naprosto fuk. Chci, aby to byl orgán, který bude jeden, který bude mít jasné vymezené kompetence a který zabezpečí, a nejen ke vztahu na vnitřní trh, na naše občany, ale i ve vztahu na zahraničí naprosto jasné a průhledné podmínky pro potraviny, protože to ovlivňuje zcela jednoznačně i export našich výrobků do zahraničí. Pokud nebudeme mít zcela průhledný zákon, který bude odpovídat ve všech normách Evropské unii, tak nám nikdy nikdo prostě nebude věřit, že v této republice je kontrola hygieny potravin na patřičné úrovni, a já budu pořád poslouchat na zemědělském výboru RE v Radě Evropy, že střední a východní Evropa nedokáže zkontrolovat kvalitu svých výrobků natolik, aby mohla mít volný přístup na západní trhy. O toto se též hraje při tomto návrhu zákona. Ne o to, jestli ten zákon projde jenom proto, že je prostě předložen. Já si myslím, že mají odtud procházet zákony, které nejsou politické, a toto není politický zákon; toto je navýsost zákon odborný. A že mají procházet ty zákony ve velmi slušné podobě tak, abychom je nemuseli velmi rychle měnit, až se ukáže, že nevyhovují vůbec potřebám praxe, ale hlavně i potřebám našeho exportu do zahraničí.

To je vše, co jsem k tomu chtěl říci. Myslím si, že kdybychom procházeli jednotlivá ustanovení, prokázal bych vám, že těch nejasností, které v tom zákoně jsou, je celá řada.

Mohu přiznat snad zcela otevřeně, že jsem byl jeden z těch, který tři roky velmi ostře bojoval za to, aby zákon o potravinách byl a mohu vám říci, že kdybych měl 5,8 měsíců na to, abych se tomuto zákonu se zemědělským výborem věnoval, nikdy bych neudělal to, co jsem řekl na začátku, že bych navrhl zákon k přepracování, protože věřím, že se svými kolegy v zemědělském výboru a s pracovními skupinami, které by pro tento účel byly zřízeny, bychom tento zákon dotáhli do poměrně slušné podoby. Bohužel, nezlobte se na mě, tři měsíce před volbami prostě nelze přemýšlet o tom, že tento zákon nezklouzne do politické roviny a že nebude spíše předmětem nějakých prestižních bojů, než předmětem zcela seriozní odborné diskuse. A takový zákon si myslím, že není příliš dobrý. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Jan Černý ukončil svůj příspěvek. Nejsou další hlasy do rozpravy. Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství si přeje vystoupit? (Ano.) V tom případě vás prosím, pane místopředsedo, abyste tak učinil.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Považuji tento zákon za jeden z klíčových zákonů, který vláda předkládá parlamentu. Tento zákon má svůj historii. Když jsem nastoupil do úřadu, byl jsem si vědom, že je to jedna ze stěžejních norem, a věnoval jsem mnoho práce jeho přípravě. V parlamentu proběhlo projednání jeho zásad, zásady a doporučení, které parlament projednal, byly akceptovány. Vláda třikrát nebo čtyřikrát projednávala tuto materii a ve vší úctě ke všem poslancům si dovolím říci, že jsou zákony, které netvoří poslanci, ale jsou zákony, které přísluší položit na stůl vládě. Tak komplikované a složité zákony jako je zákon atomový, zákony jiné a také zákon o potravinách nepochybně svojí složitostí a odborností přísluší vládě se širokým odborným zázemím. Tento zákon mezi tyto zákony nepochybně patří.

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon má mnoho prováděcích předpisů a že bez znalosti nelze rozhodnout, prováděcí předpisy jsme do parlamentu doručili pro vaši informaci.

A strašit touto tloušťkou prováděcích předpisů je od pana poslance trochu nefér. Protože by musel říci, že zákony o potravinách ve světě se svými prováděcími předpisy jsou desetkrát, patnáctkrát objemnější. Tato norma je norma podstatně štíhlejší, než jakýkoliv zákon o potravinách jinde ve světě.

Co se týká vymezení kompetencí, to byl jeden ze stěžejních bodů diskuse ve vládě. Vláda se shodla na tom, že chce zamezit překrývání kompetenci. Také je jasně definovala. Když budou poslanci chtít, tak samozřejmě jsem připraven přesně o tomto pohovořit. Kdy se zamezuje duplicitě braní vzorků, respektují se vzorky jednotlivých akreditovaných laboratoří atd.

To, že pan předseda zemědělského výboru má spoustu připomínek na stole, je přirozené, protože samozřejmě, že tento zákon je určitým střetem, střetem jednotlivých lobby. Já jsem absolvoval stejné množství připomínek, které předpokládám, že se znovu objeví na stole v parlamentu.

Je dobře, abychom si uvědomili, co bude znamenat odložení tohoto zákona. Odložení tohoto zákona bude znamenat, že ještě rok všichni podnikatelé budou chodit na tři inspekce - na veterinární službu, hygienickou službu a Českou zemědělskopotravinářskou inspekci a že 90% výrobků se bude povinně schvalovat.

Tento zákon říká, že pouze 5 procent výrobků. Tento zákon je důsledně liberální. Dává na jedné straně velkou zodpovědnost podnikatelům a na druhé straně tuto kontroluje. A nepochybně zpráva Evropské unii, že vládní návrh zákona o potravinách jako základní norma nebyl přijat, je také určitým sdělením.

Já jsem přesvědčen, že tento zákon je odbornou matení, chci poslance informovat, že vláda věnovala této materii velkou pozornost, že diskutovala jednotlivé body, diskutovala o tom, kolik má být v paragrafech, kolik má být v prováděcích předpisech a zvolila po velké diskusi tuto předlohu, kterou předkládá.

Já jsem vyhověl vládě ve většinovém názoru na jednotlivé paragrafy, prosil bych specielně poslance ODS, aby zachovali názorovou kontinuitu mezi většinou ve vládě a většinou v parlamentu. Ostatní poslance bych prosil o podporu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství. Pan poslanec Vyvadil se hlásí do rozpravy.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo poslanecké sněmovny, já budu velice stručný. Já jen musím říci, že je mi poněkud stydno, když předseda zemědělského výboru má zde, dle mého soudu, velice relevantní ústavně právní námitku, je mi stydno, že on ji přednesl a nikoli jiný předseda jiného výboru. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Protože se už nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám a o slovo požádal pan poslanec Jaroslav Ortman jménem Levého bloku, jehož klubu je předsedou. Prosím.

Poslanec Jaroslav Ortman: Ano a rozšířím to, pane předsedo, nejen jménem poslaneckého klubu Levého bloku, ale i České strany sociálně demokratické po dohodě s předsedou klubu a Českomoravské unie středu panem poslancem Sýkorou. Žádáme v této chvíli přerušení na kluby a domníváme se, že hlasování můžeme provést po polední přestávce, spojit to s obědem tak, aby kluby projednaly i tuto závažnou normu. Čili žádám o přerušení na jednání tří klubů.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím, vyhovím a táži se, jak asi dlouhou dobu si představujete, že budou kluby potřebovat?

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, my se domníváme, že přestávka na kluby by měla být půlhodinová a poté přestávku na oběd zvažte sám, jak dlouho.

Předseda PSP Milan Uhde: Já tedy rozhoduji takto: je 13.12 hodin, hodinu na oběd, půl hodiny na kluby, budeme pokračovat ve 14.45 minut. Prosím, dodržte tuto dobu, je na tom závislé projednávání další skupiny bodů, abychom mohli o půl sedmé zakončit průběh dnešního jednání. Děkuji za vám za pochopení, dobrou chuť.

(Schůze přerušena ve 13.12 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.52 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně a vážení poslanci, prosím zaujměte svá místa. Prosím, abyste se nově zaregistrovali. (Je třeba dosáhnout počtu schopného usnášení, protože budeme okamžitě hlasovat.)

Prosím nyní, aby mě sledoval pan zpravodaj, zda se nedopouštím chybné rekapitulace, že v rozpravě byl vznesen návrh na to, aby tato předloha byla vrácena navrhovateli k dopracování. Jiní poslanci byli toho názoru, že se má předloha přikázat příslušnému výboru zemědělskému. Nepadl návrh na zamítnutí.

V tom případě ve 132. hlasování dám hlasovat o návrhu pana poslance Jana Černého, ke kterému se připojil pan poslanec Vlastimil Vlček, aby byla tato předloha vrácena navrhovateli k dopracování.

132. hlasování.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 117 přítomných bylo 39 pro, 66 proti. Návrh nebyl přijat.

Pak tedy zbývá rozhodnout o návrhu organizačního výboru; ten návrh zde zopakovali někteří poslanci v rozpravě, aby bylo schváleno usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání zemědělskému výboru.

133. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 122 přítomných bylo 92 pro, 7 proti. Návrh byl přijat. Ukončili jsme projednávání tohoto bodu. Děkuji místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi. Děkuji i panu zpravodajovi Janu Černému.

Přistupuji k bodu 54, který byl přeložen, protože tu nebyl přítomen zpravodaj. Můžeme tedy projednat

LX.

Návrh poslanců Jiřího Karase, Alfréda Frommera a Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2006) - prvé čtení

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2006 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 2006/1. Jako zástupce navrhovatelů promluví pan poslanec Jiří Karas. Žádám ho, aby se ujal slova. Prosím, paní kolegyně a kolegové, utište se. Je třeba vytvořit pracovní atmosféru k projednávání dalších bodů. Děkuji vám srdečně.

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, o potřebě novely zákona č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže se přesvědčí každý, kdo se seznámí s činností této instituce.

Přitom poslanecký návrh zahrnuje jen několik dílčích změn. Na podstatě se nic nemění. I nadále bude majitelem majetku bývalého Socialistického svazu mládeže Česká republika a správcem Fond, jehož činnost kontroluje vláda i parlament.

Novela by mu však měla umožnit, za zákonem přesně vymezených okolností, restrukturalizovat skladbu spravovaného majetku tak, aby lépe sloužil potřebám dětí a mládeže.

Navrhovaná novela Fondu umožní bez konfliktu se zákonem č. 92/1991 Sb., o privatizaci státního majetku, prodat majetkové účasti společností, které nejsou dostatečně efektivní nebo nesouvisí s aktivitami dětí a mládeže, a tak získat finanční prostředky, které by mohl investovat do oprav a údržby nemovitostí. Do těch se za posledních takřka deset let neinvestovalo a jejich stav je mnohdy havarijní, což si vyžádá asi 200 mil. Kč.

Současně by Fond mohl tyto prostředky využít pro přímou podporu činnosti sdružení dětí a mládeže.

V původním znění zákon Fondu zakazuje snížit celkovou hodnotu svěřeného účetního majetku. Při předávaní spravovaného majetku s Ministerstva hospodářství však došlo k chybnému určení základního jmění spravovaných obchodních společností.

Proto navrhujeme zákon doplnit o právo Poslanecké sněmovny, dát Fondu souhlas v odůvodněných případech celkovou hodnotu majetku snížit. Náprava zmíněné chyby takovým odůvodněným případem bezpochyby je.

Zároveň zákon č. 113/1993 Sb. Fondu ukládá, aby do přijetí zvláštního zákona o vypořádání naturálních a peněžitých náhrad organizacím dětí a mládeže uzavřel smlouvy o bezplatném užívání nemovitého majetku.

Zákon, který by zajistil restituci majetku historických organizací, komunistickým režimem pronásledovaných a opakovaně zakazovaných, však dosud nebyl přijat.

Předpokládaná novela umožňuje, po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny, těmto organizacím vydat objekty, které vlastnily k 25. únoru 1948. Jedná se o tři objekty IMKA, dům v Hradci Králové, chatový tábor ve Veverské Bítýšce a kemp v Soběšíně, a dále o pozemek s hřištěm v Rokycanech, který kdysi patřil Junáku.

Zbývající navržené změny jsou nepatrné úpravy. Doporučujeme upravit podepisování za Fond, protože zákon vytváří patovou situaci pro případ, že by bylo neobsazené místo ředitele.

Další návrh řeší problém správy majetku, který nebyl přímo ve vlastnictví, ale v trvalém užívání bývalého SSM, což bylo při praktikách mocenských organizací bývalého režimu v podstatě totéž.

Případy, kdy Poslanecká sněmovna odvolává předsedu nebo člena výboru z funkce, logicky doplňujeme o případ, kdy vykonávají funkci neslučitelnou s funkcí předsedy nebo člena výboru Fondu.

Ve snaze Fondu umožnit, aby mohl kultivovat portfolio majetkových účastí na podnikání jiných osob, navrhujeme, aby si mohl s předchozím souhlasem dozorčí rady vybrat právnickou osobu oprávněnou k obchodování s cennými papíry.

Vláda s návrhem novely vyjádřila nesouhlas. Při prostudováni jejího stanoviska však dojdete k závěru, že došlo k hlubokému nedorozumění. Chyba v druhém odstavci, kde vláda před vídá, jaké stanovisko k Fondu zaujme na zasedání 3. května tohoto roku, svědčí o malé pečlivosti při přípravě stanoviska. Není proto divu, že vláda náš záměr pochopila zcela mylně.

Považuji za politickou chybu, že vláda spěchá se zrušením Fondu. Jeho existence není vyměřena na několik desetiletí. Případné zrušení však musí být rozloženo do několika let.

Fond musí dokončit dohledání objektů, které svazáci zašantročili. Stejně důležité je vyjasnit vlastnické vztahy k objevenému majetku a dokončit soudní spory o tento majetek, kterých je téměř 150.

Bylo by nezodpovědné Fond rušit ve chvíli, kdy se mu podařilo spravovaný majetek stabilizovat. Urychlená likvidace by byla neefektivní, protože sdružení dětí a mládeže by při ní přišla o prostory k činnosti. Prostředky získané prodejem majetku by se bezpochyby rychle rozplynuly, čímž by podpora dětí a mládeže neslavně skončila.

Stanovisko vlády obsahuje několik zásadních omylů. Při pečlivém přečtení návrhu novely by mělo být každému právníkovi jasné, že není pravdou, že návrh posiluje nezávislost Fondu na vládě. Souhlas vlády rozhodně nemá být nahrazen souhlasem dozorčí rady. Ta má rozhodovat pouze o výběru makléřské firmy, která by pečovala o portfolio majetkových účastí na podnikání jiných osob. Snad je zbytečné, aby se taková drobnost stala předmětem jednání vlády. Práva vlády tím nejsou dotčena.

Stejně tak není pravdou, že v návrhu není vyjasněn vztah Fondu ke svěřenému majetku, vždyť návrh novely stav věci vůbec nemění. Majetek spravovaný Fondem zůstává majetkem České republiky. Návrh však směruje k jeho efektivnějšímu využití, k vyšší výnosnosti. A právě od této vlády bych očekával, že takový přístup ocení.

Autoři stanoviska vlády tvrdí, že snížení hodnoty majetku Fondu by mohlo být použito k pokrytí ztrát z podnikání. Cíl je však jiný. Případné snížení by bylo výlučně určeno k již zmíněnému navrácení historického majetku dětských organizací a k reinvestování do majetku, který stávající výklad zákona neumožňuje. Na rozdíl od vlády jsem přesvědčen, že návrh nejenže má konkrétní vazby na zákon 113/1993 Sb., ale že jeho znění podstatně zdokonaluje. Naopak souhlasím s vládou, že chybí vazba na zákon 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví osob, a k zákonu o rozpočtových pravidlech republiky. Taková vazba by totiž byla nesmyslná. V prvém případě proto, že zákon 172/1992 Sb. nemá s majetkem svěřeným Fondu nic společného, v druhém případě proto, že Fond není ze státního rozpočtu dotován. Zároveň není pravdou, že navrhované doplnění § 9 odst. 3 o další písmeno postrádá vazbu na § 10, neboť v návrhu logicky doplňujeme bod, na který autoři zákona zapomněli. Totéž platí o vazbě doplněné § 12 s § 14.

O navrácení objektů sdružení dětí a mládeže pronásledovaným komunistickým režimem jsem se již zmínil. Naplňujeme tím původní smysl paragrafu 19 zákona. Nejde o masovou restituci, ale pouze o symbolické vydání tří nemovitostí a jednoho pozemku s hřištěm, tedy absolutního zlomku toho, co bylo těmto sdružením ukradeno. Přitom k největším dluhům vlády patří právě fakt, že se nedokázala s restitucemi vypořádat.

Jsem přesvědčen, dámy a pánové, že se mi podařilo vás přesvědčit, že záporné stanovisko vlády nemá reálné opodstatnění. Vzhledem k tomu, že novela evidentně usnadní činnost Fondu a zlepší jeho hospodaření se svěřeným majetkem a vzhledem k tomu, že nemá dopad na státní rozpočet, doporučuji Poslanecké sněmovně návrh přijmout.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Karasovi a zvu k řečništi pana poslance Martina Chudobu, který byl organizačním výborem určen zpravodajem pro první čtení. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, poslanecký návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, je návrhem velmi stručným, ale velmi potřebným. Stávající právní norma již nevyhovuje funkčnosti fondu a je třeba provést několik úprav, aby mohl fungovat tak, jak bylo zamýšleno při jeho zřízení.

Mohu-li stručně charakterizovat předložený návrh, jedná se zejména o soubor ustanovení zjednodušujících činnost fondu v oblasti hospodaření a ustanovení legislativně zpřesňujících. Neméně důležitými ustanoveními jsou ustanovení, týkající se odškodnění některých sdružení dětí a mládeže tak, jak se již zmínil pan předkladatel.

Organizační výbor sněmovny na svém zasedání doporučil sněmovně, aby přijala usnesení, kterým novelu zákona, kterou se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, uvedenou v tisku 2006, přikázala k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jako zpravodaj pro první čtení se k tomuto návrhu připojuji.

Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP