Pátek 9. února 1996

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jelikož jsem jedním z navrhovatelů poslaneckého návrhu novely, kterou se mění a doplňuje zákon č. 113/93 Sb., o Fondu dětí a mládeže, vynasnažím se ve svých připomínkách k vládnímu návrhu zákona č. 113/93 Sb., být maximálně věcný a korektní.

Připomínka první k čl. 1, odst. 1, bod c) návrhu. Navrhovaný převod výnosů z prodeje nemovitého majetku na účet Ministerstva financí ČR je převodem části majetku do státního rozpočtu a tento převod bez dalších zvláštních kontrolních pravidel je v zásadním rozporu se zákonem č. 497/90 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSFR a nezaručuje, že bude sloužit ve prospěch dětí a mládeže. Jedná se o nesystémové řešení, neboť převodem části majetku ještě za existence fondu se ztrácí možnost kontroly tohoto majetku parlamentem z jednoho místa.

Jedná se o opatření nelogické, neboť takové navrhované řešení by mělo být přinejmenším časově vázáno na účetní období a schvalovaný rozpočet fondu. Novela neřeší správu a využívání tohoto účtu v období již schváleného státního rozpočtu a rozpočtových pravidel (vznik dalšího neplánovaného přebytku státního rozpočtu). Navíc, a to je velmi důležité, novela neřeší, jakým způsobem bude ministerstvo financí hradit již zahájenou rekonstrukci objektů a vzniklé havárie v roce 1996 a 97, které jinak fond hradí z výnosů prodejů ve smyslu příslušných usnesení vlády.

K čl. 1 odst. 2 návrhu: tento bod stávajícího zákona řeší přesněji poslanecká iniciativa, předkládaná novela parlamentní tisk č. 2006, která ponechává kontrolu snížení objemu majetku ve výjimečných případech v rukou parlamentu.

K čl. 1, odst. 3 návrhu: navrhovaný text je zmatečný, neboť právním nástupcem SSM je Svaz mladých, takže Česká republika, resp. Fond dětí a mládeže nemůže přejímat závazky SSM, neřku-li že ze zákona č. 497/90 Sb., přešel na Českou republiku pouze majetek a nikoliv závazky SSM. Pokud měl navrhovatel na mysli nezaplacené zásoby a závazky na majetku bývalého SSM vzniklé v letech správy tohoto majetku Federálním ministerstvem financí a Ministerstvem hospodářství ČR před vznikem Fondu dětí a mládeže v letech 1990 - 93, navrhované znění tomuto faktu neodpovídá a přesněji celý problém řeší poslanecká novela.

Domnívám se, že není morální, aby zákon řešil špatné hospodaření Ministerstva hospodářství ČR, respektive v předkládaném znění dluhy bývalého SSM. Dovolím si položit otázku - máme snad čekat na pana Mohoritu, až přinese další nezaplacené dluhy, jak navrhuje vládní novela?

Návrh je rovněž nekonzistentní, neboť navrhovaným textem čl. 1, odst. 1, písm. c) odebírá finanční prostředky, které by mohly být na úhradu dluhů použity. Konzistentním řešením by bylo, aby úhrada dluhů způsobených za období správy státními orgány byla hrazena z jejich rozpočtu.

K čl. 2, odst. 1 a 2 návrhu je pouze na politickém rozhodnutí parlamentu, zda a případně do jaké doby má existovat nestátní a parlamentem řízená organizace pro naplnění zákona č. 497/90 Sb. a pro správu a rozhodování o využití tohoto majetku, nebo zda má tuto funkci opět přejmout státní exekutiva, která s tímto majetkem již špatně hospodařila do roku 1993.

Připomínám, že jen v roce 1995 bylo dohledáno 54 objektů z majetku bývalého SSM, dalších zhruba 50 vytypováno, probíhá přes 150 soudních sporů o majetek v České republice. Tyto záležitosti zcela jistě nebudou uzavřeny do 30. 6. 1997 a předkládaný vládní návrh neřeší kompetence či povinnosti likvidátora v této oblasti.

K článku II. odst. 3 návrhu - převod zůstatku po likvidaci FDM do státního rozpočtu v předloženém znění je v rozporu se zákonem 497/1990 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSFR, podle něhož tato část majetku České republiky má sloužit pro podporu dětí a mládeže. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Karasovi. Prosím pana kolegu Maška, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Eduard Zeman.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, velmi souhlasím s tím, co zde přednesl pan kolega Karas. Mne skutečně zaráží, jak je možné, že tak krátký návrh zákona vykazuje tolik chyb věcných i legislativních. Zvláštní jsou také důvody, které k tomuto návrhu vedly. A k nim bych se chtěl vyjádřit.

Je pravda, že podnikatelské subjekty, obchodní společnosti zřízené Ministerstvem hospodářství, z části majetku bývalého SSM vykazují nepatrné zisky a nebo spíše ztráty, takže nemohou přispívat na úhradu nákladů Fondu nebo na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže. Časový průběh součtu hospodářských výsledků těchto společností je však takový, že ztráty se neustále snižují od roku 1993. Tedy od té doby, kdy Fond začal tento majetek spravovat.

Fond převzal tyto obchodní společnosti od Ministerstva hospodářství až v prosinci 1993 a lednu 1994. Jako správce vykázal Fond řádově lepší výsledky než Ministerstvo hospodářství. Tvrzení, že výsledky hospodaření potvrzují neperspektivnost Fondu tedy evidentně neodpovídá realitě.

Jednoznačnou příčinou stávajícího stavu je 1. ztrátové hospodaření bývalých vedoucích pracovníků a špatná kontrola hospodaření těchto společností, resp. státních podniků, v letech 1990 až 1993 ze strany státních orgánů; 2. hrubé právní formální a faktické závazky, kterých se dopustilo Ministerstvo hospodářství při zakládání těchto společností, jak konstatuje také zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrole majetku bývalého SSM z roku 1994; 3. zbytečné nesmyslné a nevýhodné úvěrové zatížení CKM ve výši 122 mil Kč, o němž rozhodlo Ministerstvo hospodářství (viz také citovaná zpráva NKÚ); 4. uložení nedobytných pohledávek a neprodejných zásob do těchto společností, které je po roce 1993 přirozeně ekonomicky zatěžují. Rozpor v hodnotě základního jmění obchodních společností zmiňovaný v důvodové zprávě je pouze typickou ilustrací výše uvedených skutečností. Ještě před zápisem Fondu do obchodního rejstříku Ministerstvo hospodářství zjistilo, že v zakladatelských listinách stanovilo chybně základní jmění společnosti JUNIA. Bez vědomí Fondu požádalo obchodní soudy o opravu stanoveného základního jmění na souhrnnou hodnotu 900 351 748 Kč. Tato hodnota byla zapsána do obchodních rejstříků společností až po zápisu Fondu koncem roku 1993 a začátkem roku 1994. Fond se o této skutečnosti dozvěděl až z příslušné přílohy souhrnného protokolu.

Na jaře roku 1994 Ministerstvo hospodářství zjistilo, že již ani zapsaná oprava základního jmění obchodních společností nebyla vypočtena správně, a navrhlo novou opravenou výši základního jmění na souhrnnou hodnotu přibližně 820 mil Kč. Je třeba říci, že hodnota uvedená v důvodové zprávě je zřejmě pro tiskovou chybu asi o 100 tisíc vyšší.

Fond akceptoval rozhodnutí čtyř ministrů a formou usnesení valných hromad požádal o opravu základního jmění v tomto smyslu. Ve dvou případech však obchodní soud pro nesoulad se zákonem č. 113 odmítl opravu opravy zapsat. V každém případě však Fond musí ve své výroční zprávě uvádět v hodnotě majetku, kterou převzal k datu účinnosti svého zápisu do obchodního rejstříku, původní základní jmění v souhrnné výši 785 559 627 Kč, neboť tento stav byl k tomuto datu zapsán v obchodních rejstřících.

Další rozdíl v údajích ve výši svěřeného majetku zmiňovaný v důvodové zprávě jde na vrub části objemu movitého majetku. Souhrnným protokolem Fond převzal movitý majetek doložený položkovými seznamy a místem uložení majetku v celkové pořizovací hodnotě 121 699 501 Kč. Vyšší částka, kterou uvádí Ministerstvo hospodářství, zahrnuje i movitý majetek, který nebylo Ministerstvo hospodářství České republiky schopno v souhrnném protokolu doložit položkovými seznamy, ani uvedením místa, kde se dotyčný majetek může nacházet. Příslušná pasáž souhrnného protokolu uvádí: objem tohoto movitého majetku nevloženého do obchodních společností podle údajů z protokolu zmocněnců a účetní evidence Junia, s.r.o., činil 179 403 089 Kč. Majetek u 170 středisek činil podle aktualizace provedené v roce 1994 k 31. 5. 1993 Fondem dětí a mládeže 121 691 501 Kč. U zbývajících středisek vypracuje Fond aktualizaci stavu movitého majetku na základě podkladů Junia, s.r.o., pokud příslušné doklady o majetku jsou k dispozici.

Fond stěží může ve svém účetnictví vykazovat majetek, o němž Ministerstvo hospodářství pouze uvádí, že neví, co to je, neví, kde je, ale někde by měl být.

Z výsledků práce Fondu vyplývá, že svěřený majetek se stabilizuje, ztráty se snižují - a to značně progresivně - je dohledán nový majetek v odhadované hodnotě cca 190 mil Kč. Majetek převzatý souhrnným protokolem je nyní řádně zinventarizován a pojištěn. Je tedy velmi smutné, že za těchto okolností navrhuje vláda opět převést majetek bývalého SSM pod správu a kontrolu státního orgánu. Uvědomme si, že do navrhovaného termínu likvidace Fondu do 30. 6. 1997 nelze reálně počítat s ukončením soudních sporů, ukončením dohledávání a vymáhání dalšího majetku nebo i prodejem či převodem veškerého stávajícího majetku, neboť stav dokumentace majetku rychlé převody neumožňuje a bude se zpět pod státní správu převádět i majetek fyzický.

Skutečně si myslím, že není dobrý takový návrh, který navrhuje tento majetek převést zpět pod státní úředníky, kteří již v letech 1990 až 1993 prokázali, že majetek spravovat nedovedou. Je s podivem, že tento návrh podává pravicová vláda. Mně to spíš připadá, jakoby ten návrh připravil nějaký bývalý vysoký funkcionář Socialistického svazu mládeže. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ivanu Maškovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Eduard Zeman, připraví se paní poslankyně Květoslava Čelišová.

Poslanec Eduard Zeman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mnoho z toho, co bych zde mohl říci, řekli oba moji předchůdci. Rád bych navázal na závěrečná slova kolegy Maška. I mně připadá paradoxní, že pravicová vláda, jejíž základní liberální argumentace zněla "není a nemůže být dobrým hospodářem", navrhuje tuto novelu zákona.

Z mého hlediska vychází, že stávající zákon o Fondu dětí a mládeže má některé vážné chyby. Proto také vznikla poslanecká novela, nebo návrh poslanecké novely, který tyto stěžejní chyby odstraňuje. Máme ho v programu zařazen o několik bodů dál.

Ale obracím se teď ke kolegům zprava. Prosím vás, už se dostatečně prokázalo, že stát není schopen tento majetek užitečně spravovat, už se dostatečně prokázalo, že kdykoli uděláme takovéto řešení, je to nesystémový krok, je to krok proti smyslu vládního programu, krok proti smyslu všeho, o co tato vláda vlastně kdy usilovala, a já nechápu, jak je možné, že tato vláda takovýto krok navrhuje.

Proto navrhuji následující alternativní usnesení.

Jako první usnesení navrhuji, že sněmovna zamítá tento návrh.

V případě, že by to neprošlo, navrhuji jako alternativu vrátit ho vládě k dopracování s přihlédnutím k tomu, co je obsaženo v poslaneckém návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zemanovi. Paní poslankyně Čelišová vystoupí nyní a připraví se pan poslanec Kozel.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, připojuji se ve svém vystoupení ke svým předřečníkům především z toho důvodu, že tento vládní návrh zákona nezaručuje, že majetek bývalého SSM bude sloužit našim dětem a mládeži.

Také já prosím sněmovnu, aby věc zvážila a doporučuji nepřijetí tohoto zákona a jeho vrácení zpět vládě k přepracování. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Čelišové a slova se ujme jako poslední z písemně přihlášených pan poslanec František Kozel.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, aby byla sada návrhů usnesení úplná, dovolím si navrhnout, aby tento návrh byl doporučen k druhému čtení.

Uvědomuji si, že s naprostou většinou připomínek a výtek předřečníků je třeba souhlasit, protože skutečně tak to je, ale na druhé straně si myslím, že i v tomto vládním návrhu se najdou některé myšlenky, které jsou hodný pozornosti a měl by se tento návrh dostat do druhého čtení, aby náš výbor předpokládám, že mu to bude přikázáno - mohl oba návrhy, jak vládní tak poslanecký, řádně posoudit a doporučit sněmovně přijatelné řešení.

Proto tedy navrhuji usnesení, kterým by byl tento návrh přikázán našemu výboru.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Kozlovi a obecnou rozpravu končím.

O slovo se přihlásil ještě pan ministr Ivan Pilip.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k těm připomínkám, které tu zazněly na adresu vládního návrhu.

Za prvé musím říci, že část z nich skutečně byla hovorem o tomto návrhu vládního zákona, část z nich byla rozborem minulé práce Ministerstva hospodářství in absentia pana ministra - nevím, jestli se tady trochu nepřekrývaly záměry řečníků v těchto dvou bodech.

Tento návrh nemá z účel charakterizovat a nějak shrnovat dosavadní výsledky zajišťování bývalého majetku SSM, ale skutečně dořešit ten problém do budoucna. O to tady má jít a nevím, jestli ty historické reminiscence nás pohnou alespoň o kus z místa.

Mě zaujalo, když tu říkal - myslím pan poslanec Zeman, že jde o to, jakým způsobem bude majetek se spravovat. Vláda a vládní úředníci nejsou v tom těmi nejlepšími, kteří to mohou dělat. Chtěl bych říci jednoznačně, že vládní úředníci to také nechtějí dělat. Pokud tato vláda něco chce, pak je to to, aby jednotlivé majetky spravovali konkrétní majitelé. A konkrétním majitelem, pravda, není státní úředník, ale také jím není Fond. A dlouhodobě je tato koncepce neudržitelná, dle mého názoru a názoru vlády.

Jde o to, že v podstatě jde o majetek, jehož nominální hodnota se blíží miliardě korun, spravuje ho Fond s minimálním aparátem a jsou tam majetky, které by vyžadovaly skutečně profesionální ekonomickou správu. Mě skutečně není jasné, proč by se touto formou měly pro potřeby mládeže využívat majetky typu Centrum na Seči, typu Tiskárny, vydavatelské domy a podobně. Chápu jejich vazbu na mládež a domnívám se, že to, co zákon navrhuje, to znamená, aby Fond tyto majetky dohledal, umožnil jejich privatizaci a peníze se popřípadě použily pro podporu činnosti mládeže, že je mnohem rozumnější řešení.

Pokud pan poslanec Mašek považuje zpracovatele spíše za vysoké funkcionáře SSM, pak mu musím tedy oznámit, že jsem sice pod zákonem podepsán sice já, ale zpracovávali jsme ho společně s panem doktorem Kalvodou, takto předsedou ODA. (Veselost a potlesk).

Takže já pevně doufám, že při vašem hlasování se trochu zklidní takto vypjaté názory na ten majetek a že se bude hledat řešení, které bude hledět více do budoucna.

Shrnuji, podtrhuji. Nejde o to, aby se tento majetek převedl na státní úředníky, jde o to, abychom Fond dotlačili k tomu, aby do června 1997 všechny věci zmapoval a roztřídil do dvou skupin a teprve likvidační a popřípadě právní střepy aby vedl stát a dlouhodobě tak nasměroval tyto majetky ke konkrétním vlastníkům. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pilipovi. Vzhledem k tomu, že jsem mu měl možnost dát slovo už po ukončení rozpravy, tato se znovu otevřela, takže se ptám, zdali je někdo, kdo chce vystoupit. Vidím ruku pana poslance Karase a pana poslance Maška. - (V plénu se projevil nesouhlas s novým otevřením rozpravy.)

Pane kolego, buďte tak laskav a přečtěte si jednací řád. Bude to ku prospěchu nás obou.

Poslanec Jiří Karas: Dámy a pánové, já nebudu jitřit atmosféru, ani nebudu polemizovat s tím, co možná z nedostatečné informovanosti pan ministr zde řekl.

Já jsem ale nekritizoval nebo zde nebyla kritizována ta skutečnost, že by měl být prodáván nemovitý majetek ČR, který nemůže sloužit potřebám dětí a mládeže, ale že výnosy z prodeje tohoto majetku by měly být převedeny na účet Ministerstva financí. To je směr mé kritiky a oprávněné výtky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karasovi, slova se ujme pan poslanec Ivan Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážené dámy a pánové, moje poznámka bude spíše faktická, je to jenom poznámka k jedné větě, kterou pronesl pan ministr. Ano, pane ministře, já musím jenom říci k těm svým závěrečným slovům, že u Jana Kalvody jsem si jist, že nikdy nebyl vysokým funkcionářem SSM (veselost). Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ivanu Maškovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Frommer a dává přednost panu poslanci Kozlovi. Pane poslanče, ujměte se slova.

Poslanec František Kozel: Velmi se omlouvám, že se vracím zpět za tento stolek, ale mě to přijde, jakoby neprobíhalo první čtení, ale druhé čtení. Už z vystoupení, která zde byla, je patrné, že nejrozumnější by bylo přikázat oba dva návrhy, které v této věci jsou, příslušnému výboru. Tam je možné vše náležitě prodiskutovat s chladnější hlavou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Pan poslanec Alfred Frommer.

Poslanec Alfred Frommer: Dámy a pánové, pane předsedající, jenom velice krátce.

Já bych se vaším prostřednictvím obrátil na pana ministra. Existuje brožurka informativní, kterou jsme dostali od Fondu dětí a mládeže, a já tedy panu ministrovi s láskou i s věnováním tuto brožurku věnuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Frommerovi a ptám se, zda-li někdo hodlá vystoupit? Ptám se, zda-li pan ministr hodlá vystoupit, aniž bychom se vystavili nebezpečí, že znovu bude otevřena rozprava? Není tomu tak. Ještě se hlásí pan poslanec Benda a vzhledem k tomu, že má v ruce jednací řád, chce zcela nepochybně sněmovnu informovat o svém názoru na to, kdy je rozprava otevřena a kdy nikoliv. Má k tomu příležitost.

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, pane předsedající, nechtěl jsem už vystupovat, ale pokud jste to znovu zopakoval, myslím si, že žádná rozprava nebyla otevřena v tomto případě. § 66 odst. 1 říká:

Předsedající rozpravu ukončí, nejsou-li do rozpravy přihlášeni další řečníci.

Odst. 2 říká:

Po ukončení rozpravy udělují předsedající závěrečné slovo navrhovateli a zpravodajovi. Navrhovatel i zpravodaj se mohou závěrečného slova vzdát.

Odst. 3:

Sněmovna se může usnést bez rozpravy na opětném otevření rozpravy, a to do zahájení o hlasování o závěrečném usnesení. Rozprava je znovu zahájena též tehdy, ujme-li se slova před hlasováním o závěrečném usnesení člen vlády. Pro ukončení nově zahájené rozpravy platí obdobně ustanovení odst. 2.

Myslím, že toto je typický příklad podle odst. 2, nikoliv vystoupení člena vlády před závěrečným hlasováním s nějakou další poznámkou, ale vystoupení navrhovatele, kterým pan ministr je, čili rozprava neměla být znovu otvírána.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Může to být jeden z výkladů. Nevěděl jsem, jestli pan ministr vystupuje jako navrhovatel, nebo jako člen vlády, ale byl tady takový úzus a pan poslanec Benda se o tom docela dobře může přesvědčit, když nahlédne do několika podobných případů, jak bylo postupováno.

Nyní má slovo opět pan ministr, ale nevím, čemu vadí, že je tady sděleno několik návrhů navíc. Jestli je z toho obava? Nevím.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Nechci zasahovat, pane předsedající, do diskusí o jednacím řádu, ale musím říci, že nelituji toho, že rozprava byla otevřena. Aspoň jsem se mohl a možná i někteří další přesvědčit a nahlédnout na to, jaké argumenty a jaké věty používá pan poslanec Mašek, když mu docházejí věcné. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Doufám, že už to bylo všechno, co zaznělo před závěrečným hlasováním a nejsou-li námitky, budeme postupovat v souladu s jednacím řádem tak, že dám nejprve hlasovat o návrhu, že sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování. Samozřejmě vás všechny odhlásím a požádám o novou prezentaci. Nějak se mně to nedaří. Omlouvám se všem, které jsem donutil vstrčit registrační kartu ještě jednou.

Dámy a pánové, v hlasování č. 118 rozhodneme o návrhu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Pan poslanec Zeman se hlásí.

Poslanec Eduard Zeman: Můj první návrh byl zamítnut.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pane poslanče, rozuměl jsem tomu dobře, nicméně jednací řád říká to, že se prvně hlasuje v pořadí, které jsem uvedl já. Hlasování je přerušeno. Museli bychom o vašem pozměňovacím návrhu hlasovat jako o změně procedury. Mohu to učinit přejete-li si to. (Poslanec Zeman: Ne.)

Ne. Hlasování č. 118 prohlásím za neplatné. A v hlasování č. 119, které jsem právě zahájil, rozhodneme o usnesení, které jsem navrhl, tedy Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování č. 119 skončilo výsledkem 65 pro, 46 proti.

Konstatuji, že jsme přijali toto usnesení. Děkuji panu ministru Ivanu Pilipovi a panu zpravodaji Martinu Chudobovi a přistoupíme k projednávání dalšího bodu.

Tím je

LII.

Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - jedná se o prvé čtení

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2011, stanovisko vlády k němu jako tisk 2011 /1. Žádám, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Emil Jaroš a vás ostatní prosím o klid.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, mám určitou výtku k vedení této schůze, a to v tom, že při projednávání bodu 47, to znamená mého původního návrhu, mně bylo odmítnuto udělení závěrečného slova předsedajícím.

Zároveň vás chci tímto požádat o stažení bodu z pořadu č. 48, jehož jsem předkladatelem a nechte o tom hlasovat sněmovnu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Emil Jaroš navrhuje, aby bod, který byl před chvilkou uveden, byl stažen z programu schůze.

Hlásí se pan poslanec Koháček s faktickou poznámkou. Rád mu dávám slovo.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přiznám se, že kolegovi Jarošovi momentálně nerozumím. Buď navrhuje, že svůj návrh stahuje, což není potřeba potvrdit hlasováním sněmovnou podle nového jednacího řádu, anebo navrhuje hlasovat o tom, že se stahuje z této schůze, ale neumím si potom představit další postup, jak by byl zařazen na nějakou jinou schůzi.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Myslím si, že je třeba upřesnit. Může se jednat o dvě různé záležitosti.

Poslanec Emil Jaroš: Navrhuji stažení z pořadu této schůze.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. O tom je možno hlasovat, protože je to procedurální návrh. O stažení z této schůze lze přece dát hlasovat. Slovo má pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Nechci to komplikovat. Vždy, když jsme už nejvíc unaveni, přijdeme s procedurálními poznámkami, čímž si to velmi ulehčíme. Rozuměl jsem tomu, co říkal pan poslanec Jaroš tak, jakoby měl v úmyslu vzít tento návrh zákona zpět, ale řekl to svým výrokem jinak a já bych ho moc prosil, chce-li dosáhnout, aby se tento návrh zákona neprojednával, aby byl přesný ve vyjadřování a aby řekl: Beru návrh zákona zpět. Tím se ušetří jedno hlasování a další jednání o této věci na příštích schůzích, ale možná jsem se mýlil. Promiňte, pane kolego.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přesně to jsem měl na mysli, když jsem říkal, že se jedná o dvě různé možné procedury. Pan poslanec Jaroš to jistě upřesní.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP