Pátek 9. února 1996

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, přerušili jsme projednávání bodu Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Byla ukončena obecná rozprava při prvním čtení a zazněly návrhy na přikázání. Chystám se vám je předložit k hlasování. Nejprve návrh organizačního výboru přikázat tuto novelu k projednání hospodářskému výboru, pak doplňovací návrh poslance Holuba rozšířit o přikázání rozpočtovému výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, pak zde zazněl ještě návrh na přikázání zahraničnímu výboru. Takto by bylo asi korektní ve třech hlasováních tento problém pojednat. Prosím, abyste se zaregistrovali.

Dámy a pánové, kdo je pro, aby tato norma byla přikázána hospodářskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 90. Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 83 pro, 6 proti.

Nyní se ptám, kdo je pro, aby tato norma byla dále přikázána rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování č. 91 skončilo. Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 77 pro, 9 proti.

Nyní rozhodneme o rozšíření přikázání ještě o zahraniční výbor. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 92. Kdo je proti?

I tento návrh byl schválen poměrem hlasů 63 pro, 26 proti.

Děkuji panu poslanci Holubovi a panu ministru Dlouhému. Projednali jsme bod 32.

Dalším bodem našeho programu je

XXXXIII.

Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií, podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2094 a vládou byl opět jeho uvedením pověřen pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním návrhu zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům. Jde o zboží a technologie tzv. dvojího užití v průmyslové, jaderné, chemické a biologické oblasti, jehož by bylo možno vzhledem k užitným vlastnostem zneužít ve vojenské oblasti nebo při výrobě zbraní hromadného ničení. Proto jeho vývoz je vyspělými zeměmi pečlivě kontrolován z hlediska konečného užití. Je známo, že za působení koordinačního výboru pro multilaterální kontrolu exportu známého pod zkratkou COCOM byly nejvyspělejší technologie po řadu let pro náš stát zcela nedostupné. Po změně mezinárodního politického klimatu na počátku devadesátých let se náš stát postupně začleňuje do mezinárodních kontrolních uskupení, což zejména otevírá možnosti dovozu potřebných technologií. Tato mezinárodní nesmluvní seskupení prosazují a koordinují efektivní národní mechanismy, avšak též kontroly vývozu a fakticky ovlivňují mezinárodní obchod s kontrolovaným zbožím s cílem zabránit dodávkám do oblastí politické nestability.

Legislativa v dané oblasti je spolu s normami upravujícími obchod s vojenským materiálem považována za základní pilíř k vytvoření účinných licenčních procedur k naplnění programu nešíření zbraní hromadného ničení a kontroly vývozu konvenčních zbraní.

Předkládaný vládní návrh zákona by měl zcela nahradit dosavadní zákon 547/90 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, jenž je v současné době i s ohledem na změnu mezinárodních priorit v této oblasti překonaný a poplatný době, kdy vznikl jako podmínka pro postupné uvolňování nejvyspělejších technologií do bývalého Československa.

Přijetí vládního návrhu umožní zefektivnit stávající kontrolní mechanismy a zdůrazní se prvotní spoluzodpovědnost vývozce za řádné prověření konečného užití vyváženého zboží a spolehlivosti zahraničního obchodního partnera.

Nová právní úprava umožní státním orgánům důsledně plnit závazky vyplývající z mezinárodních dohod v této oblasti, na druhé straně posílí záruky pro podnikatelské subjekty, že za přesně vymezených podmínek nebude bráněno legálnímu rozvoji obchodu s těmito citlivými položkami při garantování právní ochrany, jejich oprávněných zájmů, včetně ochrany soudní.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám přikázat vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům výborům k projednání. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana kolegu Michala Lobkowicze, aby se ujal slova, neboť byl určen organizačním výborem jako zpravodaj pro první čtení.

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, účelem zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům je upravit podmínky, za kterých lze vyvážet z České republiky nebo dovážet do České republiky zboží a technologie podléhající mezinárodním kontrolním režimům a činnost státní správy v této oblasti. Kontrolovaným zbožím jsou zejména zařízení a látky biologického, chemického, jaderného, elektronického a strojírenského charakteru, citlivé z hlediska rizika možného civilního a vojenského použití. Jde zejména o zboží, které by mohlo být použito k výrobě nebo šíření zbraní hromadného ničení.

Nutnost úpravy této oblasti, která je v současné době upravena zákonem 547/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je dána jednak obecným zájmem České republiky spolupodílet se na kontrole materiálů, které by mohly být použity na výrobu zbraní hromadného ničení, jednak vyplývá z mezinárodních smluv a úmluv, kterými je Česká republika vázána, ke kterým přistoupila, a jednak členstvím v kontrolních režimech, jejichž cílem je kontrola nakládání s některými druhy zboží a technologií.

Přijetí České republiky do těchto režimů, ke kterému došlo po změně geopolitické situace v roce 1989, bylo jednak oceněním národní legislativy v této oblasti a také vyjádřením celkové politické orientace České republiky

Záměrem předkládaného zákona je zefektivnit stávající mechanismy v této oblasti, které umožní jednak zjednodušit licenční postupy v odůvodněných případech, jednak efektivně garantovat, že vyvážené zboží nebude použito pro vojenské účely. Zpřísnění nebo změna mechanismu nebude překážkou obchodu tam, kde je jednoznačné využití pro civilní účely a do teritorií, kde není předpoklad jejich zneužití.

Z uvedených důvodů doporučuji, aby byl v prvním čtení navržený zákon přikázán zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu zpravodaji a otvírám obecnou rozpravu, kterou končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil a rozhodneme o návrhu na přikázání tak, jak byl přednesen zpravodajem.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 93 této schůze. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 89 pro, nikdo proti. Děkuji panu ministru Dlouhému a panu zpravodajovi.

Dámy a pánové, rozhodli jsme o drobném přesunu v našem programu a přistoupíme tedy nyní k projednávání bodu označeném původně ve schváleném pořadu jako bod 82. Na žádost o něco více ztuhlého zpravodaje, než je běžné, jsme rozhodli o výše citované změně. Budeme se tedy zabývat

XXXXIV.

Návrhy opravených zdravotně pojistných plánů na rok 1996 resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 2103)

Podkladový materiál k opraveným pojistným plánům jsme obdrželi jako tisk 2103. K tomuto tisku bylo poslancům také rozdáno stanovisko vlády obsažené v dopise ministra zdravotnictví pana Jana Stráského ze dne 25. ledna 1996. Ještě chci připomenout, že zdravotními pojistnými plány jsme se zabývali na 38. schůzi Poslanecké sněmovny. Ředitelům pojišťoven, u kterých nebyl schválen zdravotně pojistný plán, jsme doporučili, aby předložili opravené plány. Pojistné plány byly přikázány k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtovému výboru. Oba tyto výbory projednaly předložené opravené plány. Usnesení obou výborů byla rozdána. Nyní žádám pana kolegu Petra Čermáka, aby se ujal slova jako společný zpravodaj.

Poslanec Petr Čermák: Dámy a pánové, dovolte mi nejprve, abych vám poděkoval, že jste mi umožnili vystoupit dříve, protože asi bych až do toho původně uvedeného pořadí zde nevydržel.

Novými pojistnými plány se zabývala vláda České republiky, zabýval se jimi zdravotní a sociální výbor a také výbor rozpočtový. Dovolte, abych vám navrhl proceduru projednání. Navrhl bych, abychom o jednotlivých pojišťovnách hlasovali podle jejich kódového čísla vzestupně, tzn. od čísla 202 až po čísla další, abychom u každé pojišťovny vyslechli stanoviska, jak o nich rozhodla vláda, jak jednotlivé výbory, doporučení zpravodaje a tak jako v prvním kole těchto jednání abychom hlasovali vždy o stejném, to znamená o schválení zdravotního plánu. V případě, že nebude pojistný plán schválen, abychom nehlasovali o tom, že ho neschvalujeme, ale jen o tom, že ho schvalujeme. Myslím, že to bude stejná procedura, kterou jsme si vyzkoušeli, že to půjde rychle a že nebudeme s tímto bodem ztrácet více času, než je nezbytně nutné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Předpokládal jsem, že navrhnete tento způsob projednávání. Je nějaká námitka, abychom postupovali jako při minulé schůzi? Není tomu tak. Pane zpravodaji, máte opět slovo.

Poslanec Petr Čermák: Děkuji. První pojišťovnou, kterou se budeme zabývat, je Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna. Vláda projednala nový pojistný plán a nedoporučila ke schválení, rozpočtový výbor nedoporučil ke schválení, zdravotní a sociální výbor nedoporučil, zpravodaj také nedoporučuje. Čili všichni společně doporučujeme neschválit ani opravený zdravotně pojistný plán této pojišťovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, před tímto blokem hlasování si vás dovoluji odhlásit. Požádám vás o novou registraci. Dámy a pánové, budeme tedy hlasovat o prvním pojistném plánu.

Kdo je pro jeho schválení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.... (Poslanec Štrait vznáší námitku z místa.) Ne, pane kolego, omluvit se musím já a poté, co pan kolega navrhl způsob projednávání, samozřejmě je nutno otevřít rozpravu. Velmi se omlouvám a máte slovo. Pan kolega Štrait se přihlásil jako první do rozpravy k tomuto bodu.

Poslanec Jaroslav Štrait: Já se tedy, dámy a pánové, omlouvám, je mi to poněkud žinantní, ale byl by porušen běžný úzus. Chtěl jsem jen v této souvislosti poznamenat, že je doslova potřeba dát absolutorium Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, který před časem provedl kontrolu zdravotních pojišťoven. Dostali jsme to také a navíc to bylo publikováno i ve Věstníku. Zajímala mě nejvíce naše regionální pojišťovna Salvus se sídlem v Litomyšli. Údaje - já je citovat nebudu, máte je jsou varující, ale ve své době byly i signalizující. A to tady chci podtrhnout. Je zarážející, že podobná zjištění včas v té výdajové a přerozdělovací stránce nezjistilo Ministerstvo financí s patřičnými důsledky. Manko, které v systému pojistného mizí v řetězu inkaso a přerozdělování je kvantifikováno částkou 12 mld. Kč v našem pojišťováckém systému a číslo se také podezřele kryje s částkou - i když vím, že tam jsou určité větší tolerance - která by mohla náš zdravotní systém svým způsobem sanovat.

Nechci být tedy falešným prorokem, ale dříve nebo později budeme stát před stejnou věcí v trochu jiném odvětví při hospodaření penzijních fondů, na penzijní připojištění.

Ty začínají hospodařit tak jako před časem zdravotní pojišťovny, to znamená mají takovou režii, o které se nám ani nezdá. Dříve nebo později musí skončit fiaskem, jako k tomu došlo u zdravotních pojišťoven. To jsem chtěl jen poznamenat, pane místopředsedo. Omlouvám se.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Štraitovi. Pan poslanec Čermák.

Poslanec Petr Čermák: Chtěl bych jenom poznamenat, že pan kolega Štrait nezpochybnil stanoviska, která jsme řekli. Myslím si, že můžeme hlasovat o první pojišťovně, to znamená o Hornické pojišťovně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Před tím se musím zeptat, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Protože tomu tak není, uzavírám ji a otevírám rozpravu podrobnou. Protože se do ní nikdo nepřihlásil, v tomto okamžiku můžeme podrobit prvnímu hlasování návrh, který byl přednesen. Budeme hlasovat o souhlasu s pojistným plánem Hornické pojišťovny.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 95. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 6 pro, 72 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Atlas. Tato pojišťovna předložila opravený pojistný plán. Vláda při svém jednání se rozhodla navrhnout schválení této pojišťovny. Oba výbory při projednávání také doporučují schválit pojistný plán tento pojišťovny. Zpravodaj také doporučuje sněmovně schválit tuto pojišťovnu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro schválení tohoto pojistného plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 96. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 83 pro, 5 proti, prosím další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je pojišťovna, která se nazývá Zdravotní pokladna Škodováků. Vláda ve svém usnesení doporučuje neschválit, zdravotní i rozpočtový výbor doporučují neschválit. Já doporučuji sněmovně také neschválit tento pojistný plán.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení tohoto pojistného plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 97. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 13 pro, 63 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky. Vláda se rozhodla doporučit schválení, oba výbory doporučují schválení, zpravodaj doporučuje sněmovně schválit tento pojistný plán.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení tohoto pojistného plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 98? Kdo je proti?

Tento plán byl schválen poměrem hlasů 93 pro, nikdo proti. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou, u které nebyl schválen pojistný plán, je Moravsko-slezská zdravotní pojišťovna Impuls. Tato pojišťovna nedodala opravený zdravotně pojistný plán, proto doporučuji, abychom ještě jednou neschválili tento zdravotní plán tak, abychom učinili zadost liteře zákona, která hovoří o opakovaném neschválení zdravotně pojistného plánu. Doporučuji neschválit opět pojistný plán Moravsko-slezské pojišťovny Impuls.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 99. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento plán nebyl schválen poměrem hlasů 5 pro, 68 proti.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Sdružená dopravní a zemědělsko-podnikatelská zdravotní pojišťovna Salvus. Vláda doporučuje neschválit, oba výbory doporučují neschválit, zpravodaj doporučuje neschválit pojistný plán této pojišťovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ve 100. hlasování se ptám Poslanecké sněmovny, kdo je pro schválení tohoto plánu, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 2 pro, 75 proti. Děkuji. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou, která nepředložila opravený zdravotně pojistný plán, je Prostějovská zdravotní pojišťovna. Z těchto důvodů doporučuje vláda, oba výbory i zpravodaj neschválit zdravotně pojistný plán této pojišťovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro schválení tohoto plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 101. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Ani tento plán nebyl schválen - poměrem hlasů nikdo pro, 73 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Prima. Upozorňuji sněmovnu na to, že to je jediná pojišťovna, u které nedospěly jednotlivé instituty, které se zabývaly pojistným plánem, ke shodnému názoru. Vláda doporučuje schválit, zdravotní a sociální výbor doporučuje neschválit, rozpočtový výbor doporučuje schválit. Zpravodaj si dovoluje doporučit neschválit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení tohoto plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 102. Kdo je proti?

Tento plán nebyl schválen poměrem hlasů 35 pro, 46 proti.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Mendlova zdravotní pojišťovna. Vláda, oba výbory i zpravodaj doporučují schválit zdravotně pojistný plán této pojišťovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Všechna stanoviska kladná. Kdo je pro schválení tohoto plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 103. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento plán byl schválen poměrem hlasů 81 pro, 3 proti. Prosím

další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je

Zemědělskopotravinářská zdravotní pojišťovna, která nepředložila opravený zdravotně pojistný plán. Proto vláda, oba výbory i zpravodaj doporučují neschválit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení tohoto plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 104. Kdo je proti?

Tento plán nebyl schválen poměrem hlasů 5 pro, 67 proti.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Zdravotní

pojišťovna Radix, která nepředložila opravený zdravotně pojistný plán. Proto vláda, oba výbory i zpravodaj doporučují neschválit tuto pojišťovnu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení tohoto plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 105. hlasování. Kdo je proti?

Tento plán nebyl schválen poměrem hlasů 1 pro, 71 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Další pojišťovnou je Zdravotní pojišťovna Sport. Vláda projednala opravený zdravotně pojistný plán, doporučila neschválit. Oba výbory doporučují neschválit, zpravodaj doporučuje totéž, to znamená neschválit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení tohoto pojistného plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 106. hlasování. Kdo je proti?

Tento plán nebyl schválen poměrem hlasů 11 pro, 64 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Čermák: Poslední pojišťovnou je Zdravotní pojišťovna chemie, zdravotnictví a farmacie, která podle stavu k 1. lednu 1996 neměla ani jednoho pojištěnce, čili vláda, oba výbory i zpravodaj doporučují neschválit zdravotně pojistný plán této pojišťovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení tohoto plánu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 107. hlasování. Kdo je proti?

3 pro, 76 proti. Tento plán nebyl schválen.

Domnívám se, že to bylo poslední hlasování k tomuto bodu. Mohu poděkovat panu zpravodaji i panu ministrovi, který se hlásí o slovo - ještě předtím k poznámce dávám slovo panu zpravodaji Čermákovi.

Poslanec Petr Čermák: Chtěl bych vám poděkovat za velmi konstruktivní projednání tohoto bodu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, hovoří pan ministr zdravotnictví Stráský.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Pane předsedo, pane předsedající, vážená sněmovno! Velice děkuji za přístup k projednávání tohoto bodu a chci vyjádřit své přesvědčení, že tímto sněmovna přispěla v jedné oblasti k ozdravení zdravotního systému v České republice. Konstatuji, že budu okamžitě jednat podle rozhodnutí této sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi.

My můžeme přistoupit k dalšímu bodu označenému v našem programu jako bod 41, a to je

XXXXV.

Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Vládní návrh jsme obdrželi jako tisk 2058 a uvede nám ho z pověření vlády pan ministr Vladimír Budinský, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno! Z pověření vlády vám předkládám návrh zákona o civilním letectví.

Dosud platná právní úprava civilního letectví je z roku 1956 a i přes řadu dílčích změn je zastaralá, nevyhovující současným potřebám civilního letectví. Je proto nezbytné nahradit ji novou právní úpravou, která bude reagovat na potřeby rozvoje civilního letectví v novém konkurenčním prostředí a která vytvoří podmínky pro rozvoj civilního letectví.

Chtěl bych jen stručně upozornit na hlavní aspekty nové právní úpravy.

Za nejvýznamnější považuji to, že se odstraňuje monopol státu v provozování letecké dopravy a vytvářejí se podmínky pro podnikání a konkurenční prostředí v civilním letectví. Monopol je nahrazen státní regulací letecké dopravy, která klade důraz na bezpečnost tohoto druhu dopravy. Státní regulace je diferencovaná s ohledem na jednotlivé druhy leteckých činností.

Velkou obchodní leteckou dopravu lze provozovat podle tohoto návrhu zákona pouze na základě udělené licence a osvědčení leteckého dopravce. V licenčním řízení se prověřuje způsobilost budoucího leteckého dopravce k provozování letecké dopravy, a to jak způsobilost profesní, tak způsobilost unést všechny finanční závazky vyplývající z tohoto druhu dopravy. Vydání licence podmiňuje zákon tím, že budoucí dopravce bude právnickou osobou se sídlem v České republice, ve které rozhodující, majoritní podíl a účinnou kontrolu budou mít české osoby nebo stát. Tato podmínka vychází z mezinárodních závazků České republiky.

K provozování malé obchodní dopravy, doprava a aerotaxi s letadly s omezenou vzletovou hmotností a s omezeným počtem sedadel, postačí povolení Úřadu pro civilní letectví.

Provozování leteckých prací, rekreačního a sportovního létání lze provádět s minimálními zásahy státu. Samozřejmě s pouze technicky způsobilými letadly, která jsou řízena osobou, která má platný průkaz k výkonu této činnosti.

Za další významný moment nové právní úpravy považuji to, že zákon řeší vztah civilního a vojenského letectví, a to tím způsobem, že odlišné chování pro lety státních letadel, tedy vojenských, policejních a celních, připouští pouze v případech, kdy se jedná o zajištění obrany a bezpečnosti vzdušného prostoru České republiky a v ostatních případech podléhají i tato letadla režimu platnému pro civilní letectví.

Zcela novým prvkem navrhované právní úpravy je úprava podmínek létání na zařízeních jednoduché konstrukce, tzv. sportovních létajících zařízení.

Návrh zákona upravuje řadu dalších oblastí civilního letectví, jako je oblast výstavby a provozování letišť, podmínek užívání vzdušného prostoru, podmínek výroby a využívání letadel a výrobků letecké techniky, jakož i věcí týkajících se leteckého personálu.

Zákon přináší rovněž nové vymezení pravomocí a působností státní správy v oblasti civilního letectví.

Tento zákon je skutečně komplexní úpravou. Obsahuje přes 100 paragrafů a v závěru bych chtěl uvést, že byl velice důkladně připravován od zásad, byl projednáván leteckou komisí hospodářského výboru a chtěl bych všem, kteří se podíleli na této práci, poděkovat. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP