Pátek 9. února 1996

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych říci, že pozdě, ale přece. Jdu-li do dějin, tak státy nejdříve vznikaly jako státy nějakého dobyvatele nebo vůdce, postupem času se stát rozšiřoval tak, že se stal zájmem většího množství obyvatelstva až jsme došli do doby demokratických států, kde v demokratických státech některé činnosti si nechává stát v zájmu obecném. Jdu-li zase ještě do minulosti, tak např. car Ivan Hrozný, když poprvé přijal anglické poselstvo a ptal se ho, jak vládne anglická královna, když mu poselstvo odpovědělo, že anglická královna vládne jako prvá z Angličanů a vládne v zájmu Anglie, tak Ivan Hrozný odmítl s tímto poselstvem vyjednávat, protože on měl Rus jako svoji votčinu. Význam slova votčina byl asi ten, že Rusko mu patřilo se vším všudy, že mohl svůj majetek spálit, obyvatelstvo vyvraždit. Patřilo mu se vším všudy.

Já vystupuji proto, že si myslím, že jde o to, najít vždy rovnováhu mezi vlastnictvím soukromým, mezi vlastnictvím třeba neziskových osob a vlastnictvím státním. Některé činnosti a některé podniky si stát v obecném zájmu musí ponechat a hospodařit s nimi v zájmu obecném. Měl jsem možnost vidět v minulých letech, jakým způsobem se provedla transformace lesního hospodářství, jakým způsobem se ustavil státní podnik Lesy České republiky a myslím, že není v zájmu této země a není v zájmu obecném, když skoro ve vzorném objetí vedle sebe sídlí státní podnik, banka a společnost prodávající a obchodující se dřevem.

Vítám tento zákon a chtěl bych, aby zákon byl přikázán též zemědělskému výboru, a to proto, že si myslím, že státní podnik Lesy České republiky by měl podléhat jistým způsobem kontrole českého parlamentu, že jde o šestinu území této země a že v dozorčí radě by měli být poslanci českého parlamentu. Proto žádám, aby byl tento zákon také přidělen zemědělskému výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, obecnou rozpravu končím a budeme rozhodovat o návrzích tak, jak byly podány.

Jako první zazněl - prosím, abyste se znovu zaregistrovali návrh pana poslance Štraita na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Prosím, abyste se zaregistrovali. Můžeme začít hlasovat. Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 86. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro. 54 proti.

Rozhodneme tedy o přikázání. Organizační výbor navrhl a pan zpravodaj zrekapituloval. Navrhl k projednání tento vládní návrh zákona přikázat hospodářskému výboru.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 87. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 91 pro, nikdo proti.

Jako další zazněl návrh pana poslance Hofhanzla přikázat tuto normu ještě zemědělskému výboru.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 88. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 46 pro, 35 proti.

Já vám děkuji, tím jsme projednali další bod. Děkuji panu zpravodajovi.

Dámy a pánové, chtěl bych avizovat jednu změnu, kterou vám navrhnu vzhledem ke zdravotnímu stavu pana zpravodaje. Přimluvil bych se za to, abychom poté, co projednáme další dva body, kde je vládou pověřen k odůvodnění pan ministr Dlouhý, tedy tzv. atomový zákon, a vývoz a dovoz zboží, abychom zařadili bod, který je připraven k projednání a který je zatím označen jako bod 82, a to jsou pojistné plány zdravotních pojišťoven. Říkám to takto s předstihem proto, abyste byli připraveni na tuto situaci, ale dovolil bych si pro korektnost vám tento procedurální návrh předložit v tomto okamžiku a požádat vás o souhlas.

Kdo je pro schválení této změny v pořadí projednávání bodů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 89. Kdo je proti?

Děkuji. Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 91 pro, 1 proti.

Dámy a pánové, dalším bodem je

XXXXII.

Vládní návrh zákona o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření, (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

I zde se jedná o první čtení. Vládní návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2084 a uvede nám ho z pověření vlády opět ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedající, pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předložením vládního návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření Poslanecké sněmovně byly završeny rozsáhlé práce na jeho přípravě. Poměrně dlouhá doba, po kterou příprava návrhu probíhala, připomínám, že to byly bezmála tři roky, je nejen důkazem složitosti zpracovávané problematiky, ale i snahy zpracovatelů předložit parlamentu návrh zákona důkladně projednaný a pečlivě zpracovaný jak po stránce odborně technické, tak i po stránce legislativní.

Předkládaný zákon splňuje základní kritérium, které vláda stanovila zpracovatelům při zahájení prací. Byl zpracován komplexní návrh, ucelený, nové právní úpravy, který pokrývá celou danou oblast a spolu s rozsáhlým komplexem prováděcích předpisů, jejichž návrh je rovněž pro informaci předkládán sněmovně, vytváří právní prostředí pro bezpečné a efektivní využívání jaderné energie a ionizujícího záření v úrovni odpovídající stavu ve vyspělých jaderných zemích.

I když v průběhu zpracování návrhu zákona docházelo s časem k určitým změnám priorit, lze uvést, že základní potřeby, z nichž vyplynula nutnost přípravy nového zákona, byly následující:

a) vymezit přesněji právní rámec činností spojených s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, tedy oblast energetiky, technické aplikace ionizujícího záření, lékařství, výzkum apod., a práva a povinnost osob zúčastněných na uvedených činnostech,

b) uvést veškeré požadavky právních předpisů v této oblasti do souladu s Ústavou České republiky tak, aby povinnosti dotčených subjektů byly definovány pouze zákonem, nikoliv podzákonnými předpisy,

c) stanovit zákonný rámec tak, aby obsahem i rozsahem odpovídal poslednímu stavu poznání v dané oblasti a aby umožnil efektivní, bezpečné a veřejností přijatelné využívání jaderné energie a ionizujícího záření,

d) zajistit soulad domácího právního řádu s mezinárodními závazky naší republiky, v zákoně tedy zakotvit již realizovaný přístup naší republiky k Vídeňské úmluvě o občansko-právní odpovědnosti za jaderné škody, ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní a k Úmluvě o jaderné bezpečnosti,

e) právně upravit dosud nepokryté oblasti problematiky spojené s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, a to zejména povinné finanční zajištění, tedy chceme-li pojištění provozovatelů jaderných zařízení, pro případ vzniku odpovědnosti za jaderné škody a zvláštní náležitosti řešení této situace, dále vytvoření státem garantovaného režimu pro zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů a konečně prevenci radiačních havárií a vlastní likvidaci následků případných havárií, včetně nácviku na tyto situace a způsobu financování.

S postupujícím časem se jako nejnaléhavější jeví potřeba upravit problematiku občansko-právní odpovědnosti za jaderné škody, neboť na platnost této úpravy váží zahraniční dodavatelé realizaci některých dodávek pro ukončení stavby Jaderné elektrárny Temelín.

Již počátkem příštího roku bude v souladu s harmonogramem výstavby nutné do elektrárny zabudovat součásti zahraničních dodávek, které mají klíčový vliv na jadernou bezpečnost, a jedná se zde především o automatizovaný řídící systém a jaderné palivo dodávané firmou Westinghouse, ale akutní potřeba úpravy se projevuje i v dalších oblastech spolupráce českých firem se zahraničními dodavateli.

Předkládaný návrh je v maximální možné míře kompatibilní s legislativou Evropské unie. V průběhu přípravy byl návrh zákona konzultován s předními odborníky na problematiku tzv. atomového práva jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech, kteří vyslovili jednoznačnou podporu zvolenému řešení.

V rámci zajišťování souladu nově připravované legislativy s Ústavou České republiky je nutné upravit i postavení státního dozoru v dané oblasti. V souladu se zadáním při zahajování prací na atomovém zákoně byl již v předstihu před jejich dokončením nově konstituován dozorný orgán, který v sobě slučuje dozor nad jadernou bezpečností a dozor nad radiační ochranou, který se původně nacházel v působnosti resortu zdravotnictví.

Postupy nově vzniklého orgánu nesoucího jméno původního dozoru nad jadernou bezpečností, tedy Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jsou v předkládaném návrhu nově upraveny tak, že jednoznačně definují práva a povinnosti všech účastníků řízení, zjednodušují, zprůhledňují a zefektivňují postup dozorného orgánu ve vztahu k podnikatelským subjektům a v maximální možné míře respektují správní řád, včetně zásad dvoustupňovosti prováděných správních řízení.

Dále jsou zaváděny nové povinnosti provozovatelů jaderných zařízení v oblasti přípravy, konce jejich činností a nakládání s radioaktivními odpady.

Zákonem je zřizován Státní jaderný účet, na který budou povinni všichni producenti odvádět prostředky na zajištění bezpečného uložení veškerých jim i produkovaných radioaktivních odpadů. Za tím účelem vzniká nová státní organizace: Správa úložišť, která bude jediným subjektem v České republice oprávněným ukládat radioaktivní odpady.

Lze tedy shrnout, že projednání a přijetí atomového zákona tak, aby jeho ustanovení mohla vstoupit v platnost na počátku příštího roku, je velmi důležitou podmínkou jak pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, tak pro fungování jaderné energetiky v naší zemi vůbec.

Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že předložený vládní návrh představuje zodpovědně zpracovaný podklad pro vaše jednání a přijetí nové právní normy.

Chtěl bych Poslaneckou sněmovnu požádat o přísné a detailní posouzení vládního návrhu tak, aby ještě tato sněmovna mohla zákon schválit.

Vážený pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k uvedenému doporučuji vám přikázat výborům vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření k projednání. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. I v tomto případě organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení předsedu hospodářského výboru pana poslance Josefa Holuba, kterého prosím, aby se opět ujal slova.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, tisk 2084 je nesmírně potřebnou normou. Věřím, že ještě tento parlament ji velmi kvalitně projedná a schválí. V hospodářském výboru je již teď pověřena projednáním energetická komise, která měla své první zasedání k této tématice za účasti pana ministra již 1. února tohoto roku. Další jednání budou následovat 21. února a 29. února, pokusíme se o obdobu projednávání tak, jak se nám to podařilo při projednávání tzv. energetického zákona.

Velkým sporným bodem bývají u takto složitých norem vyhlášky. Musím tady kvitovat to, že v tuto chvíli jsou vyhlášky již k dispozici (je to tento obrovský balík materiálů), chtěl bych poprosit všechny zájemce, kteří chtějí do těchto materiálů nahlédnout, aby se obrátili buď na mě anebo přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu, na pana ministra či pana náměstka Černého, kteří materiály poskytnou.

Mám signalizováno, že organizační výbor navrhl tento tisk hospodářskému výboru, ale zájem o projednání tohoto tisku projevil i výbor rozpočtový a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Chtěl bych vás požádat, abyste i vy podpořili přikázání těmto výborům, a to z toho důvodu, že bychom byli velmi rádi, aby se nikdo necítil zkrácen na svých právech při projednávání této složité normy, aby nikdo neměl, byť jen drobný pocit, že mu nebylo umožněno se s plnou vahou k návrhu zákona vyjádřit. Ještě jednou vás prosím, abyste tady striktně netrvali na tom, co podle mého názoru jednací řád ani neříká, a umožnili projednání i v těch výborech, které jsem zmínil. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Effenberger. Potom pan kolega Koháček.

Jenom upozorňuji k těm opakujícím se debatám o přikázání, že samozřejmě, že výbor, který má přikázáno projednat, projednat musí. Ostatní projednat mohou bez toho přikázání. Zvažujme v tom kvantu předloh, jak se budeme nyní tvářit zodpovědně a jaké množství výborů přikážeme sněmovnou. To není v rozporu s tím, co říkal pan zpravodaj, jenom vám to dávám k úvaze. Pane kolego, promiňte, máte slovo.

Poslanec Josef Effenberger: Děkuji. Dámy a pánové, jak se zmínil už pan zpravodaj, návrh tohoto zákona má takovou důležitost, že by bylo skutečně hříchem neprojednat jej v tomto období.

Je to zákon toho typu, který vyvolá mnoho diskuzí, mnoho námitek a připomínek (ostatně mnoho připomínek máme na stole již nyní). Nicméně, materiál, tak jak je zpracován, umožňuje tuto plodnou diskuzi. Podle mého názoru je jednoznačně způsobilý k tomu, aby byl postoupen k projednání do druhého čtení.

Bezpochyby, témata, která zaujmou pozornost sněmovny, budou mnohostranná. Zmíním se jenom o těch nejpalčivějších, jako je ukládání odpadů, protože to je předmět širokého občanského zájmu. Na pořad určitě přijdou také otázky kolem činnosti a pravomocí správ úložišť jaderných odpadů, případně vytváření fondů na budování těchto úložišť a na likvidaci jaderných zařízení. Nezbývá, než připomenout, že se objevilo téma zbrusu nové, které má sice charakter ryze politický, ale s tímto zákonem souvisí. Je to otázka případného rozmístění jaderných zbraní na území této republiky.

Budeme si muset rovněž povšimnout potřebného souladu s požadavky a normami Evropské unie, v tomto případě ztělesněné v textu Energetické charty, kterou shodou okolností projednáváme rovněž na této schůzi.

A konečně k již zmíněným vyhláškám. Je dobře, že je budeme mít k dispozici. Je ovšem otázkou, a to se nám stalo již dříve, zda některá závažná témata, která předkladatel míní řešit prostřednictvím vyhlášek, by neměla nalézt své místo přímo v zákoně.

Zmiňuji se o těch věcech jenom proto, abych velice stručně popsal rozsah problematiky, s kterou se budeme muset potýkat.

Na závěr ještě poděkuji panu poslanci Holubovi, že vyslovil návrh na přikázání tohoto tisku také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože se domnívám, že souvislosti se zájmem obcí, které se právě nacházejí v lokalitách dotčených podnikatelskou činností v oboru jaderné techniky, a zejména souvislosti s ochranou životního prostředí, jsou zcela zřejmé a nepotřebují ani komentáře. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi. Pan kolega Michal Lobkowicz má náhradní kartu č. 29. Hlásil se pan kolega Koháček, pak pan poslanec Mašek.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, vystupuji k jisté části návrhu, který zde zazněl, a to je přikázání několika výborům.

Omlouvám se, že je to k této spíš formální části, než k velmi důležité podstatě projednávání bodu, kterým je atomový zákon.

Dovolil bych si na vás apelovat (udělal to tady již stručně kolega Výborný) a upozornit vás na to, že nový jednací řád je postaven na úplně jiné konstrukci, než na jakou jsme byli zvyklí, když jsme pracovali podle jednacího řádu ČNR.

Tento zákon o jednacím řádu předpokládá, v největší a drtivé většině, že jednu předlohu bude projednávat jenom jeden výbor. Zároveň v novém jednacím řádu byly vytvořeny předpoklady pro to, aby kterýkoli z ostatních poslanců, kteří nejsou členy výboru, který projednává zákon, k němuž mají nějakým způsobem odborný nebo jiný vztah a jehož projednávání by se chtěli zúčastnit, tak z tohoto důvodu byla vytvořena velice rozumná konstrukce. Každý výbor je usnášeníschopný při třetině svých členů. Každý výbor musí předem na delší úsek schvalovat svůj program přesně časově vymezený. Každý poslanec, který se zúčastní jednání výboru, jehož není členem, může vznášet návrhy, které musí být podrobeny hlasování. Jediné co nemůže je, že tam nemůže hlasovat.

Všechno to bylo uděláno proto, abychom se zbavili toho, co vedlo dost často k špatnému výsledku. To byly společné zprávy, kde vlastně dlouhohodinové jednání výboru bylo zredukováno na schůzce zpravodajů. Šlo o to, aby zde byla předložena zpráva jenom jednoho výboru, v jehož znění by se mohl projednávat celý tisk, tzn., že by se nejprve přijaly nebo nepřijaly návrhy tohoto výboru, kterému byl garančně určen, potom by se dávaly teprve další připomínky.

Tím, že zde budeme mít usnesení několika výborů, bude to dost často znamenat, že budou i protichůdná, budou mít odlišné konstrukce. Bude velice složité potom sestavovat vůbec soubory pro hlasování, nebo budeme muset hlasovat o každém jednotlivém bodu, který ten který výbor předloží, samostatně. Budeme se přít, o návrzích kterého výboru budeme hlasovat jako o prvních.

Opravdu bych si dovolil apelovat na vás všechny, abychom se snažili vžít do ducha nového jednacího řádu a ne ze setrvačnosti trvali na tom, jak jsme byli doposud zvyklí.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. O slovo se přihlásil pan kolega Mašek.

Faktická poznámka pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedo, pane místopředsedo, buďte tak laskav a poděkujte mým jménem i jménem mnoha poslanců panu Koháčkovi za to, že mě vnesl do ducha nového jednacího řádu.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Některé věci nebudu komentovat. Pan kolega Mašek se hlásí.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych říci jen několik slov k otázce, která zde byla zmiňována již zpravodajem. Jedná se o ustanovení odstavce 1 paragrafu 5 tohoto zákona.

Je opravdu sporné, zda v zákoně, který se týká mírového využití atomové energie, musí být ustanovení, které hovoří o jaderných zbraních. Nemám nic proti snaze o naplnění potřeby do našeho právního řádu zakotvit závazky, které pro nás vyplývají z podpisu smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Domnívám se ale, že to není otázka jednoduchá a že je třeba naplnit tento úkol takovým způsobem, abychom se případně nedostali v zákonech do rozporu s požadavky na bezpečnost a ochranu našeho státu.

Tak jak zní v návrhu ustanovení odst. 1 § 5, domnívám se, že to nesplňuje zcela tyto požadavky a že by bylo dobře nějakým způsobem přepracovat tuto pasáž. Navíc tuto pasáž dopracovat se znalostmi toho, jak je to vyřešeno v jiných zemích, anebo jak to v současné době řeší země, které jsou v podobné situaci. Podobný problém, pokud mi je známo, v této chvíli řeší například Maďarsko.

Mám za to, že tento problém, o kterém hovořím, není a neměl by být důvodem k vrácení návrhu navrhovatelům k přepracování. Domnívám se, že je docela dobře možné tento problém vyřešit při jednání ve sněmovně v průběhu druhého čtení.

Ale z těch důvodů, o kterých jsem hovořil - protože to má politické a obranné konotace, chci navrhnout v rozporu s tím, o čem tady hovořil pan předřečník, aby tento zákon byl přikázán ještě také výboru zahraničnímu.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Maškovi. Dál se hlásil pan kolega Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, domnívám se, že smysl demokracie je v diskusi, protože tam se mohou najít společná stanoviska. Když jsme přijímali jednací řád, říkali jsme, že to nebude dogma, že jestli se nám něco neosvědčí, tak to budeme novelizovat pro příští parlament. Jestli se ustanovení o přikazování jednomu výboru neosvědčilo, což si myslím, že je pravdou, měli bychom se spíš zamyslet nad novelizací zákona o jednacím řádu, nikoliv nad omezováním možností výborů projednávat jednotlivé sněmovní tisky.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Páv.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, páni ministři, kolegové a kolegyně, naprosto souhlasím s obecnými názory kolegy Koháčka, ale tady jsme postaveni před případ, který je svým způsobem velmi speciální. Jde o tematiku neobyčejně citlivou a domnívám se, že by nebylo dobrým signálem, že Poslanecká sněmovna svěřila projednávání tohoto zákona pouze hospodářskému výboru tzn., že se na atomovou energii dívá pouze z hospodářského hlediska, co to přinese státu atd., a zcela pomíjí její aspekty ekologické, aspekty bezpečnostní a další.

Jediné, co se mi přece jen nezdá, byly vývody kolegy Maška, protože tady jde o ustanovení, které tam být může a nemusí, a naopak si myslím, že diskuse o tomto ustanovení by měla být diskusí celé sněmovny a ne jednoho výboru. Ale základní otázky ekologické, rozpočtové - dopad do státního rozpočtu je tady poměrně značný, i způsob financování úložišť a likvidace jaderných zařízení jsou navrhovány způsobem, který podle mne potřebuje posouzení v rozpočtovém výboru. Domnívám se, že tím, že Poslanecká sněmovna přímo přikáže, aby se tyto výbory tímto zákonem zabývaly, dá i signál veřejnosti, že skutečně tento velmi složitý a velmi obtížný zákon chceme projednat s plnou zodpovědností, a ne jako přívažek v posledních měsících našeho volebního období.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Končím obecnou rozpravu, protože se do ní nikdo dál nepřihlásil.

Skutečně nemám tendenci omezovat právo výborů, jenom se netěším na situaci, kdy se budeme probírat v jednotlivých usneseních několika výborů, kterým přikážeme, a jak se budeme rozhodovat o proceduře. Poznámka pana kolegy Kačenky se netýká tohoto zákona, ale je obecná. Souhlasím s tím, že bychom si měli poznačit, že tato věc je sporná a vést o tom diskusi, ale ne při příležitosti prvního čtení vládního návrhu kterékoliv normy.

Dámy a pánové, rozhodneme tedy hlasováním

Faktická poznámka kolegy Maška.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím vyslovit výhradu. Nesouhlasím s tím, aby předsedající tímto způsobem po ukončení rozpravy před hlasováním ovlivňoval rozhodnutí sněmovny ve věci přikázání výborům. To není prostě správné.

Ale jsem tady pro jinou věc - chtěl jsem vás poprosit, abyste vyhověli žádosti našeho klubu udělat přestávku na jednání klubu 20 minut ještě před hlasováním o tomto návrhu zákona.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji mimořádně vstřícně naladěnému předsedovi klubu ODA. Vyhlašuji přestávku do 10.30 hodin.

(Schůze přerušena v 10.10 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 10.33 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP