Čtvrtek 8. února 1996

Předseda PSP Milan Uhde: Otevírám rozpravu k této věci. Kdo se do ní hlásí? Nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu uzavírám. Ve smyslu toho, čím pan poslanec Michal Kraus zakončil své vystoupení, předkládám Poslanecké sněmovně návrh tohoto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí s odpovědí, kterou dal ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický na interpelaci poslance Michala Krause ve věci privatizace a.s. Pramen Praha - Červený Dvůr. Interpelace spolu s odpovědí předložena jako sněmovní tisk 2021. Vše ostatní, co pan poslanec uvedl, vyplývá ze zákona o jednacím řádu a bude samozřejmě zahrnuto do usnesení, jež jsem vám předložil a jež případně schválíte.

Jde o 60. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 60. hlasování skončilo.

Z 88 přítomných bylo 37 pro, 34 proti. Návrh na usnesení nebyl přijat.

Přistoupíme k další odpovědi. Pokud jsem to neuvedl, uvádím dodatečně, že i pana ministra Ivana Pilipa jsem z důvodu služební cesty a pobytu v Bonnu omluvil z účasti na dnešním projednávání.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Ivan Pilip odpověděl na interpelaci poslance Josefa Mandíka ve věci financování učňovského školství a diskriminačního postavení žáků Středních odborných učilišť vůči ostatním žákům středních škol. Interpelace spolu s odpovědí je předložena jako sněmovní tisk 2109. Pan poslanec Mandík je přítomen a já ho žádám, aby seznámil sněmovnu se svým stanoviskem.

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k nepřítomnosti pana ministra bych chtěl požádat o přerušení tohoto bodu na příští schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Otevírám rozpravu k této věci. Nikdo se do ní nehlásí. proto ji uzavírám a předkládám sněmovně návrh, aby souhlasila s odložením projednávání této věci do příští schůze za přítomnosti - předpokládám - pana ministra Pilipa, neboť to je smyslem vyjádření pana poslance Mandíka. Rozuměl jsem mu dobře. 61. hlasování.

Kdo podporujete návrh usnesení na odklad, který předložil poslanec Mandík, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 61. hlasování skončilo.

Z 88 přítomných bylo 58 pro, 7 proti. Návrh byl přijat. Odpověď bude projednána na březnově schůzi.

Pan ministr Pavel Tigrid odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci kláštera s kostelem v Dolním Ročově na Lounsku. Interpelace byla spolu s odpovědí předložena jako tisk 1979. Projednávání bylo na 37. schůzi sněmovny přerušeno usnesením na žádost paní poslankyně.

Paní poslankyni tu nevidím a předběžně mi sdělila, že má po domluvě s panem ministrem Tigridem návrh a žádost, aby projednávání této odpovědi bylo odloženo na příště. Nevím, jestli toto její neoficiální sdělení mám právo předložit sněmovně. Musím vycházet z toho, že paní poslankyně tu není.

Pan poslanec Koháček nám pomůže jako znalec jednacího řádu. Prosím.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, můžeme neprojednávat nyní tuto interpelaci a zařadit ji na příští schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím, že bez hlasování to můžeme takto učinit. Paní poslankyně není v tuto chvíli přítomna a je to zároveň způsob, jak projednat tuto odpověď příště.

Ministr zdravotnictví pan Jan Stráský odpověděl na interpelaci Miroslava Řezníčka ve věci zasahování ministerstva zdravotnictví České republiky do otázek vzdělávání. Interpelace spolu s odpovědí je předložena jako sněmovní tisk 2108. Pan Poslanec Řezníček je přítomen. Prosím, pane poslanče, seznamte sněmovnu se svým stanoviskem k odpovědi.

Poslanec Miroslav Řezníček: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dne 5. 12. 1995 jsem zaslal ministru zdravotnictví Janu Stráskému interpelaci, jíž jsem se chtěl ubezpečit, že ministerstvo zdravotnictví České republiky jako orgán státní správy České republiky ctí zákon a ctí tak myšlenku právního státu. Domníval jsem se, že i ono a nebo právě ono dokáže "kousnout" do hořké pilulky, jak radí lékaři svým pacientům. Bohužel jsem se mýlil.

Ministr zdravotnictví mne v téměř polovině odpovědi poučuje o tom, jak zdravotničtí pracovníci a tzv. jiní odborní pracovníci působící v resortu zdravotnictví musí mít předepsané a ministerstvem zdravotnictví garantované vzdělání, ačkoliv, jak patrně pan ministr přehlédl, má interpelace se na osoby zařazené pod termínem "zdravotnický pracovník" vůbec nevztahovala.

Ve své interpelaci jsem se ptal pana ministra na otázky vzdělávání tzv. přírodních nebo chcete-li lidových léčitelů. Novela živnostenského zákona posunula tuto profesi do kategorie živnosti volné a co to znamená, ví každý zde přítomný poslanec či člen vlády. Pan ministr Stráský je jak poslanec, tak ministr ve vládě České republiky, ale ve své odpovědi na to patrně na chvilku pozapomněl. On zde totiž říká, že jeho ministerstvo je totiž odpovědno za zdraví lidu, a proto se bude vyjadřovat k otázkám, zda bude možno budovat kurzy pro přírodní či lidové léčitele a akreditovat je takto na povolání lidový či přírodní léčitel, tedy na profesi, jak opakuji, která nikde není zařazena do kategorie "zdravotnický pracovník". Vytváří tak situaci, kdy sice ministerstvo zdravotnictví České republiky, jak praví rovněž pan ministr ve své odpovědi, není spokojeno se stavem, kdy k vykonávání živnosti přírodního či lidového léčitelství je potřeba pouze čistý trestní rejstřík, ale na druhé straně se brání, byť i pouhému pomyšlení na to, že by někdo na povolání lidový či přírodní léčitel mohl být rekvalifikován, tedy přeloženo do srozumitelného jazyka, převzdělán.

Nyní je jasné, co vlastně Ministerstvo zdravotnictví České republiky chce. Monopol na rozhodování o všech otázkách dotýkajících se člověka a přitom velkoryse pomíjí skutečnost, že zákon tuto kategorii, jak znovu opakuji, nezahrnuje mezi zdravotnické pracovníky.

Možná si, vážené dámy a pánové, řeknete, proč se dotýkám interpelací causy přírodního léčitelství. Odpovím vám: Protože nám to pomohlo opět otevřít oči a ukázat na zhoubnou podobu ve vlastních řadách. Říká se jí absolutní neúcta k zákonům a nehodí se jaksi k pojmu právní stát.

Výkřik obsažený v posledním odstavci odpovědi ministra Stráského, že Ministerstvo zdravotnictví považuje za svoji povinnost usilovat o změnu živnostenského zákona, resp. celého tohoto stavu, považuji ve skrytu za vlastní odpověď na interpelaci a tím více se děsím toho, že když někdo bude prostě nespokojen se zákonem, tak se nejenom bude snažit ho změnit, což může, ale navíc ho bude i nedodržovat, ač dosud platí. To mi nahání hrůzu a připomíná mi to jednání v totalitních státech. Česká republika jím není. Proto žádám Poslaneckou sněmovnu, aby v této cause nehledala pozadí pravolevého nepřátelství, ale pouhou snahu o právní čistotu v republice. Zároveň Poslaneckou sněmovnu žádám, aby přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Jana Stráského na interpelaci Miroslava Řezníčka ve věci zasahování Ministerstva zdravotnictví České republiky do otázek vzdělávání.

Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miroslavu Řezníčkovi a otevírám v této věci rozpravu. Přeje si někdo v rozpravě vystoupit? Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy, proto rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně k hlasování návrh usnesení, jenž zazněl už v závěru vystoupení pana poslance Řezníčka, tj.:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí s odpovědí, kterou dal ministr zdravotnictví Jan Stráský na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci zasahování Ministerstva zdravotnictví České republiky do otázek vzdělávání. Interpelace spolu s odpovědí je předložena jako sněmovní tisk 2107.

Odhlašuji vás všechny a prosím o novou registraci. Je mi to velmi nemilé, ale stalo se to, čeho se pravděpodobně obával pan poslanec Vyvadil zároveň se mnou, to jest, že nás není dost k tomu, abychom hlasovali.

V tuto chvíli teprve byl naplněn počet 67, 68 poslanců. Děkuji všem, kteří se zaregistrovali dodatečně, nebo přišli a umožnili tím pokračování v práci.

Usnesení jste slyšeli.

62. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 62. hlasování skončilo.

Ze 75 přítomných bylo 27 pro, 33 proti. Návrh na usnesení nebyl přijat.

Pan ministr zdravotnictví Jan Stráský odpověděl ještě na jednu interpelaci. Šlo o interpelaci poslance Jiřího Šolera, jež byla adresována na předsedu vlády, na místopředsedu vlády a ministra financí a rovněž na ministra zdravotnictví Jana Stráského a týkala se postupné fyzické a morální devastace českého zdravotnictví.

Já vynechávám slovo údajné, protože souhlasím s tím, jak se poslanci ohradili, že to není název jejich interpelace, a soudím, že kancelář napříště nebude uvádět takový komentář k interpelacím. Není to správné.

Žádám pana poslance Šolera, aby se ujal slova a sdělil sněmovně své stanovisko. Prosím.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych panu ministrovi poděkovat za jeho milou odpověď na mou interpelaci.

Chápu, že situace ve zdravotnictví není jednoduchá a není zde žádné jednoduché řešení, žádný kouzelný proutek, po jehož švihnutí všechny problémy zmizí. Přesto se domnívám, že situace nazrála a hledání řešení je nezbytné.

V poslední době jsme svědky, že oblast zdravotnictví se stává vděčným tématem. Bohužel, místo řešení skutečných problémů je často využívána k politickým deklaracím, k vlastnímu zviditelňování samozvaných humanistů a politických konjunkturalistů. Trpí tím jak občané - pacienti, tak i samotní zdravotníci. Tomu lze nejlépe čelit hledáním účinných řešení.

Zdravotnictví je financováno zejména z veřejných prostředků, ať už z daní poplatníků nebo pojistného, které je vybíráno z příkazu státu. Proto i stát musí nést zodpovědnost za jejich účelné využívání, nesmí připustit jejich přelévání jinam, např. do kapes různých podnikavců ve vedení zdravotních pojišťoven. A tak občan řádně odvádí pojistné, zdravotníci odvedou své služby, ale místo, aby dostali zaplaceno, finanční prostředky skončí jinde.

Píšete, že za neuhrazené pohledávky je navrhována státní záruka. Raději bych, pane ministře, místo slova navrhována slyšel slovo poskytována. Píšete, že statistické údaje poskytuje ministerstvu Ústav zdravotních informací. Proč se liší od údajů ředitelů nemocnic? Kdo má pravdu?

Jako volený zástupce občanů mám plné právo klást takové otázky. Píšete, že ke konstatování neschopnosti poskytovat zdravotní péči lege artis chybí důkazy. Mám jako volený zástupce lidu věřit spíše ředitelům nemocnic, nebo ministerským úředníkům? Nemám k dispozici nezbytný aparát, a proto musím brát takové ujištění asociace nemocnic vážně. Mělo by ho brát vážně i vaše ministerstvo.

K reakci na jednotlivé body usnesení asociace nemocnic si dovoluji použít materiálu ředitele táborské nemocnice dr. ing. Jana Slabého.

K bodu 4: Státní správa schválením zákona č. 550/1995 Sb., získala větší pravomoci a nutno souhlasit s tím, že na přelomu roku 1995/96 je skutečně využívá.

K bodu 5: Nemocnice dostávaly na jeden ošetřovací den před 1. říjnem 1995 330 korun na jedno lůžko, ale skutečné náklady v průměru ze 45 nemocnic sdružených v asociaci českých a moravských nemocnic jsou 585 korun. Navýšení sestupnou platbou je maximálně 100 korun za den. Nemocnice doplácejí na každém lůžku denně 155 korun. V krátkodobém programu bylo slibováno narovnání relací v ambulantní a lůžkové péči tak, že se projeví ozdravení ihned, nejpozději do 31. května 1996. Nový seznam výkonů k 1. dubnu 1996 nebude, a tak je nutno konstatovat neplnění krátkodobého programu ve velmi závažném bodě.

K bodu 6: Nemocnice v České republice nemají jistě větší počet akutních lůžek než potřebují. Restrukturalizace jistě nelze provést v krátké době a navíc v tak nedostatečně upraveném financování lůžek.

K bodu 7: Navýšení mezd ve zdravotnictví o 15 procent zajistila zákonná úprava tarifních platů. Nejsou však řešeny zdroje k tomuto navýšení. Hodnota bodu u Všeobecné zdravotní pojišťovny 3 roky stagnuje, navíc u oborových zdravotních pojišťoven se snižuje. Zavedení sestupné platby, jak je uvedeno, neřeší problém a každý rok najít 10 procent úspor potřebných minimálně na inflaci nákladů k využití rezerv v zadlužených nemocnicích je nereálné. Mezi redukcí pracovních sil a ušetřením několika lůžek, když celé oddělení většinou nelze zavřít, není přímá úměra a ekonomicky většinou vede ke snížení výnosů větším než odpovídá ušetření léků. (Předsedající: Promiňte, pane poslanče, kolegyně a kolegové, prosím, utište se a umožněte členovi parlamentu, aby v klidu dočetl své stanovisko. Prosím.)

K bodu 10: Navýšení plateb podle inflace, jak uvedeno, bylo možno zvýšením hodnoty bodu, ale ten už tři roky stagnuje. Velmi smutnou kapitolou zůstává úhrada nákladů na léky. Pozitivní listy byly jen drobnou záplatou problémů. Toporný systém žádostí o navýšení u Všeobecné zdravotní pojišťovny neřeší rozdíl mezi paušálem a skutečnými náklady, který je 50 korun na lůžko denně.

K bodu 13: Ředitelé Sdružení asociací českých a moravských nemocnic jednomyslně odhlasovali ve svém usnesení, že neposkytují léčebnou péči lege artis. Jedná se o vážné obvinění systému zajišťujícího lůžkovou péči.

Zadlužené nemocnice s průměrným platem všech zaměstnanců 7700 Kč hrubého v roce 1995, nejsou schopny zajistit kvalitní léčebnou péči, a dochází k rozpadu týmů.

Argument, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky nemá žádný signál, neobstojí, protože v individuálním případě ředitel neposkytující léčebnou péči podle předpisů, musí informovat zřizovatele a uzavřít oddělení, kde k tomu dochází, což by vedlo k okamžitému kolapsu lůžkové péče.

K případu Homolka. Bydlím léta na Zbraslavi, která byla v roce 1973 připojena k Praze 5. Přesto zdravotní služby dosud poskytují zdravotníci z Prahy-západ, a občané si často stěžují, jak jsou často zbytečně štváni na vyšetření mezi Zbraslaví, Radotínem, Poliklinikou Klimentská, Třebotovem, Davlí apod. Obvod Praha 5 nám zdravotní služby poskytovat odmítá; prý nemá dost kapacit. Přitom Nemocnice Homolka, která leží v tomto obvodu je, jak říkáte, skutečně přidělena prominentům. To je v přímém rozporu s vaším ujišťováním, že nadstandardní péči poskytují nemocnice pouze tam, kde je dostatečná kapacita pro péči standardní.

Samozřejmě, situace dnes není tak horká, jako byla v době, kdy byl pacient totalitně přidělen svému lékaři. Svobodná volba lékaře mnohé vyřešila. Přesto tento 25 let starý dluh nebyl dosud vyřešen. Naposledy nám zlepšení osobně sliboval pan ministr Bojar na zasedání místního zastupitelstva.

Píšete, že problémy budou postupně řešeny za součinnosti všech zúčastněných subjektů. Doufejme, že se na tom budou podílet zejména ty, které si občané platí ze svých daní, tj. vláda a příslušná ministerstva.

Pane ministře, bohužel, nemohu souhlasit s vaší odpovědí v plném rozsahu. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Šolerovi. Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Hlásí se do ní jako první pan poslanec Exner. Připraví se pan poslanec Jaroš.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, v odpovědi na interpelaci pana poslance Šolera, jak ji zatím poskytli pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník a ministr zdravotnictví pan Stráský, se samozřejmě musí odrážet problematika současného stavu našeho zdravotnictví.

Přesto je však potřebné upozornit na některé tendence nebo uváděné údaje v odpovědi, které by sněmovna rozhodně neměla ponechat bez povšimnutí.

V odpovědi, kterou jsme již projednali k této interpelaci, pan ministr Kočárník uvádí - pokud jde o problematiku cen léčiv - že spotřebitelé ani v minulosti v celé řadě položek v ceně nehradili náklady vynaložené na jejich výrobu; a na jiném místě mluví o tom, že bylo v minulosti možné požadovat od pacientů nižší ceny léků jen proto, že je dopláceli daňoví poplatníci jinými formami.

Neumím si představit, jak je možné, že místopředseda vlády a ministr financí nezná způsob financování léků v naší republice, a konstatuje, že spotřebitelé nehradili náklady; případně od pacientů byly požadovány nižší ceny, když již tak dlouhou dobu u nás existuje systém státního zdravotnictví s úhradou léků nezávisle na poplatcích jednotlivých pacientů.

Analogicky se setkáváme v odpovědi, kterou právě nyní projednáváme, pana ministra Stráského, pokud jde o problematiku lékových paušálů na lůžkoden (případně celkově financování léků) s konstatováním, že jde o záležitost smluvního vztahu a vzájemné dohody zdravotní pojišťovny a zdravotnického zařízení.

Pokládám takové tvrzení snad jenom za omyl. Prosím, jestli by případně pan ministr mohl takového tvrzení vysvětlit.

Přece nemůže stát, který má podle Ústavy, Listiny základních práv a svobod, garantovat bezplatnou zdravotní péči, ponechat úroveň plateb na záležitosti smluvního vztahu a vzájemné dohody zdravotní pojišťovny a zdravotnického zařízení a dávat ruce pryč od celého tohoto problému.

Analogicky je potřeba upozornit na část týkající se poskytování neodkladné a akutní zdravotní péče cizincům, kde pan ministr konstatuje, že je toto poskytování neodkladné a akutní zdravotní péče zaručena, avšak garantována není výše a způsob úhrady.

Jak je tedy potom možné hledat východisko pro konkrétní zdravotnické zařízení v této situaci a jak má postupovat v konkrétním případě?

Dále pan ministr upozorňuje na obrácený problém. Říká, že problémy nastávají v případech existence tzv. mezistátních dohod o poskytování bezplatné zdravotní péče s některými zeměmi, které hodlá naše republika postupně vypovídat. Jinými slovy, jde o zlepšení nebo zhoršení situace pro naše občany?

Jestliže máme s některými zeměmi dohody o poskytování bezplatné zdravotní péče, potom po vypovězení těchto smluv vzroste počet zemí, kde návštěva této země je spojena s obrovským rizikem ekonomického zruinování rodiny nebo člověka, který se k takové cestě odváží, při rozdílech v platbách za poskytnutou zdravotní péči ve vážnějších případech v některých zemích, proti naší situaci.

Připojuji se k návrhu pana poslance Šolera. Domnívám se, že je plně oprávněné, aby odpověď, už jenom pro tato dvě částečná konstatování, pokud nebudou nějak dále vysvětlena, nebyla přijata jako uspokojivá.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Dám přednost panu ministru zdravotnictví Janu Stráskému k vyjádření. Pan poslanec Emil Jaroš promluví potom.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, z té složité interpelace, která má spousty bodů, a z reakce pana poslance Exnera, bych rád upozornil na jednu věc, která je snad vysvětlitelná docela dobře a nemusela by nás zatěžovat.

Ano, Československé socialistická republika měla celou řadu smluv se zeměmi Evropy na vzájemné poskytování zdravotní péče. Tyto smlouvy měly takový význam, jaký měly.

Můžeme si každý z nás říci, kolikrát kdo v tom zahraničí byl, kolik nás, jako občanů naší země, tam bylo.

Z těchto zemí je samozřejmě vyvíjen tlak, abychom se dostali ke standardním smlouvám. To znamená, ne k těm jednostranným; ke standardním zdravotním smlouvám, které budou znamenat, velmi jednoduše, že pojišťovna občana příslušné země při návštěvě u nás uhradí za něj náklady za léčbu, která je poskytnuta na území České republiky, a opačně.

Tyto smlouvy připravujeme. Jedině v souvislosti s přípravou těchto smluv budou ukončeny mezistátní dohody, které zatím platí.

Chci jenom znovu zdůraznit, že samozřejmě partnerům těchto smluv, především v západní Evropě, dnes nevyhovuje tento smluvní vztah, protože do těchto zemí dnes jezdí někdy desetkrát, někdy stokrát a někdy tisíckrát více českých občanů, než tam jezdilo dřív. To jsem považoval za nutné říci, abychom nemuseli věnovat tomuto tématu další polemiku, jako vysvětlení.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Emil Jaroš. Poté dám příležitost, předpokládám k replice, panu poslanci Exnerovi.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, nedá mi to, abych nezareagoval na ty výtky, které mluví o katastrofické situaci u nás ve zdravotnictví.

Sám mám zaměstnanecký poměr ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Pochopitelně jsem se zajímal o její ekonomickou situaci, o situaci v poskytování zdravotní péče našim občanům.

Musím říct, že Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která patří k velkým nemocnicím, má roční obrat 2 miliardy Kč.

Pro vaši ilustraci - rozpočet bývalého krajského stotisícového města je jedna miliarda korun, tzn. že fakultní nemocnice má dvojnásobný rozpočet. Je to organizace, která zaměstnává v tomto regionu největší počet lidí - téměř 4 000 lidí.

Co se týká poskytování zdravotní péče, jeden z nejnákladnějších výkonů, který je tam poskytován, je operace v mimotělním oběhu, operace srdce, ty se za poslední čtyři roky ztrojnásobily. Vloni kardiochirurgická klinika provedla více než 600 operací v mimotělním oběhu, přičemž samotný výkon má náklad asi čtvrt milionu korun, je plně hrazen ze zdravotního pojištění. Umožnilo to, že lidé, kteří dříve čekali a nedočkali se této operace, čekali déle než rok a jejich zdravotní stav se tak zhoršil, tak čekací doba se nyní změnila na minimální hodnotu. Takto bych mohl pokračovat v ostatních výkonech.

Jen prostředky na investice, které přišly za posledních pět let do fakultní nemocnice, představují 2 mld. Kč a to i v přístrojovém vybavení. Fakticky tam, kde nebylo vybavení žádné, nebo velice zastaralé, minimální, bylo umožněno de facto moderně dovybavit řadu pracovišť na evropský standard a poskytovat ty zdravotní výkony, které jsou poskytovány všude jinde v Evropě. Myslím, že všichni, kteří tam pracujeme, cítíme obrovský pokrok v poskytování péče našim spoluobčanům.

Co se týče platů, které tady byly zmíněny, dělal jsem si také určitý rozpis, určitý přehled - mzdy u lékařů, u ostatních zaměstnanců. Jen pro vaši ilustraci - největší počet lékařů je zaměstnán a je placen v tarifní skupině č. 11, tj. většinou lékaři po druhé atestaci, kterých tam je asi 230. Jejich průměrná mzda v loňském roce byla 21 500 Kč. Přednostové jsou zaměstnání ve 12. tarifní třídě a jejich průměrná mzda v loňském roce byla 28 000 Kč. Dochází i k paradoxům, což umožňují tarifní mzdy, kdy sekundární lékař je mnohdy placen lépe než přednosta oddělení, protože slouží a službami se přivydělá. Abych řekl nějaké extrémní číslo - jeden kolega, který není ani přednostou oddělení, ani není zástupcem přednosty oddělení, si vloni v říjnu vydělal hrubého 48 700 Kč. Byl to extrémní příjem na špici. Je tam řada kolegů, jejichž plat se pohybuje mezi 35 až 40 000 Kč měsíčně. Říkám to jen pro ilustraci. Střední zdravotnický personál si vloni vydělal v průměru více než 8 000 Kč. Nárůst mzdy u lékařů mezi rokem 1993 a 1994 byl více než 30%, nárůst mzdy v roce 1994 - 1995 byl 18%. Pochopitelně byla také inflace 9%.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Slovo má pan poslanec Václav Exner, poté pan poslanec Jiří Šoler.

Poslanec Václav Exner: Děkuji panu ministrovi Stráskému za ujištění, že pokud jde o změny nebo výpovědi mezistátních dohod o poskytování bezplatné zdravotní péče, že budou nahrazeny současně dohodami, které řeší financování, které doufám, že nebude v neprospěch pacientů, protože známe systémy v případě hrazení části nebo nadstandardní péče.

Na druhé straně, pane ministře, vás musím upozornit, že nejde - aspoň ve vaší odpovědi - o to, že by usilovaly o změnu těchto dohod jiné země, nýbrž přímo píšete "které hodlá naše republika postupně vypovídat". Z textu vaší odpovědi jsem tedy zcela vyrozuměl, že iniciativa jde od naší země, nikoliv jak jste mě v odpovědi ujistil, že je to zájem cizích zemí. Připouštím samozřejmě, že je to možné.

Předseda PSP Milan Uhde: Nejsem si jist, zda jsem kvůli hromadě přicházejících písemností neopomněl oznámit sněmovně, že pan poslanec Tomáš Svoboda používá náhradní kartu č. 6. Pokud jsem tak neučinil, činím tak teď.

Zvu k řečništi pana poslance Jiřího Šolera, připraví se pan poslanec Miroslav Čerbák.

Poslanec Jiří Šoler: Měl bych pouze velice stručnou reakci na připomínku pana poslance Jaroše. Chtěl bych ho upozornit, že zatímco se všude hovoří o platech lékařů, já jsem hovořil o platech zdravotníků, což nejsou jen lékaři, jsou to i sestry a ostatní personál.

Včera jsem měl dlouhý rozhovor se zástupkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, která mě ujistila, že např. zhruba 3 až 5 sester z celé třídy absolventů zdravotnické školy nastupují do zdravotnictví a zbytek nastupuje jinde. Pokud bude tento trend trvat, pravděpodobně bude naše zdravotnictví podléhat postupnému fyzickému a morálnímu rozkladu.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Miroslav Čerbák.

Poslanec Miroslav Čerbák: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, nechci z toho dělat diskusi o aktuální situaci v resortu, ale vystoupení pana poslance Jaroše mě přinutilo vystoupit také, poněvadž uvedl některá čísla, která bych nerad, aby zůstala v očích tisku a v očích veřejnosti neopravena nebo nekorigována.

Průměrný plat lékaře včetně všech nadtarifních složek, včetně pohotovostních služeb podle materiálu Ministerstva zdravotnictví je - pokud se nemýlím - 16 100 Kč. Průměrný plat lékaře v nemocnici v České Lípě, kterou důvěrně znám, je 12 000 Kč včetně všech těchto nadtarifních složek. Nevěděl jsem, kam se poděl rozdíl 4 000 Kč, které jsou mezi údaji ministerstva a údaji ředitelství nemocnice v České Lípě. Teď už to vím, je v Hradci Králové.

Děkuji vám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP