Pátek 3. listopadu 1995

4. den schůze (3. listopadu 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 166 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády Jan Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr životního prostředí František Benda, ministr dopravy Vladimír Budinský, ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr vnitra Jan Ruml.

(Schůze opět zahájena v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pány poslance a paní poslankyně, kteří se nezaregistrovali s pomocí svých magnetických karet, aby tak učinili a umožnili nabýt přehledu o přítomných a o tom, zda jsme schopni usnášení.

Pan poslanec Radim Špaček má náhradní kartu č. 30. Je nás 67, jsme schopni usnášení.

Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení hosté, čtvrtý den, jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny začíná. Všechny vás srdečně vítám a přeji nám všem plný zdar do toho, co dnes ještě musíme vykonat.

Zatím byla náhradní karta vydána jenom panu poslanci Radimu Špačkovi. Nikdo další není držitelem náhradní karty. K projednání nám zbývá ještě 23 bodů, z toho dva jsme přerušili. Na řadě je vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, tzv. lesní zákon. Sněmovní tisky 15911806.

Ve středu jsme vyslechli odůvodnění místopředsedy vlády a ministra zemědělství pana Josefa Luxe, zprávu společného zpravodaje poslance Ivana Bečváře, poté jsme vedli rozpravu. Rozprava byla ukončena, avšak já mám na stole, resp. v uchu sdělení pana ministra Jana Rumla, že si přeje vystoupit.

Pane ministře, máte slovo.

V.

Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle sněmovních tisků 15911806

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se pozastavil nad jedním bodem společné zprávy, který k dosavadnímu § 47, za odst. 2, vkládá nový odstavec 3, který zní:

"Přestupky uvedené v odst. 1 mohou projednávat a ukládat za ně pokuty také orgány Policie České republiky".

Dovolte mi, abych sdělil svůj názor k tomuto navrhovanému ustanovení. Předložený návrh nedoporučuji realizovat, protože se jeho přijetím naruší koncepce věcné příslušnosti správních orgánů k projednávání přestupků, které jsou stanoveny v § 52 zákona 200 o přestupcích. Podle tohoto ustanovení jsou orgány Policie ČR věcně příslušny k projednávání přestupků, jde-li o přestupky spáchané porušením právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ve věcech, kde Ministerstvo vnitra vykonává státní správu, například v úseku povolování pobytu cizinců, vydávání cestovních dokladů atd.

Upozorňuji, že v dosud platném zákoně, § 33, to jsou přestupky na úseku lesního hospodářství, tak tam orgány Policie nemají podle ustanovení § 52 zákona o přestupcích věcnou příslušnost k projednávání těchto přestupků. S ohledem na ustanovení § 86 zákona o přestupcích nemohou tyto přestupky na úseku lesního hospodářství podle § 33 projednávat ani v blokovém řízení.

Zde nastává paradoxní situace, kdy např. v připravovaném projednávání zákona o zbraních a střelivu není Policie orgánem, který objasňuje přestupky na úseku zbraní a střeliva, ačkoliv k tomu má Ministerstvo vnitra z kompetenčního zákona působnost, ale v tomto případě by Policie objasňovala, tzn. projednávala přestupky v oblasti lesního hospodářství. Např. by projednávala přestupek hrabání steliva, vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů, pasení dobytka v lesích. Podle mě to hrubě překračuje kompetence Policie ČR.

Tento můj názor ovšem neznamená, že orgány Policie ponechají bez povšimnutí ty přestupky, které nejsou oprávněny projednávat. Dozví-li se Policie o takovém přestupku, provede, je-li to potřeba, opatření k ochraně bezpečnosti osob a majetku a poté přestupek ve smyslu ustanovení § 58, odst. 1 zákona o přestupcích oznámí příslušnému správnímu orgánu.

V oznámení uvede zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou.

Domnívám se, že toto řešení je plně postačující i pro potřeby projednávaného zákona a vzhledem k výše uvedenému si myslím, že není vhodné realizovat předložený návrh tak, jak je ve společné zprávě. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Janu Rumlovi a vidím, že do rozpravy si přeje zasáhnout pan poslanec Jan Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych dopřesnit svoji alternativu 2 v pozměňovacím návrhu č. 36,. Text by zněl: odstavec 1) vlastník je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Možná, že jsem udělal chybu já, možná že stenozáznam při čtení, když jsem to předkládal, ale takhle by mělo byt přesné znění této alternativy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Než dám slovo panu společnému zpravodaji Ivanu Bečvářovi, chci zdůraznit, že podnět pana ministra Rumla, pokud má být relevantní, by měl být osvojen někým z poslanců. Vidím, že to udělá pan zpravodaj, a dávám mu slovo.

Poslanec Ivan Bečvář: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl vypustit tu tématiku, o které mluvil pan ministr Ruml, ze společné zprávy, odst. 3, doplněný § 47.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále má slovo pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upřesnit můj návrh k § 37, bod 1 "Hospodaření v lesích zajišťuje vlastník v součinnosti s odborným lesním hospodářem".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi. Upřesnění zaznělo. Bylo vzato na vědomí. Slovo má pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, chtěl bych také využít tohoto prostoru k upřesnění, k němuž bych se tak jako tak přihlásil. V sumáři pozměňovacích návrhů na str. 14, kde jsou uvedeny moje pozměňovací návrhy, bych si dovolil upozornit, že v návrhu č. 2 a 3, kde se mluví o státních lesích, má být malé "s". Zde je to významový rozdíl, což se ve stenozáznamu nepozná, zda-li jde o malé nebo velké "s".

Pozměňovací návrh č. 4. jsem možná nepřesně formuloval, ale má znít tak, že za slovo "ministerstvo" se doplní slova "životního prostředí". Tento pozměňovací návrh by měl smysl jen tehdy, pokud by nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Hofhanzla č. 5.

V pozměňovacím návrhu číslo 5 mají být také "státní lesy" s malým "s". V tomto případě se nebudu bránit, pokud někdo bude chtít, aby se o lesích ve vlastnictví obce hlasovalo zvlášť, t.j. po částech.

V pozměňovacím návrhu č. 9 je navíc ve druhé části věty slovíčko "ji". Takže tam nemá být "je povinen ji zabezpečit", ale pouze "je povinen zabezpečit".

Ještě v návrhu č. 11 jsem nenavrhoval vypuštění připomínky k § 55, ale vypuštění nového § 55 ze společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Bečvář.

Poslanec Ivan Bečvář: Pane předsedo, pouze technicky, to jsou již věci, které už byly zmíněny ve zprávě, čili je považuji za čistě technickou oblast. To již bylo zmíněno včera.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím ale, aby pan zpravodaj zaznamenal tato technická upřesnění, aby při hlasování nedocházelo ke zbytečným různicím. Hlásí se pan poslanec Josef Mandík.

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci jenom upřesnit svoje pozměňovací návrhy, protože jsou tam překlepy. V prvním návrhu ten název zní "právo státu na přednostní koupi", ne "na předkupní koupi". To jsou jenom překlepy. Dále na straně 2, bod 5 a 6, jsou totožné, t.j. stejné. To znamená, že bych doporučoval, aby se hlasovalo o bodu 6 a aby se o bodu 5 nehlasovalo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za toto upřesnění. Pan poslanec Litomiský se hlásí a má slovo.

Poslanec Jan Litomiský: Pane předsedo, mám pouze procedurální návrh, aby až se bude hlasovat o návrhu číslo 5 pana poslance Špačka, aby se o státních lesích a lesích ve vlastnictví obce hlasovalo po částech.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaznamenáme i tento procedurální návrh. Ještě se hlásí paní poslankyně Orgoníková. Prosím vás, hlaste se, kolegyně a kolegové, včas, já už příště nevezmu zřetel na přihlášku, která přijde po prohlášení, že rozprava je uzavřena. Každý má možnost zvednout ruku včas.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedo, omlouvám se. Nemám procedurální návrh, ani nevystupuji v rozpravě. Pouze chci upřesnit, že můj pozměňovací návrh první na straně jedna k zákonu o lesích vlastně vychází z toho, že požaduji, aby byl zachován původní text vládního návrhu zákona. Ono je to zde tak zvláštně napsáno, že by se mohlo nabýt dojmu, že chci, aby byla vypuštěna slova "minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku".

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jsme, rozprava je uzavřena. Pan poslanec Stanislav Volák se hlásí, má slovo.

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je mi to líto, ale musím požádat o dvacetiminutovou přestávku pro jednání klubů. Děkuji za pochopení.

Předseda PSP Milan Uhde: Dvacetiminutová přestávka na kluby, pokračujeme v 9.40 hodin.

(Schůze přerušena v 9.22 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 9.48 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba na přestávku byla dokonce překročena. Prosím, abyste se usadili na místa, a protože jsem vás v tuto chvíli odhlásil, prosím o novou registraci všech poslanců příchozích i těch, kteří již jsou na místech.

Pan poslanec Kozák má náhradní kartu č. 29. (Ruch v sále.) Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím o klid a případné přesunutí soukromých hovorů do předsálí.

Budeme se věnovat sněmovnímu tisku 1591 a 1806. Jsem toho názoru, že nic nebrání tomu, abych dal příležitost panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Luxovi a požádal ho o závěrečné slovo navrhovatele.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem ve svém úvodním slově řekl, že tento zákon ve své podstatě obsahuje názor vlastníků na straně jedné a onen veřejný zájem na straně druhé. Celá diskuse kolem tohoto zákona byla vedena snahou najít určitý vyvážený kompromis. Mám za to, že ve společné zprávě výborů se to podařilo.

V rozpravě zaznělo mnoho pozměňovacích návrhů, od pana poslance Seifera na straně jedné až po pana Lobkowicze na straně druhé. Velmi bych žádal poslance, aby onu křehkou dohodu, kterou se podařilo v rámci jednání výborů vytvořit, dovedli ke zdárnému hlasování. Děkuji

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi a udílím slovo společnému zpravodaji panu poslanci Ivanu Bečvářovi. Má příležitost zhodnotit rozpravu a připravit a předložit pozměňovací návrhy k hlasování sněmovny. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedo, páni ministři, paní kolegyně, kolegové, v rozpravě vystoupilo celkem 20 poslanců a předložili celkem 115 pozměňovacích návrhů. Budu postupovat podle znění této společné zprávy.

Paní kolegyně Orgoníková předložila celkově 3 pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu č. 1.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Orgoníkové opatřeném číslem 1. Stanovisko předkladatele a stanovisko společného zpravodaje?

Poslanec Ivan Bečvář: Já jsem proti, pan ministr je rovněž proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 104. hlasování na této schůzi. (Hlasy ze sálu.) Je tu nějaká poznámka? Pan poslanec Marek Benda chce něco poznamenat.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, omlouvám se, že ruším, ale vzhledem k tomu, že tu byla poznámka o klubech a z klubu ODA se ještě nikdo nevrátil, skoro bych doporučoval, aby bylo zjištěno, zda se jedná o obstrukci nebo se v tomto případě nestihli vrátit na zasedání. Bývá slušností počkat na návrat klubů.

Předseda PSP Milan Uhde: Tyto situace se zpravidla respektují, pokud se to poštěstí. Prosím pracovníky Kanceláře, zejména pana dr. Botura, aby zkusil v klubu ODA ověřit, zda pokračují ve schůzi, nebo zda je v tom nějaký záměr, že poslanci ODA nejsou přítomni.

Mezitím budu reagovat na podnět pana poslance Grosse. Znovu vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Zaregistrujte se, kdo jste tak ještě neučinili. Je nás zaregistrováno 97 a já soudím, že je nás tu více.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, zaujměte svá místa, budeme hlasovat. Hlasujeme ve 104. hlasování o prvním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Hany Orgoníkové. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

104. hlasování skončilo. Ze 135 přítomných je 49 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Druhý návrh paní poslankyně Orgoníkové se týkal § 38 odst. 1. Pan ministr nemá stanovisko, já jsem proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme ve 105. hlasování o druhém pozměňovacím návrhu paní poslankyně Hany Orgoníkové. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

105. hlasování skončilo. Ze 138 přítomných bylo 57 pro, 59 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Třetí návrh paní poslankyně Orgoníkové se týká § 40 odst. 6.

Předseda PSP Milan Uhde: Třetí návrh paní poslankyně Orgoníkové je předmětem 106. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

106. hlasování skončilo. Ze 138 přítomných bylo 42 pro, 68 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

Prosím o jasné zveřejnění stanoviska předkladatele i společného zpravodaje. Pane společný zpravodaji, prosím, pokračujte.

Poslanec Ivan Bečvář: Jako další vystoupil s pozměňovacím návrhem kolega Mandík, který přednesl celkem 13 pozměňovacích návrhů. Za prvé navrhl doplnit nový § 5, který zní "právo státu na přednostní koupi". Prosím pěkně, aby to bylo technicky opraveno, v textu byla chyba a bylo tam napsáno "předkupní". Pan ministr je proti, já také.

Předseda PSP Milan Uhde: 107. hlasování rozhodne o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Mandíka. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

107. hlasování skončilo. Ze 140 přítomných bylo 37 pro, 85 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrh byl k § 23 odst. 2. pan ministr je proti, zpravodaj také.

Předseda PSP Milan Uhde: 108. hlasování. Technická poznámka pana poslance Hurty.

Poslanec Josef Hurta: Je tam alternativa!

Předseda PSP Milan Uhde: Pane společný zpravodaji, je tam alternativa: nebude-li tento návrh přijat, nahradit odst. 1 nového § 5 novým zněním. Znění je připojeno.

Poslanec Ivan Bečvář: Omlouvám se. Budeme hlasovat o druhé alternativě, tzn. nahradit odst. 1 do nového § 5 následujícím zněním. Stanovisko ministra proti, moje také proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 108. hlasování na této schůzi se týká alternativy prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Josefa Mandíka. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

108. hlasování skončilo.

Ze 140. přítomných hlasovalo 45 pro, 82 proti. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Dále byl podán pozměňovací návrh k § 23 odst.2.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o návrh poslance Josefa Mandíka opatřený číslem 2. Rozhodne se o něm ve 109. hlasování. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Poslanec Ivan Bečvář: Pan ministr je proti, já také.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je proti tomuto návrhu? 109. hlasování skončilo.

Ze 143 přítomných 47 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

Je třeba nyní hlasovat o alternativě, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: V § 23 nahradit odst. 3 textem. Pan ministr je proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, hlasujeme o alternativě druhého návrhu pana poslance Mandíka. 110. hlasování. Pan poslanec Benda má poznámku.

Poslanec Marek Benda: To není alternativa. Alternativa je až další odstavec na straně dvě.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to alternativa uvedená jako šestý řádek? Rozumíme si. Takhle jsem to myslel já, ale neporozuměl jsem si s panem zpravodajem.

Poslanec Ivan Bečvář: Ještě jednou návrh k § 23.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Brodský má poznámku.

Poslanec Petr Brodský: V rámci bodu 2 jsme před chvílí hlasovali o poslední části na straně 1. To znamená o § 23 odst 2. Teď jsme otočili a jsme na stránce dvě a hlasujeme o prvním odstavci.

Předseda PSP Milan Uhde: Druhý návrh pana poslance Mandíka končí na pátém řádku druhé strany a na šestém řádku začíná alternativa. O ní teď hlasujeme. Je to tak, nebo to tak není? Není. Pan poslanec Mandík upřesní.

Poslanec Josef Mandík: Vážené dámy a pánové, je to tak, jak nyní pan kolega říkal. Je to § 23, ale jiný odstavec, tzn., že začínáme hlasovat o prvním odstavci na straně dvě, § 23 odst. 3. Pod ním je teprve alternativa.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, pan poslanec Mandík to upřesnil. Text je bohužel nezřetelně uspořádán, takže alternativy se smývají. Hlasujeme v tom smyslu, v jakém pan poslanec Mandík upřesnil. V § 23 nahradit odst. 3 textem. Je tam znění čtyřřádkové.

110. hlasování na této schůzi. Je tady stanovisko předkladatele?

Poslanec Ivan Bečvář: Pan ministr proti, já proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 110. hlasování. Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 110. hlasování skončilo. Ze 147 přítomných 58 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat. Prosím k další alternativě.

Poslanec Ivan Bečvář: Jestli tomu dobře z textu rozumím, hlasujeme o poslední alternativě na straně dvě, tzn. k dosavadnímu § 3 odst. 3.

Předseda PSP Milan Uhde: Obávám se, že to tak není, ale necháme to upřesnit samého navrhovatele tohoto návrhu.

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, dámy a pánové, teď budeme hlasovat o druhém odstavci zhora. Nebude-li tento návrh přijat, zařadit do § 23 nový odst. 4.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to jasné. Jsme na šestém řádku druhé strany a tam začíná alternativa, o které se bude hlasovat ve 111. hlasování. Prosím o stanoviska předkladatele a společného zpravodaje.

Poslanec Ivan Bečvář: Pan ministr proti, já jsem proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 111. hlasování rozhodne o této alternativě návrhu poslance Mandíka.

Kdo ji podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 111. hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných bylo 56 pro, 81 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

Jdeme k poslední alternativě.

Poslanec Ivan Bečvář: Poslední alternativa k § 31 odst. 3. Stanovisko předkladatele záporné, zpravodaje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 112. hlasování. Pan poslanec Mandík se hlásí. Musím mu umožnit upřesnění.

Poslanec Josef Mandík: Nebudeme hlasovat k § 31 odst. 3 ale k § 23, tzn. nebude-li přijat pozměňovací návrh, o kterém jsme teď hlasovali, pak vypustit ze společné zprávy na straně 7 připomínku k odstavci § 31 odst. 3 o těchto dvou větách.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to jasné v této chvíli a rozhodne o tom 112. hlasování. Stanoviska byla oznámena.

Kdo podporujete tuto alternativu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 112. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných bylo 41 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: K § 18 navrhovaného zákona vložit nový odst. 5.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to návrh pana poslance Mandíka opatřený číslicí 3. Stanoviska?

Poslanec Ivan Bečvář: Pan ministr záporné, zpravodaj záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu poslance Mandíka. Jde o 113. hlasování.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 113. hlasování skončilo.

Ze 147. přítomných 58 pro, 78 proti. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pod bodem 4 bylo vypustit ze společné zprávy na straně 3 připomínku k dosavadnímu § 18 odst. 4. Pan ministr je proti, já jsem také proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o návrh poslance Mandíka opatřený číslicí 4. 114. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 114. hlasování skončilo.

Ze 148 přítomných bylo 58 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 5 v § 22 odst. 2 společné zprávy vypustit první větu. Pan ministr proti, já proti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP