Čtvrtek 2. listopadu 1995

Poslanec Jaromír Kalus: Vážený pane předsedo, pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové. Také tato smlouva jako smlouva předcházející byla častým bodem našich diskusí s polskými přáteli, s přáteli z polského Sejmu, i s představiteli příhraničních obcí a okresů. Bude proto velkým přínosem, když tuto smlouvu rychle projednáme. Přinese značné ulehčení našich vzájemných česko-polských styků, bohatých kontaktů našich občanů; tuto smlouvu plně doporučuji vaší pozornosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kalusovi a otevírám obecnou rozpravu. Tuto rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Chci vás informovat o tom, že organizační výbor u této smlouvy také navrhl, aby uvedený návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

Ptám se, zda má někdo pozměňovací nebo doplňovací návrh k tomuto návrhu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený vládní návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 102. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 98 pro, nikdo proti.

Děkuji panu ministru Rumlovi a panu zpravodaji Kalusovi.

Dámy a pánové, posledním bodem dnešního pořadu je

XXII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České

republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní

úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového

provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého

provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne

13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna:

1.

Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě

o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu

- EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným

v Bruselu dne 6. července 1970,

2.

Protokolem o změnách dodatkového protokolu

k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování

bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL

(Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu

dne 21. listopadu 1978 a

3.

Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci

při zajišťování bezpečnosti letového provozu

- EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960),

podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981,

včetně jeho příloh.

Sněmovní tisk 1939 a jsme u druhého čtení tohoto tisku. O úvodní slovo žádám ministra dopravy pana Vladimíra Budinského.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předem vám chci poděkovat za ochotu projednat tento bod v tuto pokročilou hodinu.

EUROCONTROL, Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu se sídlem v Bruselu byla založena v roce 1960 a v současné době má těchto 17 členů: Belgie, Spolková republika Německo, Francie, Lucembursko, Nizozemí, Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Malta, Kypr, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Norsko a Dánsko. přihlášky dalších států jsou Španělsko, Itálie, Slovinsko, které jsou v současné době projednávány.

Česká republika je od roku 1993 členem Evropské konference o civilním letectví a vzhledem k nutnosti rychlého začlenění dobudovaného integrovaného a harmonizovaného evropského systému v řízení letového provozu je důležité se stát i členem EUROCONTROL. Členství v EUROCONTROL znamená pro členský stát povinnost přispívat do rozpočtu této organizace, příspěvek není fixní, ale je součástí celkového rozpočtu EUROCONTROL, jehož výši může každý stát ovlivnit při schvalování počtem svých hlasů.

Chci skutečně úvodní slovo pojmout stručně. Mám několik stránek předkládacího dokumentu, ale vzhledem k pokročilé hodině a vzhledem k tomu, že první čtení probíhalo na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, kde byl materiál obšírně zdůvodněn a vzhledem k tomu, že další čtení bylo v hospodářském výboru, kde ostatní poslanci měli možnost uplatnit své připomínky, tak skutečně stručně k závěru.

Přístup České republiky k EUROCONTROL a k mnohostranné úmluvě o letových poplatcích bude mít z provozního, technického a finančního, ale i ekonomického hlediska pozitivní význam pro naši zemi. Stejně tak důležitý je i z pohledu mezinárodně politického s vlivem na mezinárodní prestiž. Tento krok bude znamenat výrazný posun směrem k integraci se státy patřícími do Evropské unie a aktivní účast České republiky v této organizaci může přispět k pozitivnímu hodnocení České republiky při zvažování naší přihlášky do Evropské unie.

Všechny uvedené dokumenty byly schváleny jako součást smlouvy vládním usnesením dne 9. 11. 1994 č. 633 a následně po dopracování dalším usnesením vlády ze dne 13. září 1995. Toto usnesení má č. 524.

Podle sdělení sekretariátu EUROCONTROL je nutno notifikovaný přístup České republiky k mezinárodní úmluvě EUROCONTROL dodat včetně uvedených všech protokolů. S přihlédnutím k uvedeným faktům a s tím, že bychom rádi přistoupili do této organizace od 1. ledna 1996, je nutné schválení na této schůzi poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pochopení a děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi Budinskému. Tento vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. To již bylo konstatováno. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1939/1.

Nyní žádám pana předsedu hospodářského výboru, aby nám toto usnesení odůvodnil a přednesl za nepřítomného zpravodaje výboru pana kolegu Blažka. Prosím.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, hospodářský výbor, který jediný tuto smlouvu projednával, přijal k dané věci usnesení č. 454, a to dne 19. října 1995.

Usnesení zní tak, že

I. hospodářský výbor souhlasí s přístupem k vládnímu návrhu mezinárodní úmluvy EUROCONTROL, tisk 1939;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit s touto mezinárodní úmluvou souhlas.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu k uvedenému vládnímu návrhu a též k usnesení hospodářského výboru. Jako první se přihlásil pan poslanec Frank, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že budu možná malinko delší, ale snad to za 6 minut zvládnu. Nicméně musím k této dohodě něco říci.

Je pravda, že se podruhé vracíme k projednávání mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu a myslím, že není třeba zdůrazňovat, že letecká přeprava je stále zajímavým a lukrativním odvětvím dopravy a lze tedy do jisté míry souhlasit s prognózou i mezinárodní organizace civilního letectví, že do roku 2000 může dojít i ke zdvojnásobení jejího objemu oproti 80. letům. Že tento stav bude nutno řešit i z pohledu pravidelnosti a zejména bezpečnosti letů, zejména v rámci evropského regionu, není také třeba zvlášť zdůrazňovat.

Ekonomicky zajímavou se stává i mnohostranná úmluva o letových poplatcích, ke které přistupuje každý členský stát již při vstupu do EUROCONTROL, i když atraktivnost vzdušného prostoru bude vždy záviset na bezpečnosti, kapacitě, ale také ceně za poskytnuté letové navigační služby tím spíš, že 80 % uživatelů vzdušného prostoru České republiky jsou zahraniční přepravci, kteří nemají v České republice své sídlo a ve většině případů území států pouze přelétávají.

Toto jsou skutečnosti, které lze vzít na vědomí a snad i předkládanou úmluvu podpořit. Mimo těchto relativně výhodných podmínek existuje i řada dalších, které v předkládací zprávě ani výkladem pana ministra rozvedeny nebo objasněny nejsou.

Přiznám se, že mám smíšené pocity, když případné přijetí úmluvy má mít další zásadní význam při případném zvažování České republiky o přijetí do Evropské unie a jde údajně o zvýšení prestiže.

Naskýtá se proto otázka, zda jde České republice o bezpečnost letového provozu a jeho ekonomiku či o jakýsi další úklon k přijetí České republiky do Evropské unie. Říkám to proto, že jsem přesvědčen, že i panu ministru je známo, že Česká republika je členem ECAC čili Evropské konference civilního letectví a ze právě tato instituce plánuje od února roku 1998 přechod všech členských států na koncepci, řekl bych, flexibilního využití vzdušného prostoru, u níž se předpokládá, že umožní civilnímu letectví přístup do rozsáhlých oblastí vzdušného prostoru, kde jsou v současnosti trvale vyhlášené omezené prostory pro potřeby vojenské, ale jsou vojensky využívány pouze krátkodobě.

Jinými slovy, takový vzdušný prostor bude využíván den ze dne. Tato koncepce je dnes již vyvíjena civilními vojenskými zástupci států ECAC společně s EUROCONTROLEM, za plné podpory Výboru pro koordinaci evropského vzdušného prostoru a NATO. Má-li byt toto zjištěno nebo zajištěno, musí každý členský stát ECAC ustavit vlastní management, který se bude zabývat každodenním přidělováním vzdušného prostoru, jak civilnímu tak i vojenskému leteckému prostoru.

Mám obavu, a říkám svůj názor, že půjde i o jisté zamlžování využívání vzdušného prostoru především vojenským prostorem, zejména leteckých sil NATO, a to i vzdušného prostoru České republiky.

Jeden ze tří záměrů jasně hovoří o zvláštních provozních požadavcích při využívání vzdušného prostoru podél mezinárodních hranic. Právě zde se m.j. předpokládá podepsání příslušných politických a vojenských dohod mezi zúčastněnými státy.

Poslední poznámku musím spojit s očekávaným nárůstem leteckého provozu a přepravy nad územím České republiky vůbec. Není žádným tajemstvím, že i letecký provoz má velmi negativní vliv na životní prostředí. Z předkládací zprávy není dost zřejmé, mimo vstupních poplatků a daní z příjmů organizace zabezpečujících letový provoz do státního rozpočtu, jakým způsobem bude poškozování životního prostředí zpoplatněno; přímý vztah se státním rozpočtem není.

Pane ministře, vím, že jde o mezinárodní úmluvu, kde textově nelze nic měnit. Je možné ji schválit či nikoliv.

Přesto předkládám tyto návrhy. Žádám, abyste se k nim vyjádřil velice stručně, protože některé už v podstatě zde řečeny byly, možná i při prvním čtení, a sice proč přijetí či nepřijetí mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu může znamenat výrazný posun směrem k spolupráci v této oblasti mezi státy, o tom nepochybuji. Nemělo by být ale spojováno s pozitivním hodnocením České republiky při zvažování žádosti o přijetí do Evropské unie, když se domnívám, že tato má jiná kriteria hodnocení než pouhou vstřícnost.

Druhý námět, dotaz či návrh. Asi oba víme, že zrušením bývalých vojenských újezdů a omezením leteckého potenciálu České armády dochází k poměrně velkému uvolnění vzdušného prostoru České republiky v určitých oblastech, kde lze předpokládat zavedení nových leteckých koridorů pro civilní i vojenskou leteckou přepravu.

V ostatních členských zemích je tato otázka řešena právě organizací EUROCONTROLU a vojenskými složkami NATO. Ptám se tedy, jak chce Ministerstvo dopravy, zřejmě ve spolupráci s Ministerstvem obrany otázku vojenských přeprav NATO řešit nad územím České republiky.

Třetí otázka je ta, která se týká skutečně toho životního prostředí. Domnívám se, že chybí vazba mezi EUROCONTROLEM, který může prostřednictvím naší organizace pro řízení bezpečnosti letového provozu ovlivnit frekvenci přeletů, tedy svůj zisk, a potřebou státu svým způsobem chránit životní prostředí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Ptám se, zda se pan ministr hodlá vyjádřit.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Já bych skutečně jen stručně jak řekl pan poslanec Frank, jedná se o mezinárodní dohodu, a otázka je pouze ano - ne.

K ekologickým záležitostem bych řekl - ano, letecký provoz nad naší republikou se zvyšuje. To jsem vám minule dokládal i tím grafem početnosti letových pohybů. Tuším, že tam bylo nějakých takových 190 letových pohybů ročně a asi 80 tisíc je letištních pohybů; tzn. ten rozdíl, to jsou přelety nad naší republikou v poměrně vysoké výšce moderními letadly, která nejsou ekologicky závadná, splňují samozřejmě tvrdé mezinárodní předpisy.

Česká republika má zájem ve všech odvětvích dopravy být tranzitní zemí. Naše poloha nás k tomu předurčuje. Domnívám se, že schválením této smlouvy zajistíme plynulý tok dopravy, plynulý tok letecké dopravy. Díky tomu plynulému toku nebudou ekologické zátěže tak velké, jak dochází k tomu, když smlouvu nemáme. Dochází ke kroužení letadel v nižších výškách a k problémům v řízení letového provozu.

Já jsem ten argument prestiže České republiky přistoupením do takovéto mezinárodní organizace chtěl použít jako podporu k přijetí této dohody. Je mi líto, jestli je nyní spíše záminkou zvažování přístupu či nepřístupu, ale proto jsem provedl výčet zemí, které jsou členy EUROCONTROL. Myslím si, že Česká republika se směle může postavit do společnosti těchto zemí. Je důležité byt právě členem EUROCONTROL, protože je to konsensuální organizace. Když budeme uvnitř tohoto sdružení, budeme moci ovlivňovat budoucí záležitosti, o kterých správně pan poslanec Frank hovořil. My jsme členy ECAC od r. 1993. Není to tedy tak dlouho. Chtěli bychom právě členy EUROCONTROL, abychom budoucí podobu této organizace určovali.

Chci vám přislíbit, že jako ministr České republiky budu při všech jednáních o takovýchto mezinárodních dohodách hájit zájmy České republiky, které jsou v tom, aby Česká republika byla zapojena do mezinárodní dopravní kooperace a spolupráce.

Přijetí - nepřijetí do Evropské unie to skutečně neovlivní. Není to podmínka našeho vstupu do Evropské unie. Řekl bych, že je to signál, že zejména technicky a lidsky jsme schopni do takovéto organizace vstoupit. Vojenských přeprav se tato záležitost netýká, budou ji řešit jiné dohody a jiné záležitosti.

Snad jsem odpověděl na všechny věci, na další otázky jsem ochoten písemně panu poslanci Frankovi odpovědět. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi.

Dámy a pánové, budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí předloženého vládního návrhu. Prosím, abyste se zaregistrovali.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 103. hlasování této schůze a - doufám - posledním hlasováním tohoto dne. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 92 pro, nikdo proti.

Děkuji panu zpravodaji Holubovi a panu ministru Budinskému.

Dámy a pánové, v souladu s jednacím řádem ještě oznamuji, čím se budeme zabývat zítra na začátku jednání. Měli bychom se vrátit k přerušenému bodu zákona o lesích, potom - pokud budou připraveny pozměňovací návrhy, jak si představujeme - k zákonu o zbraních a střelivu. Další průběh by se měl řídit schváleným programem.

Chci vás ještě požádat - zbývá nám zhruba 22 bodů, není to tak málo na to, že je čtvrtek večer - abyste zde byli zítra v 9 hodin ráno, aby bylo možno zahájit bez zbytečného prodlení. Přeji vám dobrou noc.

(Schůze přerušena ve 20.42 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP