Čtvrtek 2. listopadu 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Vodičkovi. Pan poslanec si přeje položit doplňující dotaz.

Poslanec Jaroslav Štrait: Mimo to, že chci panu ministrovi poděkovat za upřímnost, chci se ještě dále optat, jestli není ohlášená valorizace důchodů těsně před parlamentními volbami, o které jsem informován jako všichni ostatní, levným propagandistickým počinem. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan ministr Vodička.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Pane poslanče, levné propagandistické počiny rozhodně nepatří do rejstříku vládní koalice. (Potlesk z levé části sněmovny.) Levné propagandistické počiny zaznívají z tohoto kouty sněmovny a z této řady ve sněmovně. (Potlesk z pravé strany sněmovny.)

Za pět let došlo již k 10 úpravám příjmů důchodců, 10krát byly zvýšeny příjmy důchodců. Toto je jedenácté zvýšení důchodů, které odpovídá přesně valorizační podmínce, která je stanovena zákonem pro který jste sice vy nehlasoval, nicméně tento zákon platí a bez ohledu na to, zda jsou volby či nejsou volby, prostě dojde k této valorizaci důchodů, protože tak stanoví zákon a protože nám to dobrá ekonomická situace umožňuje.

Pokud by to byl levný propagandistický počin, pak by to byl 11. propagandistický počin v řadě a já jsem přesvědčen, že důchodci to takto vnímat nebudou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Vodičkovi. Konstatuji, že tím jsme projednali poslední zákonem připuštěnou interpelaci vzhledem k tomu, kolik je hodin.

Dámy a pánové je 18.28 hodin. Dovolím si uzavřít tento bod a vyhlásit přestávku do 18.50 hodin. Pak se vrátíme k projednávání zákona o obcích, poté o konfliktu zájmů.

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.55 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zvu vás do jednací síně. Prosím, abyste se zaregistrovali, abychom se mohli věnovat dalšímu programu.

Čas určený pro přestávku uplynul před čtyřmi minutami. Dovolte, abych vás seznámil se svým návrhem na další postup. Z dlouhé řady 41 bodů jsme nestihli příliš mnoho projednat.

Proto se domnívám, že by bylo rozumné, v souladu s mnohými z vás, kteří jste mě v tom smyslu přišli požádat, abychom některé méně časově náročné body projednali ještě dnes večer. Opakuji, že když jsem hovořil o 24. hodině, měl jsem tím spíš symbolicky na mysli, že rušíme limit daným zákonem, než že bych chtěl vyjádřit skutečný úmysl jednat až do této hodiny.

Myslím si, že bychom mohli začít body 11, 12, 13, což jsou tři zpět vzetí. Pak bychom se mohli věnovat hlasování, jak už jsem uváděl, o obecním zřízení, o ochraně veřejného zájmu. Dále se ještě nabízí projednání těchto bodů: dvě smlouvy s Polskem, smlouva s Albánií.

Pan ministr Budinský nás žádá, zda bychom byli ochotni ještě dnes projednat úmluvu EUROCONTROL. Pan ministr Kočárník je přítomen, takže bychom mohli projednat i dohodu o ochraně investic s Venezuelou a pan ministr Ruml bude přítomen rovněž, takže bychom mohli projednat i program sociální prevence.

To jsou zhruba body, které by mohly byt projednány. Jinak bych v souladu s názorem pléna ukončil jednání, jakmile se na tom dohodneme. Pokud není námitek, myslím, že tyto méně časově náročné body bychom mohli projednat ještě dnes, a tak učinit náš program schůze trochu přehlednější. Jsou nějaké námitky proti takovému postupu? prosím, abyste se zaregistrovali, určitě je vás tady více než 36.

Dámy a pánové, pokračujeme tedy bodem 11. Je to

XII.

Návrh na vzetí zpět poslanců Jana Jegly a dalších

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR

č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění

zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb.

a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním tisku 1620

Dne 11. října t.r. poslanec Jan Jegla sdělil písemně, že bere uvedený návrh novely zpět.

Doporučuji návrhu na vzetí zpět vyhovět. Otevírám rozpravu. Prosím ještě, abyste se odhlásili a znovu se zaregistrovali, protože je zaznamenán nějaký nedostatek ve funkci zařízení.

Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb., a 250/1994 Sb., uvedený ve sněmovním tisku 1620.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 86. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 103 pro, nikdo proti.

Dalším bodem je

XIII.

Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře

a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje

zákon ČNR č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách,

ve znění zákona č. 44/1994 Sb.,

uvedeného ve sněmovním tisku 1852

18. října t.r. poslanec Robert Kolář jménem předkladatelů písemně požádal o vzetí zpět uvedeného návrhu novely zákona. Doporučuji návrhu na vzetí zpět vyhovět. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí.

Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním tisku 1852.

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 87.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 105 pro, 4 proti.

Dalším bodem je

XIV.

Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Ludvíka Motačky

a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké

sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky

Dne 31. října navrhovatelé požádali o vzetí zpět uvedeného návrhu zákona. Doporučuji návrhu na vzetí zpět vyhovět. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu České republiky, uvedený ve sněmovním tisku 1049.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 88. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 105 pro, 3 proti.

Dámy a pánové, před závěrečným hlasováním byl přerušen bod

IX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR 367/1990

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění

a doplňuje zákon ČNR číslo 200/1990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů

Nyní se vracíme k projednání tohoto bodu. Pan poslanec Gross se hlásí.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, v této chvíli bych poprosil, protože jsme byli iniciátory přerušení, aby mohlo zaznít stanovisko poslaneckého klubu ČSSD k tomuto zákonu a jestli by jej mohl přednést pan poslanec Jiří Vyvadil. Bude velice stručné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nemohl byste ho přednést vy jako předseda klubu? Ušetřili bychom si jedno hlasování. Nebo já se zeptám, zda sněmovna má námitky proti tomu, aby vystoupil pan poslanec Vyvadil jako zástupce klubu místo pana poslance Grosse. Jsou proti tomu námitky? (Hlasy z pléna: Ano.) Je proti tomu námitek. Čili je to procedurální návrh pana poslance Grosse. Vyřeším ho hlasováním.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 89. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 92 pro, 12 proti. Sněmovna rozhodla, že akceptuje vystoupení pana poslance Vyvadila. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byť ke krátké novele, přistupovali jsme jako klub poslanců se vší vážností a mám pocit, že jsme to projevili i v rámci rozpravy. Projevili jsme to tak, že jsme dávali i velkou energii tomu, aby tento návrh zákona byl přijat. Nicméně už v této fázi je mi kupř. známa jedna obec, je to vesnice, kde je připravena vyhláška o zákazu chování drobného zvířectva na vesnici. Z těchto důvodů, jakoliv jinak před tím jsme měli za to, že zcela jednoznačně novelu podpoříme, v této fázi se domníváme, že to možné není. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR číslo 367/1990 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1651, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 90. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 92 pro, 24 proti. Tím jsme projednali tento přerušený bod.

Přistoupíme k další části projednávání bodu 4, což je

VIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR číslo 238/1992 Sb., o některých opatřeních

souvisejících s ochranou veřejného zájmu

Tento bod byl přerušen před hlasováním o pozměňovacích návrzích. Pan ministr Novák má právo vystoupit se svým závěrečným slovem jménem navrhovatele. Prosím.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegové, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo 5 poslanců k tomuto návrhu zákona. V této chvíli mohu říci, že zásadně nesouhlasím s návrhem pana poslance Matulky, který mimo jiné se domáhá toho, aby byl zákonem vysloven zákaz, aby poslanci či senátoři mohli provádět samostatnou či výdělečnou činnost. Je to návrh nelogický a řekl bych i evropsky neobvyklý.

Stejně tak nemohu vyslovit souhlas s návrhem pana poslance Wagnera, nejen proto, že tento návrh je - slušně řečeno - legislativně sporný, ale pan poslanec ani ve svém návrhu neuvedl, do které části návrhu zákona má být vůbec tento jeho pozměňovací návrh uveden.

Pokud se týče návrhů pana poslance Hrazdíry a Bláhy, ty jsou částečně řešeny komplexním pozměňovacím návrhem pana poslance Maška. Jde o návrh, který předložil za koaliční kluby, a tento pozměňovací návrh jako takový podporuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Novákovi. Pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou, než dám slovo panu zpravodaji. Prosím, pan poslanec Bláha.

Poslanec Jan Bláha: Děkuji. Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolil bych si upozornit na jeden problém v pozměňovacích návrzích, které máte předloženy. Vypadl asi nedopatřením v mém návrhu v § 4, odst. 1 a 2 technický odstavec, v podstatě odstavec 3 z původního textu pracovního návrhu. Když bych to citoval: "Písemné majetkové přiznání podle odst. 1 a 2 doručí veřejný funkcionář předsedovi Poslanecké sněmovny a jde-li o senátora, předsedovi Senátu, nejpozději do konce června následujícího roku. Předseda komory je předá mandátovému a imunitnímu výboru komory, kde je předsedou". Je to technické opatření, aby zůstal text komplexní, jinak by text postrádal logiku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Akceptuje sněmovna toto technické upřesnění? Do té sumy pozměňovacích návrhů, které máme k dispozici? Je nějakých námitek proti tomu, abychom to akceptovali? Jestliže tomu tak není, prosím pana poslance Zeminu jako společného zpravodaje.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážení kolegové a kolegyně, dámy a pánové, páni ministři, pane místopředsedo. V rozpravě k tisku 1504 ve znění společné zprávy 1963, sněmovní tisk, vystoupilo celkem 5 poslanců. Podle mého názoru, společného zpravodaje, 4 z nich přednesli pozměňovací návrhy, pátý z nich pan poslanec Wagner, upřímně řečeno, podle mého názoru, pozměňovací návrh přednesl nezpůsobilý k hlasování a legislativně, neboť svou formulaci, kterou přednesl, nespecifikoval, kam by měla být vložena, případně co by měla nahradit.

Pan poslanec Hrazdíra přednesl návrh, který se týká stávajícího § 4, který by měl být nahrazen majetkovým přiznáním, které specifikuje, jak jste dostali ve svém materiálu. Pan poslanec Mašek přednesl za kluby koalice komplexní pozměňovací návrh, který směřuje do čl. I novely a do čl. III. Tyto dvě ze čtyř částí zákonu navrhuje v jiném znění.

Pan poslanec Bláha potom přednesl sérii pozměňovacích návrhů, které, podle mého názoru, až na zhruba dva pozměňovací návrhy, se snaží o v podstatě stejnou problematiku, o stejnou úpravu, o úpravu ze stejného pohledu, jako kolega Mašek, až na ty výjimky, že pan poslanec Bláha navrhuje, aby poslanec mohl být krácen na svém platu za opětovné porušování zákona o střetu zájmů. Ještě v jedné věci se výrazným způsobem liší od poslance Maška.

Pan poslanec Matulka potom ve svých pozměňovacích návrzích jde nejdále, pokud jde o zákazovou část zákona o střetu zájmů, kdy zákazy, které společná zpráva v tuto chvíli koncipuje pouze pro veřejné funkcionáře typu exekutivy, rozšiřuje i na veřejné funkcionáře, kteří se rekrutují ze členů obou komor Parlamentu České republiky.

Jako společný zpravodaj s tímto rozšiřováním nemohu souhlasit a domnívám se, že všechny materiály, které jsme projednávali, všechny pozměňovací návrhy jsou výrazně jiné než návrh poslance Matulky.

Nyní, protože vím, že tato materie je velmi citlivá, bych nechtěl pochybyt a nechtěl bych se dotknout žádného z předkladatelů ani sněmovny, a proto bych se rád poradil o proceduře.

Jak všichni tušíte a víte z materiálů, které vám byly rozdány, veškeré pozměňovací návrhy poslanci v rozpravě vystoupivšími směřují do čl. I a čl. III.

Do čl. I směřuje pozměňovací návrh poslanců Maška, Hrazdíry, Bláhy a Matulky. Do čl. III návrh poslance Maška.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, prosím o klid. Teď je asi důležité, abychom se vzájemně slyšeli, když se budeme domlouvat na té proceduře, podle které budeme v této složité situaci postupovat. Prosím, pane kolego.

Poslanec Ondřej Zemina: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k rozsahu pozměňovacího návrhu pana poslance Maška a vzhledem k tomu, že tento zákon je projednáván ještě podle dikce starého jednacího řádu, zákona 35 z roku 1989 ve znění pozdějších předpisů, se domnívám, že by bylo nejúčelnější hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pana poslance Maška, který směřuje do čl. I, a teprve ve chvíli, pokud tento návrh nebude přijat, bychom postupovali klasickým způsobem, tzn. vylučovací metodou od návrhu pana poslance Hrazdíry postupně dále k pozměňovacím návrhům pana poslance Bláhy, nakonec pana poslance Matulky atd.

Já bych v tuto chvíli rád zjistil, zda je mezi poslanci nějaká výraznější nevole k tomuto postupu. Ta, pokud by byla, bych nechal nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Hrazdíry, potom o návrhu pana poslance Maška k čl. I, potom k čl. III a pokud by tento návrh nebyl přijat, postupovali bychom dál, pokud by byl, znamenalo by to, že by se nehlasovalo o návrzích poslanců Bláhy a Matulky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se domnívám, pane společný zpravodaji, že by bylo lepší postupovat tím druhým způsobem, tedy respektovat pořadí, v jakém byly pozměňovací návrhy předloženy. Nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Hrazdíry a pak postupovat dál, co bude důležité rozhodnout, o čem v případě přijetí jednoho návrhu už není možno ve smyslu jednacího řádu hlasovat.

Poslanec Ondřej Zemina: Děkuji. Souhlasím s tímto postupem, také jsem ho jmenoval jako druhou možnost. Domnívám se, že můžeme zahájit hlasování o návrhu pana poslance Hrazdíry. podle mého názoru, pokud jeho návrh bude přijat, neznamená to, že nelze hlasovat o návrhu poslance Maška. Pan ministr se vyjádřil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Byl jsem žádán, abych vás odhlásil. Dámy a pánové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Poslanec Ondřej Zemina: Děkuji. Jen pro informaci: Předkladatel nesouhlasí, společný zpravodaj taktéž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Hrazdíry.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 91. hlasování této schůze. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Pro bylo 61, 90 proti.

Poslanec Ondřej Zemina: Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážené dámy a pánové, měl bych jeden procedurální návrh. Poprosil bych, jestli by sněmovna nemohla hlasováním rozhodnout o tom, zda by nevyhověla požadavku klubu ČSSD, zda by se o návrhu kolegy Maška nemohlo hlasovat odděleně po jednotlivých paragrafech. Má to svou logiku, protože řadu věcí upravuje tento návrh poměrně slušně, ale řadu věcí nikoliv, myslím si, že tam jsou lepší návrhy.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane předsedo klubu sociální demokracie, já se domnívám, že sněmovna není hodna toho, aby hlasovala o tom, zda jiný poslanec rozdělí svůj pozměňovací návrh, který v rozpravě označil za jeden jediný návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Můžete to navrhnout. Pro mne je důležité prohlášení pana poslance Maška k tomu. Zaznamenávám to jako procedurální návrh.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já jsem ten návrh skutečně přednesl jako návrh komplexní a žádal jsem, aby o něm bylo hlasováno najednou. Dokonce se domnívám, že v této věci nemá pravdu ani zpravodaj a že je nutné hlasovat o celém návrhu, tedy i o úpravě článku 1 a článku 3. Nesouhlasím tedy s rozdělením.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já se velice omlouvám, ale tato sněmovna už dnes jeden úplně stejný precedens udělala. Když se hlasovalo o návrhu zákona o obcích, tak měl kolega Vyvadil komplexní návrh a i po upřesnění tvrdil, že je to jeho komplexní návrh. Kolegyně Röschová požádala o oddělené hlasování a sněmovna o tomto procedurálním návrhu kolegyně Röschové hlasovala. Myslím, že je možné o tom mém procedurálním návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Říkal jsem, že respektuji ten procedurální návrh, že ho zaznamenávám, že pro mne osobně je důležité, jak se k tomu vyjádří pan poslanec Mašek. Pokud by on souhlasil, tak bychom se možná hlasování vyhnuli. Dámy a pánové, je zde procedurální návrh pana kolegy Grosse jménem klubu sociální demokracie.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 92. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 54 pro, 97 proti.

Pane zpravodaji v tomto okamžiku budeme zřejmě hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Maška.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane místopředsedo, rád bych jen upozornil, že tady správně zaznělo, že je to jeden komplexní návrh. Jen bych rád sněmovnu upozornil na to, že pan poslanec Mašek v rozpravě upřesnil v článku 3 odst. 2, že došlo k přeřeknutí. Místo "osoby jim blízké" tam má být slovo "manželé".

Druhá legislativně technická změna by měla být u odvolávky č. 2. Protože zákon o platech a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců už má číslo sbírky, tak je to číslo 236/1995 Sb. V tuto chvíli myslím, že je možné zahájit hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Maška.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 93 na této schůzi. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 102 pro, 49 proti.

Poslanec Ondřej Zemina: Vzhledem k tomu, že byl přijat nový, v podstatě globální pozměňovací návrh ke společné zprávě, domnívám se, že nedovoluje, aby se dále hlasovalo o pozměňovacích návrzích poslanců Bláhy a Matulky a o návrhu pana kolegy Wagnera jsem se již zmínil. Myslím, že je možné, pane místopředsedo, abychom přistoupili k celkovému hlasování o vládním návrhu zákona podle tisku 1504 a společné zprávy a schválených pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se s tím ztotožňuji, nicméně o slovo se přihlásil jako první předseda klubu Jaroslav Ortman, potom pan kolega Sýkora.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, vážení kolegové, dovoluji si vás oslovit s tím, aby nyní byla přestávka na poslanecké kluby, konkrétně klubu Levého bloku a dohodl jsem se i s předsedou klubu České strany sociálně demokratické, že se chtějí také poradit před celkovým hlasováním, a to na dobu 15 minut.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je dobrým zvykem takové žádosti vyhovět. Začneme jednat v 19.40 hodin.

(Jednání bylo přerušeno v 19.25 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 19.46 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, čas vyžádaný pro přestávku uplynul před čtyřmi minutami. Prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu.

Dovolím si vás odhlásit a požádám vás o novou registraci. Jsme před závěrečným hlasování o tom, jak ochráníme veřejný zájem.

Zahajuji přerušené jednání. O slovo se přihlásil pan kolega Sýkora, který má právo vystoupit. Dále pan poslanec Gross a Ortman.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu Českomoravské unie středu k projednávanému návrhu zákona o střetu zájmů.

Českomoravská unie středu je strana slušných lidí a tedy ani její poslanci z tohoto rámce nevybočují. Členství v poslaneckém klubu naší strany je podmíněno souhlasem poslance s jednacím řádem klubu, jehož součástí je morální kodex chování poslance. Ten v podstatě obdobným způsobem řeší to, co je obsahem zákona o střetu zájmů, žádný z nás se v souvislosti s výkonem funkce poslance neobohatil, nepoužívá pro svoji potřebu zapůjčené osobní automobily, žádný z nás nezneužívá svého postavení poslance.

Obsah návrhu projednávaného zákona je v souladu s naším přesvědčením, a proto budeme podporovat jeho přijetí, i když bychom v některých podrobnostech zvolili poněkud odlišnou úpravu. Přijetí zákona pokládáme za nanejvýš nutné pro zvýšení důvěryhodnosti nejvyššího orgánu samosprávy a každého jednotlivého poslance. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sýkorovi, pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že zde vystoupím s něčím, co by zde asi nemělo zaznít často z této tribuny, ale považuji to za svou kolegiální povinnost vůči panu poslanci Bláhovi.

Chtěl bych poprosit, jestli se závěrečným stanoviskem klubu by mohl vystoupit on, neboť on této problematice věnoval dva a půl roku své poslanecké práce. Považuji to skutečně za svoji kolegiální povinnost. Samozřejmě ho mohu přednést já, ale myslím si, že by bylo slušností této žádosti vyhovět.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP