Čtvrtek 2. listopadu 1995

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane ministře, naši občané právem vyžadují, aby poslanci veřejně poukazovali na porušování společenských norem. Na druhé straně část veřejnosti, pod záminkou politické kultury, žádá, aby poslanecká kritika byla doložena důkazy, které lze získat jen policejním vyšetřováním.

Jak mám, pane ministře, naložit s obdrženou informací, že jistá osoba blízká jednomu ústavnímu činiteli v přímé souvislosti se zveřejněním jejích zaměstnaneckých aktivit, vybrala v hotovosti zřejmě ne nevýznamnou částku ze svého účtu u banky, kde předsedou představenstva je jistě jen náhodou člen dozorčí rady SPT TELECOM. Jak mám zjistit, že se jedná o záměrně nepravdivou informaci, která má zneužít jednoho ústavního činitele k diskreditaci druhého? Jak mám, pane ministře, zjistit, že informace je pravdivá a že citovaná osoba má zřejmě zájem zabránit zjištění původu peněz na svém účtu, a může vzniknout podezření, že tyto prostředky pocházejí z nekalé činnosti? Jak mám postupovat, pane ministře, když neexistuje zákon o praní špinavých peněz a banka nemá povinnost poskytovat informaci v případě, že nebylo zahájeno trestní stíhání? To ovšem může být zahájeno pouze při vznesení obvinění na základě důvodného podezření ze spáchání trestného činu. Protože však neexistuje ani zákon o prokazování způsobu nabytí peněz ani zákon o majetkovém přiznání, není ona osoba povinna prokázat výši svých kont ve srovnání s daňovým přiznáním, ani důvod manipulace s nimi, takže má informace zcela jistě nebude podnětem ani k zahájení vyšetřování, ani ke sdělení důvodného podezření. Poraďte mi, pane ministře, jak mám postupovat, chci-li poukazovat na nepravosti a nepoctivosti, ať už je páchá kdokoliv.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slovo má pan ministr vnitra Jan Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, vážený pane poslanče, trochu se divím, že v situaci, kdy máte ve své straně takové renomované právníky jakým je např. pan dr. Vyvadil, že si nemůžete zjistit odpověď na tuto otázku méně dramatickým způsobem, než přednášet dotaz ve vzácném čase uděleném Poslaneckou sněmovnou zákonem o jednacím řádu k dotazům na ministry.

Pokud na to stačí moje odpověď, tak pokud máte důvodné podezření ze spáchání trestného činu, můžete podat trestní oznámení na kterýkoli úřad státního zastupitelství a nebo Úřad pro vyšetřování Policie České republiky, nebo je můžete podat policejnímu orgánu. Tyto orgány, jako orgány činné v trestním řízení, jsou povinny se tímto podnětem zabývat. Pokud shledají důvodným vaše podezření, činit další procesní úkony ve zcela jasné podřízenosti pouze a toliko trestnímu řádu, nikoli institucím, ve kterých jsou umístěny. To je jediná možná legitimní a legální cesta, podle mého názoru, kterou lze při důvodném podezření z trestné činnosti postupovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Kraus s doplňující otázkou.

Poslanec Michal Kraus: Pane ministře, to co jste mi sdělil, je sice hezké, ale můj problém to neřeší. Víte sám nejlépe, že podle současné legislativy je zahájení trestního stíhání v zásadě možné po získání informací pohybu na účtě. Tyto informace však nelze získat bez zahájení trestního stíhání. Tedy začarovaný kruh aneb vynikající kruhová obrana nejenom těch, kteří praním špinavých peněz pomohli, jak řekl pan ministr Zieleniec, urychlit ekonomickou transformaci v České republice.

Ptám se tedy, proč, pane ministře, zákony této země proti vůli opoziční části Poslanecké sněmovny více chrání ty, kteří mají svá tučná bankovní konta, bez ohledu na to, jak je získali, než práva těch, kteří platí ze svých mezd poctivě daně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Pane poslanče, máte pravdu v tom, že orgány činné v trestním řízení mohou vyžadovat informace z bankovních systémů až po zahájení trestního řízení, nikoli v tzv. operativní fázi objasňování trestného činu.

Nicméně již ve chvíli, kdy se vede přípravné trestní řízení a vykonávají se neodkladné, neopakovatelné úkony, může orgán činný v trestním řízení se souhlasem státního zástupce žádat poskytnutí těchto informací.

Pane poslanče, před několika měsíci, myslím v červnu t. r., byl novelizován trestní řád, trestní zákon a zákon o Policii České republiky. Nepamatuji se, že by kterýkoli z poslanců vaší strany, nebo vy sám osobně, jste se snažil prolomit institut mlčenlivosti v bankovních systémech tím, že byste navrhl pozměňovací návrh, který by umožňoval orgánům ještě v operativním šetření při objasňování trestných činů získávat informace z bankovních systémů. Mohl jste se o to pokusit. Možná, že část sněmovny by vám byla příznivě nakloněna.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rumlovi. Prosím pana poslance Vrchu, aby se ujal slova a přednesl interpelaci na pana ministra Karla Dybu. Připraví se pan poslanec Kuchař.

Poslanec Oldřich Vrcha: Dámy a pánové, pane ministře, obracím se na vás ve věci nezákonného a protiústavního porušování základních lidských práv, a to ohledně odposlechu organizace SPT Telecom. Dřívější Spoje, které byly nápomocny Státní bezpečnosti k zjišťování informací odposlechem, jste rozdělením Spojů na SPT Telecom, a. s., a Českou poštu neučinil žádná opatření. Nebylo určeno, kde se soustředí odposlouchávací zařízení na jeho likvidaci. Rovněž jste neučinil žádná opatření k odvolání pracovníků Spojů, kteří spolupracovali se Státní bezpečností a jsou nyní na nejvyšších postech organizace SPT Telecom ve funkcích náměstků a ředitelů.

Vy sám jste v období totalitního režimu v Československu byl vyslán na studium do Saint Galen ve Švýcarsku a dále do Edmondtonu v Kanadě. Jistě takovýto tehdy občan musel mít vřelé doporučení KSČ, která potřebovala vyškolit své velmi spolehlivé pro tajné služby, neboť jinak nebylo možné tyto tajné služby a další udržovat. Proto jste nyní ministrem toho, kde se dají lehce získávat informace nelegálním způsobem. Já sám jsem nechtěl vystoupit, proto jsem vám zaslal dopisy včetně obálek, avšak vy jste toto popřel. Tedy jste lhal. Nyní vám předkládám další obálky, jejichž listovní tajemství bylo porušeno. Na obálkách jsou razítka pošty, že došlo poškozeno. Nejen to, že vaši podřízení odposlouchávají telefony, zejména členů a příznivců SPRRSČ, což můžete také popřít, ale důkazem toho jsou obálky, které jsou velmi poškozeny, a to proto - jako u telefonů - že se zjišťuje, co si republikáni doktora Sládka sdělují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane poslanče, dovoluji si vás volat k pořádku ve smyslu § 59 odst. 4.

Poslanec Oldřich Vrcha: Jsem přesvědčen o tom, že za tuto nezákonnost se budete ze zákona zodpovídat vy, ale i také vaši podřízení.

Lhal jste také, když jste prohlásil, že zvýšením cen za poštovné České pošty a služeb SPT Telecom se zkvalitní tyto služby, ba naopak. Proto byste měl neprodleně rezignovat na svoji funkci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Čas uplynul, pane kolego, já budu respektovat zákon v tomto případě na rozdíl od vás a musím vám odejmout slovo. Prosím, abyste zaujal své místo v lavici.

Dámy a pánové, jako další vystoupí pan poslanec Vlastislav Kuchař.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci se věnovat problematice přeložky železniční tratě číslo 120 v úseku Březno u Chomutova - Chomutov. V závěru svého vystoupení položím otázky dvěma ministrům ministru Budinskému, který je přítomen, a pro stenozáznam také ministru Dlouhému, který sice přítomen není, ale doufám, že mi na ně odpoví podle jednacího řádu písemně.

Nyní k věci. Dne 30. října 1991 schválila vláda České republiky usnesením č. 444/1991 územní ekologické limity těžby v severočeském regionu. Postupující těžba bude mít za následek přerušení železniční trati číslo 120 v úseku Březno u Chomutova - Chomutov. Zpracováním technického řešení pověřily Severočeské doly, a. s., Chomutov Státní ústav dopravních projektů Praha. Ten stejně jako jiní řešitelé zpracoval několik variant, z nichž dnes upřednostňuje tzv. tunelovou, jež však nesplňuje v několika ohledech původní kriteria Českých drah pro řešení přeložky. Je delší proti likvidovanému úseku, je navrhována v geologicky nestabilním prostředí bývalého dolu Sýrius, její provoz a údržba bude pravděpodobně dražší než u původní trati.

K problematice přeložky, jež by zachovala funkčnost železniční sítě v tomto regionu při přepravě osob i nákladů, proběhla řada jednání za účasti obcí, okresního úřadu, dolu a projektanta, ovšem výstupy z nich navozují spíše řadu otázek a neklid, který je pak projevován veřejností i členy obecních samospráv.

K doložení důvodnosti obav občanů a zastupitelů uvedu následující příklady:

a) po schválení tunelové varianty se Severočeské doly, a. s., snaží dostat do povědomí veřejnosti myšlenku, že k realizaci přeložky vlastně nemusí dojít,

b) v lednu 1995 schvalovaný územní plán obce Březno u Chomutova pro část Březno - Střežov nepředpokládal přeložení železniční trati před rokem 2010; v současné době již vyvíjí okresní úřad na Obecní úřad Březno tlak, aby obec schválila obecní plán bez vymezení blokace záboru půdy pro přeložku trati;

c) v červnu 1995 byli občané chomutovska seznamováni i s výhledem důlní činnosti. V katalogu uhlí a doprovodné suroviny však již chyběla na mapce trať Březno - Chomutov. Na kritiku zastupitelstva obce Březno Severočeské doly, a. s., nereagovaly vůbec.

Smyslem této interpelace není - jak je zřejmo z předchozího textu - upřednostnit některou z variant řešení přeložky trati číslo 120. Chci pouze upozornit na potřebu přijmout jedno z řešení a v dohodnutém termínu - nejpozději však do roku 2004 - je realizovat v souběhu s pokračující těžbou. Proto kladu následující otázky, nejprve pro ministra Budinského.

1. Jaké stanovisko zaujímají k problematice přeložky trati číslo 120 Ministerstvo dopravy ČR, resp. České dráhy?

2. Jsou si členové managementu, správní rada a Ministerstva dopravy vědomi rizik, která mohou vzniknout v případě vyhnutí problému, kdyby nedošlo k včasné realizaci výstavby přeložky trati a poté byl vyvíjen nátlak na přerušení stávající železniční trati bez náhrady.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, váš čas již dávno vypršel.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vzhledem k tomu, že jsem se snažil gentlemansky vyjít vstříc kolegům a uvolnit prostor v bodě 27, dovolil bych si předat zbylé otázky písemnou formou pro pana ministra Dlouhého.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím další vylosované kolegy a kolegyně, aby mě neuváděli do situace, kdy se zdráhám jim odejmout slovo, než položí otázku. Přitom, když je nechám mluvit, porušuji zákon.

Pan ministr Budinský se hlásí o slovo. Prosím klid.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno, domnívám se, že ctí ministra je zjistit si při losování, jaké otázky poslanci pokládají, a potom na ně být připraven. Nicméně se domnívám, že tento institut by měl skutečně sloužit obecným a závažným problémům a parciální problémy by bylo vhodné řešit pracovním pořádkem, v denním styku, který bych chtěl ve své práci s poslanci Poslanecké sněmovny navázat, neboť se domnívám, že doprava je dlouhodobou záležitostí. Sám pan poslanec Kuchař zde zmiňoval lhůty, které přesahují rok 2000. Čas za rokem 2000 nejen přesahuje mé volební období, ale dokonce volební období mého nástupce.

K připomínce pana poslance bych chtěl říci toto. Tratě v oblasti Chomutova jsou ve správě Správy dopravních cest Most. V roce 1995 nebyly ve zmíněné oblasti realizované žádné stavby hrazené ze státních prostředků, pouze z vlastních zdrojů Českých drah byly realizovány v letošním roce v obvodu Správy dopravní cesty stavby za zhruba 18 milionů korun.

Přeložka tratě Praha - Chomutov v úseku Březno u Chomutova - Chomutov je vyvolána potřebami důlní činnosti Severočeských dolů, a. s., se sídlem v Chomutově. Po zdlouhavém jednání byla trasa přeložky polohově stabilizována, sledovaná tunelová trasa je 7,1 km dlouhá a představuje nejkratší náhradu za rušený úsek při zachování stávající stanice Březno u Chomutova. Předpokládaný harmonogram realizace s podrobným geologickým průzkumem do konce roku 1995 a s realizací stavby v roce 1999 - 2003. Samozřejmě rizika, jako každá stavba, která je realizována v oblasti důlní činnosti, tato záležitost má.

Pokud má pan poslanec Kuchař nějaké další otázky, nebo další podrobné záležitosti, velice rád mu kdykoli odpovím, stejně jako každému poslanci Poslanecké sněmovny nebo i občanům České republiky. Na tyto praktické a technické dotazy bych mohl odpovídat písemně. Chtěl bych co nejdříve mít v Poslanecké sněmovně jednu z našich pracovnic, která by mohla v denním styku vaše připomínky přebírat a operativně vyřizovat. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Budinskému. Přeje si pan kolega Kuchař doplňující otázku? Prosím.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Chci poděkovat v prvé řadě za ohleduplnost při překročení limitu, jehož jsem se dopustit nechtěl, a poděkovat panu ministru Budinskému, že přes předem avizovanou skromnost a důraz na to, aby byly kladeny otázky obecné, byl schopen reagovat zcela konkrétně. Šlo však pouze o to, ověřit si, zda je provázanost technického řešení s tím, zda budou vytvořeny včas dostatečné investiční prostředky. Proto také ty tři otázky pro pana ministra Dlouhého.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pan ministr Budinský s reakcí.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Jen krátkou reakci. Stavba bude financována Severočeskými doly a investorem bude za České dráhy divize Dopravní cesty, stavební správa Plzeň. Tzn., ty finanční prostředky vytváří těžařská společnost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Loukota, připraví se pan poslanec Vik. Pan poslanec Loukota bude interpelovat pana ministra Jana Rumla.

Dovolte mi, abych doplnil ještě informaci, kterou jsem do nedávna neměl: Pan ministr Zieleniec není přítomen, ani nebude, je v nemocničním ošetření.

Poslanec Milan Loukota: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci postupu Policie České republiky vůči SPR-RSČ, resp. vůči jejímu představiteli panu Janu Vikovi. Jelikož zde v dopoledních hodinách Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vašimi dvěma odpověďmi na mé předchozí interpelace týkající se téhož problému, nezbývá mi než vás interpelovat znovu a své otázky ještě rozšířit.

Za prvé: Kolik policistů celkem se zabývalo případem Jana Vika a letáků "Informace spolkové vlády pro vedení sudetoněmeckého landsmanšaftu".

Za druhé: Které technické prostředky a v jakém množství byly na tento případ vyčleněny.

Za třetí: Kteří policisté se podíleli na zranění poslance Oldřicha Vrchy a pana Jaroslava Boudného, bytem v Brně na ul. Antonína Macha, během policejního zásahu ve Znojmě dne 19. 9. 1995.

Za čtvrté: Proč byl poslanec Jan Vik eskortován ze Znojma po svém zajištění ve vozidle se čtyřmi po zuby ozbrojenými policisty a proč byli v koloně eskortující pana Vika přítomni i členové jakési protiteroristické jednotky z Brna v neprůstřelných vestách.

Za páté: Kolik stála do dnešního dne tato dosud neuzavřená akce finančních prostředků. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pan ministr Jan Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, vážený pane poslanče, nevidím nejmenšího důvodu, proč bych vám opět odpovídal na vaše dotazy, na které jsem vám dal naprosto vyčerpávající odpověď, když jsem odpovídal na vaši interpelaci. Už jinou odpověď nemám.

Chtěl jsem se ale zmínit o jedné věci. V seznamu poslanců, kteří budou vznášet dotazy na členy vlády, je krátká charakteristika vašeho vystoupení - postup Policie ČR proti SPR-RSČ. Chtěl bych vás ujistit o tom, že Policie ČR nepostupuje proti SPR-RSČ. Také jsem to vycítil z tónu vašeho dotazu, že si toto myslíte, ale Policie ze zákona smí postupovat pouze proti pachatelům trestných činů při jejich objasňování. Není zaměřena proti politické straně, ale proti konkrétním osobám, které se dopouštějí protiprávního jednání. Byl bych rád, kdyby toto mé zcela jasné prohlášení vzala sněmovna na vědomí. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rumlovi, pan poslanec si nepřeje položit doplňující dotaz. Slovo má pan poslanec Vik. Připraví se pan poslanec Jaroslav Novák.

Poslanec Jan Vik: Vážený pane ministře, dovoluji si obrátit se na vás ve věci postupu státních zástupců, a to v této chvíli s ohledem pouze na jeden případ, který, jak doufám, je výjimkou v práci státních zástupců.

V souvislosti s vykonstruovaným obviněním vůči předsedovi SPR-RSČ dr. Miroslavu Sládkovi, který je souzen za to, že si loňského 28. října dovolil, stejně jako letos, položit kytici květů k soše sv. Václava, došlo k doslova nezákonnému postupu státní zástupkyně, která dne 10. 10. 1995 při jednání soudu v Praze 1 navrhla soudci Janu Karešovi vzetí dr. Sládka do vazby. Jako důvod uvedla záměrně nepravdivé skutečnosti, které se týkají trvalého pobytu dr. Miroslava Sládka. pan předseda Sládek je totiž již delší dobu hlášen k trvalému pobytu a bydlí na adrese v Praze 5. Proto prohlašování státní zástupkyně, že bydlí na Praze 6, je nejen nepravdivé, ale záměrně zkreslující za účelem vyvolání podezření, že se pan dr. Sládek snaží vyhnout trestnímu stíhání. Státní zastupitelství navíc uvádí chybnou adresu jak na obžalobě, tak na všech dalších dokumentech. V případě, že stejnou nepravdivou informaci argumentuje státní zastupitelství před soudem a uvádí ji jako důvod k návrhu vzetí do vazby, považuji tento postup za záměr, který směřuje k likvidaci politické opozice v zemi.

Vzhledem k výše uvedeným závažným skutečnostem se ptám, jak je možné, že v údajně právním a demokratickém státě dochází k tak zásadním nebezpečným a evidentně záměrným pochybením státního zastupitelství. Žádám zároveň o prošetření postupu státního zastupitelství ve zmíněném případě a o provedení takových kroků, které by zamezily opakování nepravostí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slova se ujímá pan ministr Jiří Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážení páni poslanci, nebyl jsem přítomen jednání v této věci, ale vím, že v této věci bude rozhodovat nestranný a nezávislý soud. To je podstatné. Pokud shledá, že jsou zde dány důvody vazby, rozhodne tak, že vazbu udělí. Pokud shledá, že ne, návrh na vzetí do vazby zamítne.

Ale v této chvíli bych chtěl říci jednu věc. Cítím, že je hrozně moc dobře, že ta paní, která symbolizuje spravedlnost, a která má v jedné ruce váhy, že je dobře, že má zavázané oči. A ona je má zavázané proto, že nechce vidět, kdo před ní stojí, ne proto, že by byla jako spravedlnost slepá. Ona nechce vidět, jestli před ní stojí člověk mocný nebo člověk naprosto obyčejný, jestli před ní stojí boháč, nebo chuďas, jestli před ní stojí předseda politické strany, nebo nestraník. A to si myslím, že je hrozně moc dobře. Věřím, že jsme v právním státě, kde jsou si všichni občané před zákonem rovni a že v této zemi platí ono známé: padni komu padni. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Novákovi. Pan poslanec Vik s doplňující otázkou.

Poslanec Jan Vik: Pane ministře, já proti tomu, co jste řekl, nemohu samozřejmě nic namítat, ale bylo by dobré, aby ta paní s těma zavázanýma očima byla schopna rozlišit, na které adrese pan předseda Sládek bydlí. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jaroslav Novák, který se chystá interpelovat pana místopředsedu vlády pana Ivana Kočárníka, připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane ministře, z pověření poslaneckého klubu SPR-RSČ na vás vznáším tuto interpelaci:

Na předminulé schůzi sněmovny jsme odhlasovali zákon o směnitelnosti české koruny. Domnívám se proto, že česká koruna je směnitelná v úředním kurzu v kterékoli zemi na světě, ale dle mého zjištění je opak pravdou. Podle mého zjištění např. v SRN o směnitelnosti vůbec nic nevědí, ve směnárně ve městě Cham v Bavorsku směnit korunu prostě nelze. Podobnou zkušenost mám z Itálie, kde lze směnit českou korunu, ovšem v kurzu 40 Kč za 1000 lir, přičemž úřední kurz je 17,24 za 1000 lir. podotýkám, že tento italský kurz 40 Kč za 1000 lir tam platí už i v loňském a předloňském roce, kdy směnitelnost české koruny nebyla ještě uzákoněna. Podobně ve Španělsku letos v říjnu o zákonné směnitelnosti nejsou banky informovány, ale platí tam také již od loňska kurz 50 Kč za 100 peset, přičemž úřední kurz je 22,50 Kč.

Stejně v Rakousku, kde se mění již několik let pět korun za jeden rakouský šilink a o nějakém zákoně z letošního roku nemají tamější banky a směnárny informaci. Podotýkám, že úřední kurs šilinku je 2,70 Kč. Informace z dalších zemí nemám, ale předpokládám, že budou obdobné.

Ptám se tedy, vážený pane ministře, kdy budou české koruny v cizině opravdu směnitelné dle našeho zákona a hlavně dle úředního kursu jako třeba britské libry nebo americké dolary u nás. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Novákovi. Slovo má místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane poslanče, žádný zákon jednoho státu nemůže zavázat subjekty druhého státu k tomu, aby cosi činili. To je jedna věc. A zákon, který deklaruje směnitelnost české koruny, deklaruje ve vztahu ke světu to, že Česká republika je s to tyto koruny, které vznikly z běžných operací a jsou na území druhého státu, schopna odkoupit za konvertibilní měnu a zavazuje se k tomu. To je stručně řečeno obsah zákona o směnitelnosti, kdy tento stát tento závazek vyhlašuje a je s to jej dodržet. To dává šanci, nikoli však povinnost, aby se s korunou na zahraničních trzích, pokud to bude v komerčním zájmu jednotlivých institucí, také obchodovalo.

Nevím, pane poslanče, kde vy v Itálii, v Rakousku atd. chodíte, ale zkušenosti, které má naše Česká národní banka jsou takové, že koruna je v některých bankách v Rakousku a v Německu, což je přirozené, protože jsou to sousední země a transakční náklady na získání koruny jsou pro ně malé, protože je velký turistický ruch, to znamená, že naši tam dovážejí koruny, Němci a Rakušani, kteří jedou sem, si zase za šilinky doma mohou nakoupit koruny, kótují tento kurs české koruny a také mění koruny, prodávají koruny.

Kursové odchylky u bank, které jsou prvotřídními bankami a které se zabývají těmito obchody, se pohybují u deviz, prakticky ve stejné výši jako je kurs vyhlašovaný Českou národní bankou. Pokud jde o valuty, je rozdíl zhruba 1%, což vyjadřuje právě rozdíl v transakčních nákladech na získání naší měny. Pochopitelně čím dále od hranic České republiky půjdete, tím ten kurs koruny bude horší, protože transakční náklady budou vyšší. Turisté z Nového Zélandu samozřejmě nejezdí každý den do České republiky a naši nejezdí každý den na Nový Zéland, aby tam směnili české koruny za novozélandské dolary. To je asi podstata mé odpovědi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády. Pan poslanec Novák s doplňujícím dotazem.

Poslanec Jaroslav Novák: Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády za to, že to tady vysvětlil, protože spousta lidí nepochopila, že ta koruna je směnitelná pouze u nás. Teď už vědí, že když pojedou do ciziny, musejí si peníze vyměnit u nás. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr financí s reakcí na toto doplnění dotazu.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane poslanče, nevím, jestli vy se řadíte ke spoustě lidí nebo ne, ale myslím, že spousta lidí chápe, že nový devizový zákon, kterým se deklaruje směnitelnost, je zákon, který vyjadřuje závazek České republiky ve vztahu k ostatnímu světu a nikoli závazek ostatních zemí vůči České republice.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Štrait si přeje vystoupit s interpelací na nepřítomného pana ministra Tigrida. Takže, prosím, máte slovo.

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, využiji této možnosti, i když vím, že pan ministr Tigrid je nemocen. Pan ministr ví zcela jistě lépe než já, že už ve středověku byla vydavatelská a knihkupecká činnost vázána na cechovní odborné zkoušky. Později to byly jiné druhy vzdělání.

Po půlročním sledování vydavatelské a knihkupecké činnosti se každý týden dostává na trh zhruba 42% z celkové produkce neperiodických publikací, těch, které nedodržují zákon o vydávání. Jedná se, řekněme to stručně, o černé tisky, které přinášejí daňové úniky, úniky v oblasti autorského práva a dochází k porušování mezinárodních dohod. Velká část této produkce je na nízké jazykové úrovni, o odborné nemluvě. Jak je možné, že knihy, které mají doporučenou cenu vydavatelem, se objevují na stáncích, po nádražích a po ulicích za 10 - 20% ceny. Panu ministru, gratuluji za udělení medaile, jsem však přesvědčen, že mu určitě nebyla dána za řízení ministerstva kultury.

Ptám se tedy, jaké má jeho ministerstvo záměry v oblasti knižní kultury, v oblasti ochrany autorů i vydavatelů ve vztahu k tuzemsku i k zahraničí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Jako další byla vylosována paní poslankyně Hana Orgoníková. Připraví se opět pan poslanec Oldřich Vrcha.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane ministře, obracím se na vás s opětovnou žádostí, aby došlo k okamžitému zrušení rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Semilech PÚ-R806/93, čj. 1244/92 ze dne 10. března 1993, kterým byla potvrzena smlouva ze dne 24. listopadu 1992 o vydání části majetku panu Karl Des Fours Walderode, a aby byly neprodleně zamítnuty všechny jeho další restituční požadavky.

Po dlouhodobém šetření došel váš kontrolní odbor a zvláštní komise, kterou jste k tomu účelu ustavil, k závěru, že rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Semilech nebylo v souladu se zákonem, neboť restituent nesplňuje podmínky zákona č. 243/1992 Sb., a že fakticky celý restituční požadavek je neoprávněny. Není už možné řešení celé záležitosti prodlužovat, a to i z toho důvodu, že nelze vyloučit účelové využití tříleté promlčecí lhůty ve smyslu občanského zákoníku, a to ke smlouvě uzavřené dne 24. listopadu 1992.

Vážený pane ministře, já vás žádám o pomoc v této záležitosti a její uzavření tak, jak jsem už hovořila.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan ministr zemědělství a místopředseda vlády Josef Lux se ujme slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP