Čtvrtek 29. června 1995

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte i mně několik poznámek k návrhu změny rozpočtových pravidel, tedy k návrhu zákona, podle kterého by měly být sestavovány rozpočty na příští rok.

Začnu asi tak, že ne vždy každé dítě, jak tady řekl kolega Ježek, které se rodí dlouho, pomalu a těžce, musí být zrovna to dítě, které je příliš vítané, dítě, které vyřeší problémy, které v dané rodině nebo v dané problematice jsou. A to podle mého názoru platí plně i v tomto zákoně.

Tady se vlastně seběhly tři takové faktory, které bylo třeba ošetřit a dokonce i faktory, které působí trochu motivačně protichůdně. První jen stručně zrekapituluji, řekl ho pan předkladatel Fejfar: aby obec měla něco z toho, že na jejím území je podnikatelský subjekt. Já považuji tuto myšlenku za zcela legitimní a dokonce od starosty obce za zcela legitimní, ale chci říci, že jediná cesta k naplnění tohoto vznosného cíle a ke stejnému tepu podnikatele se zastupitelstvem není jen otázka daňových příjmů. Víme, že celá řada obcí se může majetkově podílet, že může vlastnit majetkový podíl na firmě, která je v místě, že může společně vydávat obligace, může vlastně společně podnikat se subjekty, které jsou v místě, v regionu, že může vnášet část svých aktivit - to jsou pozemky, to jsou budovy - do podnikatelských záměrů, že může pronajímat svůj majetek k těmto účelům za úplatu. To vše se může promítnout v příjmech obce a nemusí to být jen jakýsi podíl na daňovém výnosu. Mám dokonce pocit, že zvolená cesta daně ze závislé činnosti je tím faktorem, který nejméně koresponduje s tím, jak to místo zatěžuje.

Druhý faktor je faktor rozpočtově fiskální. Ano, je to legitimní námitka. Jsou tady daně, jejichž výnos se trvale překračuje, jsou tady daně, které jsou v příjmech rizikovější a je legitimní diskutovat o tom, jak tato rizika v rámci balíku veřejných rozpočtů budou rozdělena.

Třetí faktor, který je také legitimní, je faktor, že rozpočtová pravidla skutečně jakoby působí na bohatství jedněch okresů a zvyšující se chudobu druhých okresů. Kdybychom dnes měli v dohledu - řeknu kacířskou myšlenku - vyšší územní samosprávné celky, tak myslím, že všechny tři faktory, které tady byly vzneseny, umíme elegantně vyřešit a nemusíme se pouštět do podobných provizorií, protože myslím, že je to provizorium, které - když bude schváleno - příliš dlouho nevydrží.

Nemám žádný pozměňovací návrh, protože nedokážu přijít s pozměňovacím návrhem, který by dokázal daný návrh nějak vylepšit nebo změnit. Chci jen říci, že právě oním desetiprocentním podílem na výnosu daně z příjmu ze závislé činnosti podle sídla plátce pokladny zvyšujeme zbytečně evidenční a redistribuční náklady. Z dikce zákona, tak jak je navržena, mi není jasné, jestli 20% z celookresního výnosu daně ze závislé činnosti podle § 23 písm. e) vzniká nebo je počítáno ze 100% už po odpočtu těch 10%, které zůstávají přímo v obci nebo jsou redistribuovány přímo obcí, anebo že to tak není. Prostě chci říci, že za dikce není přesná a může vyvolat i dvojí výklad.

Nevím, jakým způsobem budou obecní zastupitelstva komunikovat s berními úřady a zjišťovat, jakou výši příjmu mohou rozpočtovat z již zmíněných 10 % z výnosu daně z příjmu ze závislé činnosti. Zde bych mohl uvést celou řadu konkrétních příkladů obtížné komunikace a tedy i kontroly u daně, kde je tato komunikace vyžadována, tj. u daně z nemovitostí. Obec má jinou představu o výnosnosti této daně, dostane nějaké peníze a obtížně se dostává k údajům, aby si mohla provést kontrolu podle svých znalostí pozemků a nemovitostí, které v katastru má, kdo platí a neplatí, protože berní úřad zcela opodstatněně není povinen obcím tyto informace poskytovat.

Tolik k zamyšlení před celkovým hlasováním. Já tento návrh podpořit nemohu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Jako další se přihlásil pan poslanec Wagner, chystá se promluvit na téma Fejfar.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, návrh, který je zde předložen, má řešit problém, který bychom neměli, kdybychom postupovali konsekventně v jiných záležitostech. Řešíme problém, který je důsledkem řekl bych záměrné politiky některých stran účastněných v této sněmovně, politiky vedoucí k tomu, aby v tomto volebním období nebyly vytvořeny vyšší územní samosprávné celky. Řešení, které se nám takto navrhuje, vychází proto jen z jakési spekulace, která, připouštím může být oprávněná, ale ve své podstatě neřeší hlavní problém.

Je jenom pokusem nahradit dosavadní špatné řešení jiným, méně špatným řešením. A to jenom proto, aby se možná, mimo problému, který se hlavně má řešit touto novelou, pomoci obcím, se současně vyřešila jakási vada na kráse politiky některých stran této sněmovny, které brání ustavení vyšších územněsprávních celků.

Kdyby totiž existovaly tyto celky a byla rozpočtová pravidla, která by rozdělovala nejen zdroje, ale která by jednoznačně určovala v souladu s kompetencemi, které by celkům byly přiřknuty, i odpovědnost za výdaje, tento problém bychom samozřejmě neměli, protože, mimo jiné, druhý stupen samosprávy by mohl korigovat mnohé, co tato sněmovna korigovat nemůže a neumí a nemůže se naučit umět a neexistuje náhrada tohoto řešení v této sněmovně. A to je celý problém.

Proto považuji toto řešení za účelové, které má napravit onu vadu na kráse, o které jsem mluvil, a je to navíc řešení, které ve své podstatě negarantuje výsledek, který předpokládá, protože ho garantovat nemůže. Vychází z jistých možností daňových příjmů, ale nevychází z jistot. Jistotou je jen druhý stupeň samosprávy, který může podle patřičných rozpočtových pravidel rozhodovat. Náhradní řešení, která mohou udělat okresní shromáždění, jsou špatná a tedy zcela chápu úmysl kolegy Fejfara, i když v něm nevidím ani tak jeho úmysl, jako v něm vidím věrnou službu svému Ministerstvu financí, tedy koaličnímu ministrovi financí, který zřejmě dlouho přemýšlel o tomto řešení se svým velkým aparátem, a nenašel způsob, jak předložit tento návrh jako návrh vládní, a tedy se nám předkládá poslanecká iniciativa.

Mám zato, že takováto náhradní řešení v rozpočtových věcech jsou špatná a spíše bych rád slyšel od pana ministra financí, kdy už konečně bude splněn ten velký slib, že se nám dostane nových rozpočtových pravidel, která by mnohé jiné vážné rozpočtové problémy vyřešila s dlouhodobější účinností a s větším efektem než takovýto pokus, jímž ale současně nedochází jen k tomu, že některé obce, připouštím, že většina malých obcí, budou mít prospěch, ale bude docházet i k tomu, že jiní budou mít problémy. To řešení nelze udělat tak, aby bylo vyrovnané.

Domnívám se proto, že bychom se neměli zabývat věcmi, které vlastně jen zdržují, a že by bylo účelnější hledat dlouhodobější řešení a očekávám proto od Ministerstva financí, že s takovýmto řešením vystoupí co nejdříve tady, s předložením rozpočtových pravidel.

Pokud se hovoří o přerozdělení daní, tak bych rád připomněl, že na místě pana ministra financí by každý toto řešení, které pan Fejfar navrhuje, přijal, protože pan ministr financí tím získává pro rozpočet větší jistotu, než měl doposud, a rozpočty, za které neodpovídá, tu jistotu ztrácejí. Mám tedy zato, že bylo předloženo něco, co bylo, dámy a pánové, jen pokusem. (Hlas ze sálu: "To už jste říkal.")

Pane kolego, je nezvyklé v takovouto noční hodinu, od 9.00 hodin od rána, trávit čas v této sněmovně a trávit ho tím, že pozorně sledujeme. Už jsem skutečně unaven, ve svém věku si to mohu dovolit. Myslíte-li si, dámy a pánové, že je třeba, abychom měli noční zasedání, pak je nutno vzít v úvahu i to, že naše vyjadřovací schopnosti budou slabší, že holt budete muset mít trpělivost, že to bude trvat déle, možná, že dokonce budeme potřebovat i čas se ještě poradit o této věci. Naše schopnost myslet je lepší ráno, jsme na to připraveni. Líbí-li se vám noční zasedání, které jste si vynutili, tak se vám omlouvám, ale musíte mít se starším člověkem trochu trpělivosti. (Smích v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vy jste, pane kolego, tolerance sama, ale jestli dovolíte, na druhé straně nezazněl ani jeden pozměňovací návrh, resp. procedurální návrh na odložení dalšího průběhu jednání na zítřek. Pokusil jsem se relativně korektně informovat o výsledku politického grémia. Ani předseda vašeho klubu nevyužil možnosti přednést procedurální návrh, o kterém jsme uvažovali. Jinak v jednacím řádu, který vy znáte velmi dobře, je i § 21. Prosím, pokračujte ve svém projevu.

Poslanec Jozef Wagner: Děkuji pane předsedající, domnívám se, že smyslem té debaty není dokazovat vady toho, co bylo předloženo, smyslem té debaty je osvětlit, že ten problém je složitý a složitým zůstane i poté, co byste případně novelu, kterou pan Fejfar za své Ministerstvo financí předložil, schválili. Takže, pokud tak učiníte, učiníte tak sami. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Wagnerovi, prosím pana ministra financí a místopředsedu vlády Ivana Kočárníka, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Gross.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych i já řekl k tomuto návrhu několik slov.

Již delší dobu jsme se zabývali tím, jakým způsobem je třeba změnit toky peněz mezi centrálním rozpočtem a rozpočty měst a obcí, protože se ukazovalo, a ukazovalo se to již v loňském roce, že takto ponechat rozdělení příjmů prostě není možné. O co šlo? Šlo hlavně o to, že docházelo k rozbíhání temp růstu mezi centrálním rozpočtem, a to bez změny kompetencí, a rozpočty měst a obcí, kdy mezi lety 1993 a 1995 nárůst příjmů v rozpočtech měst a obcí byl 70,3 %, zatímco v centrálním rozpočtu, a znovu opakuji, bez přesunu kompetencí a veřejných statků, které se měly financovat, byl tento nárůst podstatně menší. Bylo tedy jasné, že toto je třeba změnit. A já vám chci říci, že úpravy toků mezi jednotlivé druhy rozpočtů, ať už jde o rozpočty obcí, v zahraničí zemí, a centrálního rozpočtu, jsou poměrně velmi běžné, protože se nedá udělat, řekl bych, systém, který vydrží třeba 20 let a který by rovnoměrně rozděloval jednotlivé daňové výnosy mezi jednotlivé typy rozpočtů.

Hledali jsme spolu s panem poslancem Fejfarem řešení, které by za prvé umožnilo, aby ten tok rozpočtů centrálního a místních se zrovnoměrnil, aby byl zhruba přibližně stejný. To vyžadovalo, aby do systému pro místní rozpočty se zapojila i nějaká daň, která má relativně nižší dynamiku. To je daň z příjmů právnických osob. Za druhé jsme hledali řešení, které by mírně zmírnilo rostoucí meziokresovou diferenciaci, která se začala projevovat. Konečně za třetí jsme hledali řešení, které by umožnilo, aby putovalo více peněz pro obce a města, kde jsou sídla podniků nebo sídla provozoven. Konečně za čtvrté, a to chci říci panu poslanci Wagnerovi, jsme hledali řešení, které by se pro obce nemuselo měnit v případě, že budou zřízeny vyšší územně samosprávné celky, aby toto řešení bylo plus minus pro obce definitivní, aby se odehrála změna, pokud budou vyšší územně samosprávné celky pouze mezi centrálním rozpočtem a rozpočty těch vyšších územně samosprávných celků.

Chci říci s plnou odpovědností, že toto řešení, které je sněmovně předkládáno, splňuje ta čtyři zadání, která jsem řekl. A chci říci, že je to současně i můj návrh, pokud by nebyl panem poslancem prezentován, já bych je dával stejně vládě jako vládní návrh. To, že to trvalo tak dlouho, bylo dáno složitostí výpočtů, protože ten problém je velmi citlivý a my jsme hledali nejlepší řešení a to vyžadovalo v každém kroku prací rebalanci mezi jednotlivými obcemi. jednotlivými městy. Nicméně chci vám říci, pokud to z těch údajů není zřejmé, že pokud jde o obor, daňové příjmy podle toho nového návrhu by se v příštím roce měly zvýšit tempem asi 19%. Čili není pravda to, co jsem tady v kuloárech někde slyšel, že na to obce doplatí. Snižuje se proti současnému stavu výrazněji podíl okresních úřadů na daňových výnosech, to jsou orgány státní správy. Čili pro orgány samosprávy bude zajištěn těmito rozpočtovými pravidly nárůst prostředků.

Konečně chci znovu zdůraznit to, co už říkal pan předseda rozpočtového výboru, pokud nebude tento návrh schválen, tak se nacházíme v situaci, kdy platí rozpočtová pravidla, platná pro rok 1993, tzn., že pro okresní úřady putuje 60% výnosů daně ze závislé činnosti a pro obce 40 %. To je i též jeden z důvodů, pro který já za tímto návrhem stojím. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Já bych nejprve reagoval na tu poznámku, kterou měl pan místopředseda Vlach vůči mému kolegovi Wagnerovi. Já doufám, že to nebylo míněno tak, ta poznámka o ustanovení jednacího řádu, tuším k § 21, že pan kolega Wagner nemluvil k věci. Doufám, že to bylo jen obecné upozornění, protože si myslím, že kolega Wagner hovořil ve většině svého vystoupení přesně k té materii, kterou nyní projednáváme.

Dále bych chtěl reagovat na to, co zde bylo řečeno, že ani já jsem nepřednesl návrh, procedurální návrh, na přerušení schůze. Já jsem se snažil, aspoň tak, jak jsem pochopil dohody politického grémia nechat proběhnout rozpravu k tomuto návrhu. A pokud jsem tuto dohodu vnímal správně, tak z toho mělo vzejít to, že v této fázi předložím procedurální návrh, aby po ukončení rozpravy k tomuto bodu programu byla schůze přerušena a v jednání se pokračovalo zítra tím, že se začne hlasováním o obou důchodových zákonech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, pane kolego, já mám dojem, že nejsme v rozporu. Já jsem jenom ve chvíli, kdy pan kolega Wagner konstatoval, že jsme si vynutili noční jednání, upozornil na to, že zde nepadl jiný návrh.

Dovolte mi, abych uzavřel rozpravu vzhledem k tomu, že se do ní už dál nikdo nepřihlásil.

Dámy a pánové, máváte na mne žlutými kartičkami, respektuji to, odhlašuji vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Rozhodneme o procedurálním návrhu, prosím pana kolegu Grosse, aby mě sledoval, zda zrekapituluji jeho návrh správně. Navrhuje, aby v tomto okamžiku, kdy byla ukončena rozprava k tomuto bodu, bylo ukončeno dnešní jednání. A myslím, že mohu pokračovat i v tom, že jsme se vlastně dohodli na politickém grémiu, že bychom začínali zítra v 10.00 hodin - v případě, že by návrh byl přijat tak, aby byl prostor pro jednání klubů. Ale to už je spíš můj dodatek a avizuji, co bych asi ohlásil v případě, že by váš procedurální návrh prošel.

Dámy a pánové, jsme zaregistrováni, já si dovolím dát hlasovat o návrhu pana kolegy Grosse na přerušení jednání naší schůze do zítřka. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 422. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 63 pro, 69 proti, 25 se zdrželo.

Dámy a pánové, v tomto okamžiku jsem povinen se zeptat pana poslance - pan poslanec Gross se hlásí o slovo. Jako předseda klubu má právo na to, aby vystoupil.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já se omlouvám, já se domnívám, pokud nyní pan předsedající by chtěl po závěrečném slovu navrhovatele nechat hlasovat o konečném znění tohoto zákona, tak bych požádal o půlhodinovou pauzu na poradu klubu, protože naše stanovisko k tomuto zákonu není ještě v této fázi definitivní. Čili je to jedna varianta, a nebo druhá - udělat řekněme dvouhodinovou přestávku, aby se daly projednat ty pozměňovací návrhy k důchodovým zákonům. Nechávám na předsedajícím, aby se rozhodl, kterou z těchto variant navrhne jako první.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Já jsem se chystal zeptat zástupců navrhovatelů nebo přímo navrhovatele pana poslance Oty Fejfara, (dámy a pánové zvažte, jestli mi nebudete věnovat pozornost), zda si přeje přednést závěrečné slovo v tomto okamžiku. Já si myslím, že to není v rozporu s vaším návrhem. Pan kolega si přeje vystoupit. Já o vašem procedurálním návrhu rozhodnu potom. Pane kolego, prosím.

Poslanec Ota Fejfar: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, já nebudu dlouze hovořit, co se týče pozměňovacího návrhu pana kolegy Uřičáře. Myslím si, že to bude vhodné skutečně ještě zkonzultovat.

Co se týče námitek pana poslance Hájka, domnívám se, že z té dikce to vyplývá celkem přesně a že tam nebude zřejmě rozporu, co se týče té dikce 20% celookresního výnosu daně ze závislé činnosti.

Skutečně mě velice mrzí, že pan poslanec Wagner hledá politiku tam, kde není, protože jestli si dobře pamatujete, poslanecký návrh zákona zde leží prakticky od září minulého roku a vlastně celou tu dobu se hledal jakýsi konsenzus mezi tímto poslaneckým návrhem a Ministerstvem financí tak, aby byla splněna ta zadání, která jsme si dali vlastně tím zákonem. Mohu skutečně ještě jednou potvrdit slova pana ministra Kočárníka, že jedním ze zásadních požadavků bylo, aby se financování podle nově schválených rozpočtových pravidel obcí nemuselo měnit s přijetím vyšších územněsprávních celků.

Obviňovat zde předkladatele ze snahy odsunout vyšší územně samosprávné celky je naprosto falešné. Ještě jednou ale děkuji za to, že jste všichni přistoupili takto konstruktivně k předloženým návrhům a věřím, že v konečném hlasování tento zákon podpoříte. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Fejfarovi. Hlásí se pan kolega Honajzer. Jako předseda klubu má právo vystoupit.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, možná jsem vzal teď hlas panu místopředsedovi Vlachovi, ale domnívám se, že by požadavku na to, aby jednaly kluby o všem, o čem dnes ještě chceme hlasovat, mohlo být vyhověno, ale nemyslím si, že je bezprostředně nutné jednat dvě hodiny. Poprosil bych, abychom teď udělali hodinovou přestávku, ve které můžeme jednat jak o rozpočtových pravidlech, tak o důchodových zákonech. Pak můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování o těchto zákonech. Většinová vůle sněmovny k tomu, že chce jednat ještě dnes, byla vyjádřena hlasováním před chvílí. Myslím, že hodina splňuje při pauzách, které jsme už dnes měli a ve kterých jsme mohli jednat, potřebu, aby všechny kluby se mohly ještě dohodnout. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Hlas jste mi nesebral, slovo možná ano. Chtěl jsem vás jenom upozornit na to, že jsem se chtěl ještě zeptat pana společného zpravodaje, zda si nepřeje vystoupit k tomuto bodu, protože si myslím, že to není v rozporu s návrhy, které tady znějí.

Paní kolegyně Buzková se hlásí o slovo. Prosím.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych poprosila pana předsedajícího, až bude rozhodovat o délce přestávky, kterou vyhlásí na poradu klubů, aby skutečně zvážil, že pozměňovacích návrhů k zákonům o důchodech je více než 60. Poslaneckému klubu sociální demokracie velice záleží na tomto zákonu a pokud máme být skutečně připraveni na jednotlivé pozměňovací návrhy, je pro nás - bohužel - navržená doba příliš krátká.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nezeptám se. Udělím slovo k faktické poznámce panu předsedovi sociálního a zdravotního výboru Sykovi.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, v souvislosti s tím, co zde pravila moje předřečnice, chtěl bych vás poprosit, abyste též ve svém rozhodování zvážil to, že většina návrhů, které zde zazněly, byla již projednávána na příslušných výborech, hlavně na gesčním výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Wagner se hlásí zřejmě s faktickou poznámkou.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jen bych chtěl...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, promiňte, pane kolego, alespoň trochu klidu v sále. Neslyším, co navrhuje pan kolega Wagner. Děkuji.

Poslanec Jozef Wagner: Já nic nenavrhuji a nic se nechystám navrhovat, pane předsedající. Pouze chci odpovědět panu kolegovi Sykovi, který nám dal najevo, že je zcela zbytečné, co se zde vykládá, protože nikdo zde nemůže nikoho přesvědčit, protože ve výborech to už všechno bylo řečeno a nic nového zde nepadlo. Nevím, ale některé argumenty, vážený pane kolego, mne přesvědčily z debaty víc než ve výborech, a pro některé věci, které ve výborech byly navrženy, stenoprotoijsem tam nehlasoval a zde pro ně hlasovat budu, protože zde padly pádné argumenty. Já se, pane Syko, domnívám, že sněmovna zasedá také proto, aby zde argumenty padly a nejen proto, aby se podaly návrhy. To bychom mohli učinit písemně a možná hlasovat nějakým dálkovým technickým zařízením. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, já se v tomto okamžiku přece jen zeptám pana kolegy Ježka, zda si přeje vystoupit. Nepřeje. Tím jsme se dostali do fáze v rámci bodu, který projednáváme a o kterém nikdo z vás nemluvil, do fáze před hlasováním o pozměňovacích návrzích a před závěrečné hlasování.

Pan kolega Gross navrhl přestávku na projednávání toho, k čemu budeme hlasovat. Pan kolega Honajzer měl trochu jiný názor. Vy jste na mne apelovali, abych kdeco vzal v úvahu. Vemte prosím i vy v úvahu to, že je pro mne nejvýhodnější a ne tak úplně alibistické, když vás nechám rozhodnout.

Dámy a pánové, chystám se dát hlasovat o tom, kdo je pro to, abychom v tomto okamžiku přerušili naše jednání na 60 minut.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko a dá svůj hlas tomuto návrhu v hlasování číslo 423. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 88 pro, 35 proti, 36 se zdrželo. Dámy a pánové, je 20.35 hodin. Vyhlašuji přestávku pro jednání klubů do 21.35 hodin.

(Schůze přerušena ve 20.35 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 21.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, před přestávkou jsme přerušili naše jednání ve chvíli, kdy jsme projednávali bod "Návrh poslance Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky". Byla dokončena rozprava, ve které zazněl jeden jediný pozměňovací návrh. Pan navrhovatel se k rozpravě vyjádřil. Společný zpravodaj se vzdal svého práva vystoupit.

Chystám se požádat pana společného zpravodaje, aby zaujal své místo u mikrofonu, abychom mohli rozhodnout o jednom pozměňovacím návrhu a následně i o zákonu jako o celku.

Omlouvám se těm, kteří jsou "čerstvě přihlášeni". Myslím, že je rozumné, vzhledem k pohybu ve sněmovně, abych vás odhlásil a požádal o novu registraci. Než požádám společného zpravodaje, chtěl bych požádat zástupce Kanceláře, aby nám doručili zprávu o tom, jak probíhá jednání v klubu ODA, dále v klubu KDU-ČSL, případně Republikánů tak, abychom se chovali maximálně korektně. Čas určený pro přestávku, jak už jsem říkal, před nějakým časem uplynul.

Sděluji, že pan poslance Křížek má náhradní kartu č. 19. Vítám v jednací síni další kluby. Myslím, že v tomto okamžiku už takřka nic nebrání tomu, abych předal slovo společnému zpravodaji.

Ještě předtím, než tak učiním, hlásí se o slovo předseda klubu KDU-ČSL, pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, chtěl bych se sněmovně za pětiminutové zpoždění našeho klubu omluvit. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Pan poslanec Vyvadil, kterého srdečně vítám, nám naznačuje, že má náhradní kartu č. 20. Děkuji. Ještě nějaké technické sdělení? Není tomu tak.

Prosím tedy pana společného zpravodaje Tomáše Ježka, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpravě nad novelou zákona o rozpočtových pravidlech (takto ho stručně nazývám) vystoupili 4 poslanci, z nichž pouze ten první, a to je pan poslanec Uřičář, přednesl návrh.

Jeho návrh, to je jenom upozornění, se netýká textu společné zprávy, nýbrž samotného zákona. Směřuje do § 5 odst. 3), kde navrhuje zařadit nové písm. g), které praví, že ze státního rozpočtu republiky se mohou poskytovat dotace (a teď je tam výčet různých dotací). Pan poslanec navrhuje nový typ dotací pod písm. g) takto:

"Dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se chovem včel, drzí plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských zvířat, jsou vlastníky nebo nájemci lesa." Pan ministr financí tento návrh nepodporuje, já také ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je to pozměňovací návrh předložený nám k rozhodnutí.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 424. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 89 pro, 34 proti, 35 se zdrželo. Má někdo nějaký procedurální návrh?

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a je možné dát hlasovat o celé novele, jak je obsažena ve společné zprávě.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP