Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se pana poslance Špačka, zda s takovýmto technickým upřesněním souhlasí. (Ano.)

Budeme tedy hlasovat.

V hlasování číslo 412 se ptám, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 153 pro, nikdo proti, 4 se hlasování zdrželi.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Na závěr rozpravy vystoupil společný zpravodaj s pěti pozměňovacími návrhy. Všech pět pozměňovacích návrhů se týká zdaňovacího období roku 1995, čili vztahují se k čl. V, čl. 1. Zpravodaj se všemi souhlasí, pan ministr také souhlasí, takže můžeme hlasovat - přátelé mně ukazují en bloc. Tento návrh zvedám a navrhuji, abychom o nich hlasovali en bloc.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud nejsou námitky, abychom hlasovali o těchto pozměňovacích návrzích jako o celku, můžeme hlasovat. Prosím, pane společný zpravodaji. Hlásí se pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: (Hovořeno z místa - nebylo rozumět.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dobře. Dám tedy hlasovat o prvním z návrhů v hlasování číslo 413.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 150 pro, 1 proti, 11 se hlasování zdrželo.

Budeme pokračovat druhým návrhem.

Poslanec Robert Kolář: Druhý pozměňovací návrh. Stanoviska byla řečena, jsou kladná pro všechny pozměňující návrhy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám tedy hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu v hlasování číslo 414.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

I druhý návrh byl přijat poměrem hlasů 155 pro, nikdo proti, 6 se hlasování zdrželo.

Dávám hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu v hlasování číslo 415.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 153 pro, nikdo proti, 4 se hlasování zdrželi.

Dám hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu. To je návrh čtvrtý v hlasování číslo 416.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Čtvrtý návrh byl přijat poměrem hlasů 154 pro, nikdo proti, 5 se hlasování zdrželo.

Nezbývá než hlasovat o posledním pátém pozměňovacím návrhu pana poslance Roberta Koláře.

Hlasování č. 417.

Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

I tento návrh byl přijat poměrem hlasů 150 pro, nikdo proti, 9 se zdrželo hlasování.

Poslanec Robert Kolář: To jsou všechny pozměňovací návrhy, které zazněly v první části rozpravy. Ještě musíme hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích, které zazněly v dnešní rozpravě.

První, který jsem přednesl já, a který v podstatě váže na předchozích schválených pět pozměňovacích návrhů, které my lidé z neprávního světa považujeme za jeden celek, čili byl to jeden uzavřený systém. Protože jsme je schválili, i když po částech, je nezbytné, aby se hlasovalo i o mém prvním pozměňovacím návrhu z dnešní rozpravy, protože jinak bychom měli v zákonu dva režimy a byl by to v podstatě nesmysl.

Stanovisko předkladatele je kladné, společného zpravodaje taktéž kladné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám tedy hlasovat. Pan poslanec Exner žádá, aby se tento pozměňovací návrh zopakoval.

Poslanec Robert Kolář: Tento pozměňovací návrh zní: z bodu 60 společné zprávy vypustit slova na konci "a technické zhodnocení nemovité kulturní památky a nemovité národní památky; odvolávka 28 d)"

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Všichni vědí, o čem budeme hlasovat.

Dávám tedy hlasovat v hlasování č. 418.

Ptám se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento nový pozměňující návrh pana poslance Roberta Koláře byl přijat poměrem hlasů 156 pro, nikdo proti, 7 poslanců se zdrželo hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Nyní je sada pozměňovacích návrhů, které v podstatě všechny reagují na účinnost těchto pozměňovacích návrhů, neboť ve společné zprávě nebyla uvedena účinnost.

Domnívám se, že pokud by sněmovna souhlasila s účinností, že bychom o ní mohli hlasovat jako o souboru pozměňovacích návrhů naráz. Jestli bude zájem, já bych je zopakoval.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že vzhledem k tomu, že to nemáme napsáno, je dobré to zopakovat.

Poslanec Robert Kolář: Čili byl to druhý pozměňovací návrh, který zněl: pozměňující návrh uvedený ve společné zprávě pod bodem 71, upravit takto; za částku 20 000 Kč se vkládají slova - počínaje zdaňovacím obdobím 1996 - částku 40 000 Kč. Dále ve společné zprávě pod bodem 95 upravit takto: za částku 26 500 Kč vložit slova - a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 - částku 32 000 Kč. Potom doplnit v čl. V vládního návrhu, bod 1, doplnit o body 53 a), 55 a), 107 a). Bod 2, doplnit o body 51 a), 91 a), 94 a), 95 b). Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyjádření bylo řečeno. Dávám tedy hlasovat.

Hlasování č. 419.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrhy byly přijaty poměrem hlasů 140 pro, 1 proti, 20 poslanců se hlasování zdrželo.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil v dnešní rozpravě pan kolega Vrzal, který navrhl legislativní promítnutí schváleného návrhu, který byl ve společné zprávě, nicméně jeho další aplikace do zákona nebyly promítnuty. Jde v podstatě o legislativně-technické zpřesnění. Text máte všichni na lavicích, tak jak bude znění zákona ve Sbírce zákonů.

Domnívám se, že můžeme hlasovat. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vrzala.

Hlasování č. 420.

Ptám se, kdo je pro tyto pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 124 pro, 12 proti, 27 se hlasování zdrželo, 7 nehlasovalo.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupili v rozpravě kolegové Křížek, Brožík, Recman, Štrait a Čundrle. Mám zato, že pouze zpřesnili předcházející návrhy a že jsme o těchto návrzích již hlasovali. Domnívám se, že jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy.

Můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Souhlasím. Děkuji vám, pane společný zpravodaji.

Budeme tedy hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1712, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1796 a schválených pozměňujících návrhů.

Kdo podpoří tento návrh zákona, ať to dá najevo v hlasování č. 421.

Ptám se tedy, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že návrh zákona byl přijat poměrem hlasů 117 pro, 16 proti, 34 se zdrželo hlasování a 5 poslanců nehlasovalo. (Potlesk.)

Děkuji panu společnému zpravodaji. Především děkuji panu místopředsedovi vlády Ivanu Kočárníkovi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Chtěl bych ještě jednou všem opravdu poděkovat. Přiznám se, že mi spadnul kámen ze srdce, když těch 34 miliard dodatečných návrhů na snížení koneckonců vyšlo asi na dalších dvě a půl. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Děkuji celé sněmovně.

Konstatuji, že budeme pokračovat dalším bodem, "vládním návrhem zákona o důchodovém pojištění", který jsme přerušili. Konstatuji, že jsme tento bod přerušili v momentu, tím, že se uzavřela rozprava. Je tedy čas na závěrečné slovo.

Hlásí se pan poslanec Gross, jako předseda klubu. Uděluji mu slovo. Prosím.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, jménem tří opozičních klubů bych požádal v této chvíli o svolání politického grémia, protože se domnívám, že by bylo mnohem vhodnější, kdyby kluby měly více času na poradu k těmto pozměňovacím návrhům, a hlasovalo se o důchodových zákonech až zítra. Myslím si, že je korektní svolat politické grémium v tuto chvíli, protože je v této sněmovně uzus, že se jedná do 18.30 hodin. Vždy, když se tento termín překročil, předtím o tom jednalo politické grémium.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: O slovo požádal předseda Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Svolávám politické grémium.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Opakuji znovu, že se sejde ihned politické grémium na obvyklém místě. Budeme pokračovat v 19.30 hodin.

(Schůze přerušena v 18.51 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 19.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, žádám vás, abyste zaujali svá místa. Dovolím si zrekapitulovat stručně výsledky z grémia. Nejdřív si vás dovolím odhlásit a prosím, abyste se zaregistrovali.

Politické grémium Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nedospělo k jednoznačnému závěru o dalším průběhu naší schůze. Jsou zde hlasy pro dokončení programu ještě v průběhu dnešního večera. Jsou zde i názory opačné, které hovoří o nutnosti vytvořit větší prostor pro jednání jednotlivých klubů o sumě pozměňovacích návrhů, která zde je.

Domnívám se, že bychom měli na začátku našeho jednání rozhodnout o tom, jak budeme dále postupovat. Žádný procedurální návrh nezní. Myslím, že by bylo možné rozjednat další bod našeho pořadu, a to je návrh poslance Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky. Potom až uvidíme, jak se vyvinul průběh rozpravy, kolik zaznělo pozměňovacích návrhů, myslím, že by bylo rozumné rozhodnout o dalším pokračování. Není-li námitek, budeme tedy pokračovat naznačeným způsobem.

Dámy a pánové, vím, že je poměrně pozdě, ale dovolte mi, abych řídil schůzi v prostředí, kdy uslyším alespoň to, co sám říkám. Děkuji vám za pochopení.

Dalším bodem je

XXXIX.

Návrh poslance Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se

mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech

hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky

a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky),

ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR

č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona

ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a mění

a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní

a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona

č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona

č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.

a zákona č. 85/1994 Sb.

Předložený návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1206, nám odůvodní pan poslanec Ota Fejfar, který je již delší dobu připraven. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Ota Fejfar: Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych přednesl předkladatelskou zprávu k návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech republiky - tisk 1206, ve znění společné zprávy - tisk 1342.

Současná rozpočtová pravidla vytvářejí stav, že není rozdíl mezi daňovými příjmy obce, kde je sídlo podnikatelského subjektu, který platí daň z příjmů právnických osob, a obce, na jejímž území takový subjekt není. Dan z příjmů právnických osob odchází celá do státního rozpočtu. Dokonce není rozdíl mezi příjmy z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti obce, kde jsou desítky či stovky pracovních míst a sídla plátcových pokladen, a příjmy obce, kde tato pracovní místa a plátcovy pokladny nejsou.

Tato daň se rozděluje v rámci okresu podle počtu obyvatel. Tato skutečnost pak vede k tomu, že obce nejsou motivovány k podpoře podnikání a vytváření nových pracovních míst v obci, protože negativní vlivy typu hluk, prašnost, zvýšený pohyb lidí i dopravních prostředků nejsou vyváženy také zvýšenými daňovými příjmy takové obce. Proto oblíbená předvolební prohlášení starostů či členů zastupitelstev, že chtějí podporovat podnikání v obci, zůstává většinou v kategorii proklamací, protože každý velice rychle zjistí, že tato podpora v konečné fázi přináší pouze negativní dopady na obec bez ekonomického efektu pro obecní pokladnu.

Druhým důvodem pro podání návrhu bylo zjištění, že se dramaticky každoročně zvětšují rozdíly v daňových výnosech mezi jednotlivými okresy, které však nevyplývají z rozdílného ekonomického vývoje v těchto okresech. Vyplývají ale právě ze současného daňového určení, neboli rozpočtových pravidel.

K financování obcí jsou určeny prakticky výhradně výnosy daně z příjmů fyzických osob, které mají velmi progresivní charakter ve vztahu k příjmům obyvatelstva. Tak se děje, že bohaté okresy - chápejme bohaté na daňové výnosy - se stávají ještě bohatšími, a chudí ještě chudšími, což dopadá zejména na tzv. venkovské okresy.

Oba tyto důvody pak vedly k návrhu podle tisku 1206, aby obce vedle přímého podílu na dani z příjmů fyzických osob z podnikání získaly podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani z příjmů právnických osob podle sídla plátcových pokladen. Tím by se zajistila motivace obcí a přímé propojení ekonomiky obcí na všech druzích podnikání. Zároveň zapojením daně z příjmů právnických osob do financování v obci, která se ve vztahu k příjmům nechová progresívně, dojde k omezení progresívního chování daňových výnosů a tím ke zploštění rozdílů mezi jednotlivými okresy.

Následné projednávání tohoto návrhu však narazilo na dva zásadní protiargumenty.

Za prvé, že dělení daně z příjmů právnických osob podle pokladen přinese velké administrativní problémy jak pro správce daně, tak i pro podnikatelskou sféru.

Za druhé, že nejsou k dispozici údaje, které by umožnily provést analýzu rozložení výnosů daně z příjmů právnických osob podle jednotlivých pokladen do jednotlivých okresů a obcí.

Výsledkem pak byly pozměňovací návrhy vypracované ve spolupráci s Ministerstvem financí a přijaté při projednávání v rozpočtovém výboru a v hospodářském výboru, které vyústily do společné zprávy, tisk 1342. Ty znamenají, že obcím bude ponecháno 100% daně z příjmů fyzických osob z podnikání (v návrhu 1206 bylo 10%). Obce dále dostanou 10 % daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti podle sídla pokladny. Toto zůstává stejné jako v tisku 1206. Dostanou 20% podíl na celookresním výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, přerozdělen celookresní výnos (v tisku 1202 bylo uvedeno 16%) a 20% podíl na celostátním výnosu daně z příjmů právnických osob podle počtu obyvatel.

Obcím samozřejmě zůstává zachován výnos daně z nemovitostí. Okresy pak zůstanou financovány podílem na daních fyzických osob ze závislé činnosti.

Uvedené přijaté změny vedou k dosažení právě těch cílů, které si kladl původní tisk 1206 s tím, že přijetím nových rozpočtových pravidel nebude vůbec dotčena podnikatelská sféra a výrazně se nezvýší ani administrativa správců. Nebude totiž nutné novelizovat zákon č. 337/1992 Sb.. o správě daní a poplatků. Zároveň to povede ještě k jednomu efektu, a to je zrovnoměrnění tempa vývoje místních rozpočtů a rozpočtu státního. I o tom se zmiňovala již důvodová zpráva k tisku 1206.

Na závěr bych chtěl upozornit, že jste v průběhu této schůze dostali na stůl množství materiálů a rozborů týkajících se tisku 1206. Mnohé z materiálů byly distribuovány ještě před jednáním výborů a před vytvořením společné zprávy 1342. Jednalo se např. o pozměňovací návrhy k tisku 1206. Tyto pozměňovací návrhy jsou již promítnuty právě ve společné zprávě 1342.

Proto prosím, abyste za regulérní materiály k tiskům 12061342 považovali pouze ty, které mají ve svém záhlaví označení jako pracovní materiál k tisku 12061342. Ostatní materiály považujte za informativní. Lze v nich nalézt mnoho zajímavých vazeb, ale v absolutních číslech již neodpovídají poměrům navrhovaným společnou zprávou.

Vážené kolegyně a kolegové, projednávání nových rozpočtových pravidel ukázalo, že nejde ani tak o kauzu politickou, jako věcnou. Každý jsme odněkud a každý v předložených analýzách hledáme nejdříve ten svůj okres. Výsledným efektem takto navržené novely je, že se mírně omezí růst příjmů těch, kteří jsou dnes vysoko nad republikovým průměrem v příjmech a nadále nad ním zůstanou, ve prospěch těch, kteří jsou hluboko pod tímto průměrem. Nejde však o nivelizaci, ale pouze o zastavení negativního trendu rozevírání příjmových nůžek nejen mezi okresy, ale také mezi místními rozpočty a rozpočtem centrálním. Děkuji vám za pozornost a za podporu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Fejfarovi a prosím společného zpravodaje Tomáše Ježka, aby nás informoval o projednávání návrhu zákona ve výborech a o obsahu společné zprávy, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1342.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech se rodil opravdu velmi dlouho a ztěžka. Iniciativy se chopil pan kolega Fejfar. Jeho původní myšlenka byla jasná a zřejmá - spojit příjmy obcí s výnosem daně z příjmu právnických osob. Vedl dlouhé debaty s Ministerstvem financí. Tyto debaty vedly k výsledku, který máme před sebou. Ministerstvo financí mělo také své problémy s existujícími rozpočtovými pravidly, které spočívaly v tom, že státní rozpočet byl zavěšen na horší daň, méně spolehlivou, méně výnosnou, tj. daň z příjmu právnických osob. Obce byly zavěšeny výlučně na tu lepší daň, tj. daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. V důsledku toho se rozevíraly nůžky mezi vývojem centrálního rozpočtu a rozpočtů obcí. Narůstaly rozdíly mezi jednotlivými okresy, což je vývoj, který si nikdo z nás nepřeje.

Výsledek obou těchto dvou hledisek vedl ke kompromisu, který se mi zdá velmi vyrovnaný a velmi zdařilý v tom smyslu, že je zachována původní myšlenka poslance Fejfara tím, že by podnikatelské subjekty, žijící na území obce, byly spjaty s hospodařením obce. Tato spjatost je dána 10% výnosem daně z příjmu ze závislé činnosti, odváděné přes plátcovu pokladnu, umístěnou na území obce.

Celkově tento dopad znamená zrovnoměrnění daňových příjmů a spravedlivější dopad zejména pro menší a střední obce.

Já velmi doporučuji, aby tento návrh, který se rodil velmi obtížně, pomalu a složitě, byl přijat, protože byla nalezena správná rovnováha v pravidlech.

V neposlední řadě - a to bych rád velmi zdůraznil - je nejvyšší čas z hlediska rozpočtového roku, aby tato pravidla byla připravena, protože bude třeba podle těchto pravidel sestavit rozpočet na rok 1996. Už je skutečně nejvyšší čas. Kdyby nebyl tento zákon přijat, byla by to stará rozpočtová pravidla, ale ne ta, která byla postupně vylepšována různými novelami v souvislosti s každým zákonem o státním rozpočtu, ale ta prapůvodní, která jsou už dávno námi všemi považována za překonaná a špatná. Proto i z tohoto praktického důvodu je důležité, aby byl tento zákon přijat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji společnému zpravodaji panu poslanci Ježkovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Uřičář. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Uřičář: Pane předsedající dámy a pánové, mám jeden pozměňovací návrh k § 5 odst. 3. Navrhuji zařadit nové písmeno g): "Dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se chovem včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských zvířat (odkaz pod čarou 7 h)), jsou vlastníky nebo nájemci lesa.

Odkaz pod čarou 7a) - zákon ČNR č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat. Využívá samozřejmě otevření tohoto zákona, abychom vyřešili v zemědělství některé problémy.

Krátce zdůvodním. Platná rozpočtová pravidla umožňují podle § 5 poskytovat ze státního rozpočtu dotace a návratné finanční výpomoci fyzickým a právnickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou činnost atd. V zemědělství a lesním hospodářství však existují fyzické osoby, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost, které však vykonávají celospolečensky prospěšné práce a služby nepřinášející zisk. Těmto fyzickým osobám nelze podle platných rozpočtových pravidel poskytovat dotace, návratné finanční výpomoci, a proto z tohoto důvodu žádáme o přijetí této novely. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Uřičářovi a dávám slovo panu poslanci Josefu Hájkovi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP