Čtvrtek 22. června 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Rozprava je otevřena. Do ní se jako první hlásí pan poslanec Kozel.

Poslanec František Kozel: Dámy a pánové, drobnou úpravu k pozměňovacím návrhům, které jsem přednesl. Ke třetímu je třeba doplnit za "ve 4. ročníku" text "a slovo "sedmé" nahradit slovem "8"." Jde o to, že by nám tam zůstalo to, aby žáci tanečních konzervatoří mohli maturovat po 12 letech školní docházky, kdežto všichni ostatní po 13 letech školní docházky.

Druhá věc se týká bodu 8. pozměňovacích návrhů, které jsem přednesl. Věcně to zůstane stejně, pouze bod osmý v pozměněné podobě se přesune do čl. V, který bude znít:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou čl. 1 bod 9, pokud se týká § 6, odst. 3 a 5, který nabývá účinnosti 1. září 1996. Je to víceméně legislativní úprava, kterou bylo třeba tímto způsobem navrhnout.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se dále hlásí pan kolega Zeman.

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, protože jedním z předmětu sporu - jak se ukázalo v průběhu přípravy tohoto projednávání - se stala otázka vyšších odborných škol, kde sice je podán pozměňovací návrh, ale tento pozměňovací návrh zřejmě nebude mít reálnou šanci projít, a přitom tato otázka bude úhelným kamenem pro několik poslaneckých klubů, zda budou pro zákon hlasovat nebo ne, pokusil bych se o kompromisní řešení.

Podávám pozměňovací návrh tohoto znění: Odst. 2 v § 4 se vypouští. Ostatní odstavce se přečíslují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, takže ji končím. Ptám se pana ministra, zdali se na závěr chce vyjádřit. Nechce. Prosím společného zpravodaje poslance Františka Kozla, aby se ujal slova.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, první pozměňovací návrh, který máte před sebou, je můj pozměňovací návrh na vypuštění bodu 12. Moje stanovisko je souhlasné, stanovisko pana ministra je stejné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat.

Zahájil jsem 96. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 103, proti 4, zdrželo se 13 poslanců.

Poslanec František Kozel: Druhý pozměňovací návrh se týká bodu 11. Stanovisko pana ministra je doporučující, moje také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 97. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 124, proti 2, zdrželo se 10 poslanců.

Poslanec František Kozel: Třetí pozměňovací návrh je jen upřesnění. Doporučeni pana ministra je souhlasné, moje také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 98. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 85, proti 17, zdrželo se 33 poslanců.

Poslanec František Kozel: Čtvrtý pozměňovací návrh je k bodu 22. Pan ministr doporučuje, já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 99. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 139, proti 1, zdrželo se 5 poslanců.

Poslanec František Kozel: pátý pozměňovací návrh. Moje stanovisko je doporučující, stanovisko pana ministra také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 100. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 137, proti 0, zdrželo se 10 poslanců.

Poslanec František Kozel: Šestý pozměňovací návrh je technická úprava. Já i pan ministr doporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 101. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 137, proti 0, zdrželi se 4 poslanci.

Poslanec František Kozel: Bod sedm - vypuštění bodu 59 ze společné zprávy. Doporučuji, pan ministr také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 102. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 143, proti 1, zdržel se 1 poslanec.

Poslanec František Kozel: Bod osmý. Tento bod je třeba stáhnout a pak hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu, který jsem přednesl. Nyní by se mělo hlasovat o vypuštění bodu 8.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou se hlásí poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Předpokládám ze slov pana zpravodaje, že se jedná o stažení návrhu č. 8. Nehlasujeme o vypuštění bodu 8.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o upřesnění návrhu pana poslance Kozla, který za upřesnění děkuje. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Tento bod byl panem poslancem Kozlem stažen v rozpravě a nahražen novým bodem. Podle mého názoru není třeba hlasovat o stažení, jestliže ke stažení došlo v rozpravě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím, abychom o tom hlasovali z jednoduchého a prostého důvodu. My se řídíme pozměňovacími návrhy písemně zpracovanými. Jde o jedno hlasování navíc a já se domnívám, že to bude korektní a bude klid. Souhlasíte s tím, pane poslanče Exnere?

Jedná se o 104. hlasování. ptám se, kdo návrh kolegy Kozla upravený kolegou Bendou podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 128, proti 3, zdrželo se 11 poslanců.

Poslanec František Kozel: Devátý pozměňovací návrh doporučuji, stejně tak pan ministr.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 105. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 120, proti 4, zdrželo se 12 poslanců.

Poslanec František Kozel: Další jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Čelišové. První se týká bodu 8 § 4, kde navrhla nové znění odst. 2. Jako zpravodaj nedoporučuji tento pozměňovací návrh, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 106. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 63, proti 59, zdrželo se 24 poslanců.

Poslanec František Kozel: Dále paní poslankyně Čelišová navrhla, pokud nebude tento její návrh přijat - což se stalo - aby bylo hlasováno o dalším návrhu k témuž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně si přeje návrh upřesnit.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Prosila bych sněmovnu, zda by bylo možné před hlasováním o mém druhém pozměňovacím návrhu dát přednost hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Zemana.

A svůj návrh, bych prosila, jestli mohu upravit. "Úplata nemůže být vyšší než polovina neinvestičních výdajů" kalkulovaných nákladů na jednoho žáka školy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr se vyjádří k tomuto návrhu.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Dámy a pánové, já rozumím obavám některých představitelů politických stran z toho, aby nebyly, zejména u obecních vyšších odborných škol, zaváděny poplatky v neúměrně vysoké výši, ale návrh pana poslance Zemana jde dál a nechává tuto otázku příliš otevřenou a spíše by neumožňoval vybírat poplatky na vyšších odborných školách a tím pádem naplnit jeden ze záměrů, aby vzdělání po maturitě - obecně tedy, tedy jak vyšší odborné školy, tak vysoké školy - bylo za spoluúčasti samotných uživatelů, to znamená studentů.

Nicméně vzhledem k porozumění těmto obavám považuji za přijatelný návrh paní poslankyně Čelišové, který tedy doporučuji ke schválení v tom znění, jak je navržen. Já nevím, jestli ještě můžeme ho takto přeformulovávat. "Úplata nemůže být vyšší než polovina kalkulovaných nákladů na jednoho žáka školy" - je vyhovující a doporučuji ke schválení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Já se domnívám, že podle jednacího řádu nemůžeme si dovolit upřesnit tento návrh. Pan ministr promlouval - není to rozprava - v rámci závěrečné zprávy, tak jak jsme si to schválili.

Pan předseda klubu ČSSD kolega Gross se hlásí jako předseda klubu.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v této fázi je trošku nejasné, zda za prvé rozprava byla otevřena nebo nikoliv, protože před chvílí, úplně přesně ve stejné situaci, kdy promluvil pan místopředseda vlády Kočárník, se konstatovalo, že rozprava byla otevřená. Tak já žádám, aby bylo umožněno přerušit jednání na deset minut pro poradu našeho klubu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vždycky bylo vyhověno žádostem předsedů klubů. Přerušuji jednání na deset minut. Sejdeme se v 17.05.

(Schůze opět zahájena v 17.15 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušeném projednávání bodu 8 podle schváleného programu. Bod byl přerušen, uprostřed hlasování zde padl procedurální návrh paní kolegyně Čelišové, která navrhla, aby se přednostně hlasovalo o návrhu pana kolegy Zemana. Hodlám dát o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Zahájil jsem 107. hlasování.

Kdo tento procedurální návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 96, proti 2, zdrželo se 14 poslanců.

Pane společný zpravodaji, prosím, abychom postupovali dál.

Poslanec František Kozel: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Zemana na to, aby v § 4 byl vypuštěn odstavec 2. Jako zpravodaj nedoporučuji, stanovisko pana ministra je také záporné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 108. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. pro hlasovalo 60, proti 66, zdrželo se 10 poslanců.

Poslanec František Kozel: Nyní se můžeme vrátit k druhému pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Čelišové. Já jsem vyjádřil svoje kladné stanovisko, pan ministr vyjádřil rovněž kladné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 109. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 83, proti 22, zdrželo se 37 poslanců.

Poslanec František Kozel: Další čtyři pozměňovací návrhy předložil pan poslanec Mandík. K prvnímu pozměňovacímu návrhu se vyjadřuji záporně, pan ministr rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 110. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 62, proti 63, zdrželo se 14 poslanců.

Poslanec František Kozel: Nyní máme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Mandíka. Moje stanovisko je negativní. pana ministra také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 111. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 66, proti 58, zdrželo se 20 poslanců.

Poslanec František Kozel: Třetí pozměňovací návrh pana poslance Mandíka. Moje stanovisko je záporné, pana ministra také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 112. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 69 poslanců, proti 68, zdrželo se 11 poslanců.

Poslanec František Kozel: Poslední návrh pana poslance Mandíka - čtvrtý. Nedoporučuji, pan ministr také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 113. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 57, proti 66, zdrželo se 21 poslanců.

Poslanec František Kozel: Další dva pozměňovací návrhy přednesl pan poslanec Soural. Jeho první pozměňovací návrh má dvě varianty. Doporučuji hlasovat v tom pořadí o obou variantách, jak jsou předloženy. K variantě jedna vznáším doporučující stanovisko, stejně jako pan ministr.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: A jde o 114. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 149, proti 1, zdržel se 1 poslanec.

Poslanec František Kozel: O variantě dvě již netřeba hlasovat. Druhý pozměňovací návrh pana poslance Sourala diplomovaní absolventi. Stanovisko moje i pana ministra je záporné, protože je v kompetenci ministra takto to stanovit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 115. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 57, proti 61, zdrželo se 32 poslanců.

Poslanec František Kozel: Druhá část tohoto pozměňovacího návrhu k § 27 b). Moje stanovisko i stanovisko pana ministra je doporučující.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 116. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, proti 1, zdrželo se 31 poslanců.

Poslanec František Kozel: Další dva pozměňovací návrhy přednesl pan poslanec Koronthály. K prvnímu návrhu lak pan ministr, tak i já máme negativní stanovisko, protože tato věc je řešena jiným způsobem v zákoně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosím, jest byste byl tak laskav a ještě hlasitěji zopakoval stanovisko.

Poslanec František Kozel: Přidám na hlase. Stanovisko moje i pana ministra je negativní.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 117. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdrže hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 25, proti 48, zdrželo se 79 poslanců.

Poslanec František Kozel: Druhý pozměňovací návrh pana místopředsedy výboru Koronthályho. Stanovisko pana ministra i moje je negativní.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 118. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdrže hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 16, proti 50, zdrželo se 83 poslanců.

Poslanec František Kozel: Předposledním, kdo vystoupil s pozměňovacím návrhem k tomuto tisku, ke společné zprávě, je paní poslankyně Nováková, která přednesla jeden pozměňovací návrh na doporučení pana poslance Krásy. Moje stanovisko je záporné, pana ministra také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 119. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 84, proti 59, zdrželo se 13 poslanců.

Poslanec František Kozel: V tuto chvíli, pane místopředsedo, navrhuji přerušit tento bod, protože o pozměňovacím návrhu pana poslance Přibáně lze hlasovat až po hlasování o tisku 1431, protože to je svázáno. Měli bychom teď přerušit hlasování a přikročit k hlasování o dalším tisku, tedy přejít k bodu 9 a podle toho, jak hlasováním budou prověřeny pozměňovací návrhy k bodu 9, se pak zase vrátit zpět.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan společný zpravodaj přesně odcitoval včerejší usnesení.

Poslanec František Kozel: Omlouvám se, zapomněl jsem na svůj pozměňovací návrh, který jsem vznesl v nově otevřené rozpravě. O tom bychom mohli hlasovat ještě nyní.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby pan poslanec Kozel přednesl ještě jednou svůj pozměňovací návrh.

Poslanec František Kozel: Nebudu zdržovat hledáním textu. Jedná se o bod 8, který jsme vypustili a věcně posouváme platnost nabytí účinnosti odstavců 3 a 5 § 6 až od školního roku 1996 až 1997. Přesouváme to do posledního pátého článku. Přesný text je ve stenozáznamu. Momentálně ho nemám při ruce.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože nemáme přesný text po ruce, doporučuji, abychom o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali až poté, kdy se vrátíme k projednávání tohoto bodu. Není třeba, je dodán.

Poslanec František Kozel: Text je dodán, takže můj pozměňovací návrh zní: "Článek 5. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou článku 1 bod 9, pokud se týká § 6 odst. 3 a 5, který nabývá účinnosti dne 1. září 1996."

Na vysvětlení. V tomto ustanovení bodu 9 jsme schválili minimální počty žáků ve třídách a není možné, abychom někdy v červenci, kdy nabude dejme tomu zákon účinnosti, stanovili, kolik žáků mají mít jednotlivé třídy, když už je školní rok 1995 1996 připraven. Proto tyto dva odstavce § 6 by měly nabýt účinnosti až od příštího školního roku, vlastně v tuto chvíli přespříštího.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Kozel zopakoval svůj pozměňovací návrh z rozpravy. Budeme o něm hlasovat ve 120. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 151, proti nikdo, zdržel se 1 poslanec.

Konstatuji, že jsme nyní přerušili projednávání bodu 8. Vrátíme se k němu po schválení

XII.

Vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě

ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.,

sněmovní tisky 1431 a 1633

Budeme pokračovat v přerušeném jednání o tomto vládním návrhu. Ve středu jsme vyslechli odůvodnění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Ivana Pilipa a zprávu společného zpravodaje výborů pana poslance Františka Kozla, vedli jsme rozpravu, kterou jsme uzavřeli. Přistoupíme k závěrečným slovům. Táži se, zda se chce vyjádřit pan ministr Ivan Pilip. Ano, ujímá se slova.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP