Pátek 17. března 1995

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nemohu odpověď ministra zahraničí považovat za příslušnou a odpovídající mé otázce, neboť jsem dostal nyní materiály z ministerstva zahraničí o našich krajanských spolcích, kde není znovu Spolek Moravanů na Slovensku zahrnut, přestože je řádně nahlášen i na ambasádě v Bratislavě. Svědčí to o tom, že nešlo jen o administrativní opomenutí, ale zcela jasně o politický záměr.

Předseda PSP Milan Uhde: Poslanec Bílý vyslovil nesouhlasnou reakci na odpověď ministra Zielence. Otvírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a předkládám vám toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci přijetí představitelů Spolku české menšiny na Slovensku prezidentem České republiky Václavem Havlem, uvedenou v tisku 1092 B."

Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, ať víme, kolik věrných v tuto chvíli zůstalo. Počet 65 není ten, který bychom potřebovali. Nyní je dosaženo stavu schopného usnášení a budeme hlasovat o usnesení, které jsem přečetl. 147. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 79 přítomných bylo 36 pro, 31 proti, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit usnesení opačného smyslu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci přijetí představitelů Spolku české menšiny na Slovensku prezidentem České republiky Václavem Havlem, uvedenou v tisku 1092 B."

148. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 80 přítomných bylo 41 pro, 29 proti, 6 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Dále ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Čapka. Poslanec Čapek není přítomen, pokud správně vidím za roh stolu, nebudeme se tedy touto odpovědí zabývat. Ale je přítomen pan poslanec Seifer, jemuž se dostalo odpovědi ministra zahraničí Josefa Zielence na interpelaci ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí, tisk 1399. Odpověď sněmovní tisk 1399 A. Projednávání bylo na 28. schůzi přerušeno na žádost pana poslance. Nyní se vás ptám, pane poslanče, jak hodnotíte odpověď.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, minule jsem žádal o odložení, protože byl pan ministr pozván na zasedání stálé komise pro sdělovací prostředky, kde se tento problém měl projednávat. Bohužel pan ministr se omluvil, na zasedání nepřišel, je pozván na příští zasedání stálé komise. Proto vás žádám ještě o další odklad. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec dává návrh na přerušení. Omlouvám se, měl jsem ještě jeden hovor v tuto chvíli. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Seifera, aby projednávání této záležitosti bylo přerušeno, resp. ptám se, zda má někdo námitky proti tomu, abychom přerušili bez hlasování? Nejsou námitky, bod je tedy přerušen, ale pan ministr Zieleniec se hlásí do rozpravy. Máte samozřejmě příležitost, pane ministře.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Chtěl bych požádat, aby ta interpelace se přece jen mohla vyřídit na tomto zasedání.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Zielencovi. V tom případě není jiného zbytí než dát hlasovat o návrhu pana poslance Seifera. Chce pan poslanec k tomu ještě něco říci?

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, v tomto případě musím požádat, aby tato sněmovna přijala negativní stanovisko, protože odpověď na interpelaci nebyla dostačující, nebylo ani řečeno, proč vysíláme do zahraničí, ani kam chceme vysílat, s jakým záměrem, dokonce ani jakým způsobem vláda a ministerstvo kontrolují zahraniční vysílání. Proto navrhuji negativní znění, že sněmovna nesouhlasí s touto odpovědí.

Předseda PSP Milan Uhde: Nesouhlasné stanovisko navrhuje a předkládá pan poslanec Seifer. Otvírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a předložím vám návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí, uvedenou v tisku 1399 A."

Budu vás teď maličko obtěžovat, žádám vás, abyste se nově zaregistrovali, protože jsem vás odhlásil. Je třeba vykonat všechno pro to, aby hlasování bylo regulérní. V tuto chvíli je to v pořádku, přece jen se někdo slitoval a přihlásil se. Nesouhlasné usnesení navrhl pan poslanec Seifer a budeme o tom hlasovat.

149. hlasování. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 75 přítomných 33 pro, 28 proti, 8 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit vám usnesení opačného smyslu.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí, uvedenou ve sněmovním tisku 1399 A.

150. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 72 přítomných bylo 31 pro, 30 proti, 9 se zdrželo hlasování a 2 nehlasovali.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat, odkládáme tedy věc jako nerozhodnutou.

Ministr zahraničí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci postoje české vlády k materiálu helsinské komise Kongresu Spojených států amerických, který se týká stavu lidských práv a demokratizace v České republice - sněmovní tisk 1409. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 1409 H. Její projednávání na 28. schůzi Poslanecké sněmovny bylo přerušeno pro nepřítomnost ministra.

Táži se tedy dnes a nyní pana poslance Vratislava Votavy, jak hodnotí a jaký je jeho vztah k odpovědi, kterou poskytl pan ministr.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, nesouhlasím ze stejných důvodů, z jakých jsem nesouhlasil s odpovědí, kterou dal na tuto interpelaci pan místopředseda vlády Kalvoda, takže si odpustím další zdůvodnění.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Votavovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. - Do rozpravy se nehlásí nikdo, proto rozpravu uzavírám a předkládám návrh tohoto usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci postoje české vlády k materiálu helsinské komise Kongresu Spojených států amerických, který se týká stavu lidských práv a demokratizace v České republice, uvedenou ve sněmovním tisku 1409 H.

151. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 72 přítomných 24 bylo pro, 36 proti, 6 se zdrželo a 6 nehlasovalo.

Návrh nebyl přijat.

Předkládám návrh opačného usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci postoje české vlády k materiálu helsinské komise Kongresu Spojených států amerických, který se týká stavu lidských práv a demokratizace v České republice, sněmovní tisk 1409 H.

152. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 74 přítomných bylo 41 pro, 21 proti, 9 se zdrželo a 3 nehlasovali.

Návrh byl přijat.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec dále odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní sněmovní tisk 1501. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 1501 A.

Pan poslanec Šoler se vysloví o tom, jak hodnotí odpověď ministra zahraničních věcí.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, je už specifikem této země, že nám často chybí schopnost přesného rozlišování mezi reálným životem a absurdním dramatem. Přitom rozdíl je podstatný. Po skončení divadelního představení se totiž všichni herci, včetně představitelů těch persekvovaných, postižených či zabitých, prostě zvednou, opráší a přijdou se poděkovat a poklonit publiku. Pouze takovým přístupem je možno si vysvětlit úterní výklad o ochraně lidských práv, který lze nejlépe charakterizovat veršem Karla Kryla "Vrah o morálce káže".

Naopak v reálném životě se to pošlapané a otupené zvedá obtížně, často se to už nezvedne vůbec.

To plutonium, jehož dovoz by měla umožňovat dohoda s Ruskem, zmíněná v mé interpelaci, a které lze na rozdíl od neupraveného odpadu snadno využít na výrobu jaderných zbraní, není žádnou divadelní kulisou. To je pravé a jeho využití by bylo skutečnou katastrofou. To je pravé stejně tak, jako byly pravé ty samopaly z Boloně, či semtex z Lockerbie - vše Czech made.

Ne, neviděl jsem postižené v Boloni ani v Lockerbie, zato jsem měl možnost vidět mnoho postižených obětí současného českého chartismu. Pocit moci je někdy fascinující, a tak mnozí kolegové, a to nejen ti z vládních stran, si občas rádi obují poslanecké křusky a hlava nehlava šlapou po všem cenném, po lidských hodnotách této země, po jejím přírodním bohatství, po odkazu našich předků. A můj pohled je často ovlivněn tím, že častěji mám příležitost vidět důsledky tohoto přístupu, tu podupanou realitu. Snažím se pomáhat tomu postiženému, té podupané přírodě, těm persekvovaným lidem. A nechci, aby tuto přírodu či tyto lidi poznamenaly i jaderné zbraně.

Zanedlouho uplyne 50 let od porážky německého nacismu. Dovolte mi vzpomenout těch, kteří s nasazením vlastního života, často i za jeho cenu zabránili, aby se jaderné zbraně dostaly do rukou Adolfa Hitlera a německých nacistů. Tyto oběti nás zavazují, aby se jaderné zbraně nedostaly ani do rukou nějakých nových Pinochetů.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, máte prosím dát odpověď na otázku, zda přijímáte nebo nepřijímáte odpověď ministra zahraničních věcí. Boj proti nacismu s tím nesouvisí ani co nejvolněji. Prosím, mluvte k věci.

Poslanec Jiří Šoler: Já se k tomu vzápětí dostanu.

Předseda PSP Milan Uhde: Dostaňte se prosím ihned, jinak vám odejmu slovo.

Poslanec Jiří Šoler: Tyto oběti nás zavazují, aby se jaderné zbraně nedostaly do rukou nějakých nových Pinochetů. To máme materiál pro jejich výrobu dát do rukou Václava Havla a jeho kumpánů z Charty? Tak z toho jde na mne děs. Proto nemohu s odpovědí pana ministra souhlasit. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Jozef Wagner, má slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, žádám pana kolegu Šolera, aby se neprodleně omluvil. (Potlesk.) Jinak se domnívám, že je důvod k tomu, aby zasedl imunitní výbor. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Chce ještě někdo promluvit v rozpravě? - Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o usnesení, které přečtu.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní, uvedenou ve sněmovním tisku 1501 A.

Ve 153. hlasování se vás ptám:

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. - I já jsem si všiml, že nejsme schopni usnášení, takže toto hlasování ruším, musíme je nechat doběhnout 4 sekundy, pak vás odhlásím a budeme znovu zkoušet ověřit, zda jsme schopni usnášení.

Jsme odhlášeni a prosím, abyste se registrovali. Je nás 59. To považuji za naprosto ostudné, protože vždy žádáme účast ministrů, a když tu ministr je, není tu ani tolik poslanců, aby mohli jeho odpověď přijmout nebo zamítnout. Zároveň považuji za naprosto ostudné, abychom volali někoho z předsálí a prosili ho, aby nám umožnil hlasování.

Tímto velice nepěkným akordem končím 29. schůzi a děkuji všem, kteří tu zůstali a kteří si nezasloužili žádnou výtku. Děkuji vám pěkně a přeji pěkný víkend. (Potlesk.)

(Schůze ukončena ve 12.01 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP