Pátek 17. března 1995

Předseda PSP Milan Uhde: 127. hlasování se týká posledního pozměňovacího návrhu, jehož autorkou je paní poslankyně Eva Nováková. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

127. hlasování skončilo. Pro bylo 132 poslanců, proti 9, 13 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Protože jsme zřejmě vyčerpali hlasování o všech pozměňovacích návrzích, můžeme ve smyslu procedurálního návrhu, schváleného předtím, přerušit projednávání tohoto bodu a přistoupit k bodu dalšímu. Je tomu tak, pane společný zpravodaji?

Poslanec Miroslav Čerbák: Zbývá nám ještě návrh na doprovodné usnesení, ale domnívám se, že to odložíme až po konečném hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji. Přistoupíme k dokončení jednání o bodu, kterým je

XXVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Rozprava byla ukončena. Byl vysloven souhlas s procedurálním návrhem předsedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby se k pozměňovacím návrhům vyjádřil garanční výbor a poslanecké kluby. (Hluk v sále.) Jestli si někdo žádá přestávku, musí to podat jako procedurální návrh, jinak je to nemožné.

Nyní bychom se měli vypořádat s procedurálním návrhem paní poslankyně Mazalové. Navrhla odložit projednávání zákona uvedeného ve sněmovním tisku 1330 do příští schůze Poslanecké sněmovny. O tomto návrhu budeme hlasovat. Nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se nově zaregistrovali.

Hlasujeme o procedurálním návrhu paní poslankyně Mazalové.

Jde o 128. hlasování. Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

128. hlasování skončilo. Pro návrh hlasovalo 37 poslanců, proti 73, zdrželo se 38, nehlasovalo 5. Přítomno je 153 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Nyní se táži předsedy garančního výboru poslance Syky, zda nás chce seznámit se stanoviskem výboru. Není tomu tak. Učiní to pan společný zpravodaj. Pro pořádek se ptám, zda některý z předsedů Poslaneckých klubů nechce vystoupit? Nechce.

Žádám společného zpravodaje výborů pana poslance Bureše, aby se ujal své funkce. Prosím také ministra zdravotnictví pana Luďka Rubáše, aby se vyjádřil k rozpravě a přednesl závěrečné slovo, pokud tohoto svého práva chce využít. Nechce.

Slovo má společný zpravodaj výborů pan poslanec Bureš. Vyjádří se k rozpravě. Také on má možnost přednést závěrečné slovo.

Poslanec Eduard Bureš: Pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo 13 řečníků, z toho 3 bez jakéhokoli pozměňovacího návrhu. Procedurální návrh paní poslankyně Mazalové byl před chvílí vyřešen.

Jako první v rozpravě vystoupil pan poslanec Marek Benda. Přednesl dva pozměňovací návrhy. Myslím si, že se o nich může hlasovat dohromady. Pan poslanec Benda s tím souhlasí. Garanční výbor s jeho návrhem nesouhlasí, pan ministr souhlasí, já jako zpravodaj rovněž souhlasím.

Chtěl bych připomenout sněmovně, že bude-li přijat návrh pana poslance Bendy, tak by bylo nutné pozitivně hlasovat o návrhu paní poslankyně Kolářové o tzv. nucené správě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Protože nevidím žádný projev námitek technické nebo procedurální povahy, dávám ve 129. hlasování hlasovat o prvním a druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Marka Bendy. Kdo podporujete tento celek, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 154 přítomných bylo 88 pro, 9 proti, 47 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Bureš: Jako druhý v rozpravě vystoupil poslanec František Pluhař. K jeho návrhu má ministerstvo zdravotnictví negativní postoj, společný zpravodaj negativní postoj, garanční výbor souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Františka Pluhaře.

130. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

64 hlasy pro, 42 proti, 43 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Bureš: Jako další vystoupila poslankyně Lagová, která měla 3 pozměňovací návrhy. První dva návrhy jsou zrcadlové k zákonu č. 551 a č. 280. Zda by paní poslankyně dovolila, abychom o tom mohli hlasovat dohromady. (Ano.) Ministerstvo zdravotnictví má negativní postoj, já jako zpravodaj také negativní, garanční výbor negativní.

Předseda PSP Milan Uhde: 131. hlasování rozhodne o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Hany Lagové. Kdo je pro tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 156 přítomných 27 hlasů pro, 97 proti, 27 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Eduard Bureš: O třetím návrhu paní poslankyně Lagové se nemůže hlasovat, protože byl přijat návrh pana poslance Bendy.

Jako další vystoupil pan poslanec Emil Jaroš se dvěma pozměňovacími návrhy. První pozměňovací návrh - ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí, garanční výbor souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 132. hlasování. Předmětem hlasování je pozměňovací návrh pana poslance Emila Jaroše. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

62 hlasy pro, 58 proti, 31 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Bureš: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Jaroše - názor ministerstva zdravotnictví je negativní, názor zpravodaje negativní a názor výboru negativní.

Předseda PSP Milan Uhde: 133. hlasování rozhodne o osudu druhého pozměňovacího návrhu poslance Emila Jaroše. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

156 přítomných, z toho 13 pro, 99 proti, 40 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Bureš: Jako další v rozpravě vystoupil pan poslanec Brodský, který řeší střet zájmů. Stejný problém řeší ve svých návrzích pan poslanec Robert Kolář, který to řeší v obou tiscích, v obou zákonech. K tomuto návrhu pana poslance Brodského je stanovisko ministerstva zdravotnictví negativní, zpravodaj má negativní postoj, výbor negativní.

Předseda PSP Milan Uhde: 134. hlasování. V tuto chvíli se rozhoduje o návrhu pana poslance Brodského. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných 16 pro, 71 proti, 66 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Eduard Bureš: Jako další vystoupil pan poslanec Robert Kolář se 7 pozměňovacími návrhy. K prvnímu pozměňovacímu návrhu bych se chtěl zeptat pana poslance, zda můžeme současně hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem 6. Je to opět zrcadlově v obou zákonech. (Ano.) Chtěl bych se k tomu tedy vyjádřit. Ministerstvo zdravotnictví ano, zpravodaj ano, výbor ano.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Hlasuje se o prvním až šestém pozměňovacím návrhu pana poslance Roberta Koláře jako o celku.

135. hlasování na této schůzi. Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 148 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Bureš: Pak je tady druhý pozměňovací návrh, který má obdobu v zákoně č. 280, se sedmým pozměňovacím návrhem. Opět bych je spojil hlasováním dohromady. Pan poslanec souhlasí. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ne, moje ne, garančního výboru též ne.

Předseda PSP Milan Uhde: Další pozměňovací návrh pana poslance Roberta Koláře bude posouzen ve 136. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 159 přítomných 19 pro, 78 proti, 57 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Eduard Bureš: Pak je tady třetí a čtvrtý pozměňovací návrh, který má stejný charakter, pana poslance Koláře. Ministerstvo zdravotnictví jako předkladatel souhlasí, výbor souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Pane předsedo, měl bych dvě legislativně technické změny, pokud to bude možné, a to třetí slovo od konce "hrazení", v celé zákonné normě slovo "úhrada", jestli by to mohlo být tímto způsobem vyřešeno.

Předseda PSP Milan Uhde: Předkladatel souhlasí. Ptám se, zda nějaký jiný poslanec nemá námitku proti tomu, že tento výklad pochopíme jako úpravu technickou, nikoli obsahovou.

Není námitek, můžeme podle mého názoru dát hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Eduard Bureš: Ještě bych prosil, aby tady bylo druhé technicko-legislativní hledisko, jestli pan předkladatel souhlasí, a to v druhém řádku na konci - slova pracovní, organizační. Nemáme pracovní jednotky, ale organizační jednotky. Tak je to z legislativního hlediska lepší, jestli s tím pan předkladatel souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Předkladatel souhlasí. Projev námitky nevidím.

Můžeme tedy hlasovat ve 137. hlasování o tomto celku pozměňovacích návrhů poslance Roberta Koláře.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

137. hlasování skončilo. Ze 160 přítomných bylo 142 pro, 2 proti, 13 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje, aby nás dovedl k dalšímu hlasování.

Poslanec Eduard Bureš: Pak je tady poslední návrh pana poslance Koláře pod číslem pět. Ministerstvo souhlasí, zpravodaj také, výbor také.

Předseda PSP Milan Uhde: 138. hlasování rozhodne o návrhu poslance Koláře, uvedeném pod číslem pět v našem soupisu.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 160 přítomných bylo 153 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Eduard Bureš: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Rymeš. Je v podstatě obdobou toho, co má jako další pozměňovací návrh paní poslankyně Kolářová. Z hlediska předkladatele - tento návrh není tak komplexně řešen. Předkladatel nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Rymeš jako předkladatel chce pronést technickou poznámku nebo upřesnění. Má příležitost.

Poslanec Ladislav Rymeš: Já bych si dovolil upozornit, že tam je technická chyba v druhém odstavci, ve druhém řádku. Mezi slova "pojišťovna" a "navrhnout" je třeba vložit slovo "povinen".

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, bereme na vědomí toto upřesnění. Prosím pana společného zpravodaje, aby dokončil svůj výklad, pokud ho chce dokončit.

Poslanec Eduard Bureš: K prvnímu návrhu pana poslance Rymeše. Předkladatel zákona nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí a garanční výbor nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 139. hlasování. Předmětem je návrh pana poslance Rymeše.

Kdo s tímto pozměňovacím návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

139. hlasování skončilo. 161 přítomných, z toho 26 pro, 82 proti, 48 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Eduard Bureš: Druhý pozměňovací návrh se týká nucené správy. Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí a klub, pardon, výbor, nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, abychom radost z přeřeknutí nepřeháněli a věnovali se hlasování. Ve 140. hlasování rozhodneme o dalším pozměňovacím návrhu pana poslance Rymeše.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 161 přítomných bylo 31 pro, 82 proti, 46 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Eduard Bureš: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Rymeše - ministerstvo zdravotnictví jako předkladatel - negativní názor, garanční výbor - negativní názor a zpravodaj - negativní názor.

Předseda PSP Milan Uhde: Třetí pozměňovací návrh pana poslance Rymeše bude posouzen ve 141. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. 30 hlasů pro, 84 proti, 44 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Eduard Bureš: Jako předposlední vystoupila paní poslankyně Milena Kolářová, která předložila dva pozměňovací návrhy. Chtěl bych se zeptat paní poslankyně, jestli můžeme hlasování sloučit do jednoho. S tímto návrhem předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí a výbor souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 142. hlasování - pozměňovací návrh paní poslankyně Mileny Kolářové.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

142. hlasování skončilo. Ze 161 přítomných bylo 127 pro, 2 proti, 25 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Eduard Bureš: Jako poslední v rozpravě vystoupila paní poslankyně Nováková. S jejím pozměňovacím návrhem předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí a výbor nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 143. hlasování na této schůzi - pozměňovací návrh paní poslankyně Evy Novákové bude v tomto hlasování posouzen.

Kdo jej podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 159 přítomných bylo 57 pro, 60 proti, 41 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Bureš: Pane předsedo, tím byly probrány všechny pozměňovací návrhy, které zazněly v průběhu rozpravy.

Předseda PSP Milan Uhde: Byly tedy projednány a hlasováním ověřeny všechny podané pozměňovací návrhy a nyní dochází na uplatnění procedurálního návrhu, který byl schválen. Máme učinit přestávku na jednání klubů. Táži se, zda na tom kluby skutečně trvají a chtějí jednat. Který klub si přeje jednat, ať předseda klubu laskavě zvedne ruku a uplatní právo. Chápu to tak, že procedurální návrh dával jen možnost k jednání klubů. Poslanecký klub ODA si přeje jednat. (15 minut.) 15 minut. Prosím, abychom respektovali jako vždycky vůli jednoho klubu. 15 minut je přestávka.

(Jednání přerušeno v 11.10 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.30 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, klub ODA ukončil svou poradu, můžeme se věnovat hlasování o obou připravených návrzích zákonů. Odhlašuji vás a žádám, abyste se nově zaregistrovali a umožnili tím získat přehled o tom, zda jsme schopni se usnášet a hlasovat o návrzích zákona. Jsme schopni usnášení. (Hluk v sále.)

Prosím kolegy, kteří si potřebují něco vyřídit, aby opustili sál. Je to sobecké, je to nekolegiální, je to neslušné.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1324, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1467 a schválených pozměňovacích návrhů.

XX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1324 a 1467

144. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných bylo 94 pro, 47 proti, 15 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1330, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1468 a schválených pozměňovacích návrhů. 145. hlasování na této schůzi.

XXVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 145. hlasování skončilo.

Ze 160 přítomných bylo 89 pro, 49 proti, 21 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru Rubášovi. Nyní budeme projednávat doprovodné usnesení, jestli je pan společný zpravodaj připraven, aby doprovodné usnesení předložil a zopakoval.

O slovo žádá pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš, rád mu je udílím.

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat všem, kteří věnovali takovou péči projednávání těchto zákonů a projevit určitou radost nad tím, že jsem s velkou částí sněmovny našel společnou řeč v tom, jak řešit problémy ve zdravotnictví v České republice. Díky.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru zdravotnictví. Zároveň mu děkuji za vše, co vykonal pro práci na tomto zákoně. Děkuji i společnému zpravodaji.

Protože se hlásí i předseda klubu KDU ČSL pan poslanec Miloslav Výborný, má slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Myslím, že je korektní, abych jako předseda klubu KDU ČSL v tuto chvíli oznámil, že náš klub nepodpořil zcela, to je všemi svými hlasy předložené zákony. A to zejména proto, že se nedomnívají členové našeho klubu, že tyto normy řeší problémy transformace našeho zdravotnictví. Jsou prvním dílčím krokem a věříme, že k nim přistoupí kroky další.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému. Chce ještě někdo využít příležitosti, někdo z předsedů klubů? Není tomu tak.

Prosím tedy pana společného zpravodaje, aby se věnoval doprovodnému usnesení.

Poslanec Miroslav Čerbák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Je to návrh kolegy Vyvadila, který zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby jí předložila do 30. června 1995 koncepci dalšího rozvoje zdravotnictví založenou na důkladné analýze dosaženého vztahu, včetně systému financování zdravotnictví.

Poslanec Petr Brodský: (Hovořil z místa.) Místo dosaženého by bylo lepší stávajícího.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan kolega Vyvadil se ztotožňuje s touto poznámkou. Takže předkladatel tohoto doprovodného usnesení souhlasí.

Poslanec Miroslav Čerbák: Místo dosaženého stávajícího.

Předseda PSP Milan Uhde: Je ještě nějaká technická poznámka, která má být přednesena před hlasováním?

Pane společný zpravodaji, je nějaká překážka, která nám brání v hlasování? (Můžeme hlasovat.) Všechny příležitosti byly využity. 146. hlasování.

Kdo podporujete návrh na doprovodné usnesení, podané kolegou Vyvadilem, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 75 pro, 21 proti, 51 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh na doprovodné usnesení nebyl přijat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání o bodu

XXX.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Byl projednán blok odpovědí, s nimiž poslanci vyslovili souhlas, a dále odpovědí členů vlády pánů Kalvody, Dyby, Tigrida, Vodičky, Nováka a Holáně. (Šum v sále.)

Prosím prchající poslance, aby prchli rychle a nerušili nás.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci návštěvy generála Pinocheta v České republice, tisk 1022. Pan poslanec Zdeněk Trojan v sále není, odkládáme tedy odpověď, které se mu dostalo na jeho interpelaci.

Dále odpověděl pan ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci přijetí představitelů Spolku české menšiny na Slovensku prezidentem České republiky Václavem Havlem, tisk 1092. Odpověď byla předložena jako tisk 1091 B. Projednávání bylo přerušeno na 28. schůzi pro nepřítomnost poslance. Táži se pana poslance Bílého, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP