Čtvrtek 16. března 1995

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Přesto, že s odpovědí souhlasím, přihlásil jsem se do rozpravy, protože problém zůstává, bez ohledu na to, že mohu vyjádřit souhlasné stanovisko s odpovědí pana ministra Tigrida.

On totiž v obou věcech nebyl jediným interpelovaným. Jiný názor, jiná stanoviska měli oba místopředsedové vlády, kteří byli osloveni. Domnívám se, že o tom věcně bude třeba mluvit, až budou oni dva přítomni.

K odpovědi pana ministra Tigrida bych považoval za důležité říct některé věci, které musí zaznít veřejně poněkud rychleji, než jaké bude tempo projednávání příslušných zákonných úprav, na které jsem se pana ministra ptal.

Souvislost restitucí s osudem event. odluky církve od státu je sice jen nepřímá, ale zřejmá. Souvislost s chybami, kterých jsme se dopustili v různých úpravách po roce 1989, v nichž jsme prohloubili nepřesnosti a vždy velmi špatný, neodpovídající realitě, právní stav upravující otázky církví. Bylo by proto na místě, aby vznikla rychlá a precizní právní úprava.

Problém je především o tom, za jaký se církevní majetek bude touto novou právní úpravou, doufejme že perfektní, považovat; on totiž vždy byl považován za věc veřejnou. Nebyl předmětem soukromého práva, alespoň ne z velké části naší histone, byl předmětem práva veřejného. Poslední slovo vždy měla Koruna, tedy stát.

Přebíráme-li odpovědnost za řešení tohoto stavu, musí být odpovědnost úplná a nemohou byt činěny pokusy řešit to částečně anebo to řešit k neprospěchu jedné strany. Zde musí dojít k jednoznačnému politickému kompromisu, který tento problém vyřeší tak, aby funkce, která církvím a náboženským společnostem patří, mohla být splněna. Mám zato, že v tomto smyslu i pan ministr Tigrid pochopil mou interpelaci. V tomto smyslu na ni odpověděl. V tomto smyslu jsou zřejmě řízeny práce na novelách, které se připravují.

Nicméně, stanoviska některých osobností našeho politického života, ba i formací, např. stanovisko, že lze financování církví zajistit něčím, čemu se řeklo - bonus - nebo bony, nebo nějak podobně - je, řekl bych, v této logice, v jaké církve financovány vždy byly v této zemi, nejen nevhodné, ale možná - nebudu příkrý, když řeknu - že ta nabídka je neslušná. Ta totiž dává každému příležitost; každému z nás, aby se rozhodl, jestli si dá o pivo či dvě víc anebo podpoří veřejně prospěšnou věc, v tomto případě církev. Asignace, to je o něčem jiném. Tam máme jako občané povinnost a jen rozhodujeme, jestli peníze, které už nemáme, určíme pro církev či pro jinou dobročinnost.

Považoval jsem za důležité toto sdělit, aby bylo zřejmé, když se sociální demokrat interesuje o tyto věci, že jeho stanovisko je vedeno myšlenkou prospět občanské společnosti, do níž bezpochyby patří jako součást církve a náboženské společnosti.

Ale na druhé straně lze právě od těchto církví a náboženských společností též očekávat jistou solidnost. Další důvod, proč jsem chtěl v této věci vystoupit je, že nemohu za solidní považovat, když něco, co nikdy nebylo právnickou osobou, někdo pokusí jako právnickou osobu obnovit a jejím jménem podat dokonce žalobu. Soudem je žaloba přijata, je uznán za oprávněného žalobce a soudí se, v tomto případě o chrám sv. Víta. Postup těch, kteří takto činili, musím jednoznačně kvalifikovat jako opět nejjemnějším slovem neslušný. Nevím, jestli by ho někdo jiný neměl kvalifikovat přísněji v souladu se zákonem. A protože v tomto rozpětí se problém pohybuje od otázky, z čeho budou církve živy, až po otázku, že chtějí nadměrně, a že se o to za nepřesného právního stavu mohou s úspěchem pokusit, považuji za důležité, aby se dosáhlo politického kompromisu a našlo vhodné politické řešení.

Domnívám se, že odpověď na interpelaci je v tomto duchu a že ji proto mohu přijmout. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi a otevírám rozpravu k této odpovědi na interpelaci. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí. Navrhuji přijmout v souladu s vyjádřením pana poslance Wagnera souhlasné usnesení k této interpelaci.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 110. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 65 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo, 17 nehlasovalo.

Jako další se budeme zabývat odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Wagnera ve věc církevního majetku - tisk 1519. Odpověď se předkládá jako tisk 1519 Z. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Domnívám se, že se svým způsobem pan poslanec vyjádřil k oběma.

Poslanec Jozef Wagner: Nějak jsme to, pane předsedající, zašmodrchali. Jednoznačně jsem se vyjádřil, že přijímám odpověď pana Tigrida. Ale ty dvě bych si přál, aby se projednávaly později. Pokud jde o záležitost odpovědi pana ministra Luxe -

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ne, pane kolego, nevěnuji se teď odpovědím dalších členů vlády, ale jsou tady dvě vaše interpelace na pana ministra Tigrida. Teď se ptám na tu druhou.

Poslanec Jozef Wagner: Promiňte. Druhá bude rovněž souhlasná. Byla to ústní interpelace, interpeloval jsem z tohoto místa a byla to jedna interpelace, kterou úřad rozdělil na dvě. Věcně je to otázka statku v Čejči, který má souvislost s Masarykovým životem. Samozřejmě za minulého režimu nebyl zahrnut logicky mezi kulturní památky žádného stupně. Je samozřejmě otázkou, jestli tam patří nebo nepatří. Pan ministr Tigrid přislíbil v odpovědi na interpelaci, že provede jeho úřad patřičné kroky, aby se příslušné řízení zahájilo a zjistilo, jestli tam po právu tento objekt zařazen býti má či nikoliv. Proto s odpovědí souhlasím. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, tedy i s touto odpovědí byl vysloven souhlas. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí a budeme hlasovat nyní o odpovědi, která byla předložena jako tisk 1519 Z.

Kdo je pro souhlasné usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 71 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Je námitka proti tomu, abychom projednali odpověď pana místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslanců Stanislava Grosse, Petry Buzkové a dalších 19 členů klubu ČSSD ve věci dodržování usnesení vlády č. 901 z roku 1990 - tisk 1516. Můžeme projednávat? (Ano.)

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na tuto interpelaci v tisku 1516 A. Prosím paní poslankyni Buzkovou, aby se k odpovědi vyjádřila.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 8. února 1995 podala skupina poslanců klubu ČSSD interpelaci, která se týkala Lidového domu. Vládě, respektive ministru financí byly položeny následující tři otázky:

1. Došlo ke zrušení nebo ke změně usnesení vlády ČSFR č. 901 z roku 1990? Pokud ano, pak kdy a jakým rozhodnutím?

2. Pokud nedošlo ke změně nebo zrušení usnesení vlády ČSFR č. 901 z roku 1990, z jakého důvodu vláda České republiky toto usnesení nerespektuje?

3. Podalo Ministerstvo financí České republiky žalobu obdobnou žalobě týkající se Lidového domu i v jiném případě, kde byl majetek navrácen obdobným způsobem, např. v případě arcibiskupského semináře v Táborové ulici v Praze?

Tolik položené otázky v naší interpelaci. Bohužel jsem nucena konstatovat, že ani na jednu z položených otázek ministr financí nedal jasnou odpověď. K věci samé bych uvedla, že především je možné souhlasit s ministrem financí, že usnesení vlády není žádným obecně závazným právním předpisem, což ostatně v naší interpelaci ani nebylo uvedeno. Nepochybně však usnesení vlády, učiněné podle zákona a na jeho základě, je rozhodnutím, které váže nejenom všechny adresáty tohoto rozhodnutí, ale především vládu samu, resp. její členy.

To ostatně uvádí i ministr financí České republiky ve své odpovědi na naši interpelaci. V daném případě vláda ČSFR vydala usnesení č. 901 z roku 1990 v mezích své pravomoci a kompetence a přitom se opírala o zákonné zmocnění vyplývající z § 4 ústavního zákona č. 496 z roku 1990 Sb. zákonů, o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR.

Z obsahu odpovědi pana ministra financí na interpelaci je pak zřejmé, i když to není výslovně uvedeno jako odpověď na první otázku, že usnesení vlády ČSFR č. 901 z roku 1990 nebylo změněno ani zrušeno. Usnesení vlády České republiky č. 362 ze dne 19. 12. 1990, na které ministr financí ČR odkazuje, předcházelo projednání a rozhodnutí vlády ČSFR č. 901 z roku 1990, které - jak je z textu patrné - bylo vydáno po dohodě s vládou České republiky a vládou Slovenské republiky. Vláda ČR může v rámci svých pravomocí rozhodovat o státním majetku. I v případě, že by skutečně došlo ke znárodnění Lidového domu, je usnesení vlády č. 901 z roku 1990 rozhodnutím deklarujícím, že Lidový dům je majetkem ČSSD. Uvedený závěr lze opřít i o usnesení Federálního shromáždění ČSSR č. 147 v bodě 7.

Usnesení vlády ČSFR č. 901 z roku 1990 ze dne 20. 12. 1990, kterým bylo o Lidovém domě rozhodnuto, bylo vydáno již v době, kdy obnovená ČSSD byla již zapsána do evidence politických stran. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím kolegy, kteří se nehodlají věnovat obsahu tohoto diskusního příspěvku, aby se případně odebrali z jednací síně. Děkuji.

Poslankyně Petra Buzková: Děkuji panu předsedajícímu a budu pokračovat. V této souvislosti není proto relevantní úvaha obsažená v odpovědi na interpelaci, která ze skutečnosti, že ČSSD byla zapsána do evidence politických stran dne 9. února 1990 odvozuje to, že de facto není dána kontinuita ČSSD od roku 1948 do jejího obnovení v roce 1990. Kontinuita ČSSD je přitom zcela nesporná. Obnovená ČSSD je pokračovatelem ČSSD před rokem 1948 po stránce programové, organizační, formální i personální. Sjezdy ČSSD byly číslovány průběžně, exilová ČSSD vyvíjela nepřetržitě po celou dobu nesvobody v zahraničí činnost v souladu s programem ČSSD a byla také členem mezinárodních sociálnědemokratických seskupení. Exilová ČSSD byla uznávána za legitimního mluvčího sociální demokracie potlačené ve své vlasti až do obnovení ČSSD v roce 1990. (Předsedající: Pánové, prosím o klid.)

Interpelace poslanců ČSSD nesměřovala a nesměřuje k procesnímu postupu vlády v zahájeném soudním sporu o určení vlastnictví Lidového domu, ale především zásadně k otázce, zda Ministerstvo financí ČR mělo platné pověření k zahájení a vedení tohoto sporu. Pokud nedošlo ke změně nebo zrušení usnesení vlády ČSFR č. 901/1990, pak Ministerstvo financí ČR takové pověření nemělo a jednalo v rozporu s platným usnesením vlády ČSFR, kterým je vázáno.

Protože odpověď ministra financí na naši interpelaci je neúplná a nedostatečná, byla bych ráda, kdyby pan ministr ještě před hlasováním o přijetí či nepřijetí odpovědi na naši interpelaci zodpověděl následující otázky:

Otázka první. Na základě jakého pověření vede Ministerstvo financí ČR spor o vlastnictví k Lidovému domu, když z odpovědí ministra financí ČR vyplývá, že usnesení vlády ČSFR č. 901/1990 nebylo změněno a vláda a její členové jsou tímto usnesením vázáni?

Otázka druhá. Usnesení vlády ČSFR č. 901 z roku 1990 bylo vydáno na základě a v souladu se zmocněním obsaženým v ustanovení § 4 ústavního zákona 496 z roku 1990 Sb. zákonů. Bylo toto usnesení změněno nebo zrušeno? Pokud ano, potom kdy a jakým rozhodnutím?

Otázka třetí. Ministr financí vychází z předpokladu, že Lidový dům byl vyvlastněn a přešel do vlastnictví státu. Pokud by bylo možno připustit správnost tohoto předpokladu, je usnesení č. 901 z r. 1990 vlády ČSFR rozhodnutím podle bodu 7 usnesení Federálního shromáždění 147? Cítí se ministerstvo financí být vázáno usnesením FS č. 147, a to zejména v ustanovení bodu č. 7?

Čtvrtá a poslední otázka. Považuje ministr financí usnesení vlády ČSFR za platné a závazné pro vládu České republiky?

Dámy a pánové, tolik moje odpověď, zda jsem a nebo nejsem spokojena s odpovědí ministra financí na interpelaci podanou klubem poslanců ČSSD. Vzhledem k tomu, že tato odpověď byla skutečně velmi neúplná a v zásadě nebyly zodpovězeny námi položené otázky, byla bych ráda, kdyby ještě před konečným hlasováním mohla být tato odpověď panem ministrem financí a místopředsedou vlády ČR doplněna.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni za její vyjádření. Já si teď jen nejsem jist, jak naložit s obsahem jejího vyjádření. Jsem připraven respektovat to, abychom se teď nepokoušeli hlasovat o té odpovědi. Tak jsme to udělali i v uplynulých obdobných případech, ale protože projednáváme odpověď a je to určité doplnění té interpelace, neprojednáváme ani interpelace ani odpovědi, tak já předpokládám, že bude ze stenozáznamu vyňata a žádost o odpověď bude panu ministrovi a místopředsedovi vlády tlumočena, respektive poskytnuta. To považuji za samozřejmé. Ale asi otázky, které jste formulovala, nebudeme moci považovat za součást té původní interpelace. Nechci se teď zamotat do procedurálního problému.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nově formulované otázky na konci mé odpovědi na odpověď na interpelaci pana ministra Kočárníka vycházejí z těch otázek, které byly už položeny v naší původní interpelaci. Tyto otázky bohužel nebyly zodpovězeny a v podstatě všechno, na co se pana ministra ptáme znovu, vychází z těch původních otázek. Proto si myslím, že je možné tyto otázky chápat jako doplnění interpelace, že je možné v tuto chvíli přerušit projednávání této interpelace a požádat pana ministra, aby se vyjádřil k těmto doplňujícím otázkám. Skutečně si nemyslím, že by to byly zcela nově položené otázky. Nevyskytuje se tam žádná skutečnost, která nebyla uvedena v naší první interpelaci, a proto bych opravdu tuto záležitost chápala jako věc doplnění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za doplňující vyjádření nebo vysvětlení. Pan poslanec Řezáč a potom pan poslanec Wagner.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl vyjádřit v rámci rozpravy k tomuto bodu - ještě k otázce zhodnocení odpovědi místopředsedy vlády a ministra financí ČR.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, já vám nechci bránit v tom vyjádření, ale paní kolegyně Buzková požádala o přerušení projednávání a já se chystám vyhovět. Tak jestli chcete přerušit až po rozpravě, když tady není přítomen pan místopředseda vlády, mě se to zdá jako zvláštní postup, ale nechci vám v tom bránit.

Poslanec Vladimír Řezáč: Já se domnívám, pane místopředsedo, že to jsou otázky tak zásadní povahy z pohledu tehdy platné ústavy, že by bylo dobře jaksi, kdyby i pan místopředseda vlády mohl být na tyto argumenty připraven. Jeho odpověď je totiž tak závažná, že v podstatě zpochybňuje kontinuitu rozhodnutí všech vlastně bývalých vlád, která učinily v daleko větším rozsahu věcí a tak by byly naprosto rozvráceny v rozporu s principem právní jistoty majetkové poměry v této republice, kdybychom měli dát panu místopředsedovi za pravdu. Já to vysvětlím. Už o tom jednou hovořil předseda ústavně právního výboru dr. Výborný v jiné příležitosti.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já jsem jenom upozorňoval na to, že paní kolegyně Buzková požádala o určité doplnění a požádala také o přerušení projednávání té odpovědi. Já jsem se chystal jí vyhovět, také vzhledem k tomu, že je 18.40 hodin, nicméně - prosím. Paní kolegyně se hlásí ještě s faktickou poznámkou.

Poslankyně Petra Buzková: Hlásím se s faktickou poznámkou. Je pravda, že jsem žádala o přerušení projednávání této interpelace, ale samozřejmě jsem to chápala tak, aby bylo přerušeno poté, co proběhne diskuse.

Já, pane místopředsedo, samozřejmě chápu, že je hodina pokročilá, že je téměř doba nazrálá k přerušení schůze, nicméně o této interpelaci muselo být dopředu známo, že se jedná o poměrně složitou záležitost, a proto když bylo její projednávání započato, bylo by asi dobré, aby byla dokončena. Konec konců já bych nerada argumentovala, nebo nerada bych slyšela od vás argument, že zde není pan ministr financí, protože konec konců je obvyklé, že v době, kdy se projednávají odpovědi na interpelace, bývají ministři přítomni.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já věřím tomu, že byste ode mne nechtěla slyšet ještě celé desítky jiných argumentů, já jsem se žádný takový nechystal použít. Prosím, pane kolego.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážené kolegyně a kolegové, před časem zde správně kolega Výborný řekl, že vláda je od toho, aby vládla, a může jako nejvyšší orgán výkonné moci v rámci dnes platné ústavy České republiky - a stejně tak mohla dříve Federální vláda v roce 1990 podle ústavy z roku 1960 a ústavního zákona 143 z roku 68, zejména podle článku 76 odst. 1 - v rámci své pravomoci rozhodnout otázku, kterou rozhodla ohledně Lidového domu i ohledně jiných nemovitostí, neboť jasně uvedla v tomto citovaném usnesení 901 z roku 1990, že na tyto případy, včetně Lidového domu se potom již nevztahují ustanovení ústavního zákona 496 z roku 1990 proto, že v souladu s platným právním řádem byly tyto nemovitosti předány do vlastnictví příslušných subjektů, přičemž vláda rozhodla, že pokud byly vydány jiným politickým stranám, církvím a dalším institucím, nejde tedy o žádný spekulativní způsob převedení majetku a jde o platné převedení majetku nebo respektive jeho navrácení. Bylo výslovně řečeno na 17. schůzi FS, že takto bylo postupováno v souladu s čl. 76, odst. 1 citovaného ústavního zákona 143 z roku 1968 s tím, že jde o přímou pravomoc vlády.

Stejně tak vláda ČR podobným způsobem chtěla řešit a zčásti i řešila vydávání jiného majetku, např. při problematickém projednávání židovských restitucí, eventuálně i při vydávání některého církevního majetku a nikdo to nemohl na půdě Poslanecké sněmovny zpochybnit, neboť prostě vláda takovou pravomoc má a má ji podle ústavy. Čili v roce 1990 platil ústavní zákon 100 z roku 1960 ve znění ústavního zákona č. 100 z roku 1990, přesně z 18. dubna 1990, a ústavní zákon 143 z roku 1968 a federální vláda takovouto pravomoc podle platné ústavy měla. Za druhé toto usnesení č. 901 z roku 1990 přijala federální vláda po dohodě s vládou ČR a s vládou SR. Za této situace je naprosto zřejmé, že tímto rozhodnutím Česká republika samozřejmě jako právní nástupce československé federace je vázána, protože šlo o jasné nabytí a uznání vlastnického práva v souladu s tehdy platným právním řádem a s ohledem na princip právní jistoty a princip ochrany nabytých práv, který vyslovil Ústavní soud ČR již ve třech svých nálezech, naposledy právě v nálezu 164 z 12.července 1994, nemohl ministr financí vůbec postupovat tak, jak postupoval, protože se vlastně domáhá určení vlastnictví proti subjektu, který získal toto vlastnictví v souladu s platným právním řádem v roce 1990 a na základě výkonu pravomocí bývalé federální vlády. Čili zpochybňování tady této kontinuity a pravomoci federální vlády přijmout usnesení č. 901 z roku 1990 jakoby nezavazovalo Českou republiku, je zpochybňování právního nástupnictví ČR ve vztahu k československé federaci. Potom bychom ovšem zpochybňovali při stanovisku ministra financí všechna obdobná rozhodnutí všech bývalých federálních vlád, kterými byly provedeny jakékoliv delimitace majetku, jakékoliv přesuny, stejně jako bychom mohli zpochybňovat i jiná rozhodnutí. To je ovšem samozřejmě naprosto nemožné v právním státě, neboť je to opět v rozporu s principem právní jistoty. A pak bychom asi uznávali, že tedy máme nedoložené vlastnictví v podstatné části nemovitého majetku, což ani v právním státě možné není.

Čili domnívám se, že vůbec ministerstvo financí nemělo pravomoc, aby takovýto spor vyvolalo, protože vlastnictví k Lidovému domu z tohoto pohledu sporné vůbec není.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moji kolegové upozornili na především právní aspekty problému. Já chvíli u nich zůstanu a později bych se rád věnoval jiným aspektům problému, zřejmě pragmatickým otázkám politiky, které přivedly pana ministra Kočárníka k tomu, aby vydal pokyn, aby ona žaloba byla podána.

Především chci upozornit, že si měl ministr financí zjistit, že to bylo právě ministerstvo financí, které v roce 1991 vydalo souhlas s plněním v rámci téže smlouvy, podle které byl Lidový dům vrácen Československé sociální demokracii. Neznalost pana ministra o tom, jak postupovalo ministerstvo financí, jehož byl vysokým úředníkem i v té době, mně připadá zcela zvláštní. Nechápu, jestli je to neznalost skutečná, nebo úmyslná. A je zcela irelevantní, jestli jednalo české nebo tehdejší federální ministerstvo financí, protože muselo jednat podle tehdy platných právních norem, o jejichž existenci samozřejmě i o postupech podle nich prováděných pan místopředseda vlády a ministr financí musel vědět tehdy, a musí vědět i dnes. Tolik k právním aspektům problému.

A snad i jeden ještě právní aspekt navíc. Pokud by bylo relevantní mluvit o vlastnictví Cíle, akciové společnosti, pak bude relevantní mluvit i o tom, co stanovy této společnosti konstatují, kdo je vlastníkem Cíle a tyto skutečnosti musí být rovněž předmětem jistot, jsou veřejně známy a musí být o nich informován i pan místopředseda vlády a ministr financí.

Považuji proto ze všech důvodů, které byly uvedeny v interpelaci, ve výrocích mých kolegů i v mých dvou argumentech, za rozhodující skutečnost, že žaloba není jen obyčejným pokusem o uplatnění práva, ale je pouze politickým prostředkem k vyvolání právní nejistoty nejvýznamnější opoziční české politické strany. A tedy je pokusem o oslabení politického konkurenta. Samozřejmě, může se to tak činit, ale ten, kdo tak činí, musí vědět, že posuzování lidmi, kteří budou rozhodovat, nebudou jenom činy, které se dotýkají materiálních věcí, na což může spoléhat tato vláda, ale budou to i věci, které se dotýkají morálky, které se dotýkají politické kultury. A v tomto případě se domnívám, že jsme po pěti letech dospěli dále než ti páni kolegové, kteří momentálně se snaží hlučením zajistit, abych už konečně přestal mluvit, protože je to samozřejmě nebolí, nezajímá. Zajímá je jen to, aby politický protivník byl viděn jako nepřítel a aby byl jako nepřítel poničen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím klid.

Poslanec Jozef Wagner: Samozřejmě to může být velmi vhodný, diplomatický, v parlamentech obvyklý postup, ale není to ten postup, který je možno nazvat postupem kulturní spolupráce politických odpůrců, kteří v sobě nevidí hlavně nepřátele, ale když, tak jen protivníky.

Dovolit bych si v této souvislosti použit citát jedné velké dámy francouzské literatury, která o lidech, kteří v jiných lidech vidí především nepřítele, říkala, že jsou to lidé bez myšlenek.

Nechtěl jsem nikoho urazit. Chtěl jsem pouze zmínit to, že politická kultura demokratické společnosti by měla především vytvářet obraz odpůrců. Odpůrců proto, že každý vidíme tytéž jevy a věci a činy z jiného úhlu pohledu a snažíme se přesvědčit občanskou společnost, že je to o tom, který úhel pohledu se zdá být občanské společnosti příznivější pro ni a který jí víc prospěje.

Domnívám se, že bez ohledu na to, jak tento spor dopadne, nejde o spor o majetek, ale o spor o budoucnost této země - i bez majetku. Programové cíle sociální demokracie: suverenita, spravedlnost, svoboda a solidarita budou dostatečným argumentem pro to, aby občanská společnost je vzala na vědomí jako to, co bude tvořit budoucnost této země.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Wagnerovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Chci upozornit na to, že hlučení, se kterým hrubě nesouhlasím, bylo rovnoměrně rozloženo do celé sněmovny. A teď upozorňuji na to, že zasedá nebo zasedne zdravotní výbor v místnosti č. 108, tuším, 108 c, vpravo od klavíru.

Přerušuji naše jednání do zítřka.

Poslankyně Petra Buzková: (Z místa.) ... žádali o přerušení tohoto bodu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je nějakých námitek, abychom respektovali vaši žádost bez hlasování?

Poslankyně Petra Buzková: (Z místa.) Pane předsedo, samozřejmě, že není. Já vám za takovéto přerušení děkuji. Já jsem ale nepochopila, že jste jej ukončil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já už nevím, kam s tou vstřícností mám zacházet. Dámy a pánové, končím dnešní jednání. Projednávání této odpovědi je přerušeno do příští schůze. Zítra v 9.00 hodin je prostor pro jednání klubů po jednání zdravotního výboru - v tom smyslu vlastně jsme se ve sněmovně usnesli. V 9.30 se sejdeme na tomto místě a budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu 23 a 24, tzn., zákonů o zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách. Děkuji.

(Jednání přerušeno v 18.55 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP