Středa 15. března 1995

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím navrhnout jeden pozměňovací návrh, který - přiznám se, bude poněkud delší, neboť je to série asi 20 drobnějších pozměňovacích návrhů, ale prosím, aby o něm bylo hlasováno jako o celku. Týká se jedné úpravy, a to vypuštění placení zdravotního pojištění z příjmu z pronájmu.

Domnívám se, že tato nově navrhovaná úprava v zákoně je přinejmenším problematická, že je sporné, zda chceme jít touto cestou jakoby daňového zatížení a navíc, vzhledem k současnému stavu, který nastal v důsledku rozsáhlých restitucí, podobné ustanovení zatíží až řádově tři a půl miliónu lidí v této zemi povinností odesílat hlášení na zdravotní pojišťovny a vyplácet z naprosto miniaturních nájmů ve výši několika set až tisíce korun zcela bagatelné částky, které nebudou mít žádný vliv na hospodaření pojišťoven, ani na zdravotnictví, ale zatíží jen občany a pojišťovny naprosto zbytečnou byrokracií.

Proto navrhuji, abychom se vrátili k stávajícímu textu zákona, kde pojištění z příjmů, z nájmů, z pronájmů, platí se pouze v případech, kdy příjem z pronájmu je jediným zdrojem příjmů, a zůstali na stávající dikci.

Přečtu všechny návrhy, musím tak učinit. Prosím potom, aby o nich bylo hlasováno jako o jednom návrhu, protože jsou vzájemně propojeny; nedává smysl, abychom to na jednom místě vypustili, a na jiném místě ponechali. Návrhy tedy zní:

K čl. I, k bodu 9, v § 6 a) vypustit písm. c) a poznámku pod čarou č. 23, dosavadní písm. d) označit jako písm. c).

K § 6 c) odst. 1 písm. k) vypustit slova "z pronájmu".

V § 6 c) odst. 1 písm. l), nahradit slova "ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu" slovy "ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti".

V § 6 c) odst. 2 doplnit za slovo "zaměstnání" slovo "nebo" a vypustit slova "nebo z pronájmu".

K bodu 10, v § 7 odst. 1 vypustit písm. c). Ostatní písmena přečíslovat.

V § 7 odst. 1 v dosavadní písm. d) nahradit slova "podle § 6 a) písm. d)" slovy "podle § 6 a) písm. c)".

K bodu 15, v § 9 vypustit odst. 4, ostatní odst. přečíslovat.

V § 9, v dosavadním odst. 5 nahradit slova "písm. d)" slovy "písm. c)".

V § 9, v dosavadním odst. 8 změnit odkaz na poznámku pod čarou č. 23.

Současně změnit označení poznámky pod čarou k tomuto ustanovení na poznámku č. 23.

K bodu 17, k § 10 odst. 2 změnit odkaz na poznámku pod čarou č. 23.

K bodu 27, v § 17 odst. 1 změnit odkaz na poznámku pod čarou č. 24. Současně změnit označení poznámky pod čarou k tomuto ustanovení na poznámku č. 24.

K bodu 29, v § 17 odst. 4 změnit odkaz na poznámku pod čarou č. 25. Současně změnit označení poznámky pod čarou k tomuto ustanovení na poznámku č. 25.

K bodu 31, v § 18 odst. 1 změnit odkaz na poznámku pod čarou č. 26. Současně změnit označení poznámky pod čarou k tomuto ustanovení na poznámku č. 26.

K čl. II, k bodu 2, v § 3, odst. 7, písm. d) vypustit slova "nebo má příjmy z pronájmu" a slova "nebo pro osoby s příjmy z pronájmu".

K bodu 3, k § 3 a), odst. 4 písm. b) vypustit slova "nebo má příjmy z pronájmu a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu, stanoveného pro osoby s takovými příjmy". Vypustit § 3 b) a přečíslovat § 3 c) a 3 d) na 3 b) a 3 c). Ze stávajícího § 3 c) vypustit slova "z pronájmu".

K bodu 4. Znění bodu 4 nahradit tímto zněním. V § 4 odst. 2 se vypouští slova "a u osoby s vlastními příjmy".

K bodu 12. Znění bodu 12 nahradit tímto zněním. § 9 se vypouští.

Body 13 až 17 se vypouští, ostatní body přečíslovat.

V dosavadním bodu 20 § 13 v první větě nahradit slova "podle § 3, 3 a) nebo 3 b)" slovy "podle § 3 nebo 3 a)".

V § 13 ve větě druhé vypustit slova "nebo podle § 3 b) odst. 2".

K dosavadnímu bodu 34. V § 22 odst. 5 vypustit slova "a příjmy z pronájmu".

K dosavadnímu bodu 36. V § 23 odst. 4 písm. c) vypustit slova "a osob s příjmy z pronájmu".

K dosavadnímu bodu 38. Znění bodu 38 nahradit tímto zněním. V § 24 odst. 1 se vypouštějí slova "osoba s vlastními příjmy".

K dosavadnímu bodu 41. V § 24 odst. 2 se slova "výdělečně činná a osoba s příjmy z pronájmu jsou povinny" nahrazují slovy "výdělečně činná je povinna". Slova "byly v tomto období pojištěny" slovy "byla v tomto období pojištěna". Vypouštějí se slova "a 3 b)".

K čl. V. Čl. V se vypouští a ostatní články se přečíslují.

K dosavadnímu čl. VI. Slova v § 6 a) písm. d) se nahrazují slovy "v § 6 a) písm. c)".

Děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že jsem vás chvilku zdržel. Je to návrh, který již přijal zemědělský výbor, ale bohužel vzhledem k faktu, že ho přijal pouze v obecné formulaci, tak se nedostal do společné zprávy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Bendovi. Prosím poslankyni Lagovou, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pan ministr udělal úvod k oběma předlohám. Dovolím si přednést stanovisko poslaneckého klubu Levého bloku jako vyjádření souhrnné, k oběma předloženým návrhům, tedy k tisku 1324, ve znění 1467 a k tisku 1330, ve znění společné zprávy, tisk 1468.

Poslanci Levého bloku se domnívají, že oba návrhy nelze považovat za odpovědné řešení neodkladných potíží v systému zdravotního pojištění. Jsou pouze snahou o dílčí úpravy nosných zákonů.

Poznamenávám, že nadále považujeme za správné, že tyto zákony, tedy zákony 550/1991, 551 a další, byly přijaty rámcově, bez detailů. V té době to bylo logické, s předpokladem, že podle zkušeností a potřeb praxe budou novelizovány.

Nestalo se. Čas se obrátil proti a potíže se prohloubily. Není smyslem tohoto stanoviska opakovat věcně to, co je už příliš dlouhou dobu diskutováno, publikováno, mimo jiné obsaženo i v řadě usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Je rovněž známo, že jak pojišťovny tak zdravotnická zařízení, profesní organizace poskytly ministerstvu zdravotnictví dostatek rozborů a návrhů na řešení.

To, co předložené návrhy obsahují, a s mnohými lze souhlasit, však k odstranění kardinálních potíží nepovede, protože je citelná absence hlubší regulace vztahů, zejména pojišťovna - poskytovatel zdravotní péče. Na to všechno v koncovce doplácí pojištěnec.

Návrhy se vyhnuly potřebě definovat nejdůležitější pojmy. Např. co je plně či částečně hrazená zdravotní péče; je to léčebný a preventivní úkon, a vedle toho zdravotní úkon nesledující léčebné a preventivní cíle, co je spoluúčast, jaký vztah je zde z hlediska pojištěnecké solidarity atd.

V průběhu projednávání obou předloh vyvstala celá řada nejasností a otázek, na které jsme však nedostali odpověď. Svědčí o tom mimo jiné i některé neujasněnosti ve společných zprávách, např. nezařazené připomínky bez patřičného zdůvodnění. Společné zprávy lze považovat za určitý zoufalý pokus - cokoli ještě zachránit.

Přitom je nesporné, že v případě schválení se na Parlament snese oprávněná rozhořčenost poskytovatelů, zdravotních pojišťoven i veřejnosti. A za to však nehodláme nést odpovědnost. Úsilí ministerstva zdravotnictví při přípravě novel se neprojevilo tím nejsprávnějším směrem. Bylo-li hlavním mottem - kde uspořit finanční prostředky - pak cesta zvolená ministerstvem zdravotnictví není podložená důkladným ekonomickým rozborem vlivů i dopadů. Regulativní opatření nevidíme jen v paušálně administrativních zásazích a zcela postrádáme oporu v odpovídající argumentaci.

Vážení kolegové, ignorování či dlouhodobé neřešení meritorních otázek nabízejí ale i takové úvahy, že je snad záměrem přetrvávající stav v tichosti dovést do konce, systém tedy ke krachu a jediné řešení problémů povinného zdravotního pojištění spatřovat v jeho zrušení a postupně nastolit systém placených zdravotnických služeb.

Poslanci našeho klubu své stanovisko vyjádří v hlasování.

Dovolte mi ještě uplatnit některé pozměňovací návrhy, nejprve k tisku 1324. V § 2 odst. 3 se poslední věta nahradí zněním: "Zdravotní pojišťovny mohou upravit rozsah zdravotní péče a podmínky jejího poskytování maximálně do výše 2% rozpočtových výdajů na zdravotní péči." - Zdůvodnění: je žádoucí, aby zdravotní pojišťovny nadále reagovaly na dopady z rizikových činností u svých pojištěnců, usměrňování je tedy možné a žádoucí prostřednictvím pojistných plánů a za třetí návrh se opírá o skutečnosti, že u řady zdravotních pojišťoven je převaha nadstandartní péče zaměřená na prevenci a tady lze potažmo vidět vztah k potřebnému snižování potom nákladů na léčebnou péči a tedy i léčiva. Pokud by z pozměňovacího návrhu vyplývala potřeba návazně upravit další ustanovení, dovoluji si na to upozornit.

Druhý pozměňovací návrh k tisku 1324 se týká článku II, bod 2. Navrhujeme doplnit do § 3 odst. 3 tohoto znění: "Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnuje částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí za svého zaměstnance penzijnímu fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem." Odstavce další (3 - 9) tedy přečíslovat příslušně k tomuto návrhu. Zdůvodnění:

Některé subjekty považují částky hrazené zaměstnavatelem na penzijní připojištění se státním příspěvkem za plnění věrnostní a stabilizační povahy. Toto chceme upravit.

Tolik pozměňovací návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji paní poslankyni Lagové a prosím pana kolegu Vyvadila, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrhy obou zákonů, protože v podstatě se rozprava v jakémsi smyslu vede k oběma, kupodivu nezajímaly pouze resortní výbor zdravotní, ale i ústavně právní tomu věnoval tuším dva dny a velice zevrubně a velice důrazně tu otázku probíral. Myslím si, že se tam projevilo, že diskuse byla leckdy velmi rozdílná, ale věcná. Nebyly tam úvahy charakteru jakýchsi apriorních znamének plus a mínus a v tomto ohledu se ukazuje, že všem bylo jaksi společné to, že vidíme, že zdravotnictví není ve zcela dobré situaci. On to ale v určitém smyslu řekl už v úvodním slovu pan ministr. Pan ministr řekl - my jsme přijali určitou koncepci. On jen ten ministr zdravotnictví - tento i ten, který před chvilinkou odešel - nic jiného neudělal, než že vstoupil do určitého vlaku a ten vlak jede a ten vlak byl nastartován předchozím Parlamentem, byl nastartován předchozí právní úpravou a svým způsobem jsou zde dány mantinely, ve kterých je možné se pohybovat. Je možná chyba, že je dnes tlačeno ministerstvo k tomu, že musí obhajovat i něco, co vlastně ve své logice by obhajovat možná ani nechtělo. Ale v té souvislosti se nabízí otázka, zda bychom se všichni neměli zastavit a zabývat se tím, zda-li ten vlak skutečně jede tím dobrým směrem, anebo zda by neměl nastat jakýsi čas pro výhybku. A tady musí být dána šance i tomu ministrovi, který je samozřejmě a oprávněně napadán opozicí, ale kde se objevují i muži jiní, kteří by chtěli jej nahradit. Já - přiznávám se - v daném případě netoužím po personálních změnách, zejména když nevím, co by ta personální změna přinesla, ale přiznávám, že bych si přál další vyjasnění systému, jak to půjde dál. Mám vážné pochybnosti o tom, že zejména zvolený systém financování je dobrý. To je systém, který vyvolává animozitu mezi lékařem a pojišťovnou. Ve Velké Británii lékař má ten příjem, který odpovídá počtu pojištěnců. Moje manželka je lékařka, když bude mít 500 pojištěnců, ať má takový příjem, který odpovídá 500 pojištěncům. Když bude mít 3.000, ať má příjem tomu odpovídající.

Já jsem rád, že do společné zprávy se v tomto ohledu již dostala jaksi možnost pro ministerstvo, a já v tomto smyslu apeluji na ministerstvo, aby se do budoucna tento systém řídil na základě paušálních sazeb, neboť cesta přes bodové ohodnocení, to je cesta do pekel, cesta, která vede proti sobě lékaře, pojišťovny a přesto není schopna nic řešit.

Těch problémů je zde celá řada. Na jedné straně zde myslím správně zazněly určité úvahy, že jsme kdysi zřídili pojišťovny, na druhé straně já odmítám myšlenku, že pojišťovny jsou cosi, co musíme chránit, protože ony jsou jakousi zárukou konkurence a trhu. Já jsem pro konkurenceschopnost tehdy, když ten podnikatel - a v daném případě i ta pojišťovna - bude čerpat z prostředků, které si oni nějakým způsobem sami naakumulovali. Ty, ať si mi zkrachují, nezkrachují. Tady jsou to ovšem svým způsobem naše veřejné prostředky a v tomto ohledu prostě ty limity platí.

Z toho ovšem vyplývá ještě poznatek a já myslím a bude mě i zajímat, jak se k tomu postaví pan ministr, protože v ústavně právním výboru viděl, že nám jde o věc, a tak chci vědět, zda-li i jemu jde o věc. Podával v tomto ohledu návrh doprovodného usnesení, který myslím si vyznívá neutrálně, ale vyjadřuje dle mého názoru určitý leitmotiv, který se projevoval v projednání ve všech výborech. Možná se mýlím, možná ne.

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 30. června předložila Poslanecké sněmovně koncepci dalšího rozvoje zdravotnictví založenou na důkladné analýze dosaženého stavu, včetně analýzy financování zdravotnictví.

Pane ministře, chci vidět, jak se k tomu postavíte. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Prosím, aby návrh předal zpravodaji písemně. Prosím, aby se slova ujal pan kolega Radim Špaček, připraví se pan poslanec Štambera.

Poslanec Radim Špaček: Děkuji pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, na hlavu pana ministra zdravotnictví i na jeho návrh se snesla obrovská série různých kritik, zejména zabývajících se způsoby financování a finančními toky uvnitř systému zdravotnictví a není pochyb o tom, že to opravdu je obrovský problém. Na rozdíl od kolegů v levé části sněmovny já mám námitky proti předkládaným novelám v tom smyslu, že posilují úlohu státního dozoru namísto toho, aby se pokusily posílit samoregulační mechanismy a ve skutečnosti omezují současný počet stupňů volnosti jak pro pojištěnce, tak pro pojišťovny, ale i pro lékaře.

Obávám se, že tato cesta není zrovna nejšťastnější. Pokusím se alespoň jeden ze stupňů volnosti, které předkládaná novela vyřazuje, napravit svým pozměňovacím návrhem, který nicméně řeší opravdu jen určitý detailní výsek. Chtěl bych obrátit vaši pozornost ke skupině lidí, kteří se živí ne úplně tradičním způsobem. Mám na mysli to, že se neživí zaměstnaneckým poměrem, ale například zakázkami uměleckými, restaurátorskými nebo tím, že hospodaří v lesích, případně v zemědělství. Často se stává této skupině lidí, že dostanou výplatu za svoji zakázku po poměrně dlouhé době, avšak na druhé straně z ní musí žít zase delší dobu, než vyhotoví další zakázku.

Zákon o dani z příjmů pamatuje na tyto případy a umožňuje těmto poplatníkům rozložit si příjem ze zakázky na celou dobu, po kterou na zakázce pracovali. Předkládaná novela zákona o zdravotním pojištění, tedy o platbách na pojištění tuto možnost vypouští, konkrétně je to v bodu 5 v čl. 2. Při diskusích nad tímto ustanovením v našem výboru bylo argumentováno tím, že byla tato možnost vypuštěna již v zákonu o pojistném na sociální pojištění koncem minulého roku a že by bylo tedy dobře tento režim sjednotit pro obě pojištění.

Proti tomu stojí námitka, kterou jsem již zmínil, a to ta, že tento režim zná zákon o dani z příjmů a domnívám se, že by bylo naopak žádoucí zachovat tento režim u všech daňových a daním podobných plateb.

Proto si dovolím navrhnout pozměňovací návrh, který má dvě části, ale bylo by třeba o nich případně hlasovat najednou. Zní tak, že v čl. 2 předkládaného návrhu zákona, to je v článku, kterým se novelizuje zákon 592/1992, navrhuji vypustit bod 5, který právě vypouští třetí odstavec § 4, jímž se umožňuje toto rozložení příjmu.

Druhá část mého návrhu se týká čl. 3 ve znění společné zprávy, to je novely zákona 589 o pojistném na sociální zabezpečení, kde navrhuji, aby současný text začínající slovy "§ 5 odst. 2 písm. c) atd." byl označen jako bod 1 a za něj byl zařazen bod 2 v následujícím znění:

"Bod 2. V § 6 odst. 2 se na konec vkládá text: Provozuje-li tato osoba zemědělskou výrobu, hospodaření v lesích a nebo na vodních plochách a nebo vykonává-li uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - odkaz 16 - nebo vykonává-li činnost restaurátora kulturních památek a sbírkových předmětů, je rozhodným obdobím období, po které takovou činnost vykonávala, nejvýše však období posledních tří kalendářních roků včetně kalendářního roku, za který se pojistné platí. Podmínkou je, že o to požádá nejpozději při předložení přehledu podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, za který se pojistné platí."

Odkaz 16 pak je zákon č. 35/1965, o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 a zákona č. 468/1991 Sb.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Špačkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Štambera, připraví se pan poslanec Robert Kolář.

Poslanec Dalibor Štambera: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně, kolegové, mám v podstatě dva pozměňovací návrhy k tisku 1324, o kterých by se ovšem mělo hlasovat jako o jednom celku. Nebudu vás dlouho unavovat zdůvodňováním, poněvadž jde o návrh, který navazuje na to, co přednesl kolega Benda. Je to v podstatě kompromisní návrh pro případ, že by jeho návrh tady neprošel. Snad ke zdůvodnění, plně se ztotožňuji s tím, co zde bylo řečeno o pronájmech. Pokud by byly v zákoně uvedeny tak, jak jsou, týkaly by se opravdu velké části jedinců, kteří získali v restituci malé pozemky a z těchto malých částek by ještě platili pojištění. Domnívám se, že tento návrh by byl jistým kompromisem, protože by zde byla stanovena jistá hranice, od které by se teprve zdravotní pojištění hradilo. Dovedu si totiž na druhé straně představit, že jsou občané, kteří vlastní lukrativní byty, objekty, které pronajímají zahraničním firmám za horentní sumy a myslím, že z těchto peněz, které jsou schopny tyto osoby živit, by bylo vhodné, aby zdravotnictví, které financí má nedostatek, ty peníze dostalo.

Proto navrhuji zákon č. 550/1992 v té úpravě, jak tady je, změnu v bodu 9 § 6 písm. c), které by se měnilo takto:

1. vypouští se bod 2, to jsou pronájmy věcí movitých,

2. zbývající část by se měnila a doplnila následovně: pronajímá nemovitosti nebo jejich části nebo byty nebo jejich části, jestliže výše příjmu nebo souhrnu příjmů z těchto pronájmů přesáhla v kalendářním roce 12násobek minimální mzdy.

Na to navazuje změna zákona 592/1992 v bodě 3 § 3 b) odst. 1, kde se za slova "35% z pronájmu" doplnila slova "či souhrnu příjmů z pronájmu". Na konci odstavce se tečka nahradí čárkou a doplnila by se věta "jestliže jejich výše v kalendářním roce přesáhla 12násobek minimální mzdy". Všechna ostatní ustanovení, která zde kolega Benda přednášel, by v zákoně tím pádem mohla zůstat, takže stačí jen tyto dvě malé úpravy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štamberovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Robert Kolář, připraví se pan poslanec Pavel Kulička.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl dva pozměňovací návrhy. První se vztahuje ke společné zprávě, čili k tisku 1467, kde navrhuji nové znění bodu 21, které se týká § 13 odst. 3. V první větě změnit slova "paušální částkou" na slova "paušálními částkami". V návaznosti na to by zněla třetí věta takto: "Seznam výkonů s bodovými hodnotami a výše paušálních částek včetně rozsahu zdravotní péče z těchto částek hrazené stanoví ministerstvo vyhláškou po dohodovacím řízení se zástupci ministerstva financí, pojišťovny, ostatních zdravotních pojišťoven, smluvních zdravotnických zařízení, profesních organizací zřízených zákonem a odborných vědeckých společností."

Původní znění, které znělo pouze na paušální částku a nové znění, které přetváří v množné číslo, v podstatě umožní zavést postupné kapitační platby, tak bylo původní znění myšleno. Samozřejmě kapitační platby se budou pro různé diagnózy lišit, a proto by bylo potřebné, aby bylo ve znění použito množné číslo paušální částky.

Druhý pozměňovací návrh se týká původního vládního návrhu, tisku 1324, kde navrhuji zařadit nový bod v § 15, kde by odst. 2 zněl:

"Zdravotní pojišťovny jsou povinny zaslat bezplatně jedenkrát ročně svým pojištěncům do vlastních rukou stejnopisy účtů poskytnutých za zdravotní péči plně nebo částečně hrazenou zdravotním pojištěním a údaj o zaplaceném pojistném. Tuto povinnost zdravotní pojišťovny splní vždy do 31. března následujícího roku."

V zásadě se jedná o tom, že dosud pojišťovny tuto povinnost neměly, pouze mohly vydávat tyto údaje na požádání. Domnívám se, že by bylo potřebné, aby pojišťovny tuto agendu vedly. To na jedné straně, na druhé straně je to pro pojištěnce podle mne velice důležitý údaj, aby věděli, kolik si na zdravotní péči přispívají v rámci zdravotního pojištění a aby věděli, kolik každoročně vyčerpali.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolářovi a prosím pana poslance Kuličku, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Pavel Kulička: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusím se svůj komentář poněkud zkrátit - váhám nyní nad tím výrokem, zda-li souhlasit či nesouhlasit s připravovanou novelou. Nicméně mohu přijmout připomínky, které procházely výborem pro sociální politiku a zdravotnictví. Jde mi v zásadě o to, aby bylo zachován zákaz podnikání zdravotních pojišťoven, a to jmenovitě v oborech přímo souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tedy vlastnictví objektů zdravotnických zařízení, provozování těchto, distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky, příp. jiných.

Pochopitelně, že mi velmi vyhovuje - a teď hovořím za obec lékárnickou - ono ustanovení § 11 i) ve znění "prokazovat se při poskytování zdravotní péče, s výjimkou poskytování léčiv a prostředků zdravotnické techniky, platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou." Toto si dovolím objasnit těm kolegům, kteří to neznají v praxi. V současné době je totiž veden spor mezi smluvními lékárenskými zařízeními a zdravotními pojišťovnami o vracení nepříslušných receptů. Zdravotní pojišťovny totiž trvají na tom, že recepty za nepříslušné pojišťovny budou vraceny lékárenským zařízením a nebude prováděna jejich úhrada přesto, že předepisující lékař na recepturním blanketu vyznačil číselným kódem příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Tuto skutečnost není expedující lékárník schopen kvalifikovaně ověřit, ze zákona nevyplývá povinnost pacientovu příslušnost v lékárně prokázat, to je zcela jasné. "Obchodní případ" vzniká v ordinaci lékaře a lékárník je povinen lék na předpis lékaře vydat.

Zásadní změna - a v té se budu překrývat s kolegou Rymešem a možná i s dalšími, nebyl jsem při celém projednávání - mě zajímá v textu § 10, odst. 1 a). Text stávajícího návrhu zní: "Na výběr pojišťovny provádějící všeobecné zdravotní pojištění, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jedenkrát za dvanáct měsíců a to vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Žádost musí pojištěnec u vybrané pojišťovny podat nejméně dva měsíce přede dnem stanoveným v předchozí větě." Takový můj komentář - právo občana být pojištěn u svobodně zvolené zdravotní pojišťovny, poskytující všeobecné zdravotní pojištění, je nezadatelné. Omezeno může být pouze zákonem. Vládní návrh novely v § 10 odst. 1 a) toto právo nově omezuje. Je otázkou proč? Jediným argumentem pro zavedení tohoto opatření byla skutečnost, že občané projevovali zájem o pojistné plány pojišťoven a takzvaně využívali nadstandardních služeb jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Podle novely zákona však tuto činnost při poskytování všeobecného zdravotního pojištění nadále vykonávat nebudou a tato činnost bude řešená smluvním připojištěním. Omezení svobodné volby založené na tomto důvodu by tak ztratilo smysl a je pouze třeba vymezit technická pravidla platná pro pojištěnce i pojišťovny při využití práva volby zdravotní pojišťovny pojištěncem. Tedy nevidím jiný důvod, proč by se měly lhůty stanovené tímto zákonem tak zásadně lišit od obecných lhůt stanovených správním řádem.

Při diskusi na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví i v ostatních výborech bylo ustanovení tohoto paragrafu jedním z nejvíce diskutovaných. Nikde se však nehovořilo o tom, že vládní návrh může do jisté míry omezit dostupnost zdravotní péče obyvatelstvu.

Uvedu tři příklady. Budu je jmenovat obecně, protože budou možná součástí mého dotazu buď na ministra zdravotnictví nebo na ministra Bělehrádka - to budu ještě zvažovat.

Za prvé. V obci 25 km od města je zdravotnické zařízení. Toto zdravotnické zařízení nemá uzavřenu zdravotnickou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, typ označení jako A, ale má uzavřeny smlouvy s pojišťovnami označenými písmeny B, C, D. Občan, který je pojištěn u pojišťovny A má v úmyslu se do obce přestěhovat, tak mu bude zákonem stanovena povinnost po dobu jednoho roku, příp. kratší, pokud to provedou jiné novely, dojíždět k poskytování zdravotní péče do nejbližšího zdravotnického zařízení v okresním městě. O změnu však musí požádat bez prodlení, jinak bude tato lhůta přiměřeně delší.

V případě dvě bude stejná situace, avšak pojišťovna A se zdravotnickým zařízením v obci neuzavře smlouvu. Tuto smlouvu neuzavře např. jen proto, že zdravotnické zařízení nechce přistoupit na pojišťovnou stanovené nerovné podmínky. Zdravotní pojišťovna se např. nemůže dožadovat předkládání vyúčtovaných dokladů výhradně na magnetických mediích jedenkrát za měsíc, s platností 30, 60, 90, 120 dnů. Spory, ať již smluvní nebo nesmluvní, mezi zdravotnickou pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, by neměly v zásadě omezit dostupnost zdravotní péče ani svobodu volby zdravotnického zařízení i zdravotní pojišťovny občanem.

Ve třetím případě se jedná o skutečnost, která vznikla na dvou místech České republiky. Tou se nezabýval ve svých úvahách a diskusích žádný z parlamentních výborů ani snad nikdo z odborné veřejnosti, protože to je čerstvá zjištěná skutečnost, nebudu jmenovat onu pojišťovnu, ale zřejmě z uvedených obecných údajů je vám jasné o co se jedná. V jisté obci, přibližně 20 km od okresního města ve zdravotnickém zařízení se rozhodne, že majitel nebo správce vypoví smlouvu zdravotnické pojišťovně z tak banálního důvodu, jako je dlouhodobá platební neschopnost zdravotní pojišťovny. Např. ve třetím měsíci v tomto roce nemá jedna ze strategických zaměstnaneckých pojišťoven uhrazené faktury splatné v jedenáctém měsíci 1994. Takže zdravotnickým zařízením, lékařům i ostatním zdravotníkům nemůžeme dát zákonem nebo příkazní smlouvou jednostrannou povinnost uzavřít smlouvu se zdravotnickou pojišťovnou, resp. jim takovou smlouvu vypovědět stejně jako nemůžeme zdravotnické pojišťovně jednostranně stanovit kontraktační povinnost. Tuto úplnou liberalizaci vztahů však není možné následujícím způsobem řešit ani na úkor občana a pacienta tím, že omezíme v zásadě jeho právo na volbu zdravotnického zařízení a zdravotnické pojišťovny. Z tohoto důvodu zní můj pozměňovací návrh, kterým se možná překrývá a mění návrh kolegy Rymeše, takto: V § 10 odst. 1 a) vládního návrhu novely zákona č. 550/1991 Sb. ve druhé větě navrhuji vypustit slova "jednou za dvanáct měsíců a to" a ve větě třetí nahradit text "nejméně dva měsíce přede dnem" textem "nejméně jeden měsíc přede dnem".

Čili úplná textace § 10 odst. 1 a) zní: "Na výběr pojišťovny provádějící všeobecné zdravotní pojištění, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze měnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Žádost musí pojištěnec u vybrané pojišťovny podat nejméně jeden měsíc přede dnem stanoveným v předchozí větě." Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP