Středa 15. března 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Dále se hlásí pan poslanec Kozel. Já si dovoluji konstatovat, že se ztotožňuji s výkladem pana poslance Výborného, který se týká procedury hlasování. Také si myslím, že není možné hlasování o tisku spojit s hlasováním o doprovodném usnesení.

Poslanec František Kozel: Nehodlám vést při o procedurálních otázkách - jsem přesvědčen, že když bude hlasováno dvakrát a v případě kladného výsledku prvního hlasování o tisku 747, nezbývá než věřit, že bude kladné i hlasování druhé, které se týká doprovodného usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, chtěl bych se zeptat - nebudu se vyjadřovat k obsahu zákona, k mému mínění - zda-li usnesení svým obsahem je v souladu s právním řádem. Mně se to naprosto nezdá, že by Poslanecká sněmovna zavazovala kohosi, aby platil takovou finanční částku. To je podle mého pouze věcí soudu a nezdá se mi, že bychom měli vystavovat Poslaneckou sněmovnu v případě kladného schválení různým dalším krokům. Byl bych velice rád, když nejsem právník, aby to někdo vysvětlil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sykovi. Dále se hlásí pan poslanec Kozel.

Poslanec František Kozel: Doufám, že doktor filozofie uspokojí doktora medicíny v právním výkladu. Tato sněmovna tisíckrát již vládu žádala o mnoho věcí a toto je jedna z těch tisíců žádostí a nic víc.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní dál nikdo nehlásí. Ptám se pana poslance Kozla, zda si přeje jako zástupce navrhovatelů se vyjádřit. Není tomu tak. Prosím tedy paní poslankyni Jiřinu Pavlíkovou, aby se jako společná zpravodajka vyjádřila k rozpravě, případně doporučila způsob hlasování.

Abychom vyřešili situaci, dovolím si vás odhlásit.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Vážení kolegové, milé kolegyně, návrh tohoto zákona před vámi leží již pěknou řádku měsíců a nepochybuji tedy o tom, že jste se všichni měli příležitost seznámit s jednotlivými návrhy a že jste tuto dlouhou a rozsáhlou příležitost využili.

Pouze pro připomenutí zopakuji, že v rozpravě, která zde proběhla již dříve, vystoupili s pozměňujícími návrhy pouze pan poslanec Matulka, Vyvadil a Řezáč. Pan poslanec Matulka navrhl kromě změny názvu celkovou úpravu, kterou máte před sebou a kterou já, jako zpravodaj a zároveň autor předlohy, nemohu v žádném případě doporučit.

Pan poslanec Vyvadil předložil celkem tři pozměňující návrhy, z nichž první je pouze legislativní úprava čl. 1 - jedná se o češtinářské vylepšení, se kterým samozřejmě souhlasím - jeho druhý návrh doporučoval vypustit čl. 3 - s tímto návrhem je možné souhlasit - a jeho třetí návrh doporučoval, aby v doprovodném usnesení bylo místo slova "ukládá" slovo "žádá". Tato změna již byla provedena i přednesena a myslím, že není nutné o ní hlasovat. Pan poslanec Vyvadil souhlasným kýváním hlavy dává najevo, že je tomu tak.

Třetí, kdo vystoupil s pozměňujícími návrhy, byl pan poslanec Řezáč, který vlastně přednesl návrhy totožné s návrhy pana poslance Matulky. Ani k nim nemohu vyslovit své souhlasné nebo doporučující stanovisko.

Rozprava, která proběhla dnes, přinesla jeden pozměňující návrh na doprovodné usnesení a všichni ostatní, kteří vystoupili v rozpravě - pan kolega Výborný, Syka - se pouze pozastavovali nad tímto usnesením, případně si vyžádali určité vysvětlení nebo legislativní upřesnění.

Můžeme tedy hlasovat o předloženém návrhu ve znění pozměňujících návrhů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Takže bych si dovolil dát hlasovat o prvním návrhu. Přejete si, aby znovu zazněl?

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Tento návrh jistě máte před sebou, je rozsáhlý, ale pokud na tom budete trvat, samozřejmě ho mohu přednést i já.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Sněmovna netrvá, rozhodneme o něm tedy ve 48. hlasování.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 21 pro, 44 proti, 56 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další návrh je první z návrhů pana poslance Vyvadila. Týká se legislativní úpravy v čl. druhém: Slovo "vypouštění" nahradit slovem "vypouštějí". Souhlasím s tímto návrhem. Jak jsem se již zmiňovala, jedná se o češtinářskou úpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nicméně rozhodneme hlasováním.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 49. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 78 pro, 6 proti, 40 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Návrh pana poslance Vyvadila směřuje tentokrát k článku III tisku 747, tzn. tento článek III navrhuje vypustit. Vůči jeho návrhu nemám zásadní námitky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 50. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 13 proti, 68 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Dalším návrhem, o němž je možné tady hlasovat, je návrh pana poslance Řezáče, který je velmi obdobný s návrhem pana poslance Matulky. Jak jsem již říkala jednou, tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 51. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 53 proti, 32 se zdrželo hlasování.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Tím jsme vyčerpali veškeré návrhy, které směřovaly k tisku 747 a myslím, že hlasováním nám teď zbývá rozhodnout o tom, budeme-li akceptovat celý tisk.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovního tisku 747 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 748, včetně schváleného pozměňovacího návrhu.

Kdo je pro schválení tohoto tisku, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 52. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 67 pro, 62 proti, 14 se zdrželo. V tom případě nebudeme rozhodovat ani o doprovodném usnesení. Děkuji paní poslankyni Pavlíkové a panu poslanci Kozlovi. Tím jsme dokončili projednávání bodu 16. Domnívám se, že k bodu 17 nemůžeme přistoupit vzhledem k tomu, že ještě neuplynula patřičná doba od rozdání společné zprávy. Nicméně pan poslanec Kozel se hlásí s informací.

XIX.

Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, podle sněmovních tisků 11921343

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl stažení návrhu, který je veden pod sněmovním tiskem 1192 zcela z jednání sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to tedy návrh na zpětvzetí. Děkuji panu poslanci Kozlovi.

Dámy a pánové, rozhodneme o tomto návrhu hlasováním bezprostředně.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 53. Kdo nepodporuje žádost navrhovatele o zpětvzetí? Zdržel se hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 100 pro, 8 proti, 27 se zdrželo. Děkuji vám. Tím jsme se vyrovnali s bodem číslo 17 našeho pořadu a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, který se dostal na pořad.

Vzhledem k tomu, že jsme, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozhodli o tom, že zprávu o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS budeme projednávat po 16. hodině, zprávy o činnosti stálých delegací ve čtvrtek jako první bod, interpelace taktéž ve čtvrtek, na řadě je návrh paní poslankyně Hany Orgoníkové a dalších. Chci se zeptat, zda si přeje vyjádřit se anebo ... Pardon.

Uvědomuji si, že jsme rozhodli o tom, že budeme tento bod projednávat ve čtvrtek. Omlouvám se. V pořadu jsem doběhl k tomuto bodu pod číslem 22.

Jsme tedy u bodu 23, což je

XX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisky 13241467

Předložený návrh nám odůvodní ministr zdravotnictví pan Luděk Rubáš, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně a páni poslanci, předstupuji před vás se dvěma vládními novelami zákonů, které se týkají systému všeobecného zdravotního pojištění. Dovolte mi, abych pronesl úvodem několik poznámek, které se týkají obou těchto textů.

Parlament svými zákony z r. 1991 a 1992 na dlouhou dobu a předpokládám, že trvale předznamenal charakter systému zdravotní péče v České republice. Rozhodl o tom, že to bude systém zdravotní péče založený na všeobecném zdravotním pojištění na svobodné volbě lékaře a že to bude systém, který bude vykonáván mnohými zdravotními pojišťovnami, které budou působit vedle sebe a budou to instituce, které jsou veřejné a oddělené od státu.

Vláda respektuje tuto volbu a předloženými novelami se v rámci zvoleného systému snaží dosáhnout toho, aby se omezil únik prostředků ze systému zdravotní péče, aby se zabránilo plýtvání těmito prostředky a aby se chránily pro ten účel, pro který jsou určeny, to znamená k úhradě zdravotní péče poskytnuté občanům.

Předložené novely tedy neznamenají žádný systémový zlom v uvažování, ale znamenají řadu úprav a zlepšení ve snaze dosáhnout větší efektivity a chránit prostředky pro financování zdravotní péče. Obracejí se především na jednoho z hlavních partnerů v systému zdravotnictví, a to je na plátce zdravotní péče - zdravotní pojišťovny.

Nemohou ani jinak. Samozřejmě, že neřeší celý komplex komplikovaných vztahů ve zdravotnictví a všechny jeho problémy. Zabývají se tedy zejména tím, za co jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny. Otázku úhrady zdravotní péče vůči zdravotnickým zařízením řeší jiné normy a jiné návrhy. Podotýkám, že v Parlamentu je v současné době již vládou schválený návrh zásad zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče ... (Permanentní hluk v sále. Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane ministře. Dámy a pánové, prosím o klid.) ... že v dohodovacím řízení na ministerstvu zdravotnictví končí projednávání nového seznamu léků a prostředků zdravotnické techniky, že se příští týden sejde dohodovací řízení také nad novým seznamem výkonů. Parlament, resp. parlamentní výbor pro sociální politiku a zdravotnictví mně rovněž uložil, abych předložil návrh regulačních opatření, fungujících v systému úhrady zdravotní péče. První návrh tohoto typu jsem předložil před koncem minulého roku a další by měl vzniknout na základě analýzy, o kterou tato sněmovna svým usnesením požádala zdravotní pojišťovny a které je měly předložit Parlamentu do 15. ledna.

Vládní novely vznikaly v průběhu minulého roku a samozřejmě nemohly reflektovat všechny aktuální záležitosti, které v tom bouřlivě se rozvíjejícím a měnícím systému nastaly v posledních měsících. Děkuji proto všem poslancům, kteří se jimi zevrubně zabývali, a zejména těm výborům, které přinesly do společné zprávy takové pozměňovací návrhy, které tyto normy aktualizují a které záměr vlády v této oblasti prohlubují a potvrzují.

Mimořádnou pozornost těmto textům věnoval výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a ústavně právní výbor, za což děkuji. Na závěr toho obecného vystoupení bych chtěl říci, že přestože ty novely neřeší vše, co by bylo nutné ve zdravotnictví vyřešit, považuji je za nesmírně závažné a potřebné z hlediska postoje odpovědného občana a člena vlády, který má starost o to, aby prostředky získané ze zákonné platby do systému zdravotního pojištění byly vynakládány efektivně a správně.

Co se týká toho prvního projednávaného tisku, dovolte mi ještě několik slov k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecném zdravotním pojištění a zákon o pojistném na toto pojištění. Tento návrh obsahuje především ustanovení, které brání zdravotním pojišťovnám hradit takovou péči, která přesahuje rámec zdravotních výkonů, které jsou vyjmenovány ve zdravotním řádu a v seznamu výkonů jako péče hrazená plně a částečně. Tímto krokem, který se stal nejčastěji středem diskusí, které provázely osud zákona v Parlamentu, chce vláda dosáhnout toho, aby prostředky, které se vynakládají na zdravotní pojištění, byly skutečně vynaloženy na úhradu zdravotní péče a ne na aktivity, které s touto úhradou přímo nesouvisí. Ty prostředky, které se ušetří, by pak měly sloužit tomu, aby pojišťovny platily svým smluvním zdravotnickým zařízením včas, aby nedocházelo k neadekvátnímu poklesu hodnoty bodu. To je vše. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana společného zpravodaje Miroslava Čerbáka, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu. Tu jste obdrželi jako tisk č. 1467.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, navrženou novelu projednal ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Hospodářský výbor a branný a bezpečnostní výbor vzaly vládní návrh zákona na vědomí. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti vyslovil s předloženým.návrhem zákona nesouhlas. Ostatní výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s úpravami, které jsou obsaženy ve společné zprávě.

Já bych si dovolil na závěr ještě procedurální návrh. Protože tyto dva zákony, které budeme projednávat těsně za sebou, jsou spolu velice úzce spjaty a v některých bodech se prolínají, domnívám se, že by bylo vhodné po ukončení rozpravy k této novele projednávání přerušit a zahájit projednávání novely zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zaměstnaneckých pojišťovnách. Děkuji vám. Pane předsedající, myslím, že je možno zahájit rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Rymeš. Připraví se pan poslanec Štrait.

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si předložit několik pozměňovacích návrhů. Prvním mým pozměňovacím návrhem je návrh na vypuštění článku čtyři z tisku 1324. Nebude-li tento pozměňovací návrh přijat, navrhuji, aby číslice 12 byla nahrazena číslicí 3; nebude-li ani tento pozměňovací návrh přijat, navrhuji, aby číslice 12 byla nahrazena číslicí 6, tak jak zní v nezařazeném pozměňovacím návrhu našeho výboru.

Dále bych si dovolil předložit pozměňovací návrh tohoto znění: V článku sedm doplnit další odstavec číslo dvě, který zní: Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna provést poskytovateli úhradu platby řádně a včas, nejpozději do 15 dnů od doručení vyúčtování. V případě prodlení ze strany zdravotní pojišťovny je tato povinna uhradit úrok z prodlení s odkazem na vládní nařízení č. 142/1994 Sb. - Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Rymešovi, prosím, aby svůj návrh předal písemně zpravodaji. Prosím pana poslance Štraita, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Robert Dostál.

Poslanec Jaroslav Štrait: Dámy a pánové, ve svém krátkém vystoupení nebudu mít pozměňovací návrh. Budu hovořit k té první předloze několika poznámkami. Nechci konjunkturálně navazovat na slova pana prezidenta, že by ministerstvo zdravotnictví se mělo znovu zamyslet nad koncepcí zdravotnictví a promyslet časový výhled jednotlivých kroků transformace, protože stejné obavy sdílím osobně velmi dlouho. Občané jsou v určité nejistotě především v tom, že mají strach, že nebudou mít na úhradu zdravotnické péče. Stále se o těchto otázkách mluví častěji a častěji a stále mlhavě a nekonkrétně. Ani lékaři nejsou klidní. Snad nejlépe to vystihl jeden z východočeských lékařů - cituji: Místo otázky na pacienta "co vás trápí, co vás bolí" je první otázka "u které pojišťovny jste registrován". Pan prezident to nazval - aby se lékař nemusel honit za body.

Za rozhodující považuji dnes otázku, zda jakékoli dílčí novely, i když se jimi zabýval parlamentní výbor pro sociální politiku a zdravotnictví do roztrhání těla i ducha, dokáží napravit chyby špatně založeného systému. Sám fakt, že v relativně krátké době v čele ministerstva působí čtyři ministři, o tom svědčí. Jako jeden z mála laiků v našem výboru - jde především o lékaře a zdravotní sestry - chci vnímat problém tak říkajíc lidskýma očima. V žádném případě nemohu být lhostejný k tomu, jak se zachází s penězi poplatníků. Nikdo nic zadarmo nikomu nedává, zaměstnanec platí na zdravotní pojištění 4,5% ze svého příjmu, zaměstnavatel 9,5% za zaměstnance s tím, že to na rozdíl od něho zahrne v nákladech. Zdůrazňuji to proto, že osobně jsem rozhodnut podpořit každý návrh, který finanční toky vyjasní a zracionalizuje.

Hodně starostí si mohli předkladatelé ušetřit, kdyby byla provedena kontrola vládního prohlášení. Nemusel jsem se dovídat v průběhu těchto měsíců o tlacích zleva, zprava. Jen obtížně bych zařazoval třeba představitele lékařských komor do levého nebo pravého politického proudu. Pokud jde skutečně o vztah ministerstva a lékařských komor, snažím se vztah vnímat spíš jako problém uvnitř vládní koalice, který mi signalizuje opět určitou krizi založeného systému.

Velké finanční úniky jsou v tom, že revizní práce lékařů se provádějí od stolu a podle výkazů a ne praxí. Připadá mi to - a v té oblasti jsem jaksi více honěn - jakoby školní inspektor prováděl inspekci po telefonu. Aniž by revizní lékař strávil třeba půl dne u doktora, se tomu asi do budoucna nevyhneme. Povede to k oboustranné důvěře lékařů a pacienta, protože někdy slyšíme plochou argumentaci o nesolidních lékařích.

Ve zdravotnictví jsou nekvalifikovaně aplikovány zkušenosti z privatizace naprosto odlišných úseků společenských a ekonomických oblastí. Tím není nikterak negována snaha jednotlivců a skupin - z mé strany přirozeně - o privatizaci zdravotnických provozů. Do toho však musí organicky zapadat regulační a kontrolní funkce státu, který, jak považuji za téměř zbytečné deklarovat, za péči o zdraví lidu odpovídá.

V legislativě, ale především v konkrétní praxi, vidím snahu jít při financování zdravotnictví tou nejjednodušší cestou, postupně přenášet finanční podíl na pacienty. Z titulu členství ve zmíněném parlamentním výboru jsem za poslední léta byl svědkem celé řady pokusů, od 50 korun za otevření pusy v ordinaci až v poslední době po platbu za lůžko atd. Tyto přímé platby zásadně odmítám. V tom případě bude třeba nekompromisně žádat o snížení daňového zatížení. S tím souvisí o značně podhodnocené platby státu za kategorie nevýdělečných občanů, které evidentně už dlouho nestačí. Pojišťovny nazývají platby státu jako absolutně nelogickou.

Konečně je známo, že v systému rozbitého domácího farmaceutického trhu a průmyslu a dovozu zahraničních léků za světové ceny jsou také lecjaké záhady. Pokud lékař má k dispozici kvalitní a účinné léky a pokud je nepoužije, v podstatě zase porušuje to, co přísahal při promoci a dostáváme se do určitého kruhu. Farmaceutické firmy jsou v našem zdravotnictvím největší černou dírou při financování. Platby za léky pohltí, pokud je tento údaj správný, a byl mi dostupný, 23% financí, a to ještě s ohromným meziročním nárůstem. Zkušenosti ze světa mi velí, že i to lze účinně řešit, ale samozřejmě v určitém čase. To kolegové vědí. Ministerstvo s moudrými regulativy v této oblasti nepochopitelně otálí.

Vzhledem k tomu, že jde o dvě předlohy, i když relativně blízké, se k některým věcem pojišťoven ještě jednou vyjádřím v následujícím bodě. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Prosím pana poslance Roberta Dostála, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Marek Benda.

Poslanec Robert Dostál: Vážený pane předsedající, vážení přátelé, vládní návrh zákona o zdravotním pojištění vidím z mého hlediska jako poněkud diskriminující. Jestliže dosud fungující pojišťovny byly zřízeny se souhlasem, respektive na doporučení vlády, aby se vytvořilo tržní konkurenční prostředí, případně, aby bylo možné různým profesím poskytnout specifické možnosti zřízením oborových pojišťoven, a nyní se vláda svým návrhem snaží tuto činnost omezovat, případně i monopolní pojišťovací systém vytvářet, pokládám toto opatření za nepřijatelné.

Oborové pojišťovny vznikly za odlišných různých podmínek, někdy velmi obtížně, přesto však si vytvořily svůj prostor v pojišťovacím systému zcela oprávněně. Samozřejmě, že nejde o vyslovenou afunkčnost pojišťoven, ale funkční chabost vlastního pojišťovacího systému, kam bychom měli směřovat naši pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, já se omlouvám, ale mám dojem, že přestože ty body velice úzce souvisejí, domnívám se, že toto je spíš materie, která se týká dalšího bodu, a to zdravotní pojišťovny, ne zdravotního pojištění. Bylo to jen upozornění a dotaz, prosím, pokračujte.

Poslanec Robert Dostál: Děkuji. Doporučuji proto, aby předložený návrh byl vrácen jednotlivým výborům k projednání novému, aby se vytvořily mechanismy, které by upravily jednotně systém regulace a kontrol, uplatnily legislativní princip solidarity při pojištění, definovaly, co se rozumí podnikáním pojišťoven, prostě vytvořily zákonné předpoklady k aktivitě a funkčnosti všech schopných pojišťoven.

V případě, že nebude přijato mé doporučení vrátit návrh jednotlivým výborům k novému projednání, dovoluji si předložit pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Navrhuje se z čl. I vypustit bod 1, který zní: "V § 2 odst. 2 se vypouští věta třetí".

Důvodová zpráva k pozměňovacímu návrhu. Možnost poskytovat nadstandardní péči nelze hodnotit, jak to činí důvodová zpráva, jako neúměrné plýtvání finančními prostředky. Jde o aktivity, které odlišují jednotlivé zdravotní pojišťovny, a jimiž tyto pojišťovny reagují na potřeby svých pojištěnců, ať již z hlediska jejich profesní skladby, či jejich zdravotních, sociálních a životních podmínek, např. neúměrné fyzické nebo psychické zatízení pojištěnců, narušené nebo enormně zatížené životní prostředí v regionech, ve kterých pojištěnci pracují a žijí atd. Je samozřejmě nutno souhlasit s požadavkem, aby tyto výdaje byly regulovány a nepřipustit, aby se tzv. nadstandardní péče využívala ke hře o pojištěnce. To však lze učinit jinými prostředky, konkrétně v rámci zpracování a schvalování zdravotně pojistných plánů podle novelizovaných ustanovení zákona č. 551/1991 Sb. a zákona č. 280/1992 Sb., např. stanovením podílu nákladů na nadstandardní péči v poměru k celkovým nákladům na péči plně nebo částečně hrazenou zdravotním pojištěním.

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny vznikly mimo jiné právě proto, aby hradily specifickou péči pro zaměstnance v určitých profesích. Zájem na zachování této specifické péče projevily zakladatelské subjekty a správní rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, neboť je to v zájmu asi 4 mil. občanů, kteří jsou pojištěni u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Robertu Dostálovi a prosím pana poslance Bendu, aby se ujal slova. Připraví se paní poslankyně Hana Lagová.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP