Středa 15. března 1995

Další protinávrh se týká § 92 odst. 2, kde navrhuji nahradit slova "24 hodiny" slovy "7 dní". Pokud by tento návrh nebyl přijat, pak nahradit slovy "3 dny". Když se na to ustanovení podíváte, zjistíte, že se jedná o skutečně krátkou lhůtu, těch 24 hodin. Víme, že máme 5 týdenní harmonogram schůzí a zjistíte, že lhůta 7 dní ničemu nebrání, protože se týká týdne po schůzi a je tedy zbytečné takto krátkou dobu stanovit.

Další pozměňovací návrh se týká § 99, kde navrhuji vypustit v odst. 2 slovo "vládní" a v odstavci 5 v prvé větě vypustit slovo "vládního". Jsem přesvědčen, že mluvíme-li o stavu legislativní nouze a potřebném zkráceném řízení o přijetí zákonů, nemělo by se pouze vztahovat na vládní návrhy, ale na jakékoliv návrhy, a v mnoha případech to může být mnohem praktičtější, protože například poslanecký návrh tu může ležet hotový dřív a naopak zase zpracování vládního návrhu by mohlo znamenat určité prodlení.

Další pozměňovací návrh se týká téhož §, čili § 99, ale odst. 4, kde navrhuji vložit za slova "posoudí Sněmovna" slovo "vždy". Znamená to, že tedy u každé schůze během trvání legislativní nouze Sněmovna posoudí ty skutečnosti, o kterých je v ustanovení řeč.

Další pozměňovací návrh se týká § 109, kde navrhuji vypuštění první věty a nahrazení větou: "Mezinárodní smlouvy schválené Parlamentem musí být vyhlášeny".

Návrh, tak jak je popsán ve společné zprávě mluví o tom, že k platnosti mezinárodní smlouvy je potřeba vyhlášení. Já jsem přesvědčen, že tomu tak není, že mezinárodní dohoda o smluvním právu stanoví něco jiného o platnosti mezinárodních smluv a závaznosti pro republiku, ale na místě ovšem je, aby zákon stanovil, že je povinností mezinárodní smlouvy vyhlásit, ale ne vázat na to platnost. Čili v tomto smyslu se domnívám, že je to zpřesnění a je to právně správnější ustanovení.

Další pozměňovací návrh se týká § 111, kde si dovoluji předložit návrh zcela nového znění § 111. § 111 by zněl:

"§ 111 - Ústní interpelace.

(1) Pro ústní interpelace určené předsedovi vlády se vyčlení doba na začátku projednávaného bodu a následují ústní interpelace určené ostatním členům vlády. Interpelace v každé skupině podávají všichni přihlášení poslanci.

(2) Poslanci se hlásí k podání ústní interpelace písemně, nejpozději do začátku projednávání bodu Ústní interpelace.

(3) Předseda vlády nebo jiný interpelovaný člen vlády odpoví na ústní interpelaci bezprostředně po jejím přednesení. Po odpovědi se otevře rozprava.

(4) Není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen, nebo prohlásí-li, že na ústní interpelaci, popřípadě doplňující otázky z rozpravy není možné odpovědět bezprostředně, postupuje se jakoby interpelace byla podána písemně.

(5) Sněmovna může k předmětu interpelace nebo odpovědi na ni přijmout usnesení."

Další pozměňovací návrh se týká § 112, kde navrhuji vypustit v odst. 4 druhou větu a nahradit ji větou: "Sněmovna může přijmout k předmětu interpelace nebo odpovědi na ni usnesení."

Další pozměňovací návrh se týká také § 112, kde navrhuji toto nové znění odst. 5: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, projednání jeho interpelace se přesune do pořadu příští schůze".

Další pozměňovací návrh se týká § 123, který navrhuji doplnit novou poslední větou tohoto znění: "Pro tyto poslanecké kluby se ustanovení § 77 o ustavení poslaneckých klubů nepoužijí". Kdo z vás si přečtete pozorně § 123 a § 77, možná se mnou budete souhlasit, že by mohly vzniknout výkladové spory, která část § 77 vlastně platí na nyní existující poslanecké kluby. Je to tedy zpřesnění.

Další pozměňovací návrh je na zařazení nového § 124 s přečíslováním ostatních a nový § 124 by zněl: "Na návrh příslušného výboru rozhodne sněmovna do čtyř měsíců od účinnosti tohoto zákona o zrušení dosavadních komisí výborů nebo o jejich novém ustavení jako komisí sněmovny." Víte, že dosud máme komise výborů a návrh jednacího řádu, tak jak ho máme ve společné zprávě, na ně vlastně nepamatuje. Je potřeba se vypořádat v přechodných ustanoveních s tím, co se stávajícími komisemi výborů.

Další pozměňovací návrh - v příloze číslo 2 čl. II navrhuji doplnit nový bod číslo 9 a ostatní přečíslovat v analogickém znění jako v čl. 3 bod 9. Je to, abych řekl stručně, křížkování kandidátů na hlasovacích lístcích. Tady bod 9 vypadl, je to zřejmě technické nedopatření.

Další pozměňovací návrh se týká rovněž přílohy číslo 2 čl. II, kde navrhuji v bodě 13 nahradit poslední větu tímto textem: "Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří takto získali nejvyšší počet hlasů." Jde o změnu, nepostupuje jeden kandidát, ale podle našeho návrhu dva kandidáti.

Další pozměňovací návrh, v příloze číslo 2 čl. II, bod 19, navrhuji doplnit text písmen a) - d), v těchto čtyřech písmenech, vždy na konci textem: "v každé komoře a celkem". Nekomentuji, je potřeba se podívat na text.

Další pozměňovací návrh, už předposlední, v příloze číslo 2 čl. II, body 19 a 36, v čl. 3 bodu 31 a v čl. 6 bodu 20 doplnit nová písmena na konci tohoto znění: "konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta". Všude v těch článcích a odstavcích to chybí.

Poslední pozměňovací návrh v příloze číslo 2 čl. IV vložit do odst. 3 za slova "volební komise" text: "na základě nominací poslaneckých klubů". Jsem přesvědčen, že takto to bylo míněno, ale je potřeba to i v textu vyjádřit.

A poslední, to už není návrh, je to spíše upozornění na to, že v čl. přílohy číslo 2 má být úplně na konci řádky, poslední písmeno, zřejmě dlouhé -í-, nikoli krátké -i-.

Pan kolega Výborný se na mě dívá s potutelným úsměvem, ale když si to přečte, jistě sám uzná, že by to dávalo zcela jiný smysl. Ale protože to považuji pouze za překlep, jen na to upozorňuji. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vrzal a připraví se pan poslanec Kačenka. Pan místopředseda Vlach má náhradní kartu číslo 12.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh je velmi jednoduchý a týká se poskytování informací, které si poslanci mohou vyžádat a sice přesněji vymezení osob, od kterých tyto informace mohou žádat.

Myslím, že je velmi nepohodlné, když poslanec potřebuje pro svoji práci informace např. od přednosty okresního úřadu a musel by tuto informaci získával tím, že on požádá ministra a ministr to uloží náměstkovi atp. Za prvé se ta informace tou dlouhou cestou zkreslí a za druhé je to velmi zdlouhavé. Za třetí by to mohlo i nepřiměřeně zatěžovat ministry. To je jedna věc.

Za druhé. Od některých osob by poslanec nemohl informace požadovat, např. od ředitele městské policie nebo od starosty atp., takže tím mým pozměňovacím návrhem bude umožněno poslancům i od primátorů, starostů a dalších oficiální činitelů informace požadovat.

Konkrétně tedy navrhuji, aby se v § 11 odst. 1 i 2 vypustilo slovo "ústředních". Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrzalovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec František Kačenka. Připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, budu stručný. Mnoho z toto, co jsem chtěl říci, zaznělo, nebudu to opakovat, mám pouze jeden pozměňovací návrh k § 112, kde navrhuji vložit nový odst. 3 a ostatní přečíslovat.

Odst. 3 zní: "Nesplní-li vláda, nebo její člen vůči interpelujícímu poslanci povinnosti stanovené v odst. 2, může poslanec podat předsedovi sněmovny stížnost; ten s jejím obsahem seznámí sněmovnu na nejbližší schůzi."

Zdůvodnění: Původní návrh jednacího řádu v § 111 odst. 4 předpokládal, že při nesplnění povinnosti vlády nebo jejího člena vůči interpelujícímu poslanci bude mít poslanec právo podat předsedovi Poslanecké sněmovny stížnost, na jejímž základě bude žádat předseda sněmovny předsedu vlády, aby neprodleně zjednal nápravu. Stávající úprava žádnou sankci s nesplněním povinnosti nespojuje. Proto považuji za vhodné, aby alespoň z hlediska morálního byla veřejnost informována o nesplnění povinnosti uložené zákonem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Kačenkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Špaček. Připraví se pan poslanec Miroslav Novotný.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové. Není sporu o tom, že právě projednávaná norma je svým dosahem nesmírně závažná a vcelku oprávněně byla již v tisku označena za něco jako malou ústavu. Zejména pak ustanovení o způsobu projednávání zákonů rozhodně změní značným způsobem dosud zažité normy. Právě k tomuto aspektu bych rád upřel vaši pozornost, zejména k té kombinaci, která nastane v případě uplatnění trojího čtení zákonů a současného pětitýdenního pracovního rytmu sněmovny. V případě, že si namodelujete možné situace, které mohou nastat, tak velmi rychle se dá zjistit, že projednávání zákonů by se mohlo protáhnout, a to ani ne v krizové situaci, kdy by to bylo ještě déle, ale v poměrně normální situaci by zákon mohl být projednáván až jednu třetinu roku, což se domnívám, že opravdu není zcela na místě, a že to ani není snad zamýšleno tou normou. Nepochybuji o tom, že si život sám vynutí změnu našeho dosavadního způsobu jednání, myslím tím rytmu našeho jednání, ale přesto by bylo dobře, kdyby se nějaká zásada objevila již v tomto zákoně, která by tento, podle mě nepříjemný dopad upravila.

Dovolím si navrhnout jeden paragraf, který by upravoval právě způsob jednání, přesněji řečeno rytmus jednání sněmovny. Byl by zařazen jako nový § 53 s tím, že ostatní by byly přečíslovány a sestával by z pouhých dvou odstavců.

Odstavec 1 by zněl: "Sněmovna stanoví svým usnesením, který týden v kalendářním měsíci je určen pro účast delegací sněmovny v mezinárodních parlamentních shromážděních, dalších mezinárodních aktivitách a pro styk poslanců s voliči.

Odst. 2: "V ostatních týdnech jedná sněmovna a její orgány tak, že v dopoledních hodinách jednají zpravidla výbory a komise sněmovny a v odpoledních hodinách jedná zpravidla schůze sněmovny."

Přešli bychom tím na režim, který je běžný, pokud je mi známo, snad ve všech evropských parlamentech, to je v podstatě stálé zasedání sněmovny v plénu, takže by byly odstraněny eventuální tvrdosti z hlediska přijímání zákonů.

Pokud by bylo přijato toto ustanovení, bylo by možno upravit poněkud i ustanovení, která se týkají i otázek a interpelací poslanců vůči ministrům s tím, že v optimálním případě by vlastně mohly být otázky kladeny po nějakou stanovenou dobu každý jednací den.

Navrhuji proto v § 54 odst. 4 větu druhou změnit na znění následující: "Na pořad schůze se vždy zařadí body: odpovědi na písemné interpelace, ústní interpelace a otázky poslanců." Další dvě věty pak navrhuji vypustit. Souvisí s tím také návrh, jímž by se upravil § 111, k němuž mám tři připomínky.

Zaprvé. Navrhuji vypustit odst. 1. Domnívám se, že zákon by neměl jít až do takových podrobností, jako určovat, že otázky mohou být kladeny do 18.20 hodin, mohou začít v 17.00 hodin apod. Domnívám se, že toto je přesně téma, které by měla upravit sněmovna svým usnesením. Ostatní odstavce by pak byly přečíslovány.

S tím souvisí i návrh na změnu v odst. 4 a 6, kdy slova "v době stanovené v odst.1" by byla nahrazena slovy "v době stanovené usnesením sněmovny".

V odst. 5 bych si dovolil upřesnit současné znění, které umožňuje pokládání doplňujících otázek. Domnívám se, že jedním z koření parlamentního života a jednání je trochu rozšíření možností těchto doplňujících otázek, které umožňují klasické parlamentní diskuse, které mohou být i ostřejší, ale je to zcela běžná věc. Domnívám se, že náš politický a parlamentní život tuto věc poněkud postrádá.

Navrhuji tedy druhou větu v odst. 5 nahradit textem: "Po odpovědi člena vlády může poslanec, který otázku položil, položit doplňující otázku, na níž člen vlády bezprostředně odpoví. Předsedající může udělit slovo k dalším doplňujícím otázkám až třem dalším poslancům; přitom dbá, aby byly uplatněny různé názory. Člen vlády odpoví na doplňující otázky bezprostředně po jejich položení".

Dámy a pánové, na závěr bych vás požádal, abyste se pokud možno opravdu seriozně zabývali námětem, jak bude sněmovna pracovat dále, po přijetí tohoto zákona, zejména z hlediska jednacího rytmu. Musíme se zkrátka rozhodnout, zda si tato sněmovna zachová svou pověst pracovitosti, kterou doposud má, nebo zda zachováme pětitýdenní cyklus s tím, že budou některé týdny volné, kromě toho volné pondělky. Obávám se, že důsledkem toho bude, že zákony budou přijímány ve výrazně zpomaleném rytmu, a to nikoli zlepšením kvality projednávání, ale díky tomu, že se sněmovna bude scházet, podle mého soudu, nedostatečně. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Novotný, připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Miroslav Novotný: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil následující návrhy.

1. V nadpisu v § 12 nahradit slovo "vydání" slovem "vyslovení". Stejnou změnu provést v prvním řádku prvního odstavce v § 12.

2. V § 13 vypustit odst. 3. Ve druhém řádku čtvrtého odstavce vypustit spojku "a číslovku 3" a odstavec označit jako třetí.

3. V § 15 odst. 1 vypustit slova "odst. 1 a 2" a větu ukončit za slovy "stanoveným způsobem". Zbytek textu odstavce vypustit.

4. V § 15 vypustit odst. 2. Ostatní odstavce přečíslovat.

5. Navrhuji nové znění § 17: "Jestliže poslanec, kterému bylo podle § 15 uloženo disciplinární opatření, omluvit se, tak neučiní ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, výbor, který disciplinární řízení vedl, rozhodne o vhodném způsobu uveřejnění disciplinárního rozhodnutí".

6. § 18 vypustit. Ostatní přečíslovat.

7. V prvním odstavci § 33 nahradit slova "dvou dalších výborů" slovy "jednoho dalšího výboru".

8. V prvním řádku šestého odstavce § 76 vypustit slova "proti výsledku hlasování".

9. Poslední větu druhého odstavce § 77 nahradit tímto zněním: "Na takto ustanovený klub se nevztahují odst. 2 a 3 § 78".

10. V § 78 vypustit odst. 4.

11. V první větě druhého odstavce § 90 vypustit slova "že jej vrátí navrhovateli k dopracování, nebo".

Ve stejném odstavci pak vypustit poslední větu.

12. Druhý odstavec § 125 nahradit tímto zněním: "Mandátový a imunitní výbor se ustaví podle zásady poměrného zastoupení poslaneckých klubů".

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Novotnému. prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám tři pozměňovací návrhy.

V prvním bych si dovolil upřít vaši pozornost na možné zracionálnění našeho jednání, obdobné, jaké provedla změnou jednacího řádu předválečná sněmovna, Národní shromáždění v roce 1933. Oni tehdy přijali něco, co je téměř obsahem doslovným toho, co navrhuji. Nebudu vás zdržovat s oběma texty. Přednesu vám jen ten, který navrhuji.

Doporučuji do § 58 nový odst. 6: "Není dovoleno projevy číst, vyjma projevy předsedy, předsedů, nebo zpravodajů výborů, členů vlády, prohlášení klubů a citace s označením pramene. Všichni řečníci však smějí užívat poznámek psaných jen k podpoře paměti".

Druhý návrh reaguje na obtížný problém, který samozřejmě každý nahlížíme ze své politické pozice. Nicméně všichni jistě přijmeme argumenty z obou stran. Jedná se o problém interpelací. Samozřejmě uznáváme potřebu zracionalizovat, to jsem slyšel, pokud jsem tomu dobře rozuměl, i z jiných pozměňovacích návrhů svých předřečníků, ale současně bychom rádi, aby institut, kterým poslanec vlastně zejména může projevit svou odpovědnost, nebyl příliš omezen. A přitom, aby nebyla omezena ani racionalita jednání.

Domnívám se proto, že by měly existovat jakési stupně interpelací a otázek. Prvním stupněm by mělo být to, co se nově zavádí po vzoru jiných západních parlamentů - jako hodinka s premiérem, či jakkoli to jinak nazveme.

Doporučuji proto,aby tento institut nově zaváděný nebyl nazýván - Interpelace -, ale byl mu ponechán název - Otázky - a aby všude v textu předloženého návrhu § 111 a případně i v pozměňovacích návrzích k němu bylo slovo "interpelace" nahrazeno slovem "otázka", aby bylo zřejmé, že se jedná o ten nejmenší stupeň, kde poslanec může projevit svými otázkami zájem o řešení nějakého problému.

Potom doporučuji v § 113 nové znění. Další paragrafy přečíslovat. Zde navrhuji zavést zatím institut, který neznáme, ale který je obvyklý v parlamentech mnoha zemí.

Je to institut skupinové interpelace, která jediná bývá v parlamentech jiných brána za naléhavou a kterou obvykle musí podepisovat větší počet poslanců. Čísla začínají někde u dvaceti, navrhl jsem 20. Počet je věcí diskuse. Nový § 113 navrhuje v tomto znění:

"Interpelace skupiny poslanců.

Nejméně 20 poslanců má nárok naléhavě interpelovat vládu a členy vlády. Jedná-li sněmovna, zařadí se taková interpelace na pořad neprodleně po ukončení projednávaného bodu pořadu. Nejedná-li sněmovna, podá se interpelace písemně prostřednictvím kanceláře sněmovny. Nerozhodne-li sněmovna jinak, interpelovaný je povinen odpovědět do 10 dnů. O odpovědi jedná sněmovna přednostně, koná rozpravu a přijímá usnesení."

Tolik tento návrh. Ještě jedna obecná poznámka k interpelacím. Při přejímání jakéhokoli institutu je nutno vnímat, jak probíhá celý proces ve sněmovnách, ze kterých institut přejímáme. Pokud se jedná o institut otázek na členy vlády, pak je to obvykle tak, že sněmovny mají pravidelná jednání každý týden a otázky se předkládají týdně. Pokud je tady pětitýdenní cyklus a nebyl-li by tento institut doplněn jinými zákonnými možnostmi, jednalo by se o podstatné omezení možnosti kontrolovat exekutivní činnost.

K úvaze dávám doplnit § 32 odst. 2 a dosavadní znění označit jako odst. 1.

"Zřízení výboru pro informace". Je to věc, která je známá z americké sněmovny. Z tisku, který máme k dispozici od Parlamentního institutu, vám jako zdůvodnění přečtu, jak to funguje ve Spojených státech.

Výbory pro informace. Doplňkovou metodou, jak parlamenty vykonávají kontrolu vlády, jsou výbory pro informace. Pokud jsou výbory dohlížecím orgánem nad vládou, pověří parlament určitý počet poslanců, aby shromažďovali informace, aby byl parlament schopen vykonávat řádně kontrolu vlády, popř. vypracovat zprávu k jakémukoli tématu týkajícímu se výkonu moci. V USA jsou výbory pro informace centrem systému výborů kongresu. Mají nejsilnější pravomoci a neváhají je využít. Mají pravomoc předvolat v podstatě kohokoli z administrativy.

Chápu samozřejmě, že máme zcela jiný mechanismus a že nelze bez úvahy o tom, jaký mechanismus máme, mechanicky přenášet. Proto doporučuji znění, které si myslím, že odpovídá poměrům, v nichž my žijeme. Doporučuji tedy toto znění odst. 2 § 32:

"Výbory pro informace. Sněmovna může zřídit výbor pro informace. Takovýto výbor připravuje návrhy usnesení sněmovny ve věcech kontroly výkonné moci. Návrhy projednává z podnětu sněmovny, svého či jiného výboru."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. O slovo se přihlásil předseda sněmovny Milan Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebojte se, nebudu opakovat některé své subjektivní postřehy, které jsem trousil na veřejnosti, pokud se týče problémů, jež řeší návrh zákona o jednacím řádu. Srovnal jsem se s tím a myslím, že jsme na dobré cestě k tomu, abychom schválili dobrá pravidla o příštím jednání Poslanecké sněmovny.

Chci však připomenout jinou stránku, domněle detailní. Od svého vstupu do Poslanecké sněmovny vedu tichý a neúspěšný boj s některými nešvary poslanecké a právnické češtiny. Nad návrhem zákona o jednacím řádu jsem také toto úsilí podstoupil, zkorigoval text z hlediska jazykového a prosím, abyste vzali na vědomí, že předkládám tento 91 stranový zkorigovaný text kolegyni Röschové a kolegovi Výbornému, aby gramatické úpravy, které považují za úpravy nenarušující smysl textu, pokud možno s pochopením vnesli do výsledného jednání a podle možnosti a podle potřeby přizvali ke konzultaci orgán, který se tak silně podílel na vzniku poslední verze návrhu, totiž ústavně právní výbor. Opakuji, kdyby toho bylo potřebí.

Děkuji všem, kteří pomohou tomu, aby výsledné znění zákona nedělalo Poslanecké sněmovně ostudu, pokud jde o způsob vyjadřování. Není to podle mne zanedbatelná stránka věci, i když to navenek tak vypadá. Děkuji za pochopení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Milanu Uhdemu za jeho vystoupení. Konstatuji, že byl poslední, kdo v rozpravě vystoupil, alespoň pokud se týká písemných přihlášek do rozpravy. Přihlásil se pan Miloslav Výborný, má slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, nehlásím se do rozpravy. Charakterizoval bych své přistoupení k řečništi jako dílem procedurální poznámku faktickou a dílem jako vystoupení zpravodaje.

Nyní by mělo být hlasováno o návrhu poslance Řezáče přerušit projednání tohoto bodu pořadu schůze do schůze příští, tedy dubnové. Pan poslanec Řezáč zdůvodnil tento svůj návrh tím, že je žádoucí dát zpravodaji, popř. předkladatelům větší časový prostor pro zpracování návrhů a že je také žádoucí dát poslaneckým klubům možnost zaujmout politická stanoviska k tomu, co zde dnes v rozpravě bylo předneseno.

Jako zpravodaj konstatuji, že bych byl schopen vám předkládat k hlasování správně seřazené návrhy tak, jak dnes zazněly - je jich téměř 200 - v časovém období asi tak za 3 hodiny - nepotřeboval bych tedy přerušení do dubna. Nicméně se přimlouvám za to, aby procedurální návrh pana poslance Řezáče byl akceptován, neboť nelze přehlédnout, že je správné, aby kluby měly možnost ještě znovu vhlédnout do toho, co bylo dnes předneseno.

Jinak bych rád sumarizoval v tuto chvíli věc tak, že předstoupilo 13 řečníků s ústně přednesenými pozměňovacími návrhy a bylo jich hodně přes 100 celkem.

Čtrnáctý řečník, který oznámil, že své pozměňovací návrhy předložil písemně. To je možné, nicméně zřejmě nebude akceptovatelné o pozměňovacích návrzích předsedy Poslanecké sněmovny poslance Milana Uhdeho hlasovat en bloc, ale bude třeba tyto návrhy podrobit hlasování tak, jak k jednotlivým ustanovením zákona byly v písemné podobě předloženy, neboť jiný postup by pravděpodobně mohl narazit na váš nesouhlas a být označen za rozporný s jednacím řádem. Budete-li se domnívat opak, jako zpravodaj vám to vyvracet nebudu. Jistě je však třeba i tyto písemné pozměňovací návrhy, jak pan předseda Uhde také žádal pečlivě probrat, vám je rozdat, neboť ne každá stylistická úprava je úpravou pouze stylistickou. Někdy se stává, že může to, co zní uchu spisovatelovu mnohem lépe, znít uchu právníka mnohem hůře.

Dovolil jsem si tuto poznámku, protože jsem přesvědčen, že je správná.

Já jsem neporozuměl zcela požadavku pana předsedy, zda on žádá ve smyslu jednacího řádu, aby jeho písemné pozměňovací návrhy posoudil ústavně právní výbor nebo zda to nechává na vůli ústavně právního výboru. V tom směru bych prosil ještě o upřesnění, je-li to dáno na vůli. Konstatuji, že v tuto chvíli je zřejmě možné rozpravu uzavřít a dát hlasovat o procedurálním návrhu poslance Rezáče, kterýžto návrh - jak znovu opakuji - já jako zpravodaj podporuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Slovo má pan předseda Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Samozřejmě to nechávám na předkladateli a společném zpravodaji. Chci říci - aby to nevypadalo děsivě - že 75% úprav je chybějící nebo přebytečná interpunkce, která nemůže mít žádný vliv, a zbývající úpravy jsou úpravy slovosledné. Samozřejmě, jako jsem vždy podlehl právníkům, i tady jsem připraven podlehnout. Jsem nadále přesvědčen, pane kolego Výborný, že čeština je jenom jedna a že toto všechno jsou právnické obsese, ale už jsem se naučil je respektovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, vnášíme do toho poněkud anglický parlamentarismus, ale já se ohražuji proti výroku, že to jsou právnické obsese.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, mám jeden pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu, o kterém bychom měli hlasovat. Bude-li schváleno přerušení schůze, doporučuji, aby nebyla ukončena rozprava, aby byla jen přerušena. Proč? Pan poslanec Výborný konstatoval, že pozměňovacích návrhů je necelých 200. Jak jsem poslouchal navrhovatele pozměňovacích návrhů, mnohé tyto návrhy se překrývají. Je velice pravděpodobné, že poslanecké kluby při projednávání mohou celou řadu návrhů stáhnout ve prospěch navrhovatele jiného nebo se budou moci kluby mezi sebou domluvit na sjednocení některých pozměňovacích návrhů. Situaci při hlasování to může do značné míry zjednodušit a usnadnit. Bylo by proto dobré, aby bylo možno v rozpravě tímto racionálním zjednodušujícím způsobem pokračovat i na příštím zasedání. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP