Středa 15. března 1995

16. § 99 vypustit a další §§ přečíslovat. V případě nepřijetí tohoto návrhu doporučuji nové znění § 99 a to takto: Nadpis: Zkrácené projednávání návrhu zákona

(1) Jde-li o zákonnou úpravu věci, která nesnese odkladu, může předkladatel návrhu zákona požádat, aby návrh byl projednán ve zkráceném řízení.

(2) O přípustnosti zkráceného řízení o návrhu zákona rozhoduje sněmovna usnesením.

(3) Návrh zákona, který má být projednán ve zkráceném řízení, přikáže předseda sněmovny jednomu z výborů a současně stanoví nepřekročitelnou lhůtu, do které mu má výbor předložit usnesení se stanoviskem k věci. Výbor v usnesení navrhne, zda se má o návrhu konat obecná rozprava a o kterých částech se povede rozprava podrobná. Navrhne též lhůtu, do kdy má sněmovna jednání o návrhu zákona ukončit.

(4) Ustanovení § 90 a 91 o prvém čtení návrhu zákona se ve zkráceném řízení nepoužije.

(5) Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona upouští a omezí řečnickou dobu až na pět minut. Třetí čtení návrhu zákona může následovat bezprostředně po čtení druhém.

(6) Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném řízení tehdy, jestliže jí určený výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle odst. 3. V takovém případě určí zpravodaje předseda sněmovny.

(7) Ustanovení § 53 se ve zkráceném řízení o návrhu zákona nepoužije.

17. § 115 odst. 1 nahradit tímto textem:

"Funkcionáři sněmovny, výborů, komisí a vyšetřovací komise se volí většinovým způsobem při respektování zásady poměrného zastoupení. Obdobně se postupuje při volbě funkcionářů orgánů sněmovny zřízených na základě zákona." Odvolávka na poznámku 17.

18. V rámci jednotnosti výkonné moci a zachování demokratických principů § 119 vypustit a další přečíslovat.

19. Jednací řád vyšetřovací komise v čl. 5 doplnit o nový odst. 3 v tomto znění: "Poslanec nebo jiná osoba v případě vyšetřování před vyšetřovací komisí mají právo být zastoupeni advokátem." Ostatní odstavce přečíslovat.

20. V čl. 7 jednacího řádu vyšetřovací komise nahradit odst. 3 tímto zněním: "K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise."

21. Z příloh jednacího řádu vypustit na str. 79 volební řád pro volbu prezidenta republiky veřejným hlasováním s dodržením zásady, že prezident bude vždy volen v tajném hlasování.

22. V čl. 7 - Ustanovení společná a závěrečná k volebním řádům pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny doplnit odst. 4 tohoto znění: "Do doby zvolení Senátu vykonává funkci společné volební komise Sněmovny a Senátu volební komise zřízená podle čl. 1 odst. 2 - 7 tohoto volebního řádu."

23. Z čl. 5 volebního řádu pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny vypustit ustanovení o volbě komisí většinovým způsobem.

24. V § 36 nahradit odst. 4 tímto zněním: "Po schválení návrhu pořadu jednání výboru je pro přijetí návrhu na doplnění pořadu jednání, na změnu doby stanovené pro projednávání jednotlivých bodů a pro přijetí návrhů na vypuštění schváleného bodu pořadu nebo jeho části třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.

Poslední pozměňovací návrh 25: V § 115 odst. 2 doplnit na závěr věty: "a to tak, že členy do výboru delegují poslanecké kluby v souladu se stanovenými celkovými počty členů výboru a stanovenými počty členů z jednotlivých poslaneckých klubů."

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Antonínu Hrazdírovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Pavela. Připraví se pan poslanec Oldřich Kužílek. Konstatuji, že pan poslanec Čemý má náhradní kartu číslo 8, paní poslankyně Buzková má náhradní kartu číslo 11.

Poslanec Josef Pavela: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh nebo lépe řečeno doplňovací návrh k § 43 odst. 3. Pozměňovací návrh zní: odst. 2 doplnit o další větu "Z veřejné schůze výboru se nemusí pořizovat zvukový záznam pokud se pro to vysloví alespoň dvě třetiny přítomných členů výboru."

Zdůvodnění: chápu důvody, které zřejmě vedly předkladatele ke kodifikaci zvukových záznamů ze schůzí výborů. Ze schůze výboru se ale rovněž pořizuje zápis, kde by měly být všechny podstatné náležitosti a skutečnosti. Není proto nutné, aby byl pořizován i zvukový záznam. Domnívám se, že by to vedlo k menší otevřenosti při jednání, a to v podstatně ke škodě výsledků tohoto jednání. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Pavelovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Oldřich Kužílek, na kterého vám prozradím, že má náhradní kartu číslo 10.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrhy, které předkládám za poslanecký klub ODA. Jsem si vědom, že tento návrh zákona je velmi složitý, prošel mnoha jednáními a domníváme se, že při sebelepší práci této Sněmovny se nedostane při svém schválení do optimální polohy a že by bylo rozumné smířit se s tím, že v průběhu příštího roku se nebudeme stydět ho ještě v několika dalších věcech novelizovat. Aby takových věcí bylo co nejméně, dovolujeme si právě formou návrhu za celý klub předložit poměrně rozsáhlou sadu pozměňovacích návrhů, některých spíše technických, některých také věcných. Abychom vám tolik nekomplikovali život s našimi návrhy, rozmnožili jsme je a rozdali všem poslaneckým klubům již včera a zpravodajové dostali také jedno paré.

Dovolte mi tedy, abych přistoupil k jednotlivým návrhům.

Za prvé v § 11 odst. 1 a 2 navrhujeme vypustit slovo "ústředních". Zdůvodnění: Klub se domnívá, že i pro vládu je výhodnější, když se poslanec může dotázat např. přednosty okresního úřadu nebo okresního policejního ředitele. Předpokládáme, že vzhledem k dalším ustanovením nebude možné zneužití tohoto práva ze strany poslanců např. ke zjištění obchodně využitelných informací anebo k ovlivňování výkonu státní správy. Proto také navrhujeme následující ustanovení, které uvádím pod bodem 2.

V § 11 odst. 2 doplnit na konci znění shodné s § 32 odst. 2 včetně odkazu, a sice "pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění".

Za třetí v § 29 odst. 3 navrhujeme doplnit další větu podle § 36 a) dosavadního jednacího řádu, která zní: "Vykonává i jinou působnost v případech svěřených zákonem do působnosti předsednictva zákonodárného sboru, nestanoví-li zákon jinak." V odkazu pod čarou uvést odkaz např. na zákon o státní statistice, zákon o Českém rozhlasu, zákon o České televizi, zákon o obcích, zákon o hl. městě Praze, zákon o ochraně státního tajemství a další.

Zdůvodnění: Dosavadní předloha a společná zpráva návrhu zákona o jednacím řádu opomněla podle našeho názoru jeden aspekt, že v této republice existuje množství zákonů, které různé pravomoci a povinnosti přidělují dřívějším předsednictvům zákonodárných sborů. Při dalších změnách právního řádu v této zemi tyto pravomoce byly převedeny na předsedu nejdříve ČNR a později předsedu Poslanecké sněmovny českého parlamentu. Pokud bychom zde v tomto jednacím řádu tuto kontinuitu neudrželi, tak by mnohá ustanovení ze zákona, která jsem před chvílí vyjmenoval, nemohla být vůbec realizována a mnohé osoby by např. nemohly být jmenovány do svých funkcí.

Další návrh pod číslem 4 je k § 39 odst. 2, kde navrhujeme doplnit další větu: "Na neveřejné schůzi nebo její části je však povinen podat veškeré požadované informace a vysvětlení. Jestliže by však jejich podání mohlo ohrozit bezpečnost státu nebo osob, může je odmítnout."

Zdůvodnění: Navrhujeme toto ustanovení jako projev ústavně zakotveného principu, že vláda je odpovědná sněmovně. Kontrolní funkce parlamentu se snad ve všech zemích s parlamentní demokracií projevuje zejména tím, že výbory nebo podobné orgány mají přístup k neveřejným informacím. Samozřejmě však pamatujeme na to, že některé informace prostě nemohou být sděleny nikdy.

Za páté v § 41 odst. 2 navrhujeme doplnit další větu, je to obdoba předchozího návrhu: "Jsou-li vyžádány pouze pro neveřejnou schůzi nebo její část anebo pro neveřejnou informaci poslanců, poskytne všechny požadované informace a vysvětlení. Jestliže by však jejich podání mohlo ohrozit bezpečnost státu nebo osob, může je odmítnout." Zdůvodnění je stejné jako u předchozího bodu. Jde však o to, že tato informace mohla být vyžádána nikoli na jednání výboru, ale písemně usnesením výboru.

6. K § 43 odst. 1 navrhujeme do první věty za slova "kteří řečníci vystoupili v rozpravě" doplnit z původní předlohy návrhu zákona text "jmenovitý seznam poslanců hlasujících o usneseních k jednotlivému bodu pořadu". Zdůvodnění. Toto ustanovení je podle názoru našeho klubu jediným účinným opatřením, jak citlivou otázku účasti poslance na práci výboru podrobit veřejné kontrole, avšak bez necitlivého posuzování poslanecké práce podle měřítek zcela odlišných profesí. Znamená to, že by v zápise z jednání výborů bylo uvedeno, kteří poslanci byli účastni při hlavních hlasováních, kterých bývá za den například zhruba 10. Vznikl by tak plastický obraz účasti bez zkreslení pouhým podpisem prezence při zahájení. Technicky lze tento systém snadno zajistit, což dokládá fakt, že některé výbory ho již bez problémů zavedly.

7. § 43 odst. 1. Navrhujeme text "pokud na tom řečníci trvají" změnit na text "pokud na tom poslanec předkládající návrh trvá". Zdůvodnění. Jde o technické zpřesnění.

8. § 45 odst. 1. Navrhujeme další písmeno e) - plní úkoly vyplývající ze zvláštního zákona. Odkaz pod čarou; navrhujeme uvést odkaz na zákon o střetu zájmů.

Pokud by z legislativně technického hlediska nebylo možné provést odkaz na zákon, který má být ve sněmovně teprve přijat, předpokládáme, že legislativa sněmovny provede příslušnou legislativně technickou úpravu tohoto našeho návrhu. Zdůvodnění je takové, že je třeba zajistit, aby kompetence mandátového a imunitního výboru podle tohoto jednacího řádu byly připraveny i na úkoly, které budou plnit ze zákona o střetu zájmů.

9. Navrhujeme vložit za § 49 nadpis "Další orgány sněmovny" a nový § 50, přičemž další je třeba přečíslovat. Znění nového § 50 odst. 1: "Sněmovna zřizuje své další orgány na základě zvláštních zákonů". Odkaz pod čarou. Např. zákon o Bezpečnostní informační službě a zákon o Policii České republiky, příp. zákon o kontrole zpravodajských služeb. Odst. 2. "Pokud zvláštní zákony nestanoví jinak, na jednání dalších orgánů se přiměřeně vztahují ustanovení o jednání podvýborů a ustanovení o náhradě nutných výdajů (§ 49 tohoto zákona). Zdůvodnění. Návrh zákona, který máme předložen, pravděpodobně přehlédnutím, zatím neupravil, existenci orgánů jako je např. Komise pro BIS a nebo pro kontrolu policejní operativní techniky. Také lze předpokládat vznik podobného orgánu podle připravovaného zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb. Proto podle našeho názoru jednací řád musí alespoň v základních obrysech upravit existenci a činnost těchto orgánů.

10. § 50 odst. 1 písm. l). Navrhujeme změnit slovo "sledovat" na slovo "kontrolovat". Připomenu poslancům, kolegům a kolegyním, že jde o formulaci, že sněmovna má v kompetenci sledovat činnost vlády anebo kontrolovat. My tedy navrhujeme slovo "kontrolovat". Zdůvodnění. Podle názoru poslaneckého klubu ODA správný výklad ústavního principu, že vláda je odpovědná sněmovně, znamená spíše kontrolu činnosti vlády, než vágní pojem "sledovat".

Zároveň si dovolujeme upozornit, že slovo "sledovat" vedle případného významu - špehovat - má i další komický význam povinnosti přečíst a nastudovat všechno z činnosti vlády.

11. § 50 odst. 1 písm. l). Doplnit za slova "vlády" slova "a jejích členů". Zdůvodnění. Jestliže odpovědnost vlády sněmovně má být alespoň trochu funkčně realizována, nelze si představit, že by se sněmovna mohla zabývat jen činností vlády vcelku.

Navrhujeme tedy potvrdit dosavadní běžný, a všude v civilizovaném světě osvědčený princip, že se sněmovna zabývá také činností jednotlivých vládních resortů a jejich představitelů.

12. § 51 odst. 1. Navrhujeme text "kdy sněmovna zasedá" změnit na text "zasedání sněmovny". Zdůvodnění. Jde o technické zpřesnění.

13. § 53 odst. 1. Za text "vyžadujících souhlas Parlamentu" doplnit text "a o změně této doby pro hlasování". Zdůvodnění. Pokud by toto ustanovení nebylo přijato, mohlo by snadno dojít ke zneužití principu vyjádřeného v této větě, např. pokud by se některý klub věnoval svému jednání mimo sněmovnu v domnění, že po 19. hodině již nebude hlasování o návrhu zákona, mohl by být jinými kluby nemile zaskočen, kdyby si po této hodině ostatní poslanci odhlasovali podle poslední věty dotčeného odstavce změnu doby pro hlasování.

14. § 53 odst. 1. Číslo 19 změnit, jak je uvedeno v původní předloze, na 17. Navrhujeme, aby hlasování o zákonu mohlo začít nejpozději v 17.00 hodin, nikoli v 19.00 hodin. Zdůvodnění. Klub se domnívá, že klidné a bezchybné práci sněmovny svědčí spíše dřívější hodina, kdy lze zahájit hlasování, které se pak, u rozsáhlé předlohy, samozřejmě může protáhnout až do 21.00 hodiny.

15. § 53. Navrhujeme doplnit nový odst. 4 následujícího znění: "Je-li některý poslanec členem více orgánů sněmovny, nemohou tyto konat schůzi ve stejnou dobu". Zdůvodnění. Návrh směřuje k tomu, aby podobně jako v jiných parlamentech bylo pomocí jednoduchého technického opatření umožněno všem poslanců účastnit se jednání orgánů, jimiž jsou členy. Upozorňuji zároveň, že koncepce účasti poslance ve více výborech v žádném případě nemíří k překrývání jednání takových výborů, ale naopak, k lepší přípravě a organizaci jejich jednání.

16. § 57 odst. 1. Vypustit poslední dvě věty. Zdůvodnění. Návrh chce zvýšit jistotu, že lhůta předložení sněmovních tisků nebude porušována za žádných okolností.

Nyní poznámku pro ty, kteří mají před očima písemně naše předložené návrhy. Upozorňuji, že návrh uvedený pod bodem 17 nepřednáším.

18. V § 58 odst. 3 navrhujeme vypustit poslední větu. Zdůvodnění. Návrh má za cíl umožnit případné vybavení všech míst ve sněmovně mikrofony.

19. § 59 odst. 1. Slovo "řečníka" nahradit slovem "poslance". Jde o technické zpřesnění v souladu s dalšími odstavci příslušného ustanovení.

20. § 60 odst. 1. Ve třetí větě, část za slovy "nelze v nich však uplatňovat" nahradit slovy "návrhy podle § 71 odst. 1".

Zdůvodnění: Navrhujeme, aby formou technické poznámky nebylo možno vznášet návrhy, tedy aby technická poznámka nebyla zneužívána. Zároveň jsme skeptičtí k možnosti zakázat věcné stanovisko k technické poznámce právě pro obtíž takové věcné stanovisko rozpoznat.

21. Nejdříve si dovolím vysvětlení. Domníváme se, že popis různých typů návrhů předkládaných v rozpravě nemá být tak, jako je v předloženém návrhu uvedeno, v 72., ale již v § 63 odst. 1. Proto navrhujeme technicky jednoduchou změnu spočívající v tom, že popisnou část obsahu v odst. 1 § 72 přenést do odst. 1 § 63 a v § 72 ponechat jen pořadí návrhu, podle kterého se hlasuje. Náš návrh tedy přesně zní:

§ 63 odst. 1 - v první větě vypustit slovo "pozměňovací". Na konec odstavce doplnit novou větu "Návrhy jsou:" a dále uvést body 1 - 7 z odst. 1. dosavadního § 72. V souvislosti s tím v § 72 odst. 1 vypustit v bodech 1 - 7 specifikace jednotlivých návrhů, tzn. ponechat za slovy "v pořadí" pouze text "1. návrh na odročení, 2. návrh na odmítnutí atd. až 7. návrh na vypuštění části návrhu."

22. § 63 odst. 2 - v 1. větě vypustit slovo "pozměňovací". Zdůvodnění: Mechanismus nabízený v tomto odstavci musí mít sněmovna k dispozici i tehdy, když je např. přednesen návrh jiné předlohy nebo návrh na vypuštění části návrhu. Ke stejnému odstavci předkládáme i další návrh.

23. § 62 odst. 2 - doplnit na konec další věty "Současně může navrhnout, kdy má být projednávání přerušeno. O návrhu na přerušení projednávání rozhodne sněmovna a současně může určit lhůtu, do kdy jí určený výbor předloží stanovisko k přednesenému návrhu."

K tomuto návrhu patří také návrh zároveň vypustit odst. 3 a odst. 4 dotčeného § 63.

Zdůvodnění: Smyslem návrhu je zjednodušení úpravy. Zároveň navrhujeme vypustit záhadné ustanovení o podání pozměňovacího návrhu před zahájením rozpravy, protože se domníváme, že je třeba dodržovat zásadu ústního veřejného projednání věci.

24. § 67 - za slova "členovi vlády" doplnit slova "předsedovi a místopředsedům sněmovny". Myslím, že zdůvodnění není třeba.

25. § 69 odst. 6 navrhujeme přesunout do § 74 jako odst. 1 a další přečíslovat. Zdůvodnění je jednoduché. Domníváme se, že systematicky toto ustanovení patří na uvedené místo.

26. § 74 odst. 3 - za slova "v abecedním pořadí" doplnit slova "počínaje poslancem, kterého vylosuje předsedající".

Zdůvodnění: Navrhujeme, aby při takovémto hlasování nebyli trvale znevýhodňováni titíž poslanci ze začátku abecedy.

27. § 74 - navrhujeme přehodit pořadí odstavců 3 a 4.

Zdůvodnění: Jde o technickou úpravu.

28. § 77 odst. 5 - číslo 5 navrhujeme změnit na číslo 10.

Zdůvodnění: Klub ODA se jednoznačně kloní k názoru, že poslanecký klub v plném smyslu je přípustný až od počtu 10 poslanců, tedy od teoretického zisku 5% volebních hlasů.

29. § 78 - vypustit odst. 4.

Zdůvodnění: Klub se neztotožnil s nutností vybavit nevládní kluby vyššími financemi.

30. § 86 odst. 2 - za slova "se předkládá písemně" doplnit slova "včetně elektronické formy".

Zdůvodnění: Jde o obecný požadavek kladený v současné době na všechny instituce státní správy. Podobný pozměňovací návrh požaduje i zdejší pracoviště informatiky. K formulaci uvádím, že přesně tatáž formulace je uvedena v zákoně o rejstříku trestů v § 16 odst. 2.

31. § 86 odst. 4 - navrhujeme změnit znění tohoto odstavce na znění "Jde-li o návrh novely zákona, návrh se předkládá se zněním platného zákona nebo jeho části, jíž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění".

Zdůvodnění: Doporučujeme toto opatření, které je ve všech nám známých parlamentech zcela běžné a výrazně usnadňuje práci poslanců, ale i novinářů, a informovanost veřejnosti. Návrh může předejít také mnoha doposud přehlédnutelným chybám a nedostatkům.

32. § 91 odst. 3 - za slova "stanovisko k návrhu zákona sdělit" doplnit slova "sněmovně a".

Zdůvodnění: Domníváme se, že nesouhlasí-li výbor s názorem rozpočtového výboru na rozpočet, má mít právo sdělit to sněmovně přímo.

33. Část XIII. navrhujeme přejmenovat na "Projednávání zákonů o veřejných rozpočtech".

Zdůvodnění: Protože rozpočet, jak doufáme, bude obsahovat i úpravu rozpočtů vyšších územně samosprávných celků, navrhujeme toto obecnější pojmenování. Z tohoto návrhu plynou i následující návrhy.

34. § 101 - název změnit na "Předložení zákona o veřejných rozpočtech" a promítnout všude dále.

35. § 101 odst. 1 - doplnit na začátek novou první větu a další věty změnit takto: "Vláda předloží předsedovi sněmovny návrh zákona o poplatcích nebo daních nejpozději 4 měsíce před začátkem rozpočtového roku. Návrh zákona o státním rozpočtu předloží vláda předsedovi sněmovny nejpozději 3 měsíce před začátkem rozpočtového roku."

Zdůvodnění: Podle klubu je k řádnému projednání rozpočtu potřeba dříve znát příjmovou stránku a posléze k ní sestavit a projednat výdajovou stránku.

36. § 104 odst. 2 navrhujeme vypustit.

Zdůvodnění: To, co navrhuje tento dosavadní odstavec, je plně řešeno § 38 odst. 2.

37. § 104 odst. 3 - lhůtu 24 hodin změnit na 72 hodin.

Zdůvodnění: Pro řádné projednání v klubech považujeme za potřebnou delší lhůtu.

38. § 104 odst. 3 - doplnit na konec další větu: "Totéž učiní s usnesením výboru, pokud výbor přijme usnesení nesouhlasné s usnesením rozpočtového výboru podle § 104 odst. 3."

39. § 111 odst. 5 - za 1. větu navrhujeme doplnit novou větu: "Odpověď nesmí překročit dobu 5 minut."

40. § 111 - přehodit pořadí odst. 5 a 6.

Zdůvodnění: Jde o technickou úpravu.

41. Nejdříve uvedu. Náš klub se domnívá, že pro snadnější, konkrétnější a živější komunikaci sněmovny s vládou a také proto, aby interpelace nebyly nadužívány k nepřiměřeným drobnostem, by bylo dobré zachovat možnost otázek a podnětů k vládě.

Tuto možnost odvozujeme od ústavního principu odpovědnosti vlády Sněmovně, nikoli od popisu interpelací. Otázky a podněty by se od interpelací odlišovaly tím, že by nevázaly člena vlády k povinné odpovědi a poslanec by se k nim mohl přihlásit přímo v průběhu jednání. Proto navrhujeme v části 16 doplnit nový

§113, otázky a podněty poslanců:

(1) V čase vyčleněném pro interpelace může poslanec ústně položit předsedovi vlády nebo členovi vlády otázku nebo jim sdělit podnět.

(2) Pro otázky a podněty platí ustanovení o interpelacích, vyjma doplňující otázky.

(3) S dotazem či podnětem se poslanci hlásí též u předsedajícího v průběhu vyčleněné doby; jsou zařazeni na konec pořadí přihlášených.

(4) Předseda vlády nebo jiný dotázaný člen vlády odpoví bezprostředně po přednesení dotazu. Pokud odmítne odpovědět, písemně se na dotaz ani podnět již neodpovídá.

Další ustanovení by bylo nutné přečíslovat.

42. § 118 odst. 3 doplnit za první větu novou větu: "Tajemníky výborů jmenuje a odvolává předseda Sněmovny po projednání s předsedou výboru."

Zdůvodnění: Práce tajemníka výboru má neobyčejně velký vliv nejen na výsledky práce předsedy výboru, ale i výboru jako celku. Proto navrhujeme, aby na obsazení tohoto místa měl zprostředkovaný vliv také výbor přes svého předsedu.

Dámy a pánové, děkuji vám za trpělivost, se kterou jste vyslechli pozměňovací návrhy poslaneckého klubu ODA. Doufám, že písemné předložení všem klubům přispěje k příznivějšímu přijetí této rozsáhlé materie.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Kužílkovi za jeho vystoupení a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Tomáš Páv. Připraví se pan poslanec Jaroš.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, po rozsáhlých a složitých jednáních v dočasné komisi i ve výborech doznal návrh jednacího řádu tvaru, který je podle mého názoru optimální, vyvážený a v podstatě politicky neutrální. Nehodlám proto svými pozměňovacími návrhy zasahovat do jeho struktury a hlavních myšlenek, omezím se pouze na úpravu chyb a na zpřesnění, která považuji za důležitá vzhledem k praktické aplikaci zákona.

Paragrafu 43 se zde již dotkli poslanci Kužílek a Pavela. Já předkládám další alternativu na výběr. Nejprve se budu zabývat § 43 odst. 1. Podle mého názoru v tomto odstavci není zcela jasné, co je povinnou součástí zápisu ze schůze výboru a co má být v zápise pouze tehdy, jestliže na tom řečníci trvají. Navrhuji proto nové znění první věty odst. 1 § 43 takto: "O schůzi výboru se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad schůze, kdo schůzi řídil, kteří řečníci vystoupili v rozpravě, informace o průběhu hlasování a pokud na tom řečníci trvají, i jaké návrhy byly podány."

Poslední odstavec 3 se týká záležitosti povinného pořizování zvukového záznamu ze schůzí výborů. Domnívám se, že striktní trvání na povinnosti pořizovat ze schůze výboru zvukový záznam by bylo velice neoperativní a znemožňovalo by to krátké schůzky, které jsou velmi často nutné v průběhu jednání Sněmovny nebo výjezdního zasedání výborů. Proto navrhuji poslední větu nahradit touto větou:

"Ve zvláštních případech se výbor může usnést, že se zvukový záznam nepořizuje. Zdůvodnění tohoto usnesení musí být součástí zápisu o schůzi výboru."

§ 66 odst. 3 - ve větě druhé je zřejmá chyba, slovo "hlasování" je nutno nahradit slovem "usnesení".

Poslední můj návrh se týká logického sledu v § 69 až 72. Domnívám se, že z logiky věci vyplývá, že je nutné poněkud přehodit pořadí paragrafů a proto navrhuji, aby § 69 byl označen jako § 72, § 70 jako § 69 a § 71 jako § 70. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Pávovi a prosím, aby se ujal slova poslanec Jaroš. Připraví se poslanec Řezáč.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP