Čtvrtek 9. února 1995

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si zavázat se, že budu stručný, a to jednak proto, že je pozdě a jednak proto, že věc, kterou předkládáme, je poměrně standardní a v několika případech již sněmovnou projednaná. Jde tedy o problém transformace dalších usnesení, a to zářijových usnesení z loňského roku Rady bezpečnosti do českého právního řádu. To je novela zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie, Srbsko a Černá Hora.

Jde o změnu sankčního režimu, kdy se zčásti suspendují některé sankce, a to rezolucí 943 vůči Svazové republice Jugoslávie a vůči bosenským Srbům rezolucí č. 942 se některé nové sankce konstituují.

Slíbil jsem stručnost, proto si dovolím v podstatě uzavřít s tím, že v průběhu projednávání tohoto návrhu novely zákonného opatření se předmětem jednání staly zejména procedurální otázky, které souvisí s potřebou včasnosti uvedení takovéhoto zákona do účinnosti v návaznosti na účinnost usnesení Rady bezpečnosti. Sdělím pouze tolik, že se nalezl právní způsob, jakým zajistit alespoň zhruba tento cíl a dodám ještě, že vláda předloží tomuto parlamentu návrh ústavního zákona, kterým by se měla řešit tato procedura speciálně ve vztahu k sankcím Rady bezpečnosti.

Pane předsedo, dovolím si uzavřít své úvodní slovo a případně vyčkat na rozpravu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi a zvu k řečništi pana poslance Michala Lobkowicze jako společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny. Podá zprávu o projednání návrhu ve výborech. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení kolegové, dovolte, abych zrekapituloval genezi celého materiálu a celé této věci, kterou právě projednáváme. 23. září 1994 přijala Rada bezpečnosti rezoluce č. 942 a 943, v kterých se praví toto:

Rezoluce č. 943 pozastavuje sankce v civilní a letecké dopravě a bojkot sportovních a kulturních akcí, a to na 100 dní počínaje dnem obdržení zprávy generálního tajemníka OSN, která má potvrdit, že hranice mezi Republikou Jugoslávie a Bosnou a Hercegovinou je účinně uzavřena. Současně žádá rezoluce generálního tajemníka, aby podával zprávu o účinném uzavření hranic každých 30 dní a ihned bude-li mít důkaz, že Republika Jugoslávie neplní své rozhodnutí, hranici uzavřít. V tomto případě budou do pěti dnů sankce opět uvaleny v plné šíři.

První zpráva v tomto duchu byla generálním tajemníkem předložena Radě bezpečnosti již během podzimu minulého roku a její platnost vypršela počátkem ledna. Dne 12. ledna byla přijata rezoluce Rady bezpečnosti č. 970, jejíž součástí je rozhodnutí o prodloužení podmíněné částečné suspense sankcí podle rezoluce č. 943 o dalších sto dní. V této době právě probíhá tato lhůta stodenní.

V rezoluci č. 942 v části A jsou bosenští Srbové žádáni, aby přijali navrhované územní uspořádání. V části B jsou rozvedena konkrétní sankční opatření, hospodářská, politická a finanční vůči bosenským Srbům. Tato ustanovení týkající se sankcí vůči bosenským Srbům mají být přehodnocena jednou za čtyři měsíce počínaje dnem jejich přijetí. Rada bezpečnosti rovněž vyjádřila připravenost přehodnotit tato opatření v případě, že bosenští Srbové přijmou navrhované územní uspořádání Bosny a Hercegoviny.

Aby Česká republika splnila záměr Rady bezpečnosti, kterým bylo jednak uvolnění sankcí vůči Republice Jugoslávie a naopak zpřísnění sankcí vůči bosenským Srbům, bylo záměrem přijmout zákon, který by dočasně pozastavil účinnost některých ustanovení zákonného opatření Federálního shromáždění č. 399/1992 Sb. ve znění zákona č. 215/1993 Sb. Z uvedených důvodů byl Úřadem pro legislativu a veřejnou správu připraven návrh zákona, který právě projednáváme.

V souvislosti s tím, co jsem právě řekl, mi dovolte upozornit na jeden moment, který byl rovněž předmětem největší diskuse v průběhu projednávání tohoto návrhu zákona ve výborech. Z geneze celé věci vyplývá, že celý legislativní proces v naší republice závisí na mnoha faktorech, z nichž některé nepochází z území České republiky. Jde o proces, na který je nutno velmi pružně reagovat, a to když ne v rychlosti řádu několika dnů, tak alespoň v řádu několika desítek dnů. Tento fakt byl rozsáhle diskutován na výborech, ve kterých byl projednáván tento návrh zákona a bylo konstatováno, že náš současný právní řád neumožňuje přijmout takové operativní řešení, které by umožnilo, aby případná zmíněná situace v Jugoslávii a tudíž případná zmíněná situace v Radě bezpečnosti umožnily přijmout urychleně odpovídající řešení i v našem právním řádu.

Z tohoto důvodu je připravován ústavní zákon, který tuto situaci vyřeší, o kterém mluvil pan místopředseda vlády.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že tento návrh zákona byl probírán v ústavně právním výboru, v branně bezpečnostním výboru a v zahraničním výboru. Ve všech výborech byl doporučen sněmovně ke schválení bez dalších konkrétních připomínek. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Michalu Lobkowiczovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Jako první se do ní písemně přihlásil pan poslanec Andrej Gjurič, který oznamuje podání pozměňovacího návrhu. Připraví se pan poslanec Josef Ježek. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nemusím asi zdůrazňovat, že mi je velmi líto, že takto závažný dokument poprvé reagující na dvouleté problémy, které se dějí tam, kde se dějí, se odehrává v této sněmovně kolem deváté hodiny večerní, za velmi chabé účasti poslanců. Považuji to a vždycky jsem to považoval za jednu ze zásadních věcí nejen pro Bosnu, nejen pro Jugoslávii, ale pro celou Evropu. Na první pohled to, co nám tady pan předkladatel, pan místopředseda vlády Kalvoda předkládá, je chvályhodné, zdánlivě aktuální reagování na usnesení Rady bezpečnosti. Není tomu ale ve skutečnosti tak, jak za chvíli dokáži. Dovolte mi přece jen, než se vyjádřím k zákonu samému resp. k této novele, přednést pár slov.

Vždycky znovu je budu pronášet, vždycky znovu budu považovat za nutné je pronášet, ať to bude v 9.00 hodin večer nebo v 11.00 hodin dopoledne, ať nás tady bude 200 nebo 8. Nechuť této země a nechuť tohoto parlamentu zabývat se agresí v Bosně, postojem světa a postojem naší vlády, je zřejmá. Vystoupil jsem k tomuto problému naposledy v dubnu minulého roku při dvouletém výročí agrese do Bosny a Hercegoviny - jinak se tomu říkat totiž nedá než agrese.

Tehdy se po složitých jednáních a procedurách vyslovilo 66 poslanců pro zařazení tohoto bodu na program, tento bod tedy nebyl zařazen. Tehdy jsem z tohoto místa zmiňoval 100 tisíc obětí této války, převážně civilistů, žen, dětí a starců, tehdy jsem zmiňoval etnické čištění, koncentrační tábory a hromadný exodus obyvatel této země. Exodus, který nemá v moderní historii obdoby a dosahuje více než miliónu lidí. Mezitím jsem v Bosně byl, dámy a pánové, není to tak dávno a tou cestou, kterou jsem jel, jedinou cestou, která je do Bosny přístupná, jsem viděl mnoho. Mezitím číslo 100 tisíc vzrostlo na 200 tisíc, převážně civilních obětí války a v emigraci je více než 2 milióny občanů této země.

V dubnu minulého roku jsme o tomto problému nehovořili po vaší vůli. l zahraniční výbor se tehdy - konec konců i předtím - k celé záležitosti stavěl velmi rezervovaně. Před 14 dny, dámy a pánové, se konala na Kavčích horách a později v Paláci kultury přehlídka filmů o válce v Bosně a Hercegovině a předseda zmíněného výboru pan kolega Payne, předseda druhého výboru pan kolega Šuman - oba jsou tu přítomni - si zažili velmi jasně na vlastní kůži debatu s novináři, nezávislými novináři, s představiteli nejrůznějších iniciativ, s představiteli těch lidí z Bosny, kteří u nás našli útočiště, ale i se třemi režiséry těchto filmů, kteří se sem přes nejrůznější problémy dostali. Musím říci, já jsem seděl tam a díval jsem se na to bylo jim velmi horko z těchto dotazů a apelů. A čím se nakonec a jedině - zaplať pánbůh - mohl kolega Payne zaštítit - čím mohl argumentovat? Bylo to dávné usnesení ČNR, z května 1992, k situaci a válce v Bosně a Hercegovině. Druhým argumentem bylo, že Česká národní rada vyslala jedinou delegaci v Evropě, která ještě před vypuknutím války tuto zemi navštívila a signalizovala vládním představitelům situaci. A bylo to konec konců tím, že v této sněmovně v dubnu minulého roku, když se nepodařilo tento bod na jednání prosadit, vznikla petice 33 poslanců, adresovaná vládě a evropským parlamentům. Velmi rádi se moji kolegové touto aktivitou zaštítili, jinak by totiž nemohli na dotazy, výtky a apely odpovědět vůbec nic.

Dámy a pánové, budiž vám při této příležitosti znovu řečeno, že situace v Bosně a v celé Jugoslávii je především na počátku agresí federální národní armády této země, čtyř divizí, které v této Bosně spustily agresi. Později, když teprve byly nuceny se z této země stáhnout, zanechaly zbraně bosenským Srbům a celá věc pokračovala, jak pokračovala. Budiž vám připomenuto, že Slobodan Miloševič, o kterém tady svým způsobem dnes hlasujeme, je nepochybně obratný politik, ale je řadou i demokratických osobností uznáván politikem v podstatě všeho schopným a politikem, který má na svědomí tuto agresi. Politikem, který by se dal nazvat válečným zločincem. Budiž vám připomenuto, že nastala situace, kdy spálená země, etnické čistění, obsazení území je a může být legitimně považováno za velmi úspěšný, protože tolerovaný způsob politiky - mezinárodní politiky. Řekl jsem, že jsem byl v Bosně před několika týdny. To, co jsem tam viděl, znáte konec konců všichni. To o čem budeme dneska hlasovat, je velmi slabým odrazem toho, o co tam skutečně jde.

K zákonu samému: já naprosto nechápu situaci, ve které jsem se tu ocitli. Zákon sem přišel před několika dny, možná před týdnem, předevčírem večer, pokud vím, že se sešly dva výbory kromě ústavně právního, branně bezpečnostní a zahraniční, aby narychlo projednaly tuto předlohu. Projednaly ji, jak už bylo řečeno narychlo a bez připomínek, a tak musím bohužel suplovat to, co by bylo mělo proběhnout ve výborech.

Za prvé - a to je dotaz na předkladatele - není mi jasná tato dlouhá doba latence mezi přijetím usnesení č. 942 a 943 Rady bezpečnosti v září minulého roku a tiskem, který je nám předkládán v únoru t. r. Legislativa měla přinejmenším 130 dnů, aby nám tento tisk předložila. A jsme tlačeni ke zkrácení všech vůbec možných a představitelných lhůt a hlasujeme o tom v 9.00 hodin večer posledního dne zasedání.

Za druhé - jaká je tu možnost kontroly? Jaká je tu možnost prostupnosti nebo neprostupnosti hranice mezi Srbskou republikou a Bosnou? Jaké jsou tu sankce? Předpokládám, že jedině znovuobnovením embarga.

Za třetí - není mi úplně jasné, i když ústavně mám dojem, že tomu tak je, proč musíme toto usnesení přijímat speciálním zákonem? Znamená to totiž, že v momentě, kdy se pan Butrus Butrus Ghálí nebo kdokoliv jiný rozhodne, že přece jenom je potřeba i tyto sankce obnovit, my budeme muset předkládat další novelu tohoto zákona.

A za čtvrté - rozumím dikci těchto dokumentů Rady bezpečnosti tak, že jde o pozastavení sankcí, ale dikce tohoto tisku hovoří o zrušení.

Překládaný tisk podle mého názoru nepostihuje dočasnost a možnost operativních dynamických změn, jak to vyplývá ze smyslu rezoluce 943 a 942.

Dovolím si proto vznést tento pozměňovací návrh: V čl. l, odst. 4 se dikce "§ 4 c) se vypouští", nahradí "§ 4 c) pozbývá účinnosti ". Konzultoval jsem to s legislativou a je tu ne nepodstatný významový rozdíl právě v tom smyslu, o kterém mluvím, v té jednorázové aplikaci, ev. v možnosti dynamických změn. A stejným způsobem opravit i odst. 5 v čl. l. To je první pozměňovací návrh.

Dále za čl. l. včlenit samostatný čl. II. zhruba tohoto znění: V případě, že nařízením vlády České republiky, publikovaným ve Sbírce zákonů, bude v návaznosti na zprávu generálního tajemníka OSN o porušení režimu uzavření hranice (tj. otázka té permeability, o které jsem mluvil) vysloven souhlas s opětovným zavedením sankcí v původním rozsahu, pozbývají dnem účinnosti tohoto nařízení vlády platnost ustanovení čl. l., odst. 2, 3, 4 a 5 tohoto zákona. A v čl. l., odst. 7, první věta se nahrazuje zněním: V § 7, odst. 1 ... atd., předám k uvážení předkladateli i zpravodajovi. V podstatě jde neustále o to, aby byla možná ta zpětná změna, která by monitorovala to, co udělá Rada bezpečnosti. V dikci, kterou nám předkládá pan místopředseda Kalvoda, to totiž možno není.

A teď zpět k úvodu. Dámy a pánové, všechno, co teď říkám, neříkám jen kvůli Bosně a Hercegovině, ale kvůli nám. Říkám to kvůli tomuto státu teď, zde a nyní, a dovolte mi, abych parafrázoval Hemingwayovo motto: Jestliže někde slyšíš zvonit hranu, neptej se, komu zvoní, tobě zvoní. Dámy a pánové, z tohoto hlediska musíme k celé věci přistupovat. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Andreji Gjuričovi. Slovo má pan poslanec Josef Ježek. Chystám se uzavřít rozpravu, pokud nedostanu další přihlášky.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl jen připomenout, že zahraniční výbor před projednáváním této vládní předlohy vyslechl informaci o situaci v konfliktu na území bývalé Jugoslávie. Ten základní pocit zní takto: Ta situace je nyní - zdá se - na rozhodující křižovatce. l když uznávám, že těch rozhodujících křižovatek také bylo hodně. V podstatě lze říci, že vývoj může směřovat jak k rozšíření konfliktu, tak k poměrně brzkému mírovému řešení.

Z tohoto důvodu bych chtěl zaprvé připomenout určitou formulaci postoje České republiky ke krizi v bývalé Jugoslávii, kterou přednesu z materiálu, který jsem dostal jako účastník zítřejšího přijetí chorvatského ministra zahraničí Mate Graniče předsedou naší sněmovny. Zde se píše:

Česká republika bude akceptovat každé mírové řešení krize, na němž se dohodnou znepřátelené strany. Česká republika není sousedním státem bývalé Jugoslávie, ale vnímá krizi jako konflikt, který je nejblíž k jejím hranicím. Je to konflikt v oblasti, v níž Československo a Česká republika vždy měly velmi úzké a rozsáhlé vazby. Z těchto důvodů se Česká republika angažuje při hledání východisek z konfliktu způsobem, který jinak v české a před tím ani československé zahraniční politice neměl a nemá obdoby ve vztahu k žádnému jinému konfliktu. Jako člen Rady bezpečnosti OSN do konce tohoto roku, jako účastník U NPROFO R, jako účastník monitorovací mise Evropské unie, jako účastník mise Mezinárodní konference o bývalé Jugoslávii pro monitorování srbsko-bosenské hranice, jako účastník sankčních misí pro dodržování hospodářských sankcí vůči Bělehradu, jako neformální účastník trojky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Bělehradě při mapování situace v Kosovu, Sanžaku a Vojvodyně poté, co Svazová republika Jugoslávie dlouhodobé mise KBSE z těchto oblasti vypověděla, po vládní i nevládní linii se podílí na humanitární pomoci především do Bosny a Hercegoviny a Chorvatska, a má zájem o účast na poválečné rekonstrukci válkou postižených oblastí. Česká republika se vždy zasazovala za mírové řešení, neboť jen takové řešení může být trvalé.

A proto chci navrhnout jménem poslaneckého klubu ODA zařazení nového bodu, kterým je návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, uvědomujíc si neblahé důsledky politiky ústupků agresorovi, připomínajíc tragické důsledky této politiky pro občany Československa a pro celou Evropu po roce 1938, žádá vládu České republiky, aby při jednáních mezinárodního společenství o státech bývalé Svazové federativní republiky Jugoslávie, zejména v Radě bezpečnosti OSN, prosazovala přijetí spravedlivého postoje, který bude brát v úvahu, která strana je agresorem, a také existenci legitimní vlády v mezinárodně uznávané Republice Bosna a Hercegovina. Dále aby deklarovala vůli České republiky se všemi důsledky se účastnit mírových akcí OSN v Republice Bosna a Hercegovina.

Jsem si vědom, že je pozdě. Jsem si vědom, že návrh tohoto usnesení neprojednal zahraniční výbor. Chci tedy sdělit, pokud bude navrženo, aby se návrhem tohoto usnesení zabýval zahraniční výbor, aby z tohoto důvodu tento bod byl přerušen, tak poslanecký klub ODA tento postup bude podporovat. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi a slovo udílím panu poslanci Jiřímu Paynovi.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegové a kolegyně, byl zde přednesen text, který překračuje hranice České republiky a v situaci, kdy parlament takto závažně vstupuje na mezinárodní scénu by bylo potřebné, aby dříve, než tento krok učiníme, byl důkladně zvážen a projednán. Po mém soudu, Ústava a naše zvyklosti říkají, že tím pravým orgánem pro to je výbor. Sám jsem byl dnes jedním kolegou upozorňován, že mimořádné schůze nejsou tím pravým pracovním prostředím pro debatu.

Já jenom namátkou - zde vedle myšlenek, se kterými se mohu zcela ztotožnit, vidím některé problémy, protože Rada bezpečnosti například nejedná o státech, jak se zde říká. Myslím si, že tam je řada věcí, které naše vláda dělá, naše vláda deklarovala vůli participovat v mírových akcích a je to realitou. Sněmovna vyjádřila s tím souhlas. Vláda ovšem bez souhlasu sněmovny nemůže překračovat mandát, který od sněmovny dostala. Takže ta věc je po mém soudu trochu složitější. Já bych sám cítil potřebu vést debatu o tom, co to znamená "se všemi důsledky". To je totiž věc, která může mít důsledky až zásadního rázu z hlediska naší Ústavy.

Kromě toho si myslím, že je potřeba, aby naše vláda participovala nejenom v mírových akcí OSN, ale také v monitorovacích misích ES a v současné obě i OBSE vykonává určitou činnost, jak to kolega Ježek právě před chvílí zmínil. To vše zde není zahrnuto.

Kromě toho já si kladu otázku, co je cílem této akce, která nebyla projednána ve výboru a hlavně vydává výzvu, ale chybí tady ten podstatný krok, nikdo se neptá, do kdy se má vláda vyjádřit, do kdy má co deklarovat, jakým způsobem má být o tom sněmovna zpravena. To znamená, je to pouhé gesto, které - já mám pocit - bylo by třeba podrobněji prodiskutovat na normální řádné schůzi výboru.

Proto tedy navrhuji, aby bod, o kterém je zde hlasováno, byl případně součástí až příští schůze sněmovny, pokud ho tam zařadí organizační výbor.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi. Slovo má pan poslanec Koronthály. připraví se pan poslanec Zbyšek Stodůlka.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jenom krátkou poznámku k tomu, co říkal pan kolega Payne. Zajisté měl pravdu, mě jenom zaráží, že dosud zahraniční výbor - jak se zdá - neměl čas problematiku důkladněji diskutovat. Zajisté by bylo třeba nějaké takové usnesení, aby bylo připraveno nebo prodiskutováno zahraničním výborem. Mám pocit, že už jednou jsme tento bod odkládali a jakékoliv odklady tady by byly podle mého názoru rovněž signálem.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má poslanec Zbyšek Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci v této době zdržovat, chtěl bych říci jenom jednu věc. Nesouhlasím s kolegou Paynem v jediném - není to pouhé gesto. V usnesení, jak je navrhováno, je konstatovaná existence legitimní vlády v mezinárodně uznané republice Bosna a Hercegovina. To už není pouhé gesto. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Než ji uzavřu, chystám se vyzvat sněmovnu, aby se věnovala pozměňovacímu návrhu pana poslance Gjuriče a vyrovnala se s tímto zákonem. Pak teprve dám hlasovat o procedurálním návrhu na zařazení nového bodu. Je nějaká námitka proti tomuto způsobu? Doufám, že ne.

Uzavírám rozpravu a prosím pana místopředsedu vlády Jana Kalvodu, aby - chce-li použít svého práva závěrečného slova - učinil tak bezprostředně.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, aby se nevyjadřoval k bodu, který bude zařazen později, ale abych se vyjádřil k tomu, k čemu jsem zde ustanoven předkladatelem, tj. padla jedna otázka - proč tak pozdě? Já se přiznám, že teď nejsem schopen vysvětlit, proč nikoli na prosincové plénum, kde vznikly příslušné prodlevy ve lhůtách, pokud vůbec vznikly, takže jsem prostě neschopen toto vysvětlit jinak než s obecným poukazem prostě na legislativní proces, a prosinec až únor jako rytmus schůzí této sněmovny.

Jsou tady však dva věcné návrhy, které vyplynuly z vystoupení pana poslance Gjuriče. První celkem přesvědčivě přednesená byla polemika s tím, proč se v situaci, kdy se některé sankce vůči Svazové republice Jugoslávii podle rezoluce Rady bezpečnosti pozastavují, proč se v tomto textu uvádí, že se příslušné pasáže vypouštějí. Nejde než o estetiku, o nic jiného, a to proto, že je mylná představa, že v případě, že se nahradí formulace "vypouští se" formulací třeba "pozbývá účinnosti", takže je možné tuto účinnost oživit nějak jinak než zase novou novelou a novým zákonem. Jinak to prostě nejde a legislativní úzus této země se vypořádává s takovýmito situacemi slovy "vypouští se". To tedy k mylné premise, na které je založen tento návrh " pozbývá účinnosti" místo "vypouští se" - jako předkladatel s tím nesouhlasím.

Druhý problém je problém velmi vážný, ale předem také řeknu, že nebudu souhlasit s tímto návrhem. Tady se v podstatě neděje nic jiného, než se navrhuje, aby vláda byla zmocněna svým nařízen í provést to, co budou obsahově znamenat příští možné rezoluce Rady bezpečnosti. Důvod, proč je zvolena v našem ústavním systému forma zákona pro transformaci usnesení RB do našeho právního řádu, spočívá v tom, že jenom zákonem podle Ústavy je možno uložit nějaká omezení nebo nějaké povinnosti, jenom zákonem. Jejich podrobnosti samozřejmě je možné rozvést podzákonnou právní normou, ale originálně je možno je stanovit pouze zákonem. V tom je problém, na který - jak jsem řekl v úvodním slově - chce vláda reagovat předložením ústavního zákona, kterým se pokusí v souladu s Ústavou, neboť to bude ústavní zákon pro tuto speciální kategorii práv a povinností transformovaných do našeho právního řádu, najít jiný způsob než poměrně dlouhý a obtížný způsob legislativní, který je předepsán pro formu zákona.

Takže - abych to uzavřel - s návrhem na náhradu slov "vypouští se" slovy "pozbývá účinnosti", ani s návrhem na další návrh, to je zmocnit vládu, aby nařízením rozvedla další sankce Rady bezpečnosti, nemohu vyslovit souhlas. Co mohu vyslovit, je vyslovit souhlas s tím, že je jistě namístě a načase, aby tato země přijala zásadnější postoj ke konfliktu, který se jí jen zdánlivě netýká. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi. Udílím slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Michalu Lobkowiczovi a předpokládám, že na závěr svého slova předloží pozměňovací návrhy sněmovně k hlasování. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedo, v rozpravě vystoupilo 5 poslanců, přičemž padly od jednoho poslance dva pozměňující návrhy a padl jeden návrh na doprovodné usnesení. Dovolte, abych se vyjádřil k pozměňujícím návrhům pana poslanec Gjuriče.

První pozměňovací návrh, ve kterém je navrženo, aby § 4 písm. c) slova "se vypouští" byla nahrazena "pozbývá účinnosti" - musím říci, že souhlasím s vyjádřením pana předkladatele, že význam této změny je převážně deklaratorní. Nicméně podotýkám, a to jsem se snažil také zdůraznit ve své předkládací zprávě, že Rada bezpečnosti ve své rezoluci říká, že jsou pozastaveny sankce. Jsem přesvědčen o tom, že ze zahraničně politických důvodů a i z důvodů jisté významné symboliky tohoto zákona by byla formulace navržená panem poslance Gjuričem daleko vhodnější, přičemž samozřejmě pravdou je, že legislativně právně toto nemá velký význam, protože samozřejmě, že případné zavedení, opětné zavedení sankcí na základě aktů Rady bezpečnosti by bylo nutné provést zákonem.

Druhý návrh, jak řekl pan předkladatel, je výsledkem nebo byl předmětem dlouhých diskusí a ač nerad, musím říci, že skutečně je v rozporu s naší Ústavou a naším právním řádem, ačkoliv bych se věcně k tomuto návrhu přikláněl, bohužel z důvodů legislativně právních s ním souhlasit nemohu.

Co se týče návrhu doprovodné deklarace, dovolte, abych poznamenal několik bodů: Za prvé zásadně nesouhlasím s tím, co bylo řečeno jak navrhovatelem, tak také předkladatelem před několika okamžiky, že by se ČR měla nějakým razantnějším - tuším bylo řečeno - způsobem vyjádřit k situaci v bývalé Jugoslávii. Jsem přesvědčen a nikdy jsem nenabyl dojmu, že by tomu bylo jinak. že se Česká republika zcela zásadním způsobem vyjadřovala na všech k tomu vhodných fórech k situaci v bývalé Jugoslávii, měla k tomu velmi dobrou příležitost v Radě bezpečnosti a má k tomu příležitost např. zítra při již zmíněném setkání s ministrem Graničem.

Další bod, který bych chtěl podotknout, je, že situace v bývalé Jugoslávii byla předmětem diskuse v zahraničním výboru před dvěma dny a nebyl tam vznesen návrh na jakékoliv doprovodné usnesení, které - ač věcně s některými body souhlasit mohu - má skutečně některé body, které jsou velmi závažné a jejichž přijetí bych zásadním způsobem nedoporučoval. K tomuto doprovodnému usnesení bych se tedy vyjádřil negativně. Připojuji se k návrhu poslance Payna, aby bylo odloženo po opětném projednání v zahraničním výboru.

To je shrnutí rozpravy k tomuto bodu. Myslím, že můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Předseda PSP Milan Uhde: Než přistoupíme k hlasování, oznamuji vám, že vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Pan poslanec Gjurič se hlásí k faktické poznámce.

Poslanec Andrej Gjurič: Vzhledem k tomu, co řekl předkladatel, že se uvažuje o ústavním zákonu, který by tuto diskrepanci řešil, u pana zpravodaje vzhledem k tomu, že by se rád připojil, ale z důvodů, které oznámil, nemůže - stahuji svůj druhý pozměňovací návrh. Prosím, abychom hlasovali jen o jednom.

Předseda PSP Milan Uhde: Druhý pozměňovací návrh předkládáte ke stažení. Musím o tom dát hlasovat.

Učiním to ve 209. hlasování. Kdo je pro to, abychom vyhověli návrhu pana poslance Gjuriče, a souhlasí se stažením druhého z jeho dvou pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

209. hlasování skončilo. Ze 105 přítomných bylo 98 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat a pozměňovací návrh byl stažen.

Předpokládám, že nyní budeme hlasovat o jediném pozměňovacím návrhu poslance Gjuriče.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP