Čtvrtek 9. února 1995

Poslanec Michal Lobkowicz: Pane předsedo, pan poslanec Gjurič navrhl, aby článek 1 odst. 4 slova "§ 4 písm. c) se vypouští" byla nahrazena slovy "§ 4 písm. c) pozbývá účinnosti". Jako společný zpravodaj doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 210. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh pana poslance Gjuriče, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 109 přítomných bylo 55 pro, 12 proti, 41 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Poslanec Michal Lobkowicz: V rozpravě padl návrh na doprovodné usnesení. Domnívám se, že je nutné hlasovat o zařazení tohoto bodu na program schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem přesvědčen, že nyní musíme hlasovat o celém vládním návrhu.

Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1470 a schváleného pozměňovacího návrhu.

211. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 110 přítomných bylo 100 pro, 2 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval. Usnesení bylo přijato.

Faktickou poznámku má příležitost pronést pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Moc se omlouvám, ale musím upozornit sněmovnu, že vnějšími vlivy se stalo, že místo "ano" mé hlasovací zařízení ukázalo "ne".

Předseda PSP Milan Uhde: Vzali jsme to na vědomí a bude to uvedeno v záznamu.

Nyní dám hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Josef Ježek, a to, aby byl zařazen nový bod pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR". Pan poslanec přečetl text tohoto usnesení. Doufám, že je v živé paměti a není třeba je znovu číst, pokud to někdo výslovně nepožaduje.

Dávám o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Jde o 212. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh na zařazení nového bodu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 108 přítomných bylo 34 pro, 31 proti, 39 se zdrzelo, 4 nehlasovali. Návrh nezískal potřebnou většinu a nebyl přijat.

Děkuji místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi i společnému zpravodaji výborů Michalu Lobkowiczovi.

Nezbývá než přistoupit k poslednímu bodu našeho pořadu. Jde o

XXVII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich

spoluobčanů protizákonně zavlečených po druhé světové

válce na území tehdejšího Sovětského svazu

Tento bod jsme začali projednávat včera. Úvodní slovo a odůvodnění návrhu přednesl předseda výboru petičního, pro lidská práva a národnosti Josef Pavela. Poté proběhla rozprava, kterou jsme přerušili do dnešního dne, aby se touto otázkou mohl zabývat zahraniční výbor. Budeme pokračovat v rozpravě. Nemám však do ní žádnou přihlášku.

Táži se, zda se někdo do rozpravy hlásí. Hlásí se pan poslanec Štrait.

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedo, dámy a pánové, jenom z procedurálního hlediska jsem si chtěl něco ujasnit. K uvedenému bodu byly postupně předloženy tři návrhy usnesení. První návrh byl předložen poslancem Pavelou, druhý přednesl pan předseda sněmovny a třetí je předložen zahraničním výborem.

Z usnesení, které přednesl pan poslanec Pavela a pan předseda, nevyplývá, zda se netýká jenom preambule. Tyto věci bych chtěl nejdříve srovnat. V případě, že bude předmětem hlasování usnesení, které navrhuje zahraniční výbor, doporučuji o každém bodu hlasovat zvlášť. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Štraitovi. K vyjasnění nepochybně dojde. Nyní má slovo pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, my jsme byli požádáni jako zahraniční výbor v průběhu této schůze, abychom projednali návrh tohoto usnesení. My jsme tak učinili dnes ráno a přijali jsme usnesení, které přečtu. Předem upozorňuji, že je v něm pravděpodobně drobná chyba v bodě 3, takže to budu číst ve znění, jak jsme to skutečně projednávali na výboru. Jde o překlep.

Poslanecká sněmovna

1. vědoma si toho, že nelze odčinit nebo odškodnit tragické osudy všech našich spoluobčanů po druhé světové válce protiprávně zavlečených na území někdejšího Sovětského svazu a tam vystavených nejrůznějším formám útisku a utrpení, od policejních šikan až po ohrožení života a jeho ztrátu,

2. vyjadřuje hlubokou úctu k památce všech těchto obětí,

3. vyslovuje jejich pozůstalým upřímnou účast.

Důvody, které vedly zahraniční výbor k tomuto textu a k těmto formulacím, bych se pokusil shrnout jen velmi stručně. Především je podstatná změna v tom, že se jakoby vypouští preambule, která byla v dosavadních textech. Vedlo nás k tomu to, že sněmovna se vyjadřuje k této věci z vlastního rozhodnutí a není možné v usnesení citovat na základě jakých materiálů a z jaké iniciativy. Napravili jsme v našem usnesení v bodě 1 některé historické nepřesnosti, které byly v původním textu. Bod 2 a 3 našeho usnesení je více méně obdobou toho, co bylo již v předchozích textech. Tolik k odůvodnění usnesení zahraničního výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Chci zneužít v této chvíli svého postavení, přihlásit se do rozpravy a říci, že návrh zahraničního výboru podle mého názoru plně vystihuje, co jsem chtěl návrhem říci. Vystihuje to stručnějším způsobem, nic závažného z obsahu nepomíjí, a proto bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby svým hlasováním umožnila tento můj návrh textu stáhnout. Protože však nebyla ještě zakončena rozprava, domnívám se, že je to možné učinit pouhým oznámením. Tímto způsobem to činím. Děkuji vám za pochopení.

Hlásí se pan poslanec Melichar. Prosím, kdo se chce ještě přihlásit do rozpravy, dejte to najevo, abychom měli přehled, jak dalece bude ještě rozprava pokračovat. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Melichar: Pane předsedo, vážená sněmovno, obracím se na vás s prosbou, abychom návrh zahraničního výboru k tomuto bodu usnesení nerozpitvávali na jednotlivé body a nepřiklonili se k návrhu poslance Štraita, abychom o každém bodu hlasovali zvlášť. Myslím si, že to, co by mohlo vzniknout, by bylo opravdu nedůstojné této sněmovny. Jestliže máme něco přijmout, nechť to přijmeme tak, jak to doporučil zahraniční výbor. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se připojuji k mínění pana poslance Melichara. Chtěl jsem to už říci. Návrh je totiž jedna věta. Podle mne se nedá logicky ani jinak dělit na části. Pan poslanec Štrait se hlásí.

Poslanec Jaroslav Štrait: Svůj návrh stahuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Chce ještě někdo promluvit v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu uzavírám.

Pana poslance Josefa Pavelu, který se tu dostal nechtěně do pozice zpravodaje prosím, aby zhodnotil rozpravu. Je-li nějaký pozměňovací návrh nebo alternativní návrh, nechť návrhy postupně předloží sněmovně k hlasování.

Poslanec Josef Pavela: Mám velice jednoduchou úlohu, vážený pane předsedo, protože veškerá vystoupení, pokud přinesla nějaké pozměňovací návrhy, spočívala v tom, že byly předneseny nové návrhy usnesení.

Předseda Poslanecké sněmovny svůj návrh stáhl. Já k tomu mandát od výboru petičního nemám. Za svoji osobu mohu říci, že návrh zahraničního výboru vystihuje v podstatě také to, co nás výbor ve svém usnesení obsáhl. Jinak samozřejmě zůstane na hlasování jednotlivých poslanců. Myslím, že můžeme přikročit k hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Odhlašuji vás a prosím, abyste se nově zaregistrovali.

Pane poslanče Pavelo, který z obou návrhů, jež jsou předloženy, předáte Poslanecké sněmovně k hlasování jako první?

Poslanec Josef Pavela: Jako první bylo předloženo usnesení předložené výborem petičním, pro lidská práva a národnosti.

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedo, jsem přesvědčen o tom, že jako o prvním musí být hlasováno o protinávrhu, a to je návrh zahraničního výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem si to také uvědomil, ale uvedl jsem pana poslance do nejistoty tím, že jsem se ho na tuto samozřejmou věc zeptal. Omlouvám se za tento přehmat. Budeme samozřejmě hlasovat nejprve o protinávrhu.

Máme před sebou návrh usnesení, které přednesl jménem zahraničního výboru jeho předseda pan poslanec Jiří Payne. Ve 213. hlasování budeme o něm hlasovat.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 100 přítomných bylo 87 pro, nikdo proti, 11 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh usnesení byl přijat.

Domnívám se, že nemá smysl hlasovat o dalším návrhu.

Protože jsme vyčerpali pořad 28. schůze, prohlašuji ji za skončenou. Autobus za 20 minut odjíždí z Valdštejnského náměstí. Kdo dostal náhradní karty, ať je laskavě ihned vrátí. Přeji vám dobrou noc a všechno dobré. Nashledanou.

(Konec schůze ve 21.59 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP