Čtvrtek 9. února 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o další části pozměňovacího návrhu paní poslankyně Röschové. 192. hlasování.

Kdo podporujete tuto část návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 132 přítomných bylo 78 pro, 28 proti, 24 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom mohli hlasovat o mém posledním návrhu, tj. bod 3.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o třetí a poslední části návrhu paní poslankyně Anny Röschové. 193. hlasování.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 133 přítomných bylo 124 pro, 1 proti, 8 se zdrželo. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Jako další vystoupil v rozpravě poslanec Řezníček s pozměňovacími návrhy. Nyní bychom mohli hlasovat o prvním jeho pozměňovacím návrhu pod bodem 1. V tomto případě ani pan ministr ani já nesouhlasíme s jeho návrhem, neboť se domníváme, že nejde jen o úpravu regulace reklamy v těchto čtyřech komoditách, které jsou zde v návrhu, ale že jsou zde i obecná ustanovení v části prvé, takže změna názvu zákona by nebyla dobrá a nevedla by k zlepšení. Nesouhlasíme oba.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat ve 194. hlasování o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Řezníčka. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

133 přítomných, 14 pro, 71 proti, 46 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Druhý návrh pana poslance Řezníčka vlastně mění odst. 2 v § 3 písm. b) z taxativního výčtu toho, co není považováno za nabádání ke kouření v demonstrativní výčet; jedná se o změkčení tohoto zákona. Z těchto důvodů ani pan ministr ani já nesouhlasíme s tímto pozměňovacím návrhem.

Předseda PSP Milan Uhde: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Řezníčka je předmětem 195. hlasování na této schůzi. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

23 pro, 56 proti, 47 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Třetí pozměňovací návrh pana poslance Řezníčka pod bodem 3. Pan poslanec Řezníček vlastně tento návrh podal z těch důvodů, že považuje písm. b) § 5 odst. 3 za nadbytečné. Stanovisko resortního ministerstva t. j. ministerstva zdravotnictví je takové, že ustanovení toto i to, které je obsahem společné zprávy, upravují různé situace. Písm. b) upravuje pozitivní informaci, jak lék užívat např. po jídle atd., kdežto písm. d), které bylo nově vloženo do návrhu zákona, obsahuje pouze jakýsi varovný signál; varování před případnými škodlivými účinky léků, a tudíž tedy poradu s lékařem či s lékárníkem. Stanovisko ministerstva zdravotnictví, pana ministra Dyby i moje je zamítavé.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu poslance Řezníčka. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 196. hlasování skončilo.

Ze 134 přítomných 19 pro, 62 proti, 50 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: O posledním pozměňovacím návrhu poslance Řezníčka nelze hlasovat, protože byl přijat můj pozměňovací návrh. Doufám, že pan poslanec Řezníček s tím souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Vzali jsme na vědomí. Pokračujme, paní zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Další pozměňovací návrh předložil pan poslanec Benda. Vypustit § 6, tzn. regulaci reklamy, týkající se střelných zbraní. Pan ministr Dyba nesouhlasí, neboť se domnívá, že vláda se ubírá cestou zpřísnění režimu týkajícího se střelných zbraní a že by se to mělo promítnout i do reklamy. Já s tím rovněž nesouhlasím. Nicméně jsem povinna říci, že ústavně právní výbor návrh pana poslance Bendy odhlasoval, takže mluvím sama za sebe. Doufám, že pan poslanec Benda je spokojen s mou objektivitou.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy. 197. hlasování. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

42 hlasů pro, 58 proti, 34 se zdrželo, 2 nehlasovali. Při 136 přítomných je zřejmé, že tento návrh nebyl přijat. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Radim Špaček přednesl své pozměňovací návrhy; domnívám se, že to nebyly tři návrhy, jak máte uvedeno, bod 1, 2, 3, ale že šlo o dva návrhy.

Mohli bychom se tedy věnovat jeho prvnímu pozměňovacímu návrhu. Dovolila bych si navrhnout, abychom hlasovali odděleně, a to nejdříve o tom, aby za slovo "rozhlas" bylo vloženo slovo "film". Tam je naše stanovisko s panem ministrem negativní, neboť film je již obsažen v neperiodických publikacích, takže by to v tom textu bylo dvakrát. U druhého nosiče audiovizuálních děl, tam má pan poslanec Špaček pravdu, skutečně zákony obsahují tento termín. Proto žádám o oddělené hlasování, protože k tomu prvnímu, ke slovu film je zamítavé stanovisko, kdežto k tomu druhému je stanovisko pozitivní.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat odděleně. Uvědomili jsme si hodnocení, kterým tento návrh provází předkladatel i společná zpravodajka.

První část návrhu poslance Špačka. 198. hlasování. Kdo podporujete tuto část, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

136 přítomných, 25 pro, 49 proti, 55 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom mohli přistoupit k hlasování o druhé části prvního pozměňovacího návrhu, kde je stanovisko pozitivní, souhlasné.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o druhé části návrhu poslance Špačka. 199. hlasování. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

136 přítomných, 125 pro, nikdo proti, 5 nehlasovalo. Pokračujeme, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom přistoupili k hlasování o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Špačka. Jedná se o jeden návrh, přestože je označen bodem 2 a 3, protože bod 2 je takto legislativně upraven kvůli bodu 3; takže bych prosila o jenom jedno hlasování. Pan ministr Dyba i já souhlasíme.

Předseda PSP Milan Uhde: Souhlasné stanovisko navrhovatele i společné zpravodajky. 200. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh poslance Špačka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

124 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní přednesl návrh pan poslanec Přibáň, který návrh podrobně odůvodnil, rovněž i pan poslanec Zemina jej odůvodnil. Jak pan ministr, tak i já si uvědomujeme, že se netýká regulace reklamy, nicméně oba máme souhlasný názor - doporučujeme přijetí tohoto návrhu. Domnívám se pane předsedo, že to je uceleny návrh a že by se o něm mělo hlasovat jako o celku, přestože je označen 1, 2, arabské číslice ho různě označují, ale návrh je kompaktní a je to jeden návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Stanovisko předkladatele i společné zpravodajky zaznělo. Technická poznámka pana poslance Šumana dostává příležitost.

Poslanec Vladimír Šuman: Přátelé, nezlobte se, ale domnívám se, že v odst. 3 tohoto návrhu u § 6 a) na konci nemá být s. Má tam být "a pořadů pro děti reklamou přerušováno tedy kým čím - není dovoleno." Je to technický požadavek, ale myslím, že je nutné ho vznést. Souhlasí se mnou předkladatel?

Poslankyně Anna Röschová: Prosím vás pěkně, škrtněte si s.

Předseda PSP Milan Uhde: Já také přicházím se svou troškou do mlýna. Je tam technický překlep - čl. II zákon atd. o provozování, nikoli o prozování. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Technické poznámky vyčerpány. 201. hlasování na této schůzi. Návrh pana poslance Přibáně.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

107 hlasů pro, 13 proti, 9 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Při 135 přítomných je zjevné, že návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Janeček přednesl tři pozměňovací návrhy. U druhého jsem již v úvodu řekla, abyste si opravili slova alkoholických nápojů za tabákových výrobků, protože to by opravdu věcně měnilo smysl. Domnívám se, že nekoliduje s návrhem pana poslance Jaroše, že lze o všech třech návrzích hlasovat, samozřejmě odděleně.

Stanovisko pana ministra Dyby i moje je zamítavé, protože se vlastně týká stejné problematiky, jako přednesl pan poslanec Jaroš. Ke všem třem návrhům zamítavé.

Předseda PSP Milan Uhde: Dříve než dám hlasovat, dám slovo panu poslanci Janečkovi, který se hlásí s technickým upřesněním. Má příležitost.

Poslanec Josef Janeček: Chtěl bych požádat, abychom písmena neoznačovali jako písmena, ale jako odstavce, až se to bude legislativně upravovat, znělo by to špatně. Čili legislativně technická úprava, že tam přijde místo písm. c) nový odst. a ve druhém pozměňovacím návrhu to samé.

Poslankyně Anna Röschová: Ještě se omlouvám, ještě jedna věc je tady. Paní dr. Krausová z legislativy mě upozornila a má pravdu - třetí pozměňovací návrh, který hovoří o rozsahu reklamy 25%, o tom již skutečně bylo hlasováno s pozitivním výsledkem u pana poslance Jaroše, který má - tuším - 10% ve svém návrhu. Doufám, že pan poslanec Janeček souhlasí s tím, že o tomto již hlasovat nelze, to již bylo rozhodnuto. Takže by to byly dva návrhy, o kterých bychom hlasovali.

Předseda PSP Milan Uhde: Dva návrhy, budeme hlasovat o prvním z nich, který jsme vyslechli. 202. hlasování.

Kdo podporujete první z obou návrhů poslance Janečka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 136 přítomných bylo 64 pro, 41 proti, 27 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat. Paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o druhém pozměňovacím návrhu. Rovněž pan ministr i já vyjadřujeme nesouhlas, zvláště když nebyl přijat první pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Janečka je předmětem 203. hlasování. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

63 pro, 48 proti, 20 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Hofhanzl přednesl jeden pozměňovací návrh. Ani pan ministr, ani já s tímto návrhem nesouhlasíme. Důvody našeho nesouhlasu spočívají v tom, že tyto čtyři komodity, které jsou zde upravovány tímto návrhem, jsou v souladu s Evropskou konvencí. O této komoditě Evropská konvence nehovoří.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Hofhanzla. 204. hlasování na této schůzi.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 133 přítomných bylo 46 pro, 46 proti, 34 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Seifer navrhoval, aby vláda dostala zákon k přepracování. Domnívám se, že ve svém vystoupení vyjádřil svůj postoj k tomuto návrhu. Nebrala jsem to, ani předkladatelé, jako konkrétní návrh, který by byl způsobilý k hlasování. Bohužel se pana poslance Seifera na to nemohu zeptat, protože tu není. Jestli sněmovna souhlasí s tím, jeho vystoupení nepředkládám k hlasování jako návrh.

Jako poslední s návrhem vystoupil před chvílí pan poslanec Koronthály. Budu muset tento návrh přečíst, protože ho nemáte před sebou. A sice za § 6 vložit nový § s názvem "erotické zboží a služby". A text by zněl "nepřipouští se reklama na erotické zboží nebo služby, je-li v době od 6 do 22 hodin veřejně přístupná osobám mladším 18 let".

Pan ministr se již vyjádřil ve svém vystoupení k tomuto návrhu, nesouhlasí s ním. Já rovněž ne, snad s odůvodněním jako u návrhu pana poslance Hofhanzla.

Předseda PSP Milan Uhde: 205. hlasování na této schůzi se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Koronthályho.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 133 přítomných bylo 60 pro, 31 proti, 34 se zdrželo a 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Byly probrány všechny návrhy.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní byly probrány už všechny pozměňovací návrhy a prosím o hlasování o zákonu jako celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se nově zaregistrovali. Prosím, abyste se ztišili. Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o regulaci reklamy podle sněmovního tisku 1289 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1460 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo s návrhem souhlasí, ať ve 206. hlasování stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 131 přítomných bylo 78 pro, 14 proti, 39 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru Dybovi a paní poslankyni Röschové jako společné zpravodajce.

Pod podmínkou, že se poněkud ztišíte a zklidníte, přistoupíme k projednávání

XXXVII.

Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR

č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů

(Hluk v sále.) Jestli si přejete přestávku, můžeme ji udělat, ale není možné si přestávky dělat v sále. Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1428 a společnou zprávu výboru k němu jako sněmovní tisk 1466. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr životního prostředí pan František Benda, žádám ho, aby se ujal slova.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, v návaznosti na zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a jeho zmocnění uvedené v § 10 byl na úrovni republiky zpracován a schválen zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů. Jeho cílem je vytvářet tlak zaprvé na minimalizaci vzniku odpadů a zadruhé na výstavbu a provoz vyhovujících skládek a tak i ke snižování počtu a postupnému vyloučení skládek nevyhovujících. Výše poplatků byla stanovena s ohledem na množství ukládaných odpadů, stupeň jejich nebezpečnosti a technický stav skládek.

Zákon rozlišuje poplatek v sazbě l, který se platí za uložení odpadů vždy, a poplatek v sazbě II, který se platí za uložení odpadů na skládkách nezabezpečených. Technickým nedopatřením však zákon, resp. jeho příloha stanoví výši poplatku v sazbě II pouze do roku 1994. Přitom však ustanovení § 15 zákona č. 238 z roku 1991 o odpadech umožňuje v některých případech ukládání odpadů na skládkách nesplňujících všechny povinnosti, především technického charakteru do pěti let od nabytí účinnosti zákona o odpadech, tj. do 1. 8. 1996, tedy i po roce 1994. Na tuto lhůtu je třeba upravit i placení poplatků za uložení odpadu v sazbě II. Tato skutečnosti stávající úpravou není vyřešena. Proto tedy, aby byla maximálně zkrácena doba, po kterou nebude poplatek v sazbě II, je zcela nezbytné, aby účinnost zákona nastala co nejdříve.

Předkládám proto sněmovně tento vládní návrh s doporučením, aby tento návrh byl přijat a schválen. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Františku Bendovi. Předávám slovo panu poslanci Josefu Effenbergerovi, který zastává funkci společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona zdůvodněný panem ministrem Bendou projednaly dva výbory, a to výbor rozpočtový a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Oba výbory předložený návrh schválily a doporučují jej Poslanecké sněmovně rovněž ke schválení. Já se k tomuto návrhu připojuji, protože je to návrh, tak jak pravil pan ministr, v podstatě administrativně technického charakteru, tedy neobsahuje žádné konfliktní momenty. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji a otvírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám písemné přihlášky a nevidím zatím žádné přihlášky z místa. Skutečně nikdo přihlášku nepodal, a proto rozpravu uzavírám. Předpokládám, že ani pan ministr ani pan společný zpravodaj nemají co podotknout, a proto budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, podle sněmovního tisku 1428. Hlasování na této schůzi ale vyžaduje, abych vás nejdříve odhlásil, a prosím vás, abyste se nově zaregistrovali.

207 hlasování na této schůzi rozhodne o osudu vládního návrhu, který jsme právě projednali. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 207. hlasování skončilo.

Z 87 přítomných bylo 82 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování, 3 nehlasovali. Děkuji vám.

Postoupíme k dalšímu bodu, je to

XXXVIII.

Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků mzdy

a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního

majetku České republice v roce 1994

Dopisem z 23. ledna t. r. požádal předseda vlády o vyřazení tisku 1221 z programu jednání Poslanecké sněmovny vzhledem k tomu, že projednávání tohoto bodu se už stalo bezpředmětným. Táži se, zda chce tento návrh na vzetí zpět odůvodnit předseda prezidia Fondu národního majetku České republiky a ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický. Vidím, že ano, a udílím mu slovo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mé odůvodnění nebude ničím jiným, než opakováním toho, co už řekl předseda Poslanecké sněmovny. Předkládám jménem vlády návrh na zpětvzetí tohoto návrhu na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 vzhledem k tomu, že tento návrh se nepodařilo projednat během podzimu 1994 a tudíž dnes, v únoru 1995, ztratil svoji aktuálnost. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Jiřímu Skalickému. Otvírám rozpravu k tomuto bodu a k předloženému návrhu usnesení. Nevidím, že by se do rozpravy někdo hlásil. Rozpravu uzavírám a přečtu znovu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku ČR v roce 1994, uvedený ve sněmovním tisku 1221.

208. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 208. hlasování skončilo.

Z 89 přítomných bylo 82 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 7 poslanců nehlasovalo. Usnesení bylo přijato.

Děkuji panu ministru Skalickému.

Přistoupíme k předposlednímu bodu našeho pořadu. Ještě předtím chci zdůraznit zprávu, že autobus pro rozvoz poslanců na ubytovny odjede 20 minut po ukončení této schůze, a to z Valdštejnského náměstí.

Doufám, že se nyní budeme moci věnovat dalšímu bodu. Je to

XXXIX.

Vládní návrh zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné

opatření předsednictva Federálního shromáždění

č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové

republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora),

ve znění zákona č. 215/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1470 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1500.

Z pověření vlády odůvodní předložený návrh zákona místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu pan Jan Kalvoda. Žádám ho, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP