Čtvrtek 9. února 1995

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, dámy a pánové, v této pohnuté hodině mi dovolte, abych se vrátil k návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo jako součást společné zprávy na předminulé schůzi, a protože dnes už nemáte před sebou návrh, který byl rozdán na lavice, cítím jako svou povinnost tento návrh usnesení přečíst. Omlouvám se, není příliš krátký, ale domnívám se, že o něm jinak nejde hlasovat.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

l. bere na vědomí program sociální prevence a prevence kriminality, aktuální stav a východiska do roku 1996, tisk 1043,

II. žádá vládu, aby k 30. 6. 1995 předložila souhrnnou zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z projednávaného materiálu, aby pro jednotlivé resorty určila výši a strukturu předpokládaných nákladů na realizaci této koncepce s účastí i Ministerstva obrany ČR a tyto finanční nároky zabezpečila. V této souvislosti současně vyslovuje podiv nad nízkou výší předpokládaných nákladů v návrhu ministerstva školství. Dále žádá vládu o zdůvodnění, proč se zpracování nezúčastnili zástupci Ministerstva obrany ČR,

III. žádá

1. ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby provedl analýzu stavu a úrovně sociálního školství, stavu dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů,

2. ministra práce a sociálních věcí, aby spolupůsobil při standardizaci požadavků na vzdělání pro profesi sociálního pracovníka,

3. ministra vnitra, aby zainteresovaným výborům zasílal pravidelné informace o konkrétních opatřeních, jimiž je v rámci Policie ČR realizována prevence kriminality, a o jednání meziresortní komise pro prevenci,

IV. zdůrazňuje nezbytnost komplexního meziresortního programu, a tedy význam integrujícího orgánu pro prevenci kriminality. Tento orgán doporučuje vytvořit podle potřeby i na nižších úrovních státní správy s přihlédnutím ke specifikaci sociální a kriminogenní situace v jednotlivých regionech.

To bylo původní usnesení, tak jak bylo navrženo jako součást společné zprávy v tisku 1284. K tomu dodávám, že při projednávání tohoto bodu byl předložen pozměňovací návrh, který doporučuje bod lll. - tj. ten bod, kde Poslanecká sněmovna žádá - rozšířit o čtvrtý bod s tímto textem: Poslanecká sněmovna žádá stálou komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, aby se zabývala násilím ve sdělovacích prostředcích v součinnosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, s Radou České televize a s Radou Českého rozhlasu s tím, že s výsledky a návrhy seznámí Poslaneckou sněmovnu do konce března 1995.

Pane předsedo, já se domnívám, že je nutné postupovat tak, že bychom napřed hlasovali o tomto doplňujícím návrhu a teprve potom bychom hlasovali o usnesení jako celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, já vás jenom všechny odhlásím a pak požádám o novou registraci, abychom měli jistotu, že jsme schopni usnášení a že je všechno tak, jak má být. Dám ve 184. hlasování hlasovat o doplňujícím návrhu usnesení, který přednesl společný zpravodaj výborů pan poslanec Vladimír Šuman. Tomuto doplňujícímu návrhu věnujeme 184. hlasování.

Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 111 přítomných bylo 83 pro, 1 proti, 24 se zdrželo, 3 nehlasovali. Doplňující návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, můžeme pokračovat.

Poslanec Vladimír Šuman: Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku, tzn. včetně schváleného pozměňovacího návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Je přílohou společné zprávy výborů. Táži se vás, kdo souhlasíte s návrhem usnesení ve znění schválených pozměňovacích návrhů, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku, jde o 185. hlasování na této schůzi.

Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 112 přítomných hlasovalo 99 pro, nikdo proti, 13 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení byl přijat.

Děkuji všem třem pánům ministrům i panu společnému zpravodaji za podíl, který odvedli při práci na přijetí tohoto zákona.

Jako další bod je

XXXV.

Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní

pojišťovny na rok 1995

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a usnesení rozpočtového výboru. Úvodem bych rád připomněl, že v prosinci jsme schválili pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, avšak s výjimkou pojistného plánu Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny, protože její plán byl v té době ještě v jednání na ministerstvu financí. Pojistný plán uvede ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Žádám ho, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, úvodní slovo za mě prakticky přednesl pan předseda sněmovny. Já bych chtěl jenom dodat, že pojistný plán byl předložen spolu s kladným stanoviskem ministerstva financí. Pojistný plán splňuje požadované náležitosti, odpovídá již schváleným pojistným plánům ostatních zdravotních pojišťoven, a proto vám doporučuji, abyste se k pojistnému plánu Zemědělskopotravinářské zdravotní pojišťovny vyjádřili kladně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi a žádám pana společného zpravodaje výborů poslance Miroslava Rašku, aby nás informoval o projednání ve výborech a předložil návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Raška: Děkuji. Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, pojistný plán Zemědělskopotravinářské zdravotní pojišťovny projednaly dva výbory, a to výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor rozpočtový. Oba dva výbory shodně doporučují Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení, které přednáším jako svůj návrh:

Poslanecká sněmovna schvaluje pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemnou přihlášku nemám. Nevidím žádnou přihlášku z místa. Rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Slyšeli jste jej, není třeba jej opakovat.

186. hlasování: kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 186. hlasování skončilo - ze 116 přítomných bylo 101 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi, 12. nehlasovalo. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu společnému zpravodajovi.

Přede mnou leží vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu

XXXVI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České

republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou

republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní

z příjmů, podepsaná v Soulu 27. dubna 1992,

sněmovní tisk 1416.

Z pověření vlády odůvodní tento návrh ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. Prosím, pane ministře.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, mezinárodní dvojí zdanění snižuje příjmy, které podnikům a občanům jednoho státu plynou z jiného státu. Protože příčinou tohoto dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou států, může být takové zdanění účinně vyloučeno jen opatřením obou států, vzájemně koordinovaným mezinárodní smlouvou. Pro vzájemné vztahy s Korejskou republikou v hospodářské oblasti platí smlouva o obchodní a hospodářské spolupráci z října 1990. Smlouva o podpoře a ochraně investic Korejskou republikou již byla také podepsána a v nejbližší době vstoupí v platnost. Smlouva o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, jejíž návrh jste obdrželi, představuje standardní smlouvu, vycházející z modelu OECD. Česká republika má doposud sjednáno přibližně 30 obdobných smluv. Smlouva zajišťuje objektivně rozdělení práva na zdanění příjmů mezi státy, jeho zdroje a stát, v němž má příjemce sídlo nebo bydliště a přispěje proto k objektivizaci vzájemných vztahů v oblasti ekonomiky. Uzavření smlouvy ani její provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet, nevyžaduje změn v českém právním řádu a nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Smlouva se předkládá před ratifikací prezidentem České republiky Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu podle článku 49 Ústavy ČR, protože upravuje odchylně od ustanovení zákonů České republiky daňové povinnosti právnických a fyzických osob a poskytuje daňová osvobození a jiné úlevy. Smlouva vstoupí v platnost na základě výměny ratifikačních listin, která je předpokládána již na začátek března tohoto roku při příležitosti návštěvy jihokorejského prezidenta Kim Jong Sama v České republice.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila s touto smlouvou souhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi a zvu k řečništi společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny pana poslance Petra Nečase. Informuje nás o jednání ve výborech. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, tuto smlouvu mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabráněn daňového úniku projednaly dva výbory - výbor zahraniční a výbor rozpočtový. Oba dva neshledaly žádné problémy v této smlouvě, je to standardní smlouva podle OECD, ničím nevybočující z tohoto standardu. Je to smlouva s perspektivním teritoriem, s perspektivním investorem v České republice.

Proto oba dva výbory doporučují Poslanecké sněmovně přijmout schválení této smlouvy.

Proto bych si dovolil navrhnout doporučující usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám písemnou přihlášku, nevidím žádného poslance ani poslankyni, kteří by se hlásili do rozpravy. Rozpravu uzavírám a oznamuji, že budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí se smlouvou mezi ČR a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsanou v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416.

187. hlasování na této schůzi: kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo - ze 118 přítomných bylo 109 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Přecházíme k dalšímu bodu. Je to

XXIX.

Vládní návrh zákona o regulaci reklamy,

sněmovní tisky 1289 a 1460

Včera jsme vyslechli odůvodnění ministra hospodářství pana Karla Dyby. Hlásí se předseda klubu pan Ivan Mašek a já mu udílím slovo.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já bych chtěl požádat v této chvíli o přestávku na jednání klubů. Náš klub potřebuje projednat některé věci, které jsou ještě na programu této schůze. Zároveň bychom ale rádi, protože máme připravené usnesení ve věci státu bývalé Svazové federativní republiky Jugoslávie, které bychom rádi vám všem rozdali. Vzhledem k tomu, kolik je hodin, tak se domnívám, že by asi bylo lépe přerušit schůzi do zítřka, ale oficiálně žádám o hodinovou přestávku na jednání klubů.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče a předsedo klubu, prosím, jakou přestávku si představujete - hodinovou? Jsem povinen dát o tom hlasovat. Ale upozorňuji na džentlmenskou dohodu, která se převážně respektovala, a kdykoliv se nerespektovala, nevyvolalo to dobrý ohlas. Já to připomínám, ale dávám o návrhu hlasovat.

Pan místopředseda Vlach má dobrý nápad.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nemám dobrý nápad, naopak se učiním nepopulárním, protože je evidentní, že mnoho poslanců tu tenduje k tomu, abychom dnes dokončili schůzi. Já bych se velmi přimlouval za to, aby když zde funguje nějaký dobrý mrav, a respektování žádosti kteréhokoliv klubu zatím tím dobrým mravem bylo, tak bych doporučil, abychom to respektovali i dnes. Rozhodne-li se předsedající dát o tom hlasovat a nebo přeruší-li ze své vůle, je jeho věcí. Ale já jsem chtěl toto poznamenat.

Předseda PSP Milan Uhde: Když jsem vyzýval k dodržení dobrých mravů, chci dát sám dobrý příklad. Vyzývám vás, abyste respektovali žádost Klubu ODA a doporučuji přestávku do 20.10 hod. Prosím, abyste vytrvali a abychom schůzi dnes dokončili. Je před námi šest krátkých bodů. Tlumočím vám to jako své stanovisko a rozhodnutí. Schůze je do 20.10 hodin přerušena. Děkuji za pochopení.

(Schůze přerušena do 20.10 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 20.12 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dalším bodem, který máme projednat, je vládní návrh zákona o regulaci reklamy, sněmovní tisky 12891460.

Vyslechli jsme včera odůvodnění ministra hospodářství Karla Dyby, vyslechli jsme také zprávu společné zpravodajky výborů Poslanecké sněmovny paní poslankyně Anny Roschové. Vedli jsme rozpravu a tuto rozpravu jsme ukončili. Přejděme nyní k závěrečnému slovu. Táži se především pana ministra hospodářství Karla Dyby, zda chce využít svého práva a pronést závěrečné slovo. Pan ministr Benda se hlásí ke slovu, a tímto aktem otevírá znovu rozpravu.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Pane předsedo, dámy a pánové, byl jsem požádán o to, abych svým vystoupením otevřel opět rozpravu, takže bych prosil o pochopení, že tak činím.

Předseda PSP Milan Uhde: Stalo se. Předpokládám, že se do rozpravy také někdo přihlásí. Ano, hlásí se pan poslanec Koronthály.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, moc se omlouvám, že zdržuji v takto pozdní dobu. Netušil jsem, že se všechno takto protáhne, nicméně cítím povinnost vystoupit ještě s jedním pozměňovacím návrhem. Nebudu ho dlouho zdůvodňovat, neboť vím, kolik je hodin. Domnívám se, že jedno ustanovení ještě v zákoně chybí. Za paragrafem 6. by měl být ještě § s názvem "Erotické zboží a služby" a text tohoto § by měl znít: "Nepřipouští se reklama na erotické zboží a služby, je-li v době od 6 - 22 hodin veřejně přístupná osobám mladším 18 let." To je celý text.

Myslím, že to celkem odpovídá zvyklostem, které dodržuje v současné době televize např. pokud jde o erotické filmy, ale to už zvažte sami.

Předseda PSP Milan Uhde: Vyslechli jsme návrh pana poslance Koronthályho. Uzavírám rozpravu a prosím pana ministra Karla Dybu, aby přednesl své závěrečné slovo.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Děkuji, pane předsedo. Vážená sněmovno, předesílám, že cigarety nekouřím, nikdy jsem je nekouřil a že kuřáky na svém ministerstvu úmyslně diskriminuji. Přiznám se, že někdy si zapálím doutník, ale nejraději s náústkem s rumovou příchutí, takže vždy jde spíše o ten rum než o kouř. Teď už ale trochu vážněji.

Včera, když jsem přednášel úvodní slovo, tak po mém úvodním slově nebo v rozpravě zazněla slova poděkováni tvůrcům zákona, ale pak jsme také slyšeli výtky o obecnosti, nedokonalosti, vágnosti zákona, atd. Já znovu opakuji, že si myslím, že jde o vyváženou normu, která bere v úvahu zájem společnosti na omezení společensky škodlivé reklamy, respektuje veřejný zájem a zavádí jen nezbytnou, ale dostatečnou míru regulace reklamy.

Připomínám jisté spolehnutí na samočistící regulační mechanismy neetické reklamy zevnitř profese samotné. Jistě budeme všichni sledovat jak to funguje a jak se to v profesi samotné daří.

Rád bych také řekl, že zákon musí nechat reklamní profesi žít, ale jistá omezení jí vnutit a také tvrdě vyžadovat jejich dodržování.

Rád bych také řekl, že to není tak, že profesionální "reklamáři" tento zákon psali, ale přihlédnout k jejich názorům je žádoucí a nikoli vyhovět všem jejich názorům je také nutné.

Rovněž po právní stránce jde o zákon pracující s dobře definovanými pojmy. Rád bych vyvrátil pochybnosti těch poslanců, kteří zde o tom včera hovořili. Myslím, že bychom přece jen měli dát trochu na názor legislativců, tj. odborníků a nehrát si vždy na právníky amatéry.

Co se týče poslední doplňující poznámky k zákonu pana poslance Koronthályho, říkám, že mně samotnému je tato poznámka sympatická, ale musím říci, že v tomto okamžiku ji nebudu moci doporučit z důvodů, které jsou nasnadě. Domyslet všechny důsledky v tento okamžik není myslím možné, jakkoli je tato poznámka a postoj sympatický.

Proto navrhuji přijmout tento zákon tak, jak jsme ho předložili s pozměňovacími návrhy, které byly připraveny v průběhu práce výborů a s některými doplňky, které vylepšují to, co bylo předloženo, tak jak je zde bude říkat paní zpravodajka. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru hospodářství Karlu Dybovi. Žádám, aby se slova ujala společná zpravodajka výborů Anna Röschová, aby připravila postupné předkládání pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovně k hlasování.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych vás upozornila na jeden překlep, který se stal při vypracování pozměňovacích návrhů k tisku 1289 a společné zprávy tisk 1460, který máte před sebou. Je to na str. 4 a jedná se o pozměňovací návrhy pana poslance Janečka pod bodem 2. Pan poslanec Janeček říká, že doporučuje upravit § 3 odst. 2 atd. Vy tam máte napsáno reklama alkoholických nápojů. Je to skutečně chyba, protože v textu, který mi pan poslanec Janeček dal a co také přednesl, je reklama tabákových výrobků. Prosím, abyste si toto opravili. Děkuji.

Pane předsedo, v rozpravě vystoupilo 21 poslanců. Ne všichni přednesli pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy byly zachyceny a zkontrolovány se stenozáznamem, vypracovány písemně. Máte je před sebou všichni na lavicích. Znamená to, že bych vždy řekla, o jakého poslance se jedná, o jaký pozměňovací návrh, řekla bych stanovisko pana ministra i stanovisko moje. Myslím, že text pozměňovacího návrhu nemusím číst, protože je písemně rozdán.

Předseda PSP Milan Uhde: K tomu účelu byly právě pozměňovací návrhy rozepsány. Každý je má před sebou. Prosím paní společnou zpravodajku, aby vždy jenom jednoznačně označila pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat, a já dám o něm hlasovat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Děkuji. Jako první vznesl pozměňovací návrh pan poslanec Jaroš, a to nové znění § 3. Pan poslanec Jaroš mě požádal - a já se k tomu připojuji - o to, abychom hlasovali o každém odstavci § 3 zvlášť. Myslím, že nemusím číst jednotlivé paragrafy, nemusím ani říkat, o co jde, protože to bylo téma nejvíce diskutované. Stanovisko pana ministra i moje je ke všem třem odstavcům zamítavé. Nesouhlasí ani jeden z nás.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jsme, o čem se bude hlasovat. Budeme hlasovat o prvním odstavci nového znění § 3, který předložil pan poslanec Jaroš. 188. hlasování.

Kdo podporujete návrh poslance Jaroše, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 127 přítomných bylo 55 pro, 45 proti, 20 se zdrželo a 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom mohli hlasovat o druhém odstavci. Rovněž vyjadřujeme s panem ministrem nesouhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Druhý odstavec návrhu pana poslance Jaroše je předmětem hlasování č. 189.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 126 přítomných bylo 59 pro, 35 proti, 29 se zdrželo a 3 nehlasovali. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom mohli hlasovat o posledním odstavci, tj. odstavec tři.

Předseda PSP Milan Uhde: Třetí odstavec návrhu nového znění § 3, jak jej předložil pan poslanec Jaroš, je předmětem 190. hlasování.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrže hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 126 přítomných bylo 67 pro, 30 proti, 28 se zdrželo a 1 nehlasoval. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní jsem vystoupila v rozpravě já. Vznesla jsem tři pozměňovací návrhy, které máte rovněž písemně před sebou. Ke všem třem těmto návrhům pan ministr i já vyjadřujeme souhlas. Jen si dovoluji upozornit, že bude-li přijat můj druhý pozměňovací návrh, bude vyloučeno hlasování o posledním, tj. čtvrtém pozměňovacím návrhu pana poslance Řezníčka. Myslím, že pan poslanec s tím souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat odděleně o každém odstavci. Hlasujeme o textu označeném bodem 1 z návrhů paní poslankyně Anny Röschové. 191. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 130 přítomných bylo 115 pro, 4 proti, 10 se zdrželo a 1 nehlasoval. Návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom mohl přistoupit k hlasování o mém druhém pozměňovacím návrhu pod bodem 2.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP