Čtvrtek 9. února 1995

Ministerstvo obrany, coby zřizovatele státního podniku Letecké opravny Malešice, by mělo zajímat i další hospodaření LOM. Za rok 1994 dluží LOM podniku Chemopetrol Litvínov 10 miliónů Kč za nezaplacený letecký benzín. Vzhledem k narůstajícímu penále - 12 promile z dlužné částky denně - činí tak dlužná částka již 17 miliónů. Přitom však od letoška uzavřely Letecké opravny Malešice smlouvu se soukromou firmou ESTCOM z Mělníka. Tato firma dodává LOM palivo o 150 Kč za tunu dráže, než by ho dodával Litvínov nebo dokonce Slovnaft Bratislava. Mnohem zajímavější však je, že na letecký benzín platí LOM firmě ESTCOM předem.

Bylo by zajímavé zjistit, kdo tuto výhodnou transakci firmě ESTCOM na velitelství letectva a na ministerstvu obrany zprostředkoval. Jak to, že nikdo není zodpovědný za nevyrovnání dluhu a narůstající penále v situaci, kdy zprostředkovatelská firma vydělává na krachujícím podniku milióny.

Zajímalo by mne, z jakých informací vyplývá tvrzení pana ministra Holáně, že pohonné hmoty jsou pro armádu nakupovány zásadně hromadně, takže nemůže docházet ke spekulacím s cenami, ale např. se spotřební daní, jak mi sdělil v odpovědi na druhou interpelaci, kterou Parlament považoval za uspokojivou. Pokud se pan ministr Holáň rozhodne důkladněji zaměřit na nedostatky, které jsem uvedl, chtěl bych ho požádat, aby vzal v úvahu osoby, které by měly odpověď na interpelaci tentokrát připravovat. Na jednom konkrétním případě Leteckých opraven Malešice jsem chtěl upozornit na nejasnosti v hospodaření vojenských podniků, které by možná zajímaly i jiné orgány, než jenom Generální štáb a Kancelář ministra obrany. V případě potřeby mohu dodat i příklady další. Děkuji za pozornost.

Ve druhé interpelaci bych se chtěl obrátit na ministra Jiřího Skalického a to ve věci privatizace malešické spalovny. Jak známo, tato gigantická stavba je stavěna více než 7 let, takže za tuto dobu proběhly garanční lhůty pro většinu technologií. Přitom náklady na dostavbu, která se v posledních měsících z důvodů nevyjasněnosti privatizace zcela zastavila, se odhadují na 2 miliardy korun.

Roční provoz fungující spalovny včetně třetího stupně se odhaduje zhruba na 750 - 850 mil. Kč ročně. Je tady zcela zřejmé, že město Praha, které se dle původního privatizačního projektu mělo stát vlastníkem spalovny nemůže ze svého rozpočtu zajistit na náklady na dostavbu ani provoz. Jednání mezi Fondem národního majetku a privatizačním ministerstvem a hlavním městem Prahou přitom, zdá se, uvízla na mrtvém bodě, takže nehotová stavba na okraji Prahy se stává pomalu ale jistě pomníkem neschopnosti státní administrativy řešit problém, který do značné míry svými předešlými rozhodnutími způsobila.

Faktem je, že Praha podobné zařízení nutně potřebuje. Ptám se proto, pane ministře, kdy a jak bude problém majitele dostavby spalovny a budoucího uživatele malešické spalovny dořešen. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme kola Bílý. Připraví se kolega Čapek.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, vystupuji s interpelací na ministra školství pana Pilipa, který se týká seriálu učebnic pro základní školy. Konkrétně se to bude týkat zeměpisu pro osmý ročník základních škol.

Víme, že už zde existuje celá řada interpelací, týkajících se nevhodné skladby obsahu učebnic, které jsou posvěceny ministerstvem školství. Upozornil bych na další případ, a to, kdy v tomto zeměpisu, který zpracoval kolektiv dr. Holečka, Gardavského, Götze, Janského a Krajíčka při administrativně správním řešení předkládá žákům osmé třídy rozdělení, které má předjímat nějaké řešení, které by počítalo s tím, že Morava bude rozdělena v nějaké "pašaliky". Je zde bez jakýchkoliv geografických, sociálních a kulturních souvislostí rozdělena Morava na Moravu střední, severní, jižní a nějakou Vysočinu.

Myslím, že už tímto se snaží v našich dětech vyvolávat dojem, že Morava není jednotným kulturním geografickým celkem, snad jenom s výjimkou předpovědi o počasí, ale že je v podstatě nějakou zemí, která je rozdělena na nějaké takovéto jednotky, které brání její politické a geografické i kulturní jednotě.

Z tohoto důvodu se obracím na ministra školství, aby mi sdělil, dokdy tato učebnice bude platit, kdy ji konečně stáhne, protože si myslím, že tato učebnice je typickým projevem inteligence, která se zase snaží zalíbit nějaké nové moci. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Čapka. Připraví se kolega Kuchař.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, obracím se s dotazem na premiéra vlády ČR jako na koordinátora činnosti tajných služeb.

V závěru loňského roku se v některých slovenských sdělovacích prostředcích a též v některých českých novinách objevily informace o poskytování jistých zpravodajských materiálů slovenské straně, především v souvislosti se sestavováním nové slovenské vlády premiéra Mečiara, který se sám k této otázce vyjádřil v tom směru, že česká zpravodajská služba BIS využívá do současnosti práce bývalých agentů Státní bezpečnosti, nyní žijících a působících na Slovensku.

Konkrétně jde o otázku jmenování resp. nejmenování nynějšího poslance Národní rady Slovenské republiky dr. Polku na post ministra vnitra Slovenské republiky.

Jak konkrétně uvedl deník Smena 17. prosince loňského roku, stalo se tak především proto, cituji, že podle dobře informovaných kruhů blízkých HZDS se nám podařilo zjistit, že premiér prý jeho nejmenování ani do jedné z funkcí odůvodnil tvrzením, že od české BIS má informace o tom, že Ladislav Polka je údajně spolupracovníkem italské tajné služby, jakož i spolupracovníkem ještě další výzvědné služby.

Nemíním polemizovat s tím, zda jsou informace týkající se osoby Ladislava Polky verifikované či nikoli. Zaráží mě však jiná skutečnost, a to, že podle této zprávy by měla BIS podávat a předávat informace cizímu státu, což podle mého názoru by bylo evidentně v hrubém rozporu se zákonem o BIS a zpravodajských službách vůbec. Ke zmíněné činnosti a získávání těchto informací pak má BIS používat též bývalé agenty Státní bezpečnosti, konkrétně osobu Mikuláše Nadášiho, bývalého pracovníka Agrokombinátu Slušovice, agenta a pracovníka tehdejší první i druhé a jedenácté správy Státní bezpečnosti a od r. 1990 tehdy nové československé kontrarozvědky.

O celé záležitosti podrobně informovaly slovenské noviny např. Smena 17. prosince 1994, Smena na neděli 21. 12. 1994, Republika 21. 12. 1994, Šport z téhož dne, Smena z 31. 12. 1994, ale i česká Práce ze dne 5. ledna t. r.

Proto se i ve světle nyní projednávaných otázek týkajících se BIS, souvisejících se spekulacemi, že BIS měla též předávat některé informace týkající se nynějšího prezidenta Spojených států, volebního štábu prezidenta Bushe, ptám, zda je pravdivé tvrzení, že česká BIS předávala či předává jakékoli informace či poznatky ze své činnosti představitelům či orgánům cizího státu, resp. některé politické straně nebo hnutí v cizině.

Dále se ptám, zda BIS v současné době používá k obstarávání informací bývalé agenty Státní bezpečnosti.

Toto vystoupení považuji též současně jako podnět kontrolnímu orgánu českého Parlamentu pro činnost BIS, aby se touto problematikou a touto otázkou zabýval.

Druhý dotaz mám na ministra financí a místopředsedu vlády ČR pana ing. Kočárníka. V poslední době se objevují informace o tom, že státní úředníci se snaží monitorovat a zjišťovat aktivity poslanců při výkonu jejich poslanecké činnosti. Podobné snahy se objevují zejména v armádě a policii, protože, jak sami říkají tito pracovníci, bojí se při rozhovorech poskytovat jakékoli informace z obavy, že by byli následně služebně popotahováni.

Dovolím si vás seznámit s jedním pokynem vydaném generálním ředitelstvím cel ČR č.j. 41846/1993, rozhodnutí č. 20 ve věci: Styk zaměstnanců celní správy ČR s poslanci Parlamentu ČR.

Zákon č. 36/1989 Sb., o poslancích ČNR, ve znění pozdějších změn a doplňků, upravuje v části čtvrté § 19 až 21 záruky výkonu poslanecké funkce a povinnosti vedoucích státních orgánů a organizací. Vedoucím organizace pro účely ustanovení § 19 až 21 zákona č. 36-1989 Sb. v podmínkách celní správy ČR je generální ředitel generálního ředitelství cel nebo jeho náměstek (dále jen vedoucí organizace). Vedoucí organizace je povinen poslancům poskytnout při výkonu jejich funkce pomoc, informace a vysvětlení a podklady a na jejich žádost je přijmout. Dále je povinen zabývat se podněty a připomínkami poslanců a informovat je nejpozději do 30 dnů o jejich využití nebo vyřízení. Informovat je o vyřízení stížností, podnětů a oznámení občanů, které jim postoupili a umožnit jim účast na přešetření těchto stížností.

Dále se v rozhodnutí uvádí. Zmocňuje ředitele odboru generálního ředitelství cel, ředitele oblastních celních úřadů a ředitele celních úřadů k podávání informací, vysvětlení a podkladů. Tito vedoucí pracovníci mohou podávat informace o organizaci celní správy, včetně údajů personálních. Z takového jednání musí výše uvedení funkcionáři pořídit zápis, kde budou informovat generálního ředitele cel generálního ředitelství nebo jeho náměstka o obsahu tohoto jednání.

V případě, že poslanec navštíví zaměstnance celní správy v rámci volebního obvodu, je každý zaměstnanec celní správy podle § 15 citovaného zákona povinen poskytnout obecné informace týkající se běžných věcí, např. pouze k vysvětlení ustanovení celního zákona. V případě, že poslanec bude vyžadovat informace, které by mohly porušit povinnost zachovávat mlčenlivost, je nutno postupovat podle ustanovení zákoníku práce § 73 odst. 2/ písm. b). Podepsán generální ředitel Generálního ředitelství cel.

Podstatný z tohoto rozhodnutí pro mne je fakt, že o podávání informací poslanců má být vypracován zápis, jehož obsah má být předmětem tohoto zápisu. Na co se poslanec ptal, na co se informoval apod. Povazuji to za zcela nevhodnou praxi, neboť tímto způsobem vlastně dochází k monitorování práce poslance o tom, kde se pohybuje, na co se ptá a co jedná. Ze zákona č. 36/1989 Sb. pak jsou oprávnění poslanci při výkonu poslaneckého mandátu definována a stanovena zcela odlišným způsobem. Děkuji vám, to je druhy dotaz.

Třetí dotaz, velmi stručný, mám na pana ministra Nováka, týkající se utajovaných skutečností, resp. tajných spisů. V nedávné době sdělovací prostředky informovaly o tom, že z vozu vrchního státního zástupce pana dr. Grygárka, který byl zaparkován před golfovým hřištěm, mu byly odcizeny služební spisy, které obsahovaly i některé tajné materiály a materiály tajného charakteru. Vím ze své praxe bývalého soudce, že jsme jako soudci nesměli a nemohli odnášet obyčejné trestní spisy z budovy soudu, ani jsme takovéto spisy po odchodu ze zaměstnání nesměli nechávat volně ležet na psacím stole apod. a musely být uschovávány do uzamykatelných skříní.

Zaráží mne proto, že takovéto spisy měl pan dr. Grygárek podle vyjádření policie u sebe, mající i charakter tajných materiálů, že se mohly dostat z budovy státního zastupitelství. Režim práce se služebními spisy, nota bene majícími tajný charakter, podléhá totiž určitému režimu práce s nimi a rozhodně nemají být převáženy mimo budovu vozidlem.

Ptám se proto, jaké důsledky byly vyvozeny za evidentní porušení této odpovědnosti vůči vrchnímu státnímu zástupci. Ztráta tajných materiálů totiž podle mého názoru s ohledem na jejich obsah může mít někdy charakter větší nebezpečnosti než odcizení zbraně strážnému N a Valech. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme kolega Kuchař, připraví se kolega Procházka.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte, abych se obrátil s interpelací na ministra zdravotnictví pana Luďka Rubáše ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poliklinikou a dalších zdravotnických zařízení v Českém Těšíně.

Vzhledem k tomu, že předpokládám dobrou znalost problému z pohledu pana ministra, omezím se pouze na položení otázek a budu očekávat, že odpovědi a zejména následné jednání ministerstva povede k co nejlepšímu řešení daného problému. Kladu tedy následující otázky:

1/ Proč byla změněna stanoviska přijatá při jednání na ministerstvu zdravotnictví dne 18. května 1994. Jen pro připomenutí uvádím, že tehdejší závěry vedly k variantě účasti obcí na privatizaci zdravotnických zařízení a stejně tak na účasti zdravotníků v nich zaměstnaných.

2/ Jaké věcné důvody vedou ministerstvo k tomu, že v současné době podporuje konkurenční privatizační projekt firmy DUX, když

a) není přihlíženo ke stanovisku zřizovatele zdravotnických zařízení, ke stanovisku okresní České lékařské komory, zastupitelstva obce, nota bene občanů spádové oblasti,

b) je pomíjena zásada hovořící o upřednostňování privatizačních projektů lékařů, kteří pracují v privatizovaných zařízeních,

c) doporučovaný projekt firmy DUX připouští monopolizaci privatizovaných zdravotnických zařízení v obcích,

d) připouští se převod práv, vyplývajících z privatizačního projektu firmy DUX na společnost TEMPUS TRADE,

e) favorizuje se projekt společnosti, jejíž členové nemají ve spádové oblasti města Česky Těšín se zdravotnictvím zhola nic společného.

Formu interpelace, vážené kolegyně, vážení kolegové, volím až jako krajní formu svého jednání. Této interpelaci předcházela osobní jednání s panem ministrem, během nichž mě ubezpečoval, že ke stanoviskům místních orgánů bude přihlíženo v zájmu občanů této oblasti a v zájmu celé věci.

Žádám proto sněmovnu, aby posoudila tuto interpelaci jako naléhavou a odhlasovala pro ni 20denní lhůtu. Chci zejména své koaliční kolegyně a kolegy ubezpečit, že tento přednesený názor je plně ve shodě s názorem zastupitelstva města Český Těšín a městské rady, která je pro jejich informaci plně obsazena vašimi kolegy ze stran vládní koalice.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Odhlásil jsem vás a ve smyslu jednacího řádu upozorňuji, že budeme hlasovat o návrhu kolegy Kuchaře, aby jeho interpelace byla prohlášena za naléhavou, a to ve lhůtě 20 dnů. Prosím, abyste se znovu registrovali.

Dámy a pánové, ptám se sněmovny, kdo ve 107. hlasování podporuje návrh kolegy Kuchaře? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 42, proti 14, zdrželo se 21 poslanců.

Slova se ujme kolega Procházka, připraví se kolegyně Orgoníková.

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl interpelaci na pana předsedu vlády Doc. Ing. Václava Klause, CSc.

Vážený pane premiére, obracím se na vás s problémem, který osobně považuji za velmi naléhavý. Byl bych velice nerad, kdyby nabyl rozměrů další aféry. Domnívám se, že v potravinářské výrobě a zejména v mlékárenské výrobě je afér již dost a dost. Na druhé straně jsem však přesvědčen, že některé privatizační procesy neprobíhají tak, jak by měly. Mohu uvést konkrétní případ a zároveň bych vás rád požádal o zásah při řešení tohoto případu. Samozřejmě souhlasím s tím, že u mlékárenského průmyslu, obdobně jako u ostatních potravinářských a zpracovatelských odvětví je prioritou jejich privatizace.

Další otázkou je však způsob privatizace a právě zde si dovolím vznést závažné námitky. V Olomouci existuje akciová společnost OLMA, a. s. Olomouc a má dominantní postavení ve zpracování mléka na střední Moravě a rozhodující přímý vztah na okresy Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Kroměříž a Vyškov, u nichž zemědělská výroba hraje nikoliv zanedbatelnou roli a kde je dlouhodobá tradice zpracování mléka. Dříve se tak dělo v malých družstevních mlékárnách, jejichž nástupcem se stala právě OLMA, a. s.

Ze strany zemědělské prvovýroby je zájem o privatizaci tohoto podniku a je nanejvýš žádoucí právě prostřednictvím privatizace propojit zemědělskou prvovýrobu s potravinářskou průmyslovou výrobou. OLMA, a. s. v původním privatizačním projektu navrhovala 20% podíl akcií pro zemědělskou prvovýrobu. Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky rozhodlo dne 16. března 1993 pod čj. 350/68/93 o tom, že tento 20% podíl je schválen jako rezervace pro Fond národního majetku, ovšem bez stanovení způsobu, jak má fond s tímto podílem akcií naložit.

V první vlně privatizace došlo ke specifickému negativnímu vývoji, kdy při uplatňování veřejných soutěží a tendru byla destabilizována ekonomická situace v nových podnicích. Některé finanční závazky totiž nebyly Fondu národního majetku uhrazeny a po čase byly podniky vráceny. V konkrétním případě Olmy, a. s. se vyskytl zahraniční zájemce, firma Danonne, která se snažila získat 50% akcií, 20% akcií mělo být vyhrazeno jako rezervace pro Fond národního majetku a 30% jako tendr.

V oprávněné snaze zabránit podobnému vývoji, tj. ekonomické destabilizaci podniku s následným zrušením původního privatizačního záměru ze strany zahraničního zájemce, management Olmy požádal 19. ledna 1994 o změnu způsobu privatizace. Pikantní na celé záležitosti je skutečnost, že zájmy firmy Danonne zastupoval v představenstvu Olmy pan ing. Skuhra, který byl zároveň pracovníkem FNM a členem představenstva firmy Danonne, do které přenášel informace, které získal v rámci výkonu ostatních funkcí. To byl také hlavní důvod, že byl z představenstva Olmy za dost velkého rozruchu odvolán.

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 27. 4. 1994 pod čj. 784/94 - 320 zamítlo žádost o změnu privatizačního projektu, zrušilo část původního rozhodnutí o ponechání 20% akcií ve vlastnictví Fondu národního majetku s tím, že podíl akcií na tendr byl zvýšen na 50%. Ministerstvo zemědělství ČR reagovalo na uvedené zamítnutí žádosti o změnu způsobu privatizace a požádalo územní odbor Ministerstva zemědělství ČR v Olomouci o návrh na způsob privatizace 50% akcií a. s. Olma určený na tendr. V přímé návaznosti na tento požadavek byla založena a. s. Milagro reprezentující rozhodující část producentů a tedy i dodavatelů mléka z okresů Olomouc, Přerov a Prostějov, která požádala o odprodej 50% akcií v nominální hodnotě. Takové řešení podpořily i územní odbory Ministerstva zemědělství ČR ve jmenovaných okresech.

V návaznosti na tyto požadavky Ministerstvo zemědělství ČR předložilo 22. 8. 1994 návrh na změnu privatizace a. s. Olma s určením 20% akcií jako přímý prodej pro společnost Meritus s. r. o. představující management a 30% akcií jako přímý prodej Milagro a. s., které, jak bylo řečeno, představuje obchodní společnost založenou přímými dodavateli mléka s cílem propojit v souladu s celosvětovým trendem zemědělskou prvovýrobu se zpracovatelským průmyslem. Zemědělští podnikatelé se tímto způsobem vzali za svůj záměr podporovat českou firmu, na jejímž rozvoji se podíleli už v minulosti.

Dalším pozitivem bylo propojení přímé kapitálové účasti dodavatelů mléka se znalostmi a zkušenostmi managementu. Jak sami zástupci zemědělských podnikatelů konstatovali, je možno tímto způsobem i bez zahraničního kapitálu zajistit fungování a rozvoj této významné zpracovatelské a obchodní společnosti.

Dalším podstatným faktorem je zároveň udržení schopnosti konkurence v rámci České republiky. V této souvislosti je nutné podotknout, že tržní úspěšnost Olmy lze dokumentovat tím, že její výrobky jsou prodávány na celém území našeho státu. Posílením vnitřní ekonomiky se zároveň naše republika připravuje na vstup do trhu Evropské unie. Až do této chvíle vypadá situace téměř idylicky, ovšem další vývoj je nepochopitelný a snad pro něj nelze ani najít racionální zdůvodnění.

Vláda rozhodla tak, že se přiklonila k návrhu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, tj. rozhodla privatizovat 30% akcií a. s. Olma formou veřejné jednokriteriální soutěže bez omezení okruhu účastníků. Toto rozhodnutí bylo oznámeno zástupcům Milagro, a. s. dne 25. ledna 1995 ing. Martinem Kocourkem přípisem čj. 21002/94 KPV. Netřeba zdůrazňovat, že toto rozhodnutí prakticky znamená prodej 30% akcií zahraničnímu kapitálu. Důvody prodeje těchto akcií při snaze zainteresovat zahraniční kapitál jsou zcela nejasné a na mne osobně působí cely vývoj dojmem, že se v poslední době - a možná nejen v poslední době rozhoduje ve prospěch výprodeje našeho hospodářství do zahraničí, a to zvláště atraktivních podniků. Mnohokrát už byl v souvislosti s některými našimi podniky použit pojem rodinné stříbro. Jsem přesvědčen o tom, že konkrétně v tomto případě je použití tohoto pojmu zcela na místě. Toto rozhodnutí vlády posunulo celou záležitost do zcela jiné polohy a obávám se, že za těchto okolností a při podobném přístupu skutečně nelze zajistit zvyšování hospodářské úrovně našeho státu jeho vlastním potenciálem a jeho vlastními prostředky.

Zástupci Milagro, a. s. neuspěli, jmenovitě předseda akciové společnosti ing. Ivo Škrabal v této záležitosti ani při osobním jednání s panem náměstkem na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ing. Soukupem. Je nutné podotknout, že ing. Soukup se snažil vyjít těmto oprávněným požadavkům vstříc a zpracoval pro pana ministra Skalického návrh na privatizaci Olmy, který obsahoval v souladu s tehdejším názorem ministerstva zemědělství návrh na odprodej akcií a. s. Milagro. Současné rozhodnutí o privatizaci rozděluje akcie v tomto poměru: 3% restituční investiční fond, 1% nadační investiční fond, 5% bezúplatný fond pro město Olomouc, 2% zaměstnanecké akcie, 35% bylo pro druhou vlnu privatizace, 30% je ponecháno dočasně v majetku FNM pro pozdější prodej nabyvateli vzešlému z jednokriteriální veřejné soutěže bez omezení účasti, 20% ponecháno dočasně v majetku FNM pro pozdější prodej nabyvateli vzešlému z jednokriteriální soutěže s omezeným počtem účastníků.

Podmínkou pro účast ve veřejné soutěži s omezením počtu účastníků je to, že účastníkem může být pouze subjekt nebo právnické sdružení subjektů, které od 1. ledna 1994 do 30. 6. 1994 dodaly jednotlivě nebo v součtu minimálně 5 mil. litrů mléka této akciové společnosti. Na podmínce uvedené u poslední položky je absurdní zejména skutečnost, že v této republice neexistoval žádný výrobce mléka, který by byl schopen dodat během 6 měsíců 5 mil. litrů mléka. Díky tomuto faktu je z veřejné soutěže prakticky vyloučena a. s. Milagro, která vznikla účelově právě pro privatizaci Olmy a v součtu dodávek účastníků této akciové společnosti by se dalo dospět k požadované hranici. Problém je však v tom, že tato akciová společnost vznikla až 30. 6. 1994. Podmínky tedy byly evidentně stanoveny tak, aby Milagro se nemohlo veřejné soutěže zúčastnit.

Ze všech uvedených důvodů se na vás, vážený pane premiére, obracím s touto interpelací a žádám vysvětlení důvodů, které vedly vládu k rozhodnutí o poslední variantě způsobu privatizace Olmy, která je v mé interpelaci popsána.

Za druhé žádám o okamžitý zásah směřující k tomu, aby v privatizaci Olmy, a. s. Olomouc bylo přihlédnuto k bytostným zájmům našeho národního hospodářství a aby rozhodnutí vlády bylo v tomto směru změněno ve smyslu umožnění účasti na privatizaci i pro zástupce prvovýrobců, kteří se sdružili ve společnosti Milagro, a. s. Olomouc.

Zároveň žádám plénum Poslanecké sněmovny, aby tato moje interpelace byla prohlášena za naléhavou s lhůtou odpovědi do 15 dnů. Děkuji vám za pochopení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o návrhu kolegy Procházky.

Ve smyslu jednacího řádu nechám hlasovat o tom, aby interpelace kolegy Procházky byla prohlášena za naléhavou, a to ve lhůtě 15 dnů. Jedná se o 108. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 47, proti 13, zdrželo se 20 poslanců.

Slova se ujme kolegyně Orgoníková, připraví se pan kolega Frank.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP