Čtvrtek 15. prosince 1994

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, usnesením vlády České republiky ze dne 13. 7. 1994 č. 396 byl schválen návrh na výpověď úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení podepsané dne 25. 5. 1972 v Moskvě. Vzhledem k tomu, že tato úmluva má charakter mezinárodní smlouvy prezidentské, je pro její vypovězení nutný souhlas Parlamentu České republiky. Tato úmluva odpovídá dřívějším formám hospodářských vztahů mezi státy bývalé RVHP, zejména jejich centrálnímu řízení a plánování. Úmluva zakládá obligatorní pravomoci rozhodčích soudů při obchodních a průmyslových komorách členských států bývalé RVH P s vyloučením pravomoci státních soudů. Pravomoc se týká všech sporů, které vyplynuly ze smluvních a jiných občanskoprávních vztahů mezi hospodářskými organizacemi, vznikající v rámci jejich spolupráce v hospodářské oblasti a v oblasti vědy a techniky. Dohoda mezi účastníky mezinárodně obchodních vztahů je možná jen co do výběru rozhodčího soudu v některém státě RVHP.

Úmluva byla uzavřena v době, kdy se její úprava týkala jen zahraničně obchodní činnosti a byla výrazem státní regulace zahraničního obchodu v členských státech bývalé RVHP. V současné době se zmíněná obligatorní pravomoc v České republice týká několika tisíc právnických i fyzických osob, které jsou nuceny spory předkládat rozhodčímu soudu. Jeho práce je tím ztížena a zároveň dochází k omezení jeho kapacity pro ty subjekty, které by chtěly jeho služeb skutečně využit.

Zásadní politické a s tím spojené změny v české ekonomice, zejména likvidace monopolu zahraničního obchodu a vstup neomezeného počtu subjektů do obchodu se zahraničím, vyvolávají potřebu zvýšit smluvní volnost fyzických a právnických osob. K tomu samozřejmě přistupuje zánik RVHP a některých dalších státních útvarů smluvních stran Úmluvy. Rovněž tak zahraniční osoby podnikající na území České republiky, stejně jako české osoby jsou při případných sporech se subjekty druhých států vázány touto Úmluvou, což neodpovídá mezinárodní smluvní praxi.

Z výše uvedených důvodů se obligatorní vymezení výlučné pravomoci rozhodčích soudů jeví v nových podmínkách jako neúčelné a neodpovídající mezinárodním podmínkám v dané oblasti. Můžete se mne tázat, dámy a pánové, proč tento návrh nebyl předložen dříve. Zvažovali jsme tento krok, nicméně postupovali jsme v souladu s tím, jak tuto Úmluvu vypovídaly další smluvní státy, které se vyvíjely podobným způsobem jako Česká republika a které byly účastníky této Úmluvy.

Proto dnes navrhujeme, aby Česká republika vypověděla Úmluvu na základě jejího článku 10 s dvanáctiměsíční lhůtou tak, jak to v nedávné době již učinilo Polsko a Maďarsko. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dlouhému a prosím pana poslance Václava Grulicha, jako společného zpravodaje, aby nám odůvodnil společnou zprávu.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, předloženou dohodu, nebo přesněji řečeno vypovězení předložené předmětné dohody projednaly jako gesční výbory výbor ústavně právní a výbor zahraniční. Oba dva výbory vyslovily souhlas s vypovězením této smlouvy. Není příliš co dodat k tomu, co řekl pan ministr Dlouhý. Je třeba jen upozornit, že předmětná smlouva patří mezi rezidua, která nám pozůstávají z předchozího režimu a chceme-li naši legislativu začlenit do legislativy evropské, je nutno, aby to, co bylo vytvořeno na jakési blokové spolupráci dřívějšího Sovětského svazu a jeho vlivu, aby skutečně bylo změněno, případně zrušeno.

Mohu vám tedy za sebe, jako společný zpravodaj, doporučit, abyste návrh vlády schválili.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil, a dám hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s výpovědí Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsanou dne 26. května 1972 v Moskvě."

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 412. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 90 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi.

Děkuji panu společnému zpravodaji a panu ministru Dlouhému.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, jak postupně putují do sněmovny předkladatelé k jednotlivým bodům našeho pořadu, abych si vám dovolil navrhnout, zda bychom mohli dále přistoupit k projednání, který mám v jednom z pořadů pod číslem

XXXXIII.

Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny

České republiky pro rok 1995

Je námitek proti tomuto postupu? Jestliže ne, zahájíme projednávání tohoto bodu. V souladu se zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, je Všeobecná zdravotní pojišťovna povinna v termínech pro předkládání návrhu státního rozpočtu předložit Poslanecké sněmovně pojistný plán na následující kalendářní rok.

Pojistný plán byl přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Prosím nyní předsedu garančního výboru poslance Martina Syku, aby nám pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny uvedl.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995 respektuje platné právní předpisy a ministerstvy financí a práce a sociálních věcí zveřejněné ukazatele o vývoji mezd, cen, míry inflace a nezaměstnanosti pro rok 1995.

Pojistný plán obsahuje tři hlavní části: příjmy pojišťovny, výdaje pojišťovny, které zahrnují i její vnitřní rozpočet, a bilanci pojišťovny. Kalkulace příjmů pojišťovny pro rok 1995 vycházejí z předpokládaných počtů pojištěnců a z předpokládaných průměrných měsíčních plateb pojistného, vypočtených z vyměřovacích základů pro výpočet pojistného jednotlivých kategorií pojištěnců pojišťovny.

Pojišťovna předpokládá, že v roce 1995 v ní bude pojištěno 6 200 tis. osob, tj. 59,1% z celkového počtu pojištěnců v České republice, a že z tohoto celkového počtu pojištěnců pojišťovny bude 3 740 tis. osob pojištěnci, za které je plátcem pojistného stát, tj. 65% z celkového počtu pojištěnců v České republice, za které je plátcem pojistného stát. Pojišťovna očekává, že v roce 1995 bude činit průměrná měsíční platba pojistného u zaměstnanců 878 korun, u osob samostatně výdělečně činných 506 korun, u ostatních plátců pojistného 297 korun a u osob, za které je plátcem pojistného stát, 194 Kč.

Pojišťovna předpokládá, že v roce 1995 dosáhnou její příjmy z výběru a z přerozdělení pojistného částky přibližně 42 491 mil. korun, příjmy z vlastních výnosů pojišťovny částky 593 mil. korun a celkové příjmy 43 084 mil. korun. Kalkulace předpokládaných příjmů pojišťovny a jejich rizika jsou v pojistném plánu VZP ČR řádně zdůvodněna. Za hlavní riziko příjmy pojišťovny v roce 1995 je nutno považovat zejména nedovýběr pojistného, ke kterému dochází pro prvotní i druhotné platební neschopnosti podniků a firem a pro krácení odvodů pojistného zaměstnanců z některých druhů prémií a odměn.

Z konstrukce výdajové části pojistného plánu je zřejmé, že plánované výdaje Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1995 vycházejí z tříletých časových řad pojišťovny, respektují nezbytné finanční proporce mezi jednotlivými druhy zdravotní péče a předpokládají regulaci cen poskytovaných zdravotnických služeb.

Pojišťovna předpokládá, že její výdaje na úhradu zdravotní péče, kterou poskytnou jejím pojištěncům zdravotnická zařízení, budou činit v roce 1995 částku 38 920 mil. Kč a v přepočtu na jednoho pojištěnce a rok částku 6 277 Kč.

Předpokládané celkové i přepočtové výdaje pojišťovny budou v roce 1995 oproti roku 1994 vyšší o 15,9%. Vnitřní rozpočet Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1995, který zahrnuje pouze nezbytné výdaje na správní režii ústředí pojišťovny a 76 okresních pojišťoven, je oproti roku 1994 povýšen o pouhé 3,7%, tj. méně, než je očekávaná míra inflace a růst mezd.

Podíl vnitřního rozpočtu pojišťovny na jejích celkových příjmech bude v roce 1995 činit 4,2%, což je výrazně méně než u srovnatelných zahraničních zdravotních pojišťoven a než u domácích zaměstnaneckých pojišťoven.

K rizikům ohrožujícím předpokládané čerpání výdajů na poskytování věcných dávek zdravotní péče v roce 1995 stále patří ta, na která pojišťovna již upozorňovala v roce 1993 i v roce 1994, obsažené např. v analýze současných problémů spojených s prováděním všeobecného zdravotního pojištění. Mezi tato rizika např. patří růst celkového objemu poskytovaných zdravotních výkonů a jejich ceny, neregulovaný růst sítě zdravotnických zařízení a parku nákladné zdravotnické přístrojové techniky, rozšiřování seznamu zdravotních výkonů a seznamu léčiv o nové zdravotní výkony a o nová léčiva a zvyšování jejich cen, zvyšování spotřeby léčiv a hlavně nepřijetí účinných mechanismů k regulaci výše úhrad za zdravotní péči prováděných pomocí systému platby za výkon a další.

Bilance Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995 je sestavena v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, tak aby předpokládané výdaje pojišťovny v roce 1995 nepřesáhly její předpokládané příjmy. Předpokládaný bilanční vztah bilančních zdrojů a potřeb Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1995 je nutno hodnotit jako napjatý, a to s ohledem na reálná rizika ohrožující jak příjmovou, tak výdajovou část pojistného plánu. Přesto je nutno konstatovat, ze kalkulace uvedené v jednotlivých částech pojistného plánu pro rok 1995 jsou reálné, neboť jsou opřeny o seriózní podklady a jsou věrohodně zdokumentovány.

Z uvedených důvodů doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky po projednání tohoto bodu, aby vzala pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1995 na vědomí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi výboru, poslanci Martinu Sykovi. Prosím nyní zpravodaje pana poslance Miroslava Čerbáka, aby nás informoval o projednávání ve výborech a odůvodnil předložená usnesení obou výborů, která nám byla rozdána.

Poslanec Miroslav Čerbák: Vážený pane předsedající. dámy a pánové, pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995 projednaly dva výbory Poslanecké sněmovny - výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový výbor.

Předložený pojistný plán byl v souladu se zákonem 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, schválen Ministerstvem financí České republiky. Ministerstvo financí při svém schválení akceptovalo rizika, která uvádí pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny. Uvádí, že vyrovnanost bilancí zdravotních pojišťoven je podmíněna přijetím takových systémových opatřeni, která zabrání stávající eskalaci výdajů vynakládaných na poskytování zdravotní péče a léky.

Tuto dikci přijal do svého usnesení výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a požádal svým usnesením ministra zdravotnictví o předložení harmonogramu těchto regulačních opatření.

K pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny nebylo vypracováno žádné společné usnesení, protože oba výbory, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový výbor se shodly na stejném návrhu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Usnesení číslo 159/1994 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a usnesení číslo 357 rozpočtového výboru vám bylo rozdáno.

Na základě těchto usnesení doporučuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čerbákovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Kolář. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Robert Kolář: Vážný pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl druhou část usnesení. Byl bych rád, kdybychom ji přijali, a to jak k pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak i k pojistným plánům oborových a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Jedná se v podstatě o problém, který zde již zmínil pan zpravodaj kolega Čerbák, a sice o problém s regulací výdajů na zdravotní péči, neboť to je dominantní problém současného systému financování zdravotnictví. V lednu budeme ve výborech projednávat novely pojišťovacích zákonů a zákonů o zdravotních pojišťovnách. Domnívám se, že by bylo velice vhodné, aby usnesení, které zaznělo ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, bylo přijato i sněmovnou, a to v rozšířené verzi, že regulační opatření, která žádáme po ministerstvu zdravotnictví, bychom měli žádat současné i u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Proto si dovoluji předložit návrh usneseni, který zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá

l. Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky a oborové, resortní a zaměstnanecké pojišťovny zřízené na základě zákona 280/1992 Sb., o vypracování analýzy uplatňovaných regulačních opatření k omezení čerpání zdravotní péče a spotřeby léčiv a prostředků zdravotnické techniky hrazených ze systému všeobecného zdravotního pojištění do 31. ledna 1995;

II. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby na základě analýz podle bodu l zpracovalo harmonogram uplatnění dalších regulačních opatření v systému všeobecného zdravotního pojištění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a ptám se pana poslance Syky, zda se chce k rozpravě vyjádřit jako předkladatel. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, využiji této možnosti. Nicméně omlouvám se, ze budu částečně mluvit i ve funkci poslance, neboť dle zákona jsem se podujal předkládání tohoto návrhu pojistného plánu. Nyní bych promluvil i jako poslanec v závěrečné řeči. Samozřejmě, že v systému zdravotního pojištění, který byl zaveden a kterým se opakovaně průběžně výbor zabývá, resp. jeho problematikou, je třeba bezpochyby uplatnit výrazně regulační mechanismy, které by se pozitivně projevily na výdajové stránce.

Doporučoval bych, abychom toto usnesení, které kolega Kolář navrhl, přijali.

Mám k tomu snad jenom určitý názor. Přimlouval bych se za zkrácení termínu na 15. ledna, neboť v souvislosti s tím, že i zde běží zákonná lhůta, k projednávání novel pojišťovenských zákonů, budeme tyto zákony projednávat na únorové schůzi sněmovny, tudíž tyto materiály, které vidím jako velice důležité, bychom měli mít v příslušném časovém předstihu, abychom mohli přihlédnout při projednáváni k těmto závěrům.

Každopádně si ovšem myslím, že je třeba, aby vláda připravila zcela zásadní řešení otázky zdravotního pojištění po stránce systémové změny, neboť přece jen se domnívám, že tyto novely, které jsou nám předloženy, neřeší zcela systém zdravotního pojištění, což je nezbytné. Domnívám se, ze při projednávání na únorovém plénu bychom potom mohli zapřemýšlet, resp. se domluvit s předkladateli, jak zamýšlejí provést ty zásadní systémové změny v tomto systém u zdravotního pojištění. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sykovi. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role, pokud si sněmovna bude přát, aby zazněl některý z těch návrhů usnesení znovu.

Poslanec Miroslav Čerbák: V diskusi vystoupil jeden poslanec a přednesl jeden návrh. Zeptal bych se kolegy Koláře, jestli souhlasí se zpřesněním data na 15. leden. (Souhlas.) Mám to číst znovu?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zeptám se sněmovny. Myslím, že to máme v živé paměti, není potřeba. Myslím, ze je ovšem logické, abychom nejprve hlasovali o návrhu, který jste přednesl vy jako zpravodaj a potom o tom doplnění, které přednášel pan kolega Kolář. Je námitek proti tomuto postupu? Jestliže ne, dámy a pánové, dovolte mi dát hlasovat v hlasování č. 413 o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan..... Ukončuji hlasování, na vaši žádost vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Dávám hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl zpravodaj pan poslanec Čerbák.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 414. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 85 Pro, 1 proti, 8 se zdrželo.

Poslanec Miroslav Čerbák: Domnívám se, ze návrh kolegy Koláře by mohl být pojat jako bod 2 tohoto usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, já jsem ten návrh tak vnímal. Budeme tedy hlasovat o druhé části usnesení k tomuto bodu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Omlouvám se, ale gestikulace toto hlasování označuje za neplatné na žádost zástupce navrhovatele pana poslance Syky.

Poslanec Martin Syka: Velmi se omlouvám, že jsem se takto postaral o jedno zrušení hlasování, ale teď v tomto okamžiku mě napadlo, že pokud to bude bod č. 2, tak my zde bereme na vědomí pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny a v tom bodě č. 2 žádáme i oborové, resortní a další pojišťovny. Tam by se to mělo rozdělit a do tohoto usnesení by patřila pouze část týkající se Všeobecné zdravotní pojišťovny. Až v dalším bodě, který bude předkládat ministr Vodička, by bylo možné toto žádat od ostatních pojišťoven.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že bychom to mohli vyřešit tak, že bychom ty dvě navrhované části usnesení označili za dvě usnesení, která budou přijata k tomuto bodu jednání a pak s nimi podle toho bude naloženo, jestli není námitek. Děkuji za tu připomínku. Já jsem si to neuvědomil v okamžiku, kdy jsme přistupovali k hlasování vzhledem k tomu, že navrhovatel té druhé části to označil jako návrh na druhý bod.

Přijali jsme usnesení a budeme hlasovat o druhém usnesení, které padlo v souvislosti s projednáváním tohoto bodu.

Kdo je pro přijetí druhého usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Kolář, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 416. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 72 pro, 1 proti, 19 se zdrželo.

Děkuji panu poslanci Sykovi a děkuji i panu zpravodaji poslanci Čerbákovi. Konstatuji, že jsme projednali další bod našeho pořadu. Můžeme nyní přistoupit k projednání

XXXXIV.

Informace o situaci v oblasti migrace na území

České republiky (tisky 1145 a 1250)

Je nějaká námitka proti tomuto postupu? Jestliže není, úvodem k tomuto bodu připomenu, že tento bod pořadu nebyl na minulé schůzi projednáván z důvodu nepřítomnosti pana ministra Rumla. Prosím tedy nyní pana ministra Jana Rumla, aby předloženou informaci, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1145, odůvodnil.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP