Středa 14. prosince 1994

6. den schůze (14. prosince 1994)

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Jednání opět zahájeno v 9.18 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Zahajuji již 6. jednací den přerušené 25. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Vítám i pana místopředsedu vlády ČR, pana Jana Kalvodu, rovněž tak všechny ostatní milé hosty. Než budeme pokračovat v projednávání schváleného pořadu schůze, žádám ty, kdo mají náhradní registrační karty, aby se postupně přihlásili a uvedli čísla těchto karet. Zatím mně oznámil číslo své karty pouze pan poslanec Trnka, který má náhradní kartu č. 20.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, včera večer jsme přerušili projednávání 26. bodu schváleného pořadu, kterým jsou odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců. Je rovněž přerušen bod 27, to je novela občanského zákoníku, a bod 20, kterým je státní rozpočet. To jen pro pořádek. Nyní bychom dokončili projednávání bodu 26, to je odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců. Připomínám, že jsme včera projednali odpovědi předsedy vlády Václava Klause, místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe, ministra hospodářství Karla Dyby, ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického, ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa, ministra kultury Pavla Tigrida, ministra vnitra Jana Rumla a ministra obrany Viléma Holáně.

Dnes budeme pokračovat v projednávání odpovědí a první jsou odpovědi místopředsedy vlády Jana Kalvody.

Pan místopředseda vlády Jan Kalvoda odpověděl na interpelaci pana poslance Tomáše Štěrby ve věci novely zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, tisk 1219. Odpověď se předkládá jako tisk 1219 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády Jana Kalvody na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci novely zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, uvedenou v tisku 1219 A. Budeme hlasovat v prvním dnešním hlasování, jedná se o hlasování 249.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 72 poslanci pro, 2 poslanci proti, 1 se zdržel hlasování.

Pan místopředseda vlády Jan Kalvoda odpověděl na interpelaci pana poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 až 1994, tisk 1315. Odpověď se předkládá jako tisk 1315 F. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Michal Kraus: Pan místopředseda vlády se mě pokusil poučit, že nemůže dělat to, co by dělat měl. Protože si i přesto myslím, že by to, co dělat má, skutečně dělat měl a nedělá to, s odpovědí nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády pana Jana Kalvody na interpelaci... (Protesty v sále.) - promiňte - nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády pana Jana Kalvody na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 až 1994, uvedenou v tisku 1315 F.

Budeme hlasovat.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení v hlasování 250? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 39 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Nezbývá, než hlasovat o usnesení opačném, které přečtu:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády Jana Kalvody na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994, uvedenou v tisku 1315 F.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 251. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 32 proti, 5 poslanců se zdrželo hlasování.

Pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci přiznání příplatků za odborné metodické vedení vedoucím sestrám sociální péče, tisk 1022. Odpověď byla předložena jako tisk 1022 N. Její projednávání bylo na 24. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přerušeno na jednání příští schůze. Ptám se paní poslankyně Mazalové, zda souhlasí s odpovědí či nikoli.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ve své interpelaci jsem požádala nejen pana ministra Vodičku, ale i pana ministra Rubáše, tedy ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo zdravotnictví o kontrolu na Nemocnici s poliklinikou Duchcov, kterou dostala soukromá společnost Vita do pronájmu. Protože se tam řeší pracovněprávní vztahy při tomto pronájmu, které nejsou zcela určitě v pořádku, např. je tam snížení základních platů u některých skupin zaměstnanců, řádově až o tisícovky korun, nedodržují se tam platové předpisy; některé platy zaměstnanců jsou pod hranicí minimálních tarifů (např. uklízečky apod.), soukromá společnost, tedy pan ředitel, tam vydává finanční postihy zaměstnancům, pokuty, které odporují zákoníku práce. Co mě tam nejvíce zaráží, městský úřad dotuje jistými prostředky soukromou společnosti Vita s. r. o. údajně 4 mil. Kč. U tohoto všeho, včetně požadavků na prošetření smlouvy mezi městským úřadem a společností Vita s. r. o., jsem požádala o prošetření, pro koho je tato smlouva výhodná. Tedy o to, aby všechny tyto věci byly řádně prošetřeny.

Obě ministerstva tuto záležitost pečlivě prošetřují, avšak není zatím ukončena. Proto jsme chtěla požádat sněmovnu, aby tuto interpelaci odložila na lednovou schůzi, prostě do té doby, než bude tato záležitost ukončena a vyšetřena. Zatím se ani jeden z ministrů ani já nemůžeme vlastně k tomuto vyjádřit žádným způsobem. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slyšeli jste procedurální návrh. Budeme o něm hlasovat. Ještě před tím vás všechny odhlásím a prosím o novou prezentaci, vzhledem k pohybu ve sněmovně.

Rozhodneme tedy v hlasování č. 252 o návrhu paní poslankyně Mazalové, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh na přeložení byl přijat poměrem hlasů 68 pro, 6 proti, 10 poslanců se zdrželo hlasování.

Pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy (před chvíli jsem ho zde viděl) ve věci nedostatku v řízení Ústavu sociálních věcí domova důchodců Lukov, okres Zlín, zaměstnanecké nestability a sociální nejistoty pracovníků tohoto ústavu, tisk 1041. Odpověď byla předložena jako tisk 1041 A. Její projednávání bylo na 24 schůzi přeloženo na jednání příští schůze. (Pana poslance Vrchu stále ještě nevidím.)

Rovněž další odpověď na interpelaci se týká pana poslance Vrchy, i další interpelace; jsou vlastně tři.

Pan ministr práce a sociálních věci Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Trojana.

Dále pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila, kterého zde ve sněmovně vidím. Pan poslanec Vyvadil trvá na přítomnosti pana ministra.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci paní poslankyně Gerty Mazalové.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, to je totéž, jako u minulé interpelace. Jsem s panem ministrem domluvená, že jakmile budou věci prošetřeny, že se pak o tom budeme dále dohadovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, děkuji. Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslanců Jana Vika, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty, Bohuslava Kuby a Milana Loukoty ve věci šíření epidemie plicního moru, tzv. černé smrti, tisk 1202. Odpověď byla předložena jako tisk 1202 A. Její projednávání bylo na 24. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Pan poslance Jaroslav Novák jménem předkladatelů s touto odpovědí souhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslanců Jana Vika, Jaroslav Nováka, Josefa Valenty, Bohuslava Kuby a Milana Loukoty ve věci šíření epidemií plicního moru, tzv. černé smrti, uvedenou v tisku 1202 A.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení v hlasování č. 253, ať to dá najevo. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 64 pro, nikdo proti, 3 poslanci se zdrželi.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci paní poslankyně Gerty Mazalové ve věci poškození a porušování lidských práv pracovníků ve zdravotnictví, zdravotních sester. To je totéž. Tím jsme ukončili odpovědi pana ministra Rubáše.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy. Pan poslanec zde není.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Šolera, kterého v Poslanecké sněmovně vidím, ve věci výběru soudních znalců pro politické procesy, tisk 1079. Odpověď byla předložena jako tisk 1079 A. Její projednávání bylo na 24. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Ptám se pana poslance, zda povazuje odpověď za uspokojivou? Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, bohužel pan ministr tady není, ale doufám, že moje odpověď dojde jeho pozornosti.

Chtěl bych mu poděkovat za jeho milou odpověď. Pan ministr mne upřímně ujistil, ze právní řád naší republiky nezná termín "politické procesy". Jsem si vědom, že sám pan ministr i řada učených poslanců sedících v této sněmovně je mnohem erudovanější v oblasti práva, než moje maličkost. Proto nemám velkou šanci vykládat panu ministrovi právní řád. Spíš bych rád ilustroval pohled praktika, který na tuto totalitní složku právního řádu již narazil, a proto mu nechybí v tomto oboru jisté zkušenosti. Současný právní řád vznikl kosmetickou úpravou právního řádu komunistického režimu, který takový pojem též neznal. Ovšem pronásledovaní a postižení tímto soudním řádem přesto takový pojem používali. Jako důkaz uvedu pouhý název stávajícího občanského sdružení registrovaného pod názvem Konfederace politických vězňů. Konečně nedávno jsme obětem komunistických politických procesů odkrývali v Kobylisích pomník. Protože přesná definice chybí, pokusím se politické procesy charakterizovat ve stylu paragrafu 260 trestního zákona jako procesy, které směřují k potlačování práv a svobod občanů, jako procesy, které lze charakterizovat jako úplné vítězství ideologie nad zdravým rozumem a právním cítěním. Jako příklad si dovolím ocitovat z reakcí pracujících na takový proces z Rudého práva z 11. června 1950.

Na straně 4 lze najít grandiózní nadpis: Rozdrtili jsme bandu zrádců, rozdrtíme každého nepřítele lidu. Pod dílčím nadpisem "Jednali z hluboké nenávisti k lidu", lze najít takovýto článek:

"Defilovala před námi ve velkém procesu galerie zrádců, ano zrádců, lidu českého a slovenského, zrádců všeho kladného, co náš lid společným úsilím se Sovětským svazem a zeměmi lidové demokracie buduje, zrádců míru a tím všeho pokrokového lidstva.

Nebojme se označit je nejpotupnějším názvem, nelze mluvit o lidech svedených nebo nevědomých toho, co činí, leda zaslepených hlubokou nenávistí k lidu a k jeho prospěchu, k pokroku, kteří ve spojení s nepřítelem rozněcují válku, jen aby nemuseli otevřít oči a vidět vedle sebe skutečnost.

Všichni jsme viděli, co podnikají. Byli natolik inteligentní a v "zahraniční politice" - nebo pravým jménem ve špionáži zkušení, aby o tom nebylo nejmenších pochyb. S úžasem vidíme z procesů do všech podrobností hrůzný obraz duševní bídy části inteligentů a řemeslných politiků starého stranictví, spojených se starými kapitalistickými vyděrači, nepoučených historickým vývojem, ba ani Mnichovem, ale vidících jen svůj žok osobního zisku, zištné služebníčkování tomuto žoku, zvráceně toužící po vlastní kariéře za každou cenu.

Když jsme se tak před třiceti lety jako mladí dovedli rozhlédnout po tehdejší emigraci Sovětského svazu a viděli soptící nenávist spojující se s kdekým proti gigantickému růstu nového světa, říkali jsme si: šťastná země, která se těchto lidí zbavila. Obdobně jistě soudí mladá pokroková generace v západních zemích o emigraci naší. Přehlíželi jsme v mladickém nadšení to, že v Sovětském svazu tehdy ještě zůstal vnitřní nepřítel podněcovaný světovou reakcí, když musel být demaskován a zneškodněn. Zákony vývoje neodpustily ani nám vnitřního nepřítele, který se sám již vyřadil z našeho celku a je jen nezbytným důsledkem toho, že musí být demaskován a zneškodněn. Jsme vděčni soudu, že přísně a spravedlivě trestá nepřítele naší republiky, že chrání před záškodníky míru a svobody náš lid, naše děti a prostě všechno to, co mladého a krásného u nás vyrůstá. Jsme vděčni, že myslel právě v těchto dnech sjezdu na naši mládež a její budoucnost. Podepsán profesor doktor Bohuslav Havránek, ředitel Filozofické fakulty University Karlovy.

Tato ukázka současně ilustruje, že bohužel i akademičtí funkcionáři vysokých škol měli svůj podíl na politických zločinech tehdejšího režimu a konečně podobně to vypadá i dnes. Podstata interpelace totiž bohužel ukázala, že v současnosti není situace jiná. V čem spočívá omezování práv a svobod občanů v procesu "Tomáš"? Jako ilustraci uvedu doporučení z jednoho odborného posudku citovaného procesu. Znělo asi takto:

"Kdo se chce přesvědčit o pokleslosti takové literatury, ať lituje a čte." Úsudek o pokleslosti je ponecháván na každém čtenáři. Nemá na něj oprávnění ani cenzura, ani církevní koncil, ani inkvizice, ani politbyra a stranické sekretariáty ani vědecké rady universit. Aby tak čtenář mohl učinit, je nezbytná svoboda takovou informaci šířit. Idea svobody výkladu myšlenek, písma, je vlastní našemu národu již odedávna. Vždyť právní pokusy v našich dějinách o rozbití tuhé středověké skolastiky se pojí s jiným děkanem Filozofické fakulty Karlovy univerzity a jejím pozdějším rektorem Mistrem Janem z Husi a jeho střetem s totalitou katolické církve. Přitom snad nelze vinit Mistra z Husi, že po jeho smrti skončila jeho intelektuální snaha šokovou terapií nejen pro České království, ale tak trochu i pro celou Evropu.

Nebezpečí podobných procesů není jen v bezprostředním dopadu na odsouzené. Mnohem horší je jejich dopad na morálku společnosti, která připouští jejich eskalaci do stále horších měřítek. Nepřeji si, aby tiskové kanceláře ještě někdy vydaly takové zprávy, jako Československá tisková kancelář dne 27. června 1950. Cituji:

"Rozsudek Státního soudu v Praze z 8. června tohoto roku, potvrzený rozsudkem Nejvyššího soudu z 24. června t. r., jímž byli Milada Horáková, Jan Bouchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra odsouzení pro zločiny velezrady a vyděračství k trestu smrti, byl vykonán." Dokonce si nepřeji, aby vznikaly nové Konfederace politických vězňů či politicky postižených režimem současným. To je již téměř aktuální.

Potud moje vysvětlení panu ministru spravedlnosti k pojmu "politický proces". Jinak k věcné stránce jeho odpovědi nemám námitek a odpověď pokládám v souhlase s názorem iniciátora interpelace za uspokojivou. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou.

Otevírám rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci výběru soudních znalců pro politické procesy, uvedenou v tisku 1079 A.

Hlasování č. 254.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 56 pro, nikdo proti, 8 poslanců se zdrželo hlasování.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila ve věci znovuzavedení mimořádného opravného prostředku, stížnosti proti porušení zákona, tisk 1222 A. - Prosím pane poslanče.

Poslanec Jiří Vyvadil: Jsou tam tři interpelace. Protože pan ministr Novák jediný je zcela důvodně omluven, s odpověďmi na interpelace souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci, nicméně jednací řád mi káže otevřít rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do rozpravy hlásí?

Protože nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat o následujícím usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci znovuzavedení mimořádného opravného prostředku, stížnosti proti porušení zákona, uvedenou v tisku 1222 A.

Hlasování č. 255.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 62 pro, nikdo proti, jeden poslanec se zdržel hlasování.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika. Pan poslanec Vik není přítomen, nebudeme se touto odpovědí zabývat.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Miroslava Čapka. Ani pana poslance Miroslava Čapka nevidím ve sněmovně, nebudeme se touto odpovědí zabývat.

Pan ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila ve věci nezbytné novely vyhlášky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci - tisk 1286. Odpověď se předkládá jako tisk 1286 A, a jak pan poslanec Vyvadil sdělil, s odpovědí souhlasí, považuje ji za uspokojivou.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Než však tak učiním, všechny vás odhlásím kvůli pohybu ve sněmovně a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci nezbytné novely vyhlášky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci, uvedenou v tisku 1286 A.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ptám se v hlasování č. 256? - (Hlasy z pléna: není přítomno dost poslanců.) - Opravdu, konstatuji, že je nás málo, ruším tedy hlasování č. 256 a apeluji na všechny poslance v kuloárech, aby se neprodleně dostavili do jednací síně, abychom mohli dokončit tento bod. Máme již velmi málo odpovědí na interpelace, příští odpovědi budou odpovědi pana ministra Dlouhého, který se právě dostavil do sněmovny.

Ohlašuji, že pan poslanec Kozák má náhradní kartu č. 17.

Ptám se, zda všichni, kdo jsou přítomni, jsou skutečně přihlášeni. - Děkuji, zřejmě již ano.

Budeme tedy hlasovat o usnesení, které jsem před chvílí přečetl. Jde o nové hlasování č. 257, které jsem právě zahájil.

Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 71 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování.

To jsou všechny odpovědi pana ministra Nováka.

Pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci pana poslance Michala Krause ve věci vztahu mezi německou společností Volkswagen a českou automobilkou Škoda - tisk č. 1022. Odpověď byla předložena jako tisk 1022 G a doplňující odpověď jako tisk 1022 G/1. Jejich projednávání bylo na 24. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Ptám se tedy pana poslance, zda považuje tuto odpověď za uspokojivou. - (Poslanec Michal Kraus: ano.)

Ano, děkuji pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Michala Krause ve věci vztahu mezi německou společností Volkswagen a českou automobilkou Škoda, uvedenou v tisku 1022 G a 1022 G/1.

Hlasování č. 258.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 71 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi hlasování.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci pana poslance Michala Krause ve věci privatizace českého petrochemického průmyslu - tisk 1022, odpověď předložena jako tisk 1022 H a doplňující odpověď jako tisk 1022 H/1. Jejich projednávání bylo na 24. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze a já se ptám pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Poslanec Michal Kraus: ano.)

Ano, děkuji. Otevírám rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Michala Krause ve věci privatizace českého petrochemického průmyslu, uvedenou v tisku 1022 H a 1022 H/1.

Hlasování č. 259.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 70 pro, nikdo proti, 2 poslanci se zdrželi hlasování.

Oznamuji, že pan poslanec Opatřil má náhradní kartu č. 15.

Pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci pana poslance Václava Exnera ve věci úrovně a poskytování služeb pro obyvatelstvo - tisk č. 1022. Odpověď byla předložena jako tisk 1022 l. Její projednávání bylo na 24. schůzi po usnesení Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze a já se ptám pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím pana poslance k řečništi.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP