Úterý 13. prosince 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Votavovi za jeho vyjádření. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Ve smyslu návrhu pana poslance Votavy navrhuji usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci aktuálních problémů českoněmeckých vztahů uvedenou v tisku 1022 E.

Zahájil jsem hlasování č. 240. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování skončilo. Pro 29, proti 39, zdrželo se 7. Návrh nebyl přijat.

Dám návrh na další usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věci Josefa Zielence na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci aktuálních problémů česko-německých vztahů uvedenou v tisku 1022 E.

Kdo souhlasí s tímto usnesením, může to dát najevo v hlasování 241. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování skončilo. Pro 37, proti 26, zdrželo se hlasování 8.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Ministr zahraničních věcí odpověděl rovněž na dvě interpelace pana poslance Zdeňka Trojana. Protože pan poslanec Zdeněk Trojan zde není přítomen a předpokládám, že zde není nikoho, kdo by mohl dát k lepšímu návrh pana poslance Trojana, odkládám tyto odpovědi.

Budeme pokračovat s odpovědí na interpelaci pana poslance Jiřího Bílého ve věci přijetí představitelů Spolku české menšiny na Slovensku prezidentem ČR Václavem Havlem, tisk 1092. Odpověď byla předložena jako tisk 1092 B. Její projednávání bylo na minulé schůzi přeloženo na schůzi další. Táži se pana poslance Bílého, zda s odpovědí pana ministra souhlasí.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vládu nemohu oslovit, tedy dámy a pánové...

(mpř. Kasal: pan ministr je přítomen. Není to pan ministr Zielenec, ale je to pan ministr Pilip.)

Hledal jsem pana ministra Zielence, zdálo se mi, že ho nemohu přehlédnout.

Opravuji tedy své oslovení:...zbytku vlády. Trvám na přítomnosti pana ministra zahraničních věcí Zielence při projednávání této interpelace, protože si myslím, že by bylo potřeba na ni ještě reagovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Máte na to plné právo. Odkládám projednávání této odpovědi.

Táži se pana poslance Seifera, zda souhlasí s tím, abychom projednali odpověď na jeho interpelaci, která směřovala na ministra zahraničních věcí a pana ministra Igora Němce ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí. Byl to tisk 1128, odpověď byla předložena jako tisk 1128 A. Rovněž odpověď na tuto interpelaci jsme na minulé schůzi přeložili na schůzi dnešní. Táží se pana poslance Seifera, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nepovažuji ji za uspokojivou. Protože je to dávno, co jsem ji podával, chtěl bych připomenout, o co šlo.

Ptal jsem se dvou ministrů na základní otázky: proč chceme vysílat do zahraničí, kam chceme vysílat, proč například chceme vysílat do Jižní Ameriky Indiánům, a nechceme vysílat do Polska nebo do arabských zemí. Ptal jsem se, kteří kvalifikovaní experti dávají konzultační radě, která má na starosti kontrolu zahraničního vysílání, podklady.

Ptal jsem se, že bych rád nějaké expertizy viděl, abych mohl ocenit kvalifikovanou práci vlády. Chtěl jsem znát, jakou vůbec mají kvalifikaci členové konjuktační rady, která byla ustavena z rozhodnutí Úřadu vlády, kde jsou zástupci zejména ministerstva zahraničních věcí. Ptal jsem se dále, jakým způsobem ministerstvo zahraničních věcí využívá služeb rozhlasového vysílání do zahraničí, kolik zásadních stanovisek dalo k odvysílání do zahraničí jako signál našeho ministerstva, jakým způsobem existuje kontakt mezi ministerstvem, které by mělo být řídícím orgánem v tomto případě, a mezi zahraničním vysíláním, jaké priority by zahraniční vysílání mělo mít. Ani na jednu otázku jsem nedostal odpověď.

Řekl jsem, že vláda má velký zájem o vysílání do zahraničí, že v radě jsou kvalitní lidé, že jsou zárukou kvalitních informací. A potom mi odpověděl o věcech, které jsem se mohl dočíst v novinách. Obávám se, že to není kvalifikovaná odpověď. Tentokrát se páni ministři nesnažili. Beze vší ironie budu požadovat, ať už hlasování dopadne jakkoli, aby mi na tyto otázky - konkrétně pan ministr Zieleniec - odpověděl. Jsem smutný, že zde momentálně není, protože třeba by byl schopen odpovědět ihned.

Přiznávám, že možná moje otázky nebyly tak naprosto jasné, aby z nich ministři vycítili, co vlastně po nich chci. Nicméně opakuji, že nemohu souhlasit s odpovědí. Žádám negativní hlasování, tzn. že sněmovna nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Pan poslanec Michal Kraus signalizuje, že si přeje, abych vás odhlásil. Rád mu vyhovuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Pan poslanec Seifer, abych uvedl do problému ty, kteří přišli v tuto chvíli, podal návrh na to, abychom nepřijali pozitivní stanovisko k odpovědi na interpelaci, kterou podal na ministra zahraničních věcí a ministra Igora Němce ve věci zahraničního vysílání. Takže dám hlasovat o usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece a ministra Igora Němce na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí, uvedenou v tisku 1128 A.

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať to v hlasování č. 242 dá patřičným způsobem najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro bylo 34, proti 34, 5 se zdrželo. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Navrhuji přijmout usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece a ministra Igora Němce na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí, uvedenou v tisku 1128 A.

Kdo souhlasí v hlasování č. 243? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro 33, proti 31, zdrželo se 6. Návrh nebyl přijat.

Další, co můžeme projednat, je odpověď ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci ukončení činnosti vzdělávacího centra Nadace Transfer v Brně - tisk 1212. Paní poslankyně se vyjadřuje jako při odpovědích dalších ministrů, čili souhlasně. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci ukončení činnosti vzdělávacího centra Nadace Transfer v Brně, uvedenou v tisku 1212 O.

Zahájil jsem hlasování č. 244. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 244 skončilo s výsledkem pro 76, nikdo proti, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat.

Pan poslanec Miroslav Čapek není přítomen, takže můžeme projednat odpověď na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci jednání se Spolkovou republikou Německo o vyplacení odškodného obětem nacistické perzekuce a zvůle tisk 1315. Odpověď se předkládá jako tisk 1315 V. Dávám slovo panu poslanci Votavovi, aby se k odpovědi vyjádřil.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, odpověď na interpelaci, kterou jsem obdržel od pana ministra zahraničních věcí, nepovažuji za uspokojivou z toho důvodu, že přesto, že uvádí - což je potěšitelné - že česká vláda věnuje pozornost vyplacení odškodného obětem nacistické perzekuce a zvůle německou stranou, říká, že česká vláda přišla s řadou inciativ. Právě tyto iniciativy jsem ve své interpelaci chtěl, aby byly zveřejněny, aby byly uvedeny.

Odpověď se omezuje pouze na takovouto vágní formulaci. Řada iniciativ. Prostě s tím nemohu souhlasit, protože jsem je chtěl přesně vyjmenovat. Tedy nesouhlasím. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Votavovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Navrhuji přijmout ve smyslu vyjádření pana poslance Votavy následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci jednání se Spolkovou republikou Německo o vyplacení odškodného obětem nacistické perzekuce a zvůle, uvedenou v tisku 1315 V.

Zahájil jsem hlasování č. 245. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro bylo 36, proti 32, zdrželi se 4. Návrh nebyl přijat.

Pokusím se formulovat opačné usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci jednání se Spolkovou republikou Německo o vyplacení odškodného obětem nacistické perzekuce a zvůle, uvedenou v tisku 1315 V.

Zahájil jsem hlasování č. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 34 pro, 28 proti, 9 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Ministr kultury Pavel Tigrid odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci tzv. bojnického oltáře, tisk 1212. Odpověď byla předložena jako tisk 1212 l. Její projednávání bylo na minulé schůzi usnesením přeloženo na program schůze následující.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Není tomu tak, otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Ve smyslu vyjádření pana poslance Seifera navrhuji přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci tzv. bojnického oltáře, uvedenou v tisku 1212 l. Kdo je pro toto usnesení, ať to dá patřičným způsobem v hlasování 247 najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování právě skončilo. Pro 30, proti 29, zdrželo se 40. Usnesení nebylo přijato. Dám tedy návrh na opačné usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci tzv. bojnického oltáře, uvedenou v tisku 1212 l.

Zahájil jsem hlasování číslo 248. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. 33 pro, 27 proti, 7 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Paní poslankyně, páni poslanci, domnívám se, že to je právě vhodná příležitost, abychom si popřáli dobrou noc. Připomínám, že pro ty z vás, kteří máte zájem se zúčastnit jakéhosi předvánočního setkání, platí pozvání na 7.45 hodin do státních aktů. Všichni budete srdečně vítáni.

Jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat zítra v 9.00 hodin dopoledne.

(Jednání bylo přerušeno v 19.13 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP