Úterý 13. prosince 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grossovi a otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Novák.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl bych technickou poznámku. Jako místopředseda poslaneckého klubu Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa žádám o vyhlášení pětiminutové přestávky na poradu klubu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 17.15 hodin, protože se nejedná o schůzku klubu na místě, tak myslím, že 5 minut je naprostá iluze a proto budeme pokračovat v našem jednání v 17.30 h. Byl bych ale rád, kdybychom tento termín dodrželi, protože jsme prozatím v první čtvrtině projednávání odpovědí. Pokračování tedy v 17.30 hodin.

(Jednání přerušeno v 17.16 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.39 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přišel čas pro hlasování o odpovědi na interpelaci Stanislava Grosse. Dovolte, aby vás všechny odhlásil a požádal vás o novou registraci.

Projednáváme odpověď na interpelaci pana poslance Grosse na ministra vnitra pana Jana Rumla. Vzhledem k vyjádření pana poslance Grosse navrhuji přijetí následujícího usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci prodeje automobilů Mercedes Benz Policii České republiky, uvedenou v tisku 1252 A.

Hlásí se poslanec Gross. Doprovodné usnesení by mělo následovat potom.

Zahajuji hlasování č. 212. Kdo je pro toto znění usnesení? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování skončilo. Návrh nebyl přijat, protože pro se vyslovilo 52 poslanců, 36 bylo proti, 17 se zdrželo hlasování.

Nyní dám hlasovat o opačném návrhu. Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Stanislav Grosse ve věci prodeje automobilů Mercedes Benz Policii České republiky uvedenou v tisku 1252 A.

Zahájil jsem hlasování č. 213. Kdo souhlasí s tímto zněním usnesení? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 46, proti 46, zdrželo se 14.

Návrh nebyl přijat.

Nyní prosím pana poslance Grosse, aby přečetl návrh doprovodného usnesení.

Poslanec Stanislav Gross: Návrh zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá brannému a bezpečnostnímu výboru, aby do.1. 3. 1995 podrobně projednal situaci v resortu ministerstva vnitra s důrazem na oblast hospodaření, personální práce, vzdělávacího systému a opatření vedoucích k nápravě zveřejňovaných nedostatků.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování č. 214. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 56, proti 43, zdrželo se 16. Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat.

Další odpovědí, kterou bychom měli projednávat, je odpověď na interpelaci poslance Jana Vika, který není přítomen, takže interpelaci i odpověď odkládám.

Pan poslance Čapek není přítomen, rovněž odpověď na jeho interpelaci odkládám.

Pan poslanec Zdeněk Trojan. Není přítomen, nelze než projednání odložit.

Pan poslanec Jiří Bílý je přítomen, takže můžeme pokračovat. Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci Jiřího Bílého ve věci občanů, kteří mají narušenou duševní nebo tělesnou integritu - tisk 1315. Odpověď se předkládá jako tisk 1315 K. Pan poslanec Bílý se vyjádří k tomu, zda odpověď považuje za uspokojivou či nikoliv.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, než se vyjádřím ke své interpelaci, rád bych vznesl dotaz na pana ministra vnitra, protože jsem vyjádření k interpelaci týkající se osob s narušenou duševní a tělesnou integritou zcela nerozuměl, protože tyto obraty byly velmi vágní. Tento případ není jenom konkrétní případ. Zřejmě dokumentuje určitou praxi, a to z toho důvodu, že i prošel supervizí. V podstatě zde byla určitá rozhodnutí autorizována.

Pan ministr mi ve své odpovědi sdělil, že zemřelý byl odvezen, resp. jeho pozůstatky na Ústav soudního lékařství a zde byla provedena pitva. Přitom mi sděluje, že se postupovalo ve věci tak, jako by se jednalo o násilnou smrt. Proto bych se rád pana ministra zeptal, zda byla provedena pitva a zda byla provedena pitva soudní či pitva zdravotní. Pokud mi odpoví na místě, budu pokračovat, pokud mi neodpoví, požádal bych o přerušení projednávání této interpelace.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane ministře - přerušení. Takže nelze pokračovat v projednávání této odpovědi.

Poslanec Jiří Bílý: Takže žádám o přerušení interpelace.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Samozřejmě vám vyhovím. Ministr vnitra odpověděl na interpelaci poslance Josefa Valenty ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR - RSČ Jana Vika dne 28. 10. 1994 příslušníky Městské policie v Praze - tisk 1315. Odpověď se překládá jako tisk.1315 L. Poslanci ze SPR - RSČ nemají mandát k tomu, aby za pana poslance Valentu hovořili, takže i tuto odpověď je nezbytné odložit.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994 - tisk 1315. Odpověď se předkládá jako tisk 1315 U. Ptám se pana poslance Krause, jaké je jeho stanovisko k odpovědi. Je záporné. Není spokojen s odpovědí. Otevírám rozpravu. Protože se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a navrhuji usnesení ve smyslu vyjádření pana poslance Michala Krause.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994, uvedenou v tisku 1315 U.

Zahájil jsem hlasování č. 215. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro bylo 45, proti 44, 16 se zdrželo. Návrh nebyl přijat. Proto předkládám další usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994, uvedenou v tisku 1315 U.

Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 216 skončilo.

Výsledek - 54 pro, 38 proti, zdrželo se 10. Návrh nebyl přijat.

Panu poslanci Šolerovi nabízím možnost vyjádřit se k odpovědi na interpelaci, kterou předložil ministr vnitra Jan Ruml ve věci zneužití policie a nehospodárného využívání prostředků daňových poplatníků k politické a předvolební propagandě - tisk 1316. Odpověď byla předložena jako tisk 1316 A. Pan poslanec Šoler má možnost se vyjádřit k tomu, zda s odpovědí souhlasí.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat panu ministrovi za jeho milou odpověď. Musím sdělit, že pokud se jedná o jeho hodnocení situace na Staroměstském náměstí, kde jsem byl přítomen, práce policie v podstatě řešila problémy, které tam nastaly. Bohužel, některé jeho jiné odpovědi vyvolaly můj nesouhlas.

První z nich je můj nesouhlas s naprostým přehlížením mé stěžejní otázky, kterou jsem položil ve své interpelaci, a to jsou opakované útoky na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu. Domnívám se, že jednou z povinností ministerstva vnitra je právě bránit bezpečnost i ústavních činitelů.

Další záležitost, které bych se chtěl dotknout, je ona naprosto nepřiměřená a nekvalifikovaná akce proti předsedovi parlamentní strany dr. Sládkovi, který byl obviněn v podstatě z přestupku. Pro tento přestupek pořádala Česká policie, samozřejmě za peníze našich daňových poplatníků, safari po celé České republice, dokonce nebyla schopna najít dr. Sládka, kterého si mezitím natočila televizní stanice NOVA. Domnívám se, že tímto způsobem skutečně došlo k velkému plýtvání peněz daňových poplatníků, obávám se, že tímto způsobem nás pan ministr Ruml nevrací do Evropy, ale spíše někam do rovníkové Afriky.

Nechci současně rozebírat, které straně takováto akce posloužila k předvolební propagandě. Každopádně daňoví poplatníci nemají potřebu platit předvolební kampaň ani této ani jiné straně.

Velice mě potěšilo, že pan ministr mne ujistil, že policie dělá všechno pro to, aby zajistila příslušnou kvalifikaci a odbornost policistů. Bohužel, výsledky a kvalita práce těchto policistů, kterým sem tam vystřelí pistole, aniž s tím počítají, kteří sem tam zabijí nějakého zajišťovaného opilce apod., nesvědčí o této kvalifikaci, o které se pan ministr zmiňuje. Obávám se, že toto nás přibližuje spíše k Africe než ke střední Evropě.

Velice mne pan ministr potěšil tím, že se zabýval otázkou stabilizace policejního kádru. Bohužel, mám obavy, že pokud policie bude častěji sloužit jako nástroj politické represe, spíš než v boji s kriminalitou, poctiví policisté odejdou a zůstanou u ní ti ostatní. Nevím samozřejmě, jestli právě tento cíl pan ministr svým přístupem k věci nesleduje.

Musím bohužel zkonstatovat, že s odpovědí pana ministra nesouhlasím. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Otevírám rozpravu, do níž se nikdo nepřihlásil. Končím ji a navrhuji ve smyslu vyjádření pana poslance Šolera přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci Jiřího Šolera ve věci zneužití policie a nehospodárného využívání prostředků daňových poplatníků k politické a předvolební propagandě, uvedenou v tisku 1316 A.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 37, proti 48, zdrželo se 14. Návrh nebyl přijat.

Navrhuji tedy přijmout opačné usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci zneužití policie a nehospodárného využívání prostředků atd.

Zahájil jsem hlasování číslo 218. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 48, proti 33, zdrželo se 13. Návrh nebyl přijat.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Jana Vika a dalších ve věci státního terorismu, tisk 1319. Odpověď je předložena jako tisk 1319 A.

Ptám se zástupců pana poslance Vika a dalších, zdali považují odpověď za uspokojivou. Ne. Pan poslanec Novák praví, že nepovažují odpověď za uspokojivou. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslanců Jana Vika a dalších ve věci státního terorismu, uvedenou v tisku 1319 A.

Zahájil jsem hlasování číslo 219. Ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. 21 pro, 48 proti, 19 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit další návrh. Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí pana ministra Jana Rumla na interpelaci poslanců Jana Vika a dalších ve věci státního terorismu.

Kdo souhlasí s tímto usnesením, může to dát v hlasování číslo 220 patřičným způsobem najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování číslo 220 skončilo, pro 52, proti 19, zdrželo se 16. Ani tento návrh nebyl přijat.

Další interpelaci podal rovněž pan poslanec Jan Vik. Protože není přítomen, interpelaci není možno projednávat.

Tím jsme vyčerpali odpovědi na interpelace směřované na pana ministra vnitra. Budeme pokračovat v interpelacích, které směřovaly na místopředsedu vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka.

Ten odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Drápely, který nicméně v tuto chvíli není přítomen, takže není možno tuto odpověď projednávat.

Pan poslanec Čapek rovněž není přítomen, je omluven.

Pan poslanec Vorlíček je přítomen, takže lze projednávat odpověď pana ministra Ivana Kočárníka na interpelaci pana Zdeňka Vorlíčka ve věci žádosti SPT Telecom a. s. o zvýšení telekomunikačních poplatků, tisk 1314. Odpověď se předkládá jako tisk 1314 B.

Ptám se pana poslance Vorlíčka, zda považuje odpověď za uspokojivou. Je tomu tak.

Otevírám rozpravu, do níž se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a předkládám sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci žádosti SPT Telecom a. s. o zvýšení telekomunikačních poplatků, uvedenou v tisku 1314 B.

Zahájil jsem hlasování číslo 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování číslo 221 právě skončilo. Pro 88, proti 1, 6 se zdrželo. Toto usnesení bylo přijato.

Další odpověď směřovala na pana poslance Josefa Wagnera, který v tuto chvíli není přítomen a nezdá se, že by jiný poslanec z jeho klubu byl pověřen sdělit názor pana poslance na odpověď - zdali s ní souhlasí či nikoli.

Další odpověď směřuje k panu poslanci Michalu Krausovi, kterému bylo odpovězeno na jeho interpelaci ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992-1994. Odpověď je předkládána jako tisk 1315 N. Ptám se pana poslance Krause, zda považuje odpověď za uspokojivou. Dává znamení, že nikoli. Otevírám rozpravu. Do rozpravy, zdá se, se nikdo nepřihlásil. Ve smyslu názoru pana poslance Michala Krause dám hlasovat o následujícím usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků České republice v letech 1992 - 1994, uvedenou v tisku 1315.

Zahájil jsem právě hlasování číslo 222. Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo. Pro 44, proti 42, 11 se zdrželo. Tento návrh nebyl přijat.

Dávám tedy další návrh: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády pana Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků, uvedenou v tisku 1315 N.

Zahájil jsem hlasování 223. Ptám se, kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek: 54 pro, 31 proti, zdrželo se.10. Konstatuji, že ani tento návrh na usnesení nebyl přijat.

Tím jsme vyčerpali interpelace a odpovědi na interpelace, které směřovaly na pana ministra Ivana Kočárníka. Děkuji za účast. Budeme se věnovat interpelacím, které směřovaly na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Paní a pánové, dovolte, abych vás v této chvíli odhlásil a požádal, abyste se znovu přihlásili.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Bohuslava Kuby. Je poslanec Kuba přítomen? Není přítomen, nelze než odložit projednání této odpovědi.

Stejně obávám se - obávám se zbytečně, pan poslanec Zbyšek Stodůlka je přítomen a určitě se vyjádří k odpovědi na svou interpelaci ve věci privatizace obchodního domu Prior, dříve Breda a Weinstein v Opavě. Tu interpelaci podal jako tisk 1315, odpověď je podána jako tisk 1315 E. Pan poslanec Stodůlka se vyjádří, zdali je spokojen či není.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, v době, kdy zde ještě platilo právo, byla vyhlášena veřejná soutěž závazná nejen pro přihlášené, nýbrž i pro vyhlašovatele této veřejné soutěže, a takto stanovená veřejná soutěž - jejího výsledku se šlo domáhat u soudu. Odpověď pana ministra k privatizaci Obchodního domu Breda je naprosto nekonkrétní. V celé odpovědi je pouze jedno jediné přesné datum, a to ještě není zcela správné. Mám-li to nazvat jazykem diplomatů, není zcela v souladu se skutečností. Z odpovědi nevyplývá, kdy a na základě čeho byla vyhlášena veřejná soutěž, jak bylo zajištěno právo Fondu národního majetku na tento majetek, aby vůbec bylo možno veřejnou soutěž vyhlásit, kdy byly vyhlášeny výsledky soutěže a na základě čeho byl z likvidace obchodních domů Severomoravské obchodní domy Ostrava vyřazen obchodní dům Prior v Krnově.

Na druhé straně z této odpovědi se ukazuje, že ony zlé jazyky, které říkaly, že privatizace obchodního domu Breda není zcela v souladu se zákonem, jsou minimálně oprávněné. Z toho na ministra Dlouhého vyplývají další otázky - kdy, kým a na základě čeho byla vyhlášena likvidace státního podniku Severomoravské obchodní domy, kdy a kým byl určen likvidátor, kdy došlo k uzavření smlouvy a jejímu vkladu, kdy byla zaplacena kupní cena. Nejzajímavější je, že ačkoliv jde o národní kulturní památku, zapsanou v seznamu, nikde se v dokladech neobjevuje, že byl žádán souhlas příslušných orgánů Státní památkové péče. Proto s odpovědí pana ministra nesouhlasím.

Další návrhy přednesu po rozpravě, resp. v rozpravě. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. O slovo se přihlásil pan ministr Skalický. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Jaromír Šimánek, který se připraví a vystoupí po panu ministrovi, a poté vystoupí pan poslanec Stodůlka, jehož poslední poznámku beru jako přihlášku do rozpravy.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, mne skutečně velmi mrzí, že pan poslanec Stodůlka není spokojen s mou odpovědí a musím konstatovat, že jsem z jeho právě dokončeného vystoupení nepochopil ani zbla, proti které mé konkrétní odpovědi na vaše konkrétně položené otázky máte vlastně výhrady. Hovořil jste tady něco o dalších okolnostech případu likvidace Severomoravských obchodních domů, nebo jak se ta společnost jmenuje, ale neslyšel jsem jedinou skutečnou námitku proti některé z mých odpovědí na vámi konkrétně položené otázky. Rád odpověď doplním a vyhovím tak vašemu dalšímu přání, pokud mě ovšem smysluplně a srozumitelně upozorníte na to, v čem moje odpověď nebyla dostačující. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stodůlka, nelze odolat jeho přání, má slovo.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Bohužel musím konstatovat, že je to zrovna na otázku.1, kde mluvíte, pane ministře, o vyhodnocení v lednu 1993 jednokriteriální soutěže, o odstoupení vítěze soutěže, o vyhlášení vítězem Fondem národního majetku apod. bez jediného konkrétního data. Další otázka, ke které se nevyjadřujete, je otázka č. 2, otázka č. 3, u níž konstatujete, že privatizační projekt obchodního domu byl schválen s metodou privatizace formou veřejné soutěže, avšak k privatizaci došlo jiným způsobem. V otázce č. 3 nabídka pana Kolka nebyla nabídkou nejvyšší, byla zodpovězena již v rámci otázky č. 1. Otázka 4 - odpověď na tuto otázku je nutno si vyžádat u likvidátora státního podniku a u ministerstva průmyslu a obchodu atd. Otázka č. 9 - je pravdou, že pan Kolek je účastníkem soutěže o privatizaci Obchodního domu Prior v Krnově - odpovídáte, že nemůže být účastníkem soutěže o privatizaci, neboť tento obchodní dům je privatizován ve druhé vlně formou kupónové privatizace. Nicméně upozorňuji znovu na to, co jsem řekl, že Obchodní dům Breda byl privatizován v likvidaci Severomoravských obchodních domů, zatímco Obchodní dům Prior v Krnově, který patřil stejnému státnímu podniku, byl privatizován formou kupónové privatizace. Ptal jsem se tedy, proč u dvou případů rozdílný postup.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. O slovo se přihlásil, a to dokonce písemně, pan poslanec Šimánek. Nuže, má příležitost ke svému vystoupení.

Poslanec Jaromír Šimánek: Pane předsedo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, interpelace kolegy poslance Zbyška Stodůlky obrátila mou pozornost k privatizaci Obchodního domu Prior v Opavě už jen proto, že se cítím být před občany odpovědný za to, co se ve městě, z něhož pocházím, děje. Pozorně jsem si přečetl, pane ministře, vaši odpověď, a na základě kusých informací, které mám, jsem schopen dokumentovat nepřesnosti, kterých se vaši pracovníci při zpracování odpovědi dopustili.

Severomoravské obchodní domy Ostrava nemohly být uvedeny do likvidace k 25. 2. 1994, jak, pane ministře, tvrdíte, neboť smlouva o prodeji podniku Prior Severomoravské obchodní domy Ostrava v likvidaci a Kusam, s. r. o. Opava je podepsána likvidátorkou tohoto podniku ze dne 10. 5. 1993, co mohu tímto dokumentem dokladovat.

Z této smlouvy nevyplývá, na základě jaké privatizační metody došlo k odprodeji podniku. Smlouva se opírá pouze o § 476 Obchodního zákoníku. Likvidátor stanovil kupní cenu následujícím způsobem. Cena nemovitosti 27 mil. Kč na základě znaleckého posudku a dále ceny zařízení a zásob tak, že celková cena činila 80 mil. 100 tis. Kč. Dále kupující na sebe převzal pohledávky a závazky v rozsahu asi dalších 20 mil. Kč. Kupní cena měla být zaplacena ve dvou splátkách; do 30 a 90 dnů. Smlouva je však napsána tou formou, že žádným způsobem nechrání tento státní majetek. Nejsou zde věcná břemena a umožňuje nakládat s tímto majetkem bez jeho zaplacení, což se také ihned stalo, neboť 25. 5. 1993 smlouvou o prodeji podniku prodává společnost Kusam, Prior Opava, společnosti Breda Opava. Mohu dokumentovat touto smlouvou. Je zajímavé, že společnost Kusam a společnost Breda jsou zastoupeny stejnými lidmi, nějakým panem Fischerem. Společníci obou společností jsou tedy stejní, ale právní subjekty jsou to již zcela jiné, a je nepochybné, že společnost Breda s. r. o. se sídlem v Opavě již nemá žádný přímý vztah k podniku Prior Severomoravské obchodní domy Ostrava v likvidaci.

Kopie smluv, které vám, vážený pane ministře, tady předkládám, jsou identické, kromě dodatku č. 1 u smlouvy druhé, který umožnil okamžité zavkladování všech nemovitostí pro Breda s. r. o. Tedy, tyto nemovitosti byly nadále v ceně 27 mil. Kč, ale již 5. 6. 1993 byla novým soudním znalcem zjištěna cena této nemovitosti ve výši 90 mil. 960 tis. 804 Kč, viz dokument 3, který zde dokladuji.

Osobně, jako neodborník, nedokážu, pane ministře, posoudit, který soudní znalec učinil chybu. Současný jediný majitel ředitel Breda s. r. o. pan Kamil Kolek, se objevuje na scéně teprve 30. 7. 1993, tehdy smlouvou o převodu obchodního podílu, kterou též mohu dokumentovat, nabývá za dohodnutou kupní cenu 40 tis. Kč od společnosti Kusam a 10 tis. Kč od pana Aleše Fischera všechny obchodní podíly ve společnosti Breda s. r. o a ode dne účinnosti této smlouvy na něho přecházejí veškerá práva a závazky této společnosti, viz dokument č. 4, který zde mám též k dispozici.

Jako řádný podnikatel pan Kolek nepochybně chtěl zaplatit pohledávky, po peripetiích, které měl s pokusy o získání s ručením majetku města Kravaře, jehož starostou je významný představitel ODA pan Tošer, se mu dne 27. 5. 1994 daří získat úvěr ve výši 73 mil. Kč. Znovu je toto obsaženo v dokumentu č. 3, který zde předkládám. Tato úvěrová částka je sice poněkud nižší, než je ta, která je uvedena v kupní smlouvě, ale jsem pevně přesvědčen, že pan podnikatel, i když možná po roce, ale plně uhradil pohledávky státu.

Zaráží mě však následující věc. Tedy to, že na listu vlastnickém je pod položkou výkazu změn 74/94 uvedeno zástavní právo pro Českou spořitelnu a následuje položka výkazu změn 75/94, která uvádí služebnost a nyní cituji: nepřevedení a nezastavení nemovitosti pro Prior Severomoravské obchodní domy Ostrava v likvidaci do zaplacení kupní ceny dle smlouvy o prodeji podniku ze dne 25. 5. 1993, viz dokument č. 5, který zde také dokladuji.

Znovu opakuji, že nejsem odborník, ale mám zato, že v katastru nemovitostí by takováto skutečnost nemohla být zapsána, pakliže by kupní cena nebyla plně uhrazena, ale mohu se mýlit. Nemohu se však mýlit v další věci, a to v tom, že ačkoli se jedná o obchodní dům, jedná se současně o významnou zapsanou kulturní památku z architektonického hlediska celoevropského významu. Koneckonců je ve všech smlouvách na tuto okolnost výrazně upozorněno.

Podle platného památkového zákona byly zde při převodech porušeny zásady nabídkové povinnosti státu. Vzhledem k tomu, že je nepochybné, že pan podnikatel Kolek zasahuje do této stavby bez platného stavebního povolení, dokonce již provedl rekonstrukci některých oddělení a užívá je bez kolaudace a proti bezpečnostním a požárním předpisům, jsem jednoznačně Okresní úřad v Opavě požádal, aby v této věci konal dle platných právních předpisů.

Na závěr bych chtěl pouze dodat, že panu ministrovi předám všechny další dokumenty, které jsem schopen k této záležitosti, která je v podvědomí Opavanů již velmi známá, získat, jsem také ochoten je vždy předat. Jedná se o několik dalších dokumentů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šimánkovi. O slovo se přihlásil pan ministr Skalický.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP