Úterý 13. prosince 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrchovi a otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nepřihlásil proto rozpravu končím a navrhuji ve smyslu vyjádření pana poslance Vrchy přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci plnění programového prohlášení vlády ČR, uvedenou v tisku 1315 R. Zahájil jsem hlasování č. 197.

Ano, ukončuji hlasování, odhlašuji vás a žádám, abyste se znovu přihlásili před tím, než hlasováním č. 198 vám dám příležitost se vyjádřit k návrhu na usnesení. Takže zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak jsem ho před chvilkou přečetl? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 28 poslanců, 36 jich bylo proti, 10 se zdrželo hlasování. Návrh pana poslance Vrchy nebyl přijat. Proto budu formulovat další usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci plnění programového prohlášení vlády ČR, uvedenou v tisku 1315 R. Probíhá hlasování 199 a já se ptám, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovil 41 poslanec, proti 24, zdrželo se 14. Většinou jednoho hlasu návrh tohoto usnesení byl přijat.

Můžeme postoupit k další odpovědi. Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause. Pan poslanec Michal Kraus hodlá projednávat odpověď za přítomnosti pana premiéra.

Pan poslanec Vladimír Řezáč se hodlá věnovat odpovědi, takže já přeříkám úvodní formuli. Předseda vlády Václava Klaus odpověděl na interpelaci poslance Vladimíra Řezáče ve věci restitucí podle zákona č. 229/1991 Sb. a zákona ČNR č. 243/1992 Sb., tisk 1315. Odpověď je předkládána jako tisk 1315 B. Slovo má pan poslanec Řezáč, který se vyjádří k tomu, zdali považuje odpověď na interpelaci za uspokojivou či nikoliv.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, s odpovědí pana premiéra Václava Klause na moji interpelaci nesouhlasím, a to ze dvou zásadních důvodů. Jednak tato odpověď je neúplná, a jednak - podle mne - je zčásti vyhýbavá. Vysvětlím to.

Moje interpelace zahrnuje 4 okruhy problémů. Za prvé skutečnost, že vláda v programovém prohlášení se zavázala chránit důsledně zájmy českých občanů a nepřipustit překročení restituční hranice 25. února 1948. Na to jsem obdržel odpověď, že vláda postupuje pouze v souladu se zákony přijatými parlamentem. Domnívám se, že vláda, pokud chtěla plnit své programové prohlášení vlády, měla přijít s příslušnou zákonodárnou iniciativou, aby naplnila to, co tedy sama navrhla a co bylo schváleno 4. července 1992 touto sněmovnou.

Druhá věc se týkala prohlášení pana Esterházyho ve Velehradě na srazu bývalých příslušníků šlechty z řad tzv. slovanské aristokracie. K tomu odpověděl pan premiér naprosto dostatečně, že takové prohlášení pana Esterházyho se nezakládá na pravdě. V této části jsem s odpovědí spokojen.

Další dva okruhy problémů jsou nejzávažnější a řekl bych, že jsou tak důležité, že bych řekl, že čas nemůže již dále čekat, neboť hrozí nebezpečí z prodlení.

Třetí okruh problémů se týká výkladu § 2 zákona ČNR č. 243/1992 Sb., pokud jde o kritéria oprávněné osoby. Uvedl jsem, že jednotlivé rezorty vydávají zcela rozporná prohlášení pokud jde o kumulativní splnění podmínek uvedených v tomto paragrafu, zejména pokud jde o prokazování toho, že se oprávněná osoba neprovinila proti československému státu.

Ministr vnitra Jan Ruml 18. března letošního roku i později trval na tom, že i když byly výjimečně řešeny problémy státního občanství některým oprávněným osobám, že se musí každopádně samostatně prokazovat otázka neprovinění se proti československému státu. Náměstek ministra zemědělství pan ing. Burda však doložil na příslušné pozemkové úřady, že ve třech ze čtyř případů jmenovaných zákonů v tomto paragrafu takové dokazování není třeba provádět. Mám konkrétní důkazy o tom, že některé pozemkové úřady postupují v rozporu se stanoviskem vlády, které mně pan premiér v odpovědi prokázal. Co je mi tedy platné, že mě pan premiér ujistil, že vláda trvá na tom, že toto prokazování je nutné, když v konkrétním kauzách v okresu Semily a jinde vím, že se postupuje úplně jinak, a to na základě metodického řízení ze strany ministerstva zemědělství. Nemohu tedy být s takovouto odpovědí spokojen, neboť vláda a její jednotliví členové důsledně stanovisko vlády neprosazují a ministerstvo zemědělství postupuje v rozporu se stanoviskem vlády.

Čtvrtý okruh problémů se týkal ochrany kulturních památek, zejména souboru mobiliářů z restituovaných hradů a zámků. Chci se dovolat svědectví dvou poslanců ODS, předsedy školského a kulturního výboru dr. Kozla a Mgr. Pěničky, kteří se mnou byli přítomni ve státních aktech jednání s pracovníky Státního úřadu památkové péče, kteří upozorňovali na vážné nebezpečí ztrát kulturních památek evropského významu z těchto souborů, přičemž nám předložili i zprávu kriminální služby Ústředny kriminální policie ČR o tom, k jakým škodám dochází, jaké škody na tomto úseku hrozí. Bylo mi pouze odpovězeno, že vláda se touto otázkou zabývá, že připravuje novelu zákona o státní památkové péči s odkazem na již schválený zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Vážení kolegové, domnívám se, že situace v této oblasti je tak závažná, že takováto opatření vlády činěná obvyklým způsobem, s určitou časovou náročností, v podstatě nezabrání tomu, aby nedošlo k nenahraditelné ztrátě kulturních památek, které tvoří kulturní dědictví českého národa.

Z těchto důvodů, bohužel, s většinou částí odpovědí pana premiéra nemohu souhlasit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto rozpravu končím a ve smyslu vyjádření pana poslance Řezáče navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Vladimíra Řezáče ve věci restitucí podle zákona č. 229/1991 Sb. a zákona ČNR č. 243/1992 Sb., uvedenou v tisku 1315 B.

Zahájil jsem jubilejní 200. hlasování. Ptám se, kdo je pro toto znění usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 36, proti 38, zdrželo se 6. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Budu formulovat opačný návrh:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Vladimíra Řezáče ve věci restitucí podle zákona č. 229/1991 Sb. a zákona ČNR č. 243/1992 Sb., uvedenou v tisku 1315 B.

Ptám se, kdo je pro, ať to dá najevo ve 201. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 45, proti 31, zdrželo se 5. Návrh tedy nebyl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců Jana Vika, Josefa Valenty, Oldřicha Vrchy, Jaroslava Nováka, Milana Loukoty a Bohuslava Kuby ve věci městské policie, tisk 1317. Odpověď se předkládá jako tisk 1317 A. Ptám se poslanců, kteří podali tuto interpelaci, zda považují odpověď pana premiéra za uspokojivou. (Nepovažují.) Po tomto vyjádření otevírám rozpravu. Rozpravu končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil.

Dávám Poslanecké sněmovně návrh na následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslanců Jana Vika, Josefa Valenty, Oldřicha Vrchy, Jaroslava Nováka, Milana Loukoty a Bohuslava Kuby ve věci městské policie, uvedenou v tisku 1317 A.

Zahájil jsem hlasování č. 202. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 29, proti 41, zdrželo se 5. Návrh nebyl přijat.

Opačné usnesení, které vám předkládám ke zvážení, bude znít:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslanců, které jsem uvedl před chvilkou, ve věci městské policie, uvedenou v tisku 1317 A.

Zahájil jsem hlasování č. 203. Ptám se, kdo je pro. (Promiňte, hlasování končím, odhlašuji všechny a prosím o novou registraci; omlouvám se panu poslanci Ullmannovi, že jsem přehlédl jeho signál.)

Předpokládám, že návrh usnesení, jak jsem ho formuloval, máte v paměti, takže se k němu můžete vyjádřit v hlasování č. 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 45, proti 28, zdrželi se 4. Návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců Jana Vika, Josefa Valenty, Oldřicha Vrchy, Jaroslava Nováka, Milana Loukoty a Bohuslava Kuby ve věci státního terorismu tisk.1318. Odpověď se předkládá jako tisk 1318 A. Ptám se pánů poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou. (Ne.) Otevírám rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, tuto končím a dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslanců Jana Vika a dalších ve věci státního terorizmu, uvedenou v tisku 1318 A.

Zahájil jsem hlasování č. 205. Ptám se kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 27, proti 42, zdrželo se 6. Návrh nebyl přijat.

Budu formulovat další usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslanců Jana Vika a dalších ve věci státního terorizmu, uvedenou v tisku.1318 A.

Zahájil jsem hlasování č. 206. Ptám se, kdo je pro toto znění usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 46, proti 22, zdrželo se.10. Návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci Jozefa Wagnera ve věci fondů důchodového pojištění tisk 1328. Odpověď je předkládána jako tisk 1328 A. Ptám se, zda považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, s ohledem na předchozí usnesení sněmovny, byl bych rád, kdyby se projednávala za účasti pana premiéra.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Respektuji váš názor a tato odpověď bude projednána na další schůzi Poslanecké sněmovny.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zjištění majitele vozu BMW SPZ 14-69 tisk 992. Odpověď byla předložena jako tisk 992 A. Její projednávání bylo na 24. schůzi usnesením sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Ptám se poslance, zda-li považuje odpověď za uspokojivou. Nevíte, takže nelze v tuto chvíli udělat nic jiného, než tuto odpověď odložit.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci zpronevěry starožitných hodin paní Marie Čtvrčníkové příslušníky České policie, tisk 1088. Odpověď byla předložena jako tisk 1088 A. Její projednávání bylo na 24. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Ptám se pana poslance Vrchy, zda-li považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, s odpovědí pana ministra vnitra Jana Rumla nemohu absolutně souhlasit. V odpovědi uvádí, že se mám obrátit na nějakého hodináře. Mohu konstatovat ze spisu, že tyto starožitné hodiny mají hodnotu více než půl milionu korun, převzali je pracovníci ministerstva vnitra, vysocí důstojníci, a ti by měli být natolik schopni, aby zjistili, kam ty hodiny dali a kde se ztratily. Proto žádám pana ministra, aby toto řádně zdůvodnil. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrchovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci zpronevěry starožitných hodin paní Marie Čtvrčníkové příslušníky České policie, uvedenou v tisu 1088 A.

Zahájil jsem hlasování č. 207. Ptám se, kdo je pro toto znění usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 25, proti 29, zdrželo.14. Děkuji. Návrh nebyl přijat.

Další usnesení bude znít:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci zpronevěry starožitných hodin paní Marie Čtvrčníkové příslušníky České policie, uvedenou v tisku 1088 A.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení v hlasování č. 208. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 32, proti 21, zdrželo se 11. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika. Protože pan poslanec není přítomen, nelze než tuto odpověď přesunout na jinou schůzi.

Pan poslanec Vyvadil hodlá, samozřejmě, protože je účast pana ministra v tuto chvíli zřejmá, projednávat odpověď na interpelaci, která se týká systémových opatření proti krádežím osobních vozidel v České republice, tisk 1184. Odpověď byla předložena jako tisk 1084 A. Její projednávání bylo na 24. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Ptám se pana poslance Vyvadila, zda-li považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane místopředsedo, hlavně ji pokládám za nevyčerpávající. Neuspokojivou není to pravé slovo. Klíčem je, aby jakékoliv ukradené vozidlo bylo okamžitě zaevidováno a bylo to zjištěno od policejního orgánu až po celnici. Prosil bych pana ministra, aby v tomto ohledu mi tuto otázku doplnil, protože ta je klíčová. Když si koupím v bazaru auto, aby mě někde na hranicích - jak se stává v mnoha případech - najednou policisté SRN nezatkli. Tento propojený počítačový systém od policie až po hranice, celní orgány, zda je možné a v jaké lhůtě.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Rozumím jeho vyjádření jako negativnímu stanovisku proti odpovědi. (Ne.) Navrhněte, jaké usnesení hodláte přijmout.

Poslanec Jiří Vyvadil: Ne, to bych se snad ani neodvážil. To je žádost, aby otázka byla přerušena a toto doplněno. Nic více, nic méně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr hodlá vystoupit. Pane ministře, máte slovo.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolil bych si doplnit tuto odpověď písemně panu poslanci Vyvadilovi, takže zřejmě přerušíme projednávání této interpelace.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, není s tím žádný problém. Myslím si, že tak mohu učinit, protože souhlasí oba zúčastnění aktéři, bez toho, aniž bych o tom dal hlasovat. Můžeme přistoupit k další záležitosti.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci zveřejnění evidence nepřátelských osob, tisk 1212. Odpověď byla předložena jako tisk 1212 B. Její projednávání bylo na 24. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Pan poslanec Wagner má příležitost se vyjádřit, zda-li ho odpověď uspokojila.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, odpověď mě bohužel neuspokojila, protože pan ministr praví v jakémsi zájmu ochránit oněch 10 tisíc občanů, o které se jedná, před zveřejněním jejich soukromých dat, že evidenci nelze zveřejnit. Domnívám se, že je to pokus o jakousi pseudoochranu nepřátel bývalého režimu a že by bylo zcela normální právě proto, že jde o 10 tisíc občanů, jak pan ministr tvrdí ve své odpovědi, že by bylo možno je oslovit, protože jediný důvod, proč nelze evidenci zveřejnit, je případná žaloba kohokoliv z nich, jak praví pan ministr, byť jen z důvodu, že by chtěl získat peníze. Takže nejjednodušší způsob je oslovit těch 10 tisíc lidí a získat souhlas se zveřejněním. To je jedna věc. A druhá možnost je učinit tak z moci zákona a až zde bude v Poslanecké sněmovně předložen návrh zákona, jímž bude zajištěno, aby nepřátelské osoby nebo každá osoba, o níž vedla Státní bezpečnost jakousi evidenci, mohla do spisu nahlížet, aby se součástí tohoto zákona stalo i to, že bude zákonem stanoveno, že je možno zveřejnit seznam nepřátel minulého režimu i s příslušnými osobními daty, aby mohli být bezpečně identifikováni.

Domnívám se, že jedna z těchto dvou variant se může uskutečnit, průchozí jsou obě. Domnívám se, že by pan ministr mohl ještě na této schůzi svou odpověď v tomto smyslu doplnit a pak bych mohl s jeho odpovědí souhlasit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi a otevírám rozpravu. Rozpravu končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci zveřejnění evidence nepřátelských osob, uvedenou v tisku 1212 B.

Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 29, proti 30, zdrželo se 8. Usnesení nebylo přijato.

Dám návrh na další usnesení. Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci zveřejnění evidence nepřátelských osob, uvedenou v tisku 1212 B.

Kdo je pro toto znění usnesení? Musíte se odhlásit. Omlouvám se všem, kteří mně dávali signál. Odhlašuji všechny a žádám o nové přihlášení. Ano, už můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování číslo 211. Usnesení jsem před chvílí přečetl.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 39, proti 27, zdrželi se 3. Návrh byl přijat.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely, který tady momentálně není, takže nemůžeme zřejmě odpověď projednat.

Ministr vnitra dále odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci zakoupení informačního systému pro Policii České republiky, tisk 212. Odpověď byla předložena jako tisk 212 N. Její projednávání bylo na 24. schůzi sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Prosím pana poslance Wagnera, aby se vyjádřil k odpovědi pana ministra Rumla.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, v průběhu ode dne podání interpelace až do dnešního dne se stala řada věcí, které ukazují na to, že by bylo vhodné, aby pan ministr posoudil fakta, která se od té doby objevila a mění podstatu celé této záležitosti.

Podstata je tato: Ve výběrovém řízení, které ministerstvo vnitra provedlo, vybralo v jisté době jednu z ucházejících se firem, která má příslušný systém zavést v České republice. Tehdy se předpokládalo, že systém je kompatibilní se všemi evropskými zeměmi a že právě tím bude dosaženo propojení s příslušnými evropskými zeměmi. Mezi tím se stalo to, že evropské země se dohodly na jiném řešení, na jiném modelu, který vítěz našeho výběrového řízení již v původní podobě naší nabídky nesplňoval.

Považuji proto za vhodné, abych příslušné doklady, které jsem obdržel, mohl předat panu ministru vnitra, aby pan ministr dal celou věc posoudit, protože jde řádově o miliardové výdaje v průběhu několika let a aby po zodpovědném posouzení byla zodpovězena nejen interpelace, ale mohla být zodpovězena i závažná otázka rozhodnutí, jaký spojovací systém konec konců zůstane v České republice. Je docela dobře možné, že informace, které jsme dostali, jsou neúplné. Nemám možnost si je ověřit, pan ministr jistě ano. Žádám ho proto, aby souhlasil s přerušením projednávání tohoto bodu s tím, že se pokusí poté, co mu předložím informace, které jsem dostal, ověřit jejich pravdivost a vysloví svůj názor na tyto informace. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr souhlasí s vaším návrhem. Nebudeme se dále touto odpovědí zabývat, snad na některé z příštích schůzí.

Další interpelaci podal Jan Vik, který není přítomen, takže je nutno projednávání odložit.

Pan poslanec Gross je přítomen, takže mohu přečíst, že ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci prodeje automobilu Mercedes-Benz Policii České republiky, tisk 1252. Odpověď se předkládá jako tisk 1252 A. Prosím pana poslance Grosse, aby se k odpovědi vyjádřil.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, s odpovědí na moji interpelaci nejsem spokojen, neboť se domnívám, že pan ministr Ruml v této odpovědi v řadě důvodů neuvádí skutečnosti popravdě. Pokusím se to dokumentovat minimálně na čtyřech bodech, podle mého názoru dosti zásadních.

Položil jsem panu ministru Rumlovi tři otázky. Za prvé to byla otázka, která zněla - dovolím si ji zopakovat:

Navštívil jste v říjnu roku.1993 firmu Göber-Helbig spol. s. r. o.? Pan ministr mi na tuto otázku odpovídá: Nenavštívil, sešel jsem se pouze na krátkém pracovním jednání s panem Helbigem, který mně prezentoval nabídku své firmy. Jednalo se o kontakt na stejné úrovni jako s mnoha jinými firmami, které se ucházely o obchodní kontakty s mým ministerstvem.

Mám k dispozici dopis, který jsem také zveřejnil, který zaslala firma Göber-Helbig spol. s. r. o. panu ministru vnitra panu Rumlovi, který má patřičné náležitosti jako čísla jednací ministerstva vnitra a všechna potřebná razítka. Dovolím si z něj citovat první větu.

Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vám touto cestou srdečně poděkoval za vaši návštěvu u nás, která se uskutečnila v polovině října t. r., myšleno roku 1993.

Druhá otázka, kterou jsem kladl panu ministru Rumlovi, zněla takto:

Ujistil jste představitele firmy Göber-Helbig spol. s. r. o., že orgány Policie České republiky již nadále nebudou vyžadovat od této firmy jakékoliv informace související s prodejem automobilu Mercedes-Benz Policii České republiky?

Pan ministr odpověděl následujícím způsobem: Nikdy jsem neujistil představitele frimy Helbig, že orgány Policie České republiky již nadále nebudou vyžadovat od této firmy jakékoliv informace související s prodejem automobilu Mercedes-Benz Policii České republiky.

Dovolím si citovat pro porovnání těchto odpovědí i nadále z tohoto dopisu. Cituji:

V průběhu jednání jsme byli kromě jiného ujištěni, že nebudou dále prováděny další žádosti o poskytování předávání a předávání jakýchkoli informací. Konec citátu z onoho dopisu.

Třetí otázka, kterou jsem položil panu ministrovi vnitra, zněla takto: Nechal jste dát sekci inspekce a supervize Ministerstva vnitra České republiky pokyn, aby nevyžadovala další informace od firmy Göber-Helbig spol. s. r. o., související s tímto prodejem včetně té, kdo fakturovanou částku za nákup vozu uhradil?

Pan ministr odpověděl následujícím způsobem:

Nikdy jsem nedal sekci inspekce a supervize ministerstva vnitra pokyn, aby nevyžadovala další informace od dané firmy související s tímto případem.

Dovolím si citovat další záležitosti z onoho zmíněného dopisu.

Cituji: "Nevidíme proto důvod, vážený pane ministře, poskytovat další údaje, které s tímto případem souvisí."

Tolik autor dopisu pan Miroslav Matějka, obchodní zástupce zmíněné firmy.

Aparát kanceláře ministra vnitra na toto rukou, ne strojem, napsal: "Pan ministr souhlasí s názorem pana Matějky". Dal na to razítko ministra vnitra a služební poštou to poslal sekci inspekce a supervize ministerstva vnitra. Vše je možno dokladovat z příslušných razítek.

Poslední věc, kterou bych chtěl dokumentovat, je následující: Pan ministr ve své odpovědi na str. 2 píše, že "kontrolní policejní orgány vyžadují informace, na něž bez zahájeného trestného stíhání nemají nárok". Je tím myšleno, že nemohou od této firmy vyžadovat jakékoliv informace.

Dovolím si v této souvislosti poznamenat, nebo spíš si myslím, že je třeba v této souvislosti seznámit sněmovnu s tím, jak vůbec inspekce ministerstva vnitra funguje. Policisté, zařazení na tomto útvaru, byli k výkonu inspekční činnosti povoláni ministrem vnitra z útvaru Policie České republiky. Výkonní pracovníci oddělení dokumentace jsou policisté, jejichž pracovní náplň, metody a prostředky jsou v základních rysech stejné, jako u pracovníků kriminální policie. Jedním z hlavních úkolů inspekce je odhalování, prověřování, prošetřování a dokumentováni protiprávního jednání policistů, z něhož vyplývá podezření z trestné činnosti. Nařízení ministra vnitra ČR vymezuje postavení, působnost, hlavní úkoly a oprávnění odboru inspekce ministerstva vnitra ČR. V kause Helbig samozřejmě šlo o podezření protiprávního jednání policistů, a proto bylo prováděno šetření zákonné. Policisté inspekce ministra vnitra se ve své činnosti řídí hlavně zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, kde v § 12, odst. 1 - 2 se hovoří o oprávnění požadovat vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých k objasnění trestného činu. Tedy není pravdou ani to, co tvrdí pan ministr, že inspekce není oprávněna činit dotazy u soukromých podniků.

Vzhledem k tomu, vážené dámy a pánové, že nedostatků v resortu ministerstva vnitra je již velká řada, a jsou zcela zřetelné, dovolím si navrhnout doprovodné usnesení k této interpelaci, které by znělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ukládá brannému a bezpečnostnímu výboru, aby do 1. 3. 1995 podrobně projednal situaci v resortu ministerstva vnitra s důrazem na oblast hospodaření, personální práce, vzdělávacího systému a opatření vedoucí k nápravě zveřejňovaných nedostatků.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP