Úterý 13. prosince 1994

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zaznělo v úvodních slovech pana ministra, jak je tato novela důmyslná a jak nám chce v podstatě vyřešit problém, se kterým se řada obcí potýká, a to jsou neplatiči nájemného a nebo ti, jak se říká lidově, co dělají v domě nepořádek. Je to jistě zajímavé, a proto mě překvapují takové úpravy, kde se dává přístřeší taktéž lidem, kteří mají do této chvíle služební byt. Otázka zní, na základě čeho oni mají dostávat pouhé přístřeší.

Budu se věnovat pouze několika navrhovaným úpravám tohoto zákona.

Navrhoval bych, v § 692 vložení nového odstavce, o tom, co je nájemce povinen a jak dalece by mělo být umožněno, aby v jeho bytě pronajímatel mohl instalovat různá zařízení a měření, a měl do bytu přístup, tak na druhé straně si myslím, že by zde měla být rovněž ochrana nájemníka. Proto navrhuji další odstavec, odst. 4 ve stejném paragrafu, který by zněl: "Povinnost umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě činnosti uvedené v odst. 1 a 3, má nájemce jen tehdy, pokud je pronajímatel nebo osoba jím pověřená, bude provádět způsobem, který nebude nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat nájemce nebo vážně ohrožovat výkon jeho práv". Mám tím na mysli, aby náhodou nedocházelo k takovým věcem, že by majitel či pronajímatel měl zájem realizovat různé instalace v době nočního klidu a samozřejmě v době nepřítomnosti nájemce a nárokoval si tímto způsobem vniknutí do bytu.

Dále navrhuji k dosavadnímu bodu 13 společné zprávy. Zaprvé navrhuji bod vypustit a zachovat dosavadní znění platné novely občanského zákoníku.

Pokud by nebylo vyhověno, navrhuji následnou úpravu - již jsem se o ní zmínil. Čili podle společné zprávy odst. 2 § 712 navrhuji ve čtvrté větě, která začíná slovy "skončí-li nájemní poměr... stačí při vyklizení poskytnout přístřeší", čili místo toho "stačí při vyklizení poskytnout náhradní ubytování;" dál by věta pokračovala až po", méně vybavený", bylo by škrtnuto "popř. i byt mimo obec" a bylo by škrtnuto "nebo právo na náhradní ubytování". Čili text by zněl: "Skončí-li náhradní poměr výpovědí pronajímatele z důvodu podle § 711 odst. 1 písm. b), a nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele bez vážných důvodů, stačí při vyklizení poskytnout náhradní ubytování; soud může rozhodnout, že z důvodů zvláštního zřetele hodných má nájemce právo na náhradní byt o menší podlahové ploše, v nižší kvalitě a méně vybavený, než je vyklízený byt." Tolik nové znění.

Dále bych si dovolil navrhnout ještě jednu úpravu, která by se týkala nového znění § 711 nového odst. 5, který by zněl následně - je to místo bodu 12 vládního návrhu, čili jeho nové znění. Cituji: "Jestliže pronajímatel bez vážných důvodů nevyužil vyklizeného bytu k účelu, pro který soud k výpovědi přivolil, může soud na návrh nájemce rozhodnout, že pronajímatel je povinen uzavřít s tímto nájemcem novou nájemní smlouvu k tomuto bytu za stejných podmínek, za jakých nájemce užíval byt před přivolením k výpovědi, nebo může uložit pronajímateli povinnost nahradit nájemci rozdíl ve výši nákladů na bydlení v původním bytě a v bytě náhradním po dobu pěti let, nebo nahradit mu přiměřené náklady na bydlení v náhradním bytě po dobu jednoho roku. Soud může dále uložit pronajímateli, aby nájemci nahradil stěhovací náklady a náklady spojené s potřebnou úpravu náhradního bytu, pokud tato povinnost nebyla stanovena jiným rozhodnutím."

Čili jinými slovy je tu navíc to, že nájemce by mohl za původních stejných podmínek v takovém případě navíc uzavřít novou nebo opětovnou smlouvu. Tolik v této chvíli moje pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Prosím pana poslance Jaroše, aby se ujal slova, připraví se paní poslankyně Marvanová.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh bude poměrně stručný. Zazněl zde ale v jiném kontextu. Sám se domnívám, že vyklízet nebo dát někomu náhradní byt nebo ubytování mimo obec je přece jenom určité vágní ustanovení. To není svým způsobem nějak vymezováno, zda-li to má být za humny 5 km, 50 km nebo někam do pohraničních hvozdů. Sám se domnívám, že to bude ustanovení, které by opravdu mohlo odporovat Listině základních lidských práv a svobod.

Proto můj pozměňovací návrh je vypustit ze společné zprávy k dosavadnímu bodu 13 § 712 druhý odstavec v předposledním řádku "případně i byt mimo obec". To znamená toto vypustit. Konec věty by zněl: "v nižší kvalitě a méně vybavený než je vyklizený byt, nebo právo na náhradní ubytování." Vypustit pět slov "případně i byt mimo obec".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Prosím paní poslankyni Marvanovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ráda bych přednesla dva, resp. tři pozměňovací návrhy.

První z nich de facto vyplývá z projednávání tohoto zákona v ústavně právním výboru. Ústavně právní výbor, jak je patrno ze společné zprávy i z jeho usnesení, nově formuloval prvních pět odstavců § 712, který hovoří o náhradním bytu, o bytových náhradách. Ústavně právní výbor se v diskusi jednoznačně shodl na tom, že stávající úprava podle občanského zákoníku je nevyhovující a že ani řešení, které je obsaženo ve vládním návrhu, není úplně dokonalé. Proto ústavně právní výbor přikročil k nové formulaci všech těchto odstavců, ale projednávali jsme na ústavně právním výboru i odst. 6. I u tohoto odstavce jsme se shodli na tom, že zde obsažená formulace v původním zákoně není vyhovující. Domnívám se, že ji nemáte před sebou, proto ji přečtu: "Nestanoví-li zákon jinak, společný nájemce není povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není zajištěna odpovídající bytová náhrada. Společní nájemci mají nárok na jednu bytovou náhradu."

Ústavně právní výbor hlasoval a shodl se na tom, že je třeba provést změnu této dikce, protože tato dikce je nepřesná a mohla by být zavádějící. Ale protože jsme si vědomi, že jakýkoli neuvážený zásah do občanského zákoníku by mohl přinést problémy v soudní praxi, proto jsem jako zpravodajka k tomuto tisku byla pověřena, abych nově navrženou dikci konzultovala na Nejvyšším soudě, zda-li bude vyhovující i pro soudní praxi. Vzhledem k tomu, že jsem dostala kladnou odpověď od předsedy Nejvyššího soudu, vlastně z pověření ústavně právního výboru zde přednáším návrh na nové znění odst. 6 v § 712. Můj návrh zní takto: odst. 6 § 712: "Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, není tento nájemce povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada zajištěna; společní nájemci mají nárok jen na jednu bytovou náhradu." Tolik můj první pozměňovací návrh. Podotýkám, že nejde o změnu v praxi, jde o lepší vyjádření toho, co již měl na mysli občanský zákoník, aby to naopak v praxi problémy nepůsobilo.

Můj druhý a třetí pozměňovací návrh se týká ustanovení, které není vládním návrhem zákona ani společnou zprávou, resp. vládním návrhem zákona, dotčeno, a to ustanovení o přechodu nájmu bytu. Asi všichni víte, že je to otázka, která je často diskutována. Často bývá předmětem sporu, jestli je správné, aby byt, který je pronajat určité osobě, po úmrtí této osoby automaticky přecházel na příbuzné, kteří žili v den smrti s příslušnou osobou ve společné domácnosti, jestli je správné, aby nájem bytu automaticky přecházel na cizí osoby, které vedly společnou domácnost apod. Nevím, jestli jste seznámeni se současnou praxí soudu. Dá se říci, že pokud dnes dochází k velmi rozsáhlému obcházení občanského zákoníku a účelu zákona a k tomu, že se de facto někdy i proti zákonu prodávají byty, tak toto je jedno ustanovení, které tomuto prodeji otvírá cestu. Domnívám se, že prvním východiskem, podle něhož musíme posuzovat toto ustanovení - (neklid ve sněmovně).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosil bych, dámy a pánové, abyste zvážili, jak moc nahlas budete ve sněmovně telefonovat apod. Já bych docela rád poslouchal to, co říká paní kolegyně Marvanová. Děkuji vám za pochopení.

Poslankyně Hana Marvanová: Podle mého názoru musíme vycházet především z toho, že podle občanského zákoníku je chráněno vlastnické právo. K vlastnickému právu patří s předmětem, který vlastní, nakládat, předmět - pokud je to nějaká nemovitost, pokud je to byt nebo nebytový prostor - tento prostor pronajímat apod. Samozřejmě, že pokud jde o nájem bytu, uznávám - aspoň zatím, že jde o tak citlivou záležitost, která si vyžaduje jistou specifickou ochranu, tedy i jistý zásah do vlastnického práva.

Vždycky bychom měli mít na mysli, aby tento zásah byl přiměřený účelu, aby nepřekročil míru, která je nezbytně nutná, a měli bychom vždycky dbát na ochranu vlastnického práva. Já se tedy domnívám z těchto principiálních důvodů, že přechod nájmu ano, ale ne v tak rozsáhlé míře, v jaké existuje dnes a v jaké de facto existoval i před předcházející novelou občanského zákoníku ve FS. Proto navrhuji, aby v § 706 odst..1 v první větě, která mluví o tom, že nájem bytu přechází na příbuzné, kteří jsou zde uvedeni, to je manžela, děti, vnuky, rodiče, sourozence, zetě a snachu, pokud tito příbuzní nemají vlastní byt a žili v den smrti nájemce ve společné domácnosti, aby zde byla stanovena lhůta, po kterou musí žít ve společné domácnosti, a touto lhůtou by bylo 6 měsíců.

Takže doporučuji, aby první věta zněla takto: "Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří s ním žili aspoň po dobu 6 měsíců ve společné domácnosti a nemají vlastní byt."

Touto změnou bych ráda docílila toho, aby přece jen při rozhodování soudu o tom, zda přejde nájem nebo ne, byla i důkazní situace jednodušší. Samozřejmě, že je jednodušší a mnohem průkaznější dokazovat, že někdo vedl po nějakou lhůtu, navrhuji 6 měsíců, než když zákon stanoví, že k takovému vedení společné domácnosti stačil i ten poslední den. To vlastně, pokud někdo je na tu situaci připraven, se nikdy nedá prokázat opak a takovéto soudní spory jsou vlastně ze strany vlastníka domu prohrané.

Pokud jde o druhou větu § 706 odst. 1, která hovoří o tom, že nájem přechází i na cizí osoby, pokud vedly s nájemcem společnou domácnost aspoň po dobu 3 let před jeho smrtí a nemají vlastní byt, navrhuji, aby tato druhá věta byla vypuštěna, tedy aby nebyl možný přechod nájmu mezi cizími osobami. To není opatření, že by ti lidé, kteří tam bydlí, neměli možnost získat byt. Myslím, že je třeba vytvořit všechny předpoklady pro to, aby tady byl trh s byty, aby se na tento bytový trh dostávaly nájemní byty, aby se každý, nejen ten, který u někoho bydlí, ale i ten, který vůbec nebydlí, o byt mohl ucházet. K tomu je mj. zapotřebí, aby se také byty uvolňovaly a ne aby docházelo k tomu nepřetržitému řetězci dědění nájmu. To je důvod, který mě vede k tomu, že navrhuji vypustit druhou větu odst. 1, § 706. Tolik mé pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové. Prosím paní poslankyni Mazalovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych řekla, že mě upoutala jedna věta. Pan ministr zde řekl: pro řádné nájemníky se nic nemění. Kdybych měla tuto jistotu, tak jsem úplně šťastná. Na druhé straně jsou změny v tomto zákoně, např. povinnost nájemce uvolnit vstup pronajímateli z důvodu oprav v bytě, kde je to značně široká věta. Má podle mého názoru dost široký rozsah a týká se § 692, to je ta změna odst. 3. Tam mám trochu nepříjemný pocit, že by se dala zneužít. Považuji za žádoucí přijetí každého dobrého zákona, který chrání občana, ale mám skutečně obavy z takového volnějšího výkladu některých paragrafů.

Všichni máme v dobré paměti četné případy nájemníků, kteří - ač řádně plnili své povinnosti, platili svůj nájem a poplatky - přesto se často ocitli bez vlastního zavinění na dlažbě a nebo žili v podmínkách skutečně nelidských. Tím míním zastavení přívodu elektřiny, plynu, tepla v zimních obdobích apod. Někteří majitelé, a já říkám záměrně někteří, si skutečně počínají spíš jako dobyvatelé nepřátelských území než jako majitelé. Jako jeden z příkladů mohu uvést příklad, kdy byl prodán se starým domkem IV. kategorie, který obsahoval jednu bytovou jednotku, i starý mládenec, kterého si jako sadu příborů zakoupila rozvedená paní z Brna. Mládenec dostal od vedoucí pracovnice příslušného městského úřadu dobrou radu. Cituji: Vyhovte jí raději ve všem, jinak vás může vyhodit na ulici, dnes nenajdete stejně nikde zastání. Konec citátu. Já nevím, jak si tu větu vyložit, ale je skutečně široká. Zastání našel, záležitost se řeší, a doufejme, že ji vyřeší i změna v komunálních volbách a v příslušném okrese bude lidštější starosta i městská rada, která se bude chovat humánněji ke svým občanům a navíc rodákům a nebude je prodávat i s jejich byty jako bílé otroky.

Nehovořím o těch nájemnících, kteří nedodržují své smluvní povinnosti, ničí byty a neplatí nájemné. Tady je podle mého názoru na místě naprostá tvrdost a tvrdý postih, ale ochrana řádně platících a své povinnosti dodržujících nájemníků musí být na předním místě. Prodávat nájemníky i s byty jako králíky a jako takové je vyhazovat na ulici, s tím nelze souhlasit.

Paní kolegyně Kolářová ve svém výstupu hovořila o slušných a neslušných majitelích. Mám za to, že nelze spoléhat na něčí slušnost, když se jedná o značné finanční částky. V dnešní právní džungli nemůžeme počítat se slušností, ale pouze s ochranou nějakých zákonných norem. Tato ochrana je skutečně na nás, na parlamentu. Na nás je upravit zákon tak, aby majitelé bytu družstevního nebo rodinného domku nebo několika vlastních bytů neobývali ještě navíc byty státní nebo městské. Všichni víme, kolik městských bytů je obýváno na černo, že se s nimi kšeftuje, že rozhodně neslouží tak, jak by sloužit měly. Řešení této záležitosti v tomto návrhu zákona postrádám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Paní kolegyně Marvanová se hlásí, potom pan kolega Broulík.

Poslankyně Hana Marvanová: Já se omlouvám, teď jsem byla upozorněna kolegou Špačkem - děkuji mu za to upozornění - že jsem přečetla nové znění mnou navrhované první věty § 706 odst. 1 nepřesně. Já jsem do toho svého znění nezapracovala změnu, ke které došlo ve společné zprávě. Nebylo to mým úmyslem a proto - aby to bylo ve stenozáznamu - já ten svůj návrh k § 706 odst. 1 přečtu ještě jednou, aby to bylo naprosto zřejmé: "Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili aspoň po dobu 6 měsíců ve společné domácnosti a nemají vlastní byt."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové. Než dám slovo panu poslanci Broulíkovi, o slovo se přihlásil předseda klubu pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, můj návrh je vlastně procedurálního charakteru. Projednáváme jednu z klíčových norem, kterou se mění a doplňuje občanský zákoník, a výsledek se bude dotýkat řádově i milionů občanů. Proto navrhuji, aby po skončení rozpravy bylo projednávání tohoto bodu přerušeno, poslanci dostali k dispozici písemný text pozměňovacích návrhů tak, jak zazněly, a teprve potom aby se měly možnost k tomu poslanecké kluby vyjádřit. Čili teprve potom, až by byly písemné návrhy k dispozici pro všechny, by se k této věci mohly sejít poslanecké kluby a my této přestávky využijeme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Myslím, že aniž bychom o něm nějak hlasovali, budeme akceptovat tento návrh. Myslím, že je to informace pro aparát, který by měl počítat s tím, že je zde tento požadavek na sumarizaci a rozdání všech pozměňovacích návrhů. Až je budeme mít k dispozici, zorientujeme se v programu tak, abychom mohli umožnit klubům sejít se nad touto záležitostí.

Prosím pana poslance Broulíka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Řezáč.

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, já bych považoval za nutné se vyjádřit k přednesenému návrhu kolegyně Marvanové. Jedná se o to, že s jejím odůvodněním souhlasím, ale na základě osobní zkušenosti bych se chtěl vyjádřit k navržené době 6 měsíců.

Bydlím v panelovém domě, kde shodou okolností žije mnoho důchodců. Žiju tam již.15 let a za tu dobu již tam umřelo mnoho lidí. Když se ohlédnu zpět, musím říci, že u starších lidí ve většině případů ani jedna osoba, která se o tuto osobu začala starat, neměla šanci získat byt, protože většinou se přistěhovala a nebo se začala o starší lidi starat kolem třech až čtyř měsíců. Navrhoval bych proto text, který kolegyně Marvanová přednesla k § 706 odstavec.1, aby byl zachován, ale doba 6 měsíců byla zkrácena na 3 měsíce.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Broulíkovi, Prosím pana poslance Řezáče, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Výborný.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, projednáváme novelu základního civilního kodexu, lex generalis, který upravuje civilní sféru celého našeho právního řádu a já jsem si vědom, že samozřejmě tento vládní návrh zákona má velký sociální a politický náboj a jsme svědky střetu zájmů dvou vyhraněných sociálních skupin, pronajímatelů a nájemců bytů.

Nebudu opakovat některé pozměňovací návrhy, které byly již učiněny a ke kterým bych nepochybně sám přistoupil a chci říci, že moje pochybnosti o tomto vládním návrhu jsou především ústavněprávní. Jestliže dovodím některé právní názory, které byly již publikovány v nálezech Ústavního soudu České republiky, jak byly publikovány ve Sbírce zákonů, pak mám za to, že tímto vládním návrhem zákona, zejména v bodě.13, který upravuje novelu § 712 Občanského zákoníku, je nerespektován a porušován článek 1 Ústavy České republiky, který ji prohlašuje za právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, z čehož Ústavní soud dovodil, že z článku 1 Ústavy lze jednoznačně zastávat princip právní jistoty a z něj vyplývající princip ochrany nabytých práv. Dokonce pouze podle výkladu k článku III o účinnosti této novely lze dojít k tomu, zda jde o normu nepravě retroaktivní nebo zda jde dokonce o takzvanou pravou retroaktivitu. Abych to blíže objasnil. Pravou retroaktivitou má Ústavní soud na mysli případy, kdy právní norma reglementuje i vznik právního vztahu a nároky z něho vzešlé před její účinností, kdežto nepravou retroaktivitou má na mysli ty právní vztahy procesního práva, které vznikly za platnosti práva starého a spravují se zásadně tímto právem, a to až do doby účinnosti práva nového, ale po jeho účinnosti se řídí právem novým. Retroaktivní aspekt této novely je celkem naprosto jednoznačný.

Dále chci říci, že tento vládní návrh, zejména v bodě 13 § 712, ale i v dalších ustanoveních, je v rozporu s článkem 1 Listiny základních práv a svobod, jež zaručuje rovnost v právech. Dále je v rozporu s článkem 3 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod zakazujícím diskriminaci v oblasti práv a svobod, přičemž diskriminací se rozumí jakékoliv rozlišování.

Konečně je v rozporu s článkem 4 odstavec 3 Listiny základních práv a svobod, který určuje, že zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

Chci tady především poukázat na další porušení principu právní jistoty, neboť vládní návrh novely zahrnuje široké, neobyčejně široké, meze soudcovského uvážení, takzvané diskreční právo soudu, takže v některých navrhovaných případech může soud z důvodů zvláštního zřetele či podobné kaučukové definice omezit rozsah bytové náhrady a v opačných případech, a to dokonce třeba i u neplatičů a jiných skupin, kde zákonodárce chce směřovat nebo vláda chce směřovat k omezení bytové náhrady, naopak může soud ze stejně podobných kaučukových důvodů rozšířit rozsah bytové náhrady. Žádná právní jistota nebude vůbec dána a před soudem jako před Pánem Bohem bude všechno možné v případě bytových náhrad.

Chci konečně uvést některé konkrétní případy, jak může být tato novela v případě jejího schválení zneužita. Vezmu jednotlivé výpovědní důvody chráněného nájmu.

§ 711 odstavec 1, písmeno a). Bylo zde už řečeno, co se stane, až dojde k privatizaci bytů, pokud je nekoupí nájemci; já nemám nic proti tomu, aby obce svobodně disponovaly svým majetkem a prodaly jej třeba tomu, kdo na něj má, ale potom ve spojení s novou verzí § 712, který mění a fakticky likviduje dosud přiměřený rovnocenný náhradní byt, to znamená, že pokud nemáte peníze na to, abyste si tento byt koupili, i když budete platit řádně nájemné, a to, i když bude později neregulované, tak půjdete z tohoto bytu do bytu menšího, méně kvalitního. Jasný případ porušení principu právní jistoty a porušení principu ochrany nabytých práv.

Stejně tak písmeno b). Někdo přestane vykonávat práci, ke které je nájem služebního bytu vázán a pronajímatel potřebuje byt pro jiného nájemce, který bude tuto práci vykonávat. Nesouhlasím ani s poslancem Vorlíčkem, který se přimlouval za toto řešení. Musíme rozlišit totiž dvě kategorie případů. Podle klasické zásady římského práva do ut des, co lze za co požadovat. Už za dob takzvané totality Nejvyšší soud konstatoval, že nelze sjednat pracovní poměr na dobu určitou u těchto bytů na dobu delší 10 let. Bez ohledu na to, zda jde o byt 3 + 1 nebo 4 + 1. Tady bude v podstatě domovník vázán doživotně, čímž bude narušen i jeho princip smluvní volnosti v pracovně právním vztahu a bude vlastně uvázán na tuto práci s tím, že jinak, ačkoliv bude mít jiné důvody, které nemusí být shledány vážnými, se vystaví riziku velice zoufalé bytové náhrady, která nezajišťuje důstojné bydlení pro jeho rodinu a členy jeho domácnosti.

Nemám celkem nic proti tomu, aby se tvrdě zasáhlo proti neplatičům nebo proti osobám, které hrubě porušují mravy a narušují občanské soužití v daném domě. Čili skupiny písmene c) a d) mě příliš nevzrušují ve vládním návrhu s jednou výjimkou, že tak chladnokrevně řekneme, že se nedá nic dělat a že tento osud budou sdílet i nezletilé děti takového nájemce, a to bez ohledu na to, kolik dětí je a jakého věku jsou. Co to vyvolá za další sociální důsledky, tím se zřejmě vláda vůbec nezabývala. V tomto směru považuji vládní návrh za naprosto nedomyšlený, co do právních následků, které fakticky při jeho schválení mohou nastat.

Pokud jde o písmeno e) domnívám se, že ani v této podobě nezajišťuje v podstatě dostatečnou ochranu principu ochrany nabytých práv a principu právní jistoty, neboť by mělo být daleko lépe rozlišeno, které případy oprav a úprav domů nebo bytů vyžadují skončení chráněného nájmu a které lze realizovat i za trvání chráněného nájmu, tedy za bydlení v bytě.

Pokud jde o písmeno f), chci říci - je to vždycky v konkrétní skupině případů, které jsou vymezeny ve vládním návrhu - že tady skončila nějaká vládní politika, skončila jakákoliv ochrana bytového fondu a může se tady dít s tím to, co se děje již dnes. V rámci verze této novely fakticky dojde ještě ke zhoršení této situace.

Nemám nic proti řešení případů písmene g) a h), ke kterým se nebudu vyjadřovat. Domnívám se, že vládní návrh je natolik protiústavní z důvodů, které jsem uvedl, a natolik špatný z důvodů věcných, že seriózní právník a člověk, který se zabývá bytovým právem, pro něj vůbec nemůže hlasovat. Není podle mne vůbec zralý ani po pozměňovacích návrzích k tomu, abychom ho tady dokázali na této schůzi uvést do přijatelné podoby. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, neobávejte se, budu stručnější, protože se domnívám, že rozprava se nám rozbíhá směry poněkud roztodivnými, protože mi není jasno, kdo diskutuje ke společné zprávě, kdo k vládnímu návrhu a z jakých pozic jednotlivé debatní příspěvky jsou vedeny.

Pociťuji těžkou obavu, že rozprava v několika případech povede k možnostem, že při hlasování projdou takové návrhy, které budou tuto sněmovnu mrzet. Samozřejmě, toto není zákon, který bych - alespoň já to tak cítím - měl považovat za nějaký zákon s výrazným politickým pozadím. Každý zákon je politický, ale tento je také velmi věcný. Rád bych upozornil, že všechny návrhy, které zvedli opoziční poslanci, byly debatovány ve výborech a oni jistě postřehly, že ony výbory, které vládní návrh zákona projednávaly, v mnohém vlastně daly zapravdu tomu, co dnes bylo přednášeno.

Chci však říci, že za seriózní postup považuji upozornění zpravodajky, že v té věci, ve které jsme podrobně jednali na opakované schůzi výboru, se dotázala ještě Nejvyššího soudu na stanovisko a teprve potom přednesla onen svůj první pozměňovací návrh. Já jej podporuji, avšak nemůže to platit o těch dalších dvou pozměňovacích návrzích kolegyně Marvanové, neboť to je návrh, který byl projednáván v našem výboru, neuspěl tam, stejně i stanovisko kolegyně Kolářové, návrh byl projednáván, neuspěl, a tak jsem přesvědčen, že přijetí těchto pozměňovacích návrhů by mohlo vést k důsledkům velmi nepříjemným, vážným a velmi těžko bychom hledali sílu k napravování těch nespravedlností, které by mohly nastat. Důvody podrobné jsem říkal ve výboru, který ony pozměňovací návrhy nepřijal. Nepovažuji za nezbytné je opakovat teď, zvláště když je patrno, že většina poslanců se rozpravy neúčastní.

Nebudu ovšem podporovat ani návrh poslance Jaroše, a to z toho důvodu, že jde o návrh, který by vlastně vypouštěl z občanského zákoníku stávající znění a toto stávající znění se v podstatě osvědčilo a nečiní žádné problémy.

Promiňte, že jsem mluvil trochu nesouvisle, je to dáno obavou, aby přijetím návrhů, které buď neuspěly ve výborech, nebo nebyly ve výborech dostačujícím způsobem provázeny celým příslušným oddílem občanského zákoníku, nedošlo k vážnému narušení těchto občanskoprávních vztahů, které právě tento základní soukromoprávní kodex upravuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému a dávám slovo panu poslanci Bláhovi.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ještě jednou bych vystoupil se dvěma pozměňovacími návrhy, které by se týkaly už toho, co zde řekli někteří předřečníci. Vyzněly tu určité obavy kolem § 711 a jeho jednotlivých písmen a) až f).

Zastavil bych se u písmene e) a dovolil bych si navrhnout jeho nové znění: "Jde-li o byt, který podle rozhodnutí stavebního úřadu vyžaduje prokazatelně nutné opravy v rozsahu, který by znemožnil užívání bytu k bydlení; soud nepřivolí k výpovědi z nájmu takového bytu, jestliže je možno po pronajímateli spravedlivě požadovat použití takového způsobu oprav, který by užívání vedeného bytu k bydlení neznemožnil nad míru přiměřenou poměrům,".

Cíl této úpravy je v podstatě v tom, že by se zamezilo alespoň části těch sporů, kde event. nízký stav rekonstrukce, vlastní úpravy vnitřního bytu, kterou by dělal majitel, by neměly být důvodem k znemožnění používání bytu dál, neb existují samozřejmě i podle stavebního řádu postupy úprav tak, aby byt byl, alespoň v jeho částech, nadále možný k obývání.

To byl tento záměr a ještě jeden bych si dovolil uvést, což je úprava oddílu sedmého občanského zákoníku nebo jeho doplnění, ostatní posunutí, který by zněl jako nadpis "Podnikání v bytě".

To znamená, že bych navrhoval za § 719 vložit nový § 719a o třech odstavcích, které by zněly takto:

"1. V pronajatém bytě může nájemce vykonávat podnikatelskou nebo jinou činnost nesouvisející s bydlením jen pokud s tím pronajímatel souhlasí a pokud je byt z převážné části využíván k bydlení.

2. Nesouhlasí-li pronajímatel bez vážného důvodu s tím, aby nájemce v pronajatém bytě vykonával podnikatelskou nebo jinou činnost nesouvisející s bydlením, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele. Soud při rozhodování přihlédne zejména k charakteru zamýšlené činnosti a jejímu vlivu na bydlení v předmětné nemovitosti.

3. Soud může rozhodnout o tom, že vykonávání podnikatelské, nebo jiné činnosti v bytě se zakazuje, pokud tato činnost nad míru obvyklou ruší ostatní nájemce v užívání bytu. To platí i tehdy, pokud pronajímatel dal k vykonávání takové činnosti souhlas."

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP