Pátek 9. prosince 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Zvu k řečništi pana poslance Jana Jeglu, připraví se pan poslanec Vladimír Koronthály. Nevidím ho tady, prosím upozorněte ho, že za chvíli je na řadě.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh bude na rozdíl od mých kolegů velmi krátký a týká se čistírny v Kyjově, kde od r. 1993 probíhá velmi úspěšně výstavba kanalizace a čistírny. Tato stavba je zařazena do seznamu jmenovitých staveb a de facto řeší důsledky požáru skladu chemikálií v Boršově v Kyjově, což byla kdysi velká chemická havárie, na kterou si jistě většina z vás vzpomíná. Je financována převážnou částí ze státního rozpočtu a pro rok 1995 je ve státním rozpočtu navrhována individuální investiční dotace ve výši 30 mil. Kč. Tato stavba má být bohužel dokončena v roce 1995 a tato částka je tedy nedostatečná. Bylo by ideální, kdyby se tato částka ze státního rozpočtu dala zvýšit, a proto navrhuji její zvýšení o 29,8 mil. Kč, tedy na 59,8 mil. Kč pro rok 1995.

Předseda PSP Milan Uhde: Zvu k řečništi pana poslance Vladimíra Koronthályho, připraví se pan poslanec Ivan Mašek.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, pokusím se být co možná stručný a věcný. Náš výbor projednával rozpočet a pozastavil se nad rozpočtem ministerstva kultury, který se mu v některých položkách nezdál být dostatečně naplněn a po všech dalších konzultacích a zváženích záležitosti bych si dovolil předložit tento pozměňovací návrh.

Navrhuji sumu 52 mil. Kč přesunout z vládní rozpočtové rezervy - kapitola Všeobecná pokladní správa do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury, a v ní rozdělit takto: 14,5 mil. Kč příspěvkové organizaci Divadelní ústav, z toho 10 mil. Kč pro Pražské kvadrienále a 4,5 mil Kč na slučované soubory Pražský komorní balet, Komorní opera Praha a České umělecké studio. 10 mil. Kč příspěvkové organizaci Národní muzeum, 17 mil. Kč příspěvkové organizaci Národní galerie na nové expozice a zprovoznění rekonstruovaného objektu Veletržní palác. 3,5 mil. Kč příspěvkové organizaci Česká filharmonie na uvedení galerie Rudolfinum do plného provozu a krytí příspěvku na oslavy 100. výročí vzniku České filharmonie. 4 mil. Kč rozpočtové organizaci ministerstvo kultury, z toho 3,5 mil. Kč na transformované Divadlo Za branou II a 0,5 mil. Kč na náklady související s transformací příspěvkových organizací České umělecké studio, Pražský komorní balet, Komorní opera Praha a ARDO a občanské sdružení Divadlo Za branou II. 3 mil. Kč pro Státní operu Praha.

Protože některé věci nemusejí být dostatečně známy, jen velmi stručně zdůvodním některé z těchto položek. U těch 10 mil. Kč týkajících se příspěvkové organizace Národní muzeum se jedná zejména o pokrytí výloh, které vznikají v souvislosti s nutným řešením situace Muzea české hudby, které se musí nějakým způsobem stěhovat. Pokud jste někdy stěhovali muzeum s obrovskými fondy nejen hudebních nástrojů, ale hlavně not, víte, co to obnáší.

Co se týká onoho záhadného názvu ARDO, který nemusí být všem znám, je to organizace komorních souborů, které původně byly ve svazku České filharmonie a které se musí nějak o sebe postarat. Je to České noneto - nemusím představovat, Pražští madrigalisté, Kocianovo kvarteto a Talichovo kvarteto. Vesměs soubory takové úrovně, že je potřeba umožnit jim, aby se v jejich transformaci nezhroutily, ale aby jim byl umožněn start nějakou transformovanou formou. To je vše. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Na řadě je pan poslanec Ivan Mašek. Zvu ho k řečništi. Připraví se pan poslanec Vladimír Šuman.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, poslanecký klub ODA se domnívá, že daleko více než předpokládá návrh rozpočtu, musí být rozhýbán trh s byty. Za první krok k tomuto záměru potřebujeme vytvořit lepší podmínky k výstavbě bytů a k rekonstrukci bytů a bytových domů, a proto navrhujeme velmi výrazně posílit kapitálové a provozní výdaje, především na rozběh hypotekárního bankovnictví a výstavbu nových bytů a nových domů, a to v částce jedné miliardy korun. Zároveň máme za to, že je třeba více podpořit rozvoj malého a středního podnikání, což je v souladu s usnesením hospodářského výboru č. 303 ze 17. listopadu t. r. Jsme si vědomi, že návrh změny rozpočtu by byl v této době schvalování rozpočtu obtížně prosaditelný.

Proto chceme požádat sněmovnu o souhlas se zařazením návrhu do doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu k projednávanému bodu, kterým by parlament předepsal vládě přednostní použití přebytku rozpočtu za rok 1994 ve státním závěrečném účtu za tento rok. Vlastní návrh je doplňujícím návrhem k usnesení navrženému panem poslancem Vraným a zní takto:

Za slova "státního závěrečného účtu" doplnit slovo "přednostně" a dále za slovo "na" doplnit text "bytovou výstavbu 500 mil. korun, bytovou politiku 500 mil. korun, podporu malého a středního podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky nejméně 500 mil. korun". Pak by následoval text přednesený panem poslancem Vraným "vytvořit rezervy atd." Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi se dostaví pan poslanec Vladimír Šuman, připraví se pan poslanec Vítězslav Sochor.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, je mojí povinností vystoupit v této rozpravě proto, že jsem k tomu zavázán usnesením našeho výboru, ale musím říci, že zároveň vystupuji také jménem svým.

Po projednání návrhu změn v rozpočtovém výboru se sešel znovu náš výbor a přijal následující usnesení:

Branný a bezpečnostní výbor nesouhlasí s navrhovaným snížením v rozpočtové kapitole 307 ministerstvo obrany o 200 mil. a trvá na původním vládním návrhu. O tuto částku doporučuje snížit vládní rezervu ve Všeobecné pokladní správě.

Budu v tomto usnesení pokračovat, ale teď k této části našeho usnesení. Především chci říci, co nás vedlo k tomu, že jsme nesouhlasili s touto změnou.

V první řadě chci říci, že považuji za krajně nešťastné - a mrzí mě, že tady není pan poslanec Hájek - skutečnost, že při projednávání v rozpočtovém výboru došlo k návrhu na snížení rozpočtu ministerstva obrany poslancem Levého bloku o 1,6 mld. bez toho, že by došlo ke konzultaci s členem našeho výboru za Levý blok tak, aby on mohl uplatnit argumenty, které nás vedly k obhájení a ke schválení rozpočtu v plné výši.

Za druhé chci říci, že při projednávání této věci v rozpočtovém výboru nebyly dostatečně zváženy věcné argumenty, které spočívají v tomto: Nejvyšší položku na civilní ochranu tvoří finanční náklady na zabezpečení činnosti vojenských záchranných pluků, které uskutečnily v roce 1993 47 zásahů a v roce 1994 zatím 26 zásahů, a to - zdůrazňuji - na vyžádání přednostů okresních úřadů pro likvidaci havárií, které se odehrály v civilním sektoru.

Dále chci říci, že případné snižování počtu osob u těchto útvarů znamená podstatné omezení jejich akceschopnosti, funkčnosti, zvláště vzhledem k tomu, že počty mobilizovaných útvarů byly v letech 1993 a 1994 sníženy o 59%. Absurdnost požadavku snížení o 200 mil. dokládám zároveň tím, že přitom, kdyby byla zrušena celá civilní ochrana v armádě, povinné výdaje v souvislosti s tímto zrušením, by nedosáhly ani těchto nákladů 20 milionů.

Na základě projednání, jak jsem byl výborem pověřen, s předsedou rozpočtového výboru a s panem ministrem financí a na základě toho, že jsem s jednotlivými členy našeho výboru projednal možnost změny našeho usnesení, navrhuji, aby částka 140 mil. byla oproti usnesení rozpočtového výboru č. 363 navrácena do kapitoly ministerstva obrany.

Druhá část našeho usnesení se týká ministerstva vnitra. Přečtu usnesení. Náš výbor trvá na té části svého původního návrhu, týkající se zvýšení finančních prostředků o 137 mil. korun na investiční výstavbu bezpečnostního úseku v roce 1995. Chci zdůraznit skutečnost, že tyto náklady tak, jak o to žádal při projednávání rozpočtového výboru pan ministr Kočárník, jsou specifikovány na konkrétní služebny a na konkrétní účel. 107 mil. z této částky se týká na investice charakteru výstavby služebních útvarů policie, 30 mil. se týká ekologických staveb.

Můj pozměňovací návrh ve smyslu našeho usnesení je 137 milionů povýšit kapitolu ministerstva vnitra s tím, že stejně jako v předchozím bodě navrhuji snížit o tuto částku vládní rezervu ve Všeobecné pokladní správě nebo z jiné položky ve Všeobecné pokladní správě. K tomu mi dovolte, abych přičlenil svůj osobní pozměňovací návrh, spočívající v tom, že v případě, že by nebyl tento návrh schválen, žádám, aby bylo zvýšeno 30 mil. pro ministerstvo vnitra, a to na ekologické stavby, které jsou specifikovány podle jednotlivých krajů s tím, že zároveň je určeno našemu výboru, abychom sledovali to, že tyto výdaje budou účelově vázány na tento účel.

Nemohu si odpustit závěrečnou poznámku, že mě poněkud překvapuje skutečnost, že zdaleka ne všichni členové vlády mají zájem o projednávání rozpočtu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi zvu pana poslance Vítězslava Sochora, který přednese svůj návrh doprovodného usnesení ke státnímu rozpočtu. Připraví se pan poslanec Josef Hurta.

Poslanec Vítězslav Sochor: Vážený pane předsedo, páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, poslanci. Z informací poskytovaných vládou České republiky, resp. ministerstvem financí poslancům a občanům naší republiky vyplývá, že z období centrálního plánování, bilance zahraničních dluhů a pohledávek je vysoce aktivní na straně pohledávek. Tyto pohledávky jsou z části návratné, z části lze některé považovat za těžko vymahatelné nebo i nedobytné. To je důsledek způsobu hospodaření totalitní vlády. Část našich pohledávek byla uznána a je nebo bude postupně uhrazena. Svůj dluh vůči naší republice uznalo Polsko, svůj dluh uznalo Rusko. Nepátral jsem, a není ani podle mého názoru rozhodující, jak pokračují obchodně diplomatická jednání s dalšími dlužníky. Zřejmě však, že většina bude uhrazena barterovým obchodem, zbožím a surovinami, které dlužníci mají k dispozici.

S Polskem se podařilo dovést jednání tak daleko, že díky pochopení pana premiéra a hospodářských ministrů místo původně připravovaného splacení dovozem uhlí se dohodlo v rámci dluhu 57 miliónů dolarů, že polská vláda uhradí náklady na výstavbu 24 ekologických staveb na našem území. Dluhem z minulosti bude uhrazen ekologický dluh zděděný z minulosti. Předpokládám, že Rusko, které uznalo dluh 3,5 miliardy dolarů, bude mít snahu a možnost tento dluh splácet surovinami, které pro naši průmyslovou základnu potřebujeme. Jak ruská vláda uhradí svým dodavatelům, je problémem ruského rozpočtu. Naše vláda si však tyto suroviny nechá proplatit od spotřebitelů, hutních podniků, plynařů, petrochemie, ČEZu apod. Takto získané prostředky se nemohou a neměly by se stát součástí státního rozpočtu. Měly by být vedeny mimo rozpočet. Tyto prostředky jako dluh z minulosti mohou sloužit k odstranění dluhu, o jejichž použití by měl rozhodovat parlament podle doporučení vlády.

Doporučuji proto naší sněmovně, aby mohly být použity výhradně v oblasti ekologie, dopravní infrastruktury celostátního významu a snad telekomunikací. Doporučuji, aby sněmovna přijala k zákonu o rozpočtu doprovodné usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zajistila, že veškeré úhrady pohledávek České republiky, které vznikly před rokem 1991 z vládních úvěrů a salda obchodní výměny, budou vedeny na zvláštním účtu a jejich čerpání na návrh vlády bylo schvalováno Poslaneckou sněmovnou. Jejich užití bude sloužit k dotacím do oblastí:

Alternativa 1) - ekologie

Alternativa 2) - ekologie a dopravní infrastruktura

Alternativa 3) - ekologie, dopravní infrastruktury a telekomunikace.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi se dostaví pan poslanec Josef Hurta, připraví se pan poslanec Josef Effenberger.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády. Protože se naše republika intenzivně chystá na vstup do Evropské unie a měli bychom mít srovnatelné podmínky, navrhuji proto v kapitole 329 ministerstva zemědělství zvýšit neinvestiční dotace celkem z 5 miliard 600 miliónů na 16 miliard, což by odpovídalo míře dotací, které jsou tam uskutečňovány.

Pokud tento návrh nebude přijat, navrhuji v kapitole 329 ministerstva zemědělství zvýšit neinvestiční dotace z 5 miliard 600 miliónů na 10 miliard a v kapitole rozpočty státních fondů v řádku fond tržní regulace a ve sloupci z toho dotace zvýšit dotaci ze státního rozpočtu z dosavadních 500 miliónů na 5 miliard, jak byla výchozí základna. Zdůvodnění bylo již podáno. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Josef Effenberger, připraví se pan poslanec Mach. Je posledním písemně přihlášeným do rozpravy. Oznamuji, že se chystám rozpravu uzavřít. Zvažte své přihlášky.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, chtěl bych jen krátce reagovat na dva hlasy, které zazněly ve prospěch Svazu bojovníků za svobodu. Jelikož toto téma není nové, objevilo se už v předchozím volebním období a i tehdy sněmovna před čtyřmi lety odhlasovala a pak revokovala toto usnesení, snížení rozpočtové částky pro tuto organizaci, protože tato organizace bohužel není tak záslužná jak zde tyto dva hlasy líčily. Ona totiž není sdružením jen bojovníků za svobodu a jenom válečných veteránů, ale byla jakousi politickou odnoží tehdejší politické strany a jsouc takto zpolitizována, se náležitě zprofanovala. Mimo jiné tím, že ze svých řad vyloučila a vlastně se podílela na pronásledování skutečných bojovníků za svobodu v pravém slova smyslu, kteří ovšem byli nepatřičné politické víry. A na této historické skutečnosti nemůže dost dobře nic měnit ani dnes tím, že vylepšuje svůj image náborem nových členů a svým přejmenováním, protože odložila i onen starší zprofanovaný název Svaz protifašistických bojovníků.

S tím kontrastuje jiná organizace, Konfederace politických vězňů, která v původním rozpočtovém návrhu byla poctěna částkou jednoho miliónu a je skutečně na pováženou, zda takto vysílané politické signály - protože o nic jiného zde nejde, z rozpočtového hlediska jsou to částky bezvýznamné - má skutečně v úmyslu stát vysílat a dezinformovat naši veřejnost. Já se domnívám, že nikoliv, je to spíš jakési nedorozumění, a proto byla také navržena ona úprava o rozpočtovém vyrovnání. Pokud by někdo trval na tom, že se onen Svaz bojovníků bez 6 miliónů neobejde, pak bych trval přinejmenším na vyrovnání rozpočtové částky v případě organizace druhé, protože se domnívám, že případnou její osvětovou činnost naše společnost potřebuje nejméně tak, jako osvětovou činnost oné organizace první. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Poslední řečník v rozpravě je pan poslanec Karel Mach.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já si dovolím přednést avizovaný návrh také proto, že zemědělský výbor se touto otázkou na základě usnesení výboru pro vzdělávání, vědu, mládež a tělovýchovu zabýval a myslím, že jednomyslně dokonce návrh podpořil. Jedná se o návrh, který se týká onoho usnesení, které navrhuje pan kolega Kozel. Jedná se o přesun učňovského zemědělského školství pod resort ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Já navrhuji tuto změnu, změnu zákona o státním rozpočtu na rok 1995, v příloze B, tabulka změn, v kapitolách v některých ukazatelích, přijatých rozpočtovým výborem, vypustit řádek 30, snížit kapitolu MZe učni, tzn. ponechat v příloze číslo 4 v řádce ministerstvo zemědělství v sloupci příspěvky na činnost příspěvkových organizací částku 1,724 707 tisíc korun podle vládního návrhu zákona tisk 1190. Zdůvodním to takto. Návrh rozpočtového výboru vychází z usnesení výboru pro vědu, vzdělávání atd., ale ponechává MZe řízení středních odborných učilišť zemědělských. Návrh na zrušení Institutu výchovy a vzdělávání včetně snížení kapitoly MZe totiž navazovalo na doporučení převodu středních odborných učilišť do působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, protože ze zmíněného usnesení školského výboru je převzata jenom část týkající se snížení rozpočtu na správu učilišť, znamenalo by reálné přijetí této změny, že a) bude muset být zbytkem rozpočtu Institutu pro vzdělávání a výchovu přednostně zachována správa učilišť, na kterou se vynakládá poměrně méně než ve srovnatelných institucích.

Pro srovnání - celkové náklady na jednoho pracovníka administrativy v resortu ministerstva hospodářství na tzv. Správě přípravy učňů činí 477 tis. Kč ročně, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství vykazuje částku 328 tis. Kč ročně. Ostatní věcné výdaje na jednoho pracovníka činí na ministerstvu hospodářství na Správě přípravy učňů 266 tis. Kč, v Institutu výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství 208 tis. Kč. Podobným ukazatelem je průměrná mzda pracovníka, ale tím už nechci zdržovat.

Návrh jsem přednesl a předám jej zpravodaji. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Šoler, který požádal o příležitost pronést příspěvek, má ji mít. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci!

Nechci vystupovat ve věci rozpočtu, pouze bych chtěl sdělit své dojmy z vystoupení pana poslance Effenbergera. Na rozdíl od něj nechci vzpomínat na ony dnes již starší pány, kteří jsou součástí dnešního Svazu bojovníků za svobodu a jejichž počet pochopitelně neustále ubývá, protože od těch dob uplynulo velmi mnoho času.

Mě spíše zaujala ta situace, že otázka protifašistických bojovníků je v této situaci velmi zlehčována. Osobně jsem měl několikrát možnost setkat se s jevy, které ukazují, že tato věc se stává spíše aktuální a obávám se, že ve společnosti, kde poslanec, když z příslušné doby uvede věcná fakta, je požadováno, aby se za ně omluvil, je něco prohnilého. Pak taková situace začíná silně páchnout a boj proti fašismu začíná být opět aktuální. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Protože už se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám a zároveň oznamuji, že v neděli dne 11. prosince v 16.00 hodin se sejde rozpočtový výbor. Není to prosím žádné nedopatření - v neděli 11. prosince v 16.00 hodin se sejde rozpočtový výbor.

25. schůze Poslanecké sněmovny pokračuje v úterý v 10.00 hodin.

Děkuji vám všem, zejména těm, kteří vydrželi trpělivě a ukázněně až do této chvíle.

Loučím se s vámi do úterý do 10.00 hodin.

(Schůze přerušena v 15.55 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP