Čtvrtek 8. prosince 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Mně nezbývá, než zrušit hlasování č. 146 a ještě jednou upřesnit, jak budeme hlasovat.

Poslanec Robert Kolář: Hlasujeme o bodu 2 a 3. Doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasujeme o bodu 2 a 3 v hlasování č. 147.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrhy byly přijaty poměrem hlasů 125 pro, 15 proti, 18 se zdrželo hlasování.

Prosím další.

Poslanec Robert Kolář: Nyní hlasujeme o pozměňovacích návrzích kolegy Vrzala 4 a 5. Taktéž doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 148.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrhy byly přijaty poměrem hlasů 132 pro, 5 proti, 25 se zdrželo hlasování.

Prosím další.

Poslanec Robert Kolář: Jako předposlední vystoupil v rozpravě kolega Němec s toutéž filozofií a dvěmi variantami. Jako první můžeme hlasovat o variantě 1 en bloc o bodech 1, 2, 3. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 149.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 48 pro, 73 proti, 44 se zdrželo hlasování.

Prosím další.

Poslanec Robert Kolář: Pak je tady druhá volnější varianta. Taktéž nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Varianta II. Hlasování č. 150.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 73 proti, 51 se zdrželo.

Prosím o návrh pana poslance Brožíka.

Poslanec Robert Kolář: Jako poslední vystoupil pan kolega Brožík. Jeho pozměňující návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 151.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 74 pro, 79 proti, 12 se zdrželo hlasování, 7 poslanců nehlasovalo.

Tím jsme probrali všechny přednesené pozměňující návrhy. Děkuji panu společnému zpravodaji. Nyní můžeme přistoupit k hlasování o celém předloženém návrhu.

Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona ... (Hluk v sále.) Prosil bych o klid ..., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1218, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1332 a schválených pozměňujících návrhů. Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať to dá najevo v hlasování č. 152.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že 111 poslanců bylo pro, 15 bylo proti, 42 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Děkuji předkladateli panu místopředsedovi vlády Ivanu Kočárníkovi a společnému zpravodaji panu poslanci Robertu Kolářovi. Konstatuji, že jsme ukončili další bod našeho programu.

Dále budeme pokračovat v přerušeném bodu, kterým je

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Připomínám, že rozprava byla ukončena. Táži se zástupce navrhovatele, místopředsedy vlády pana Ivana Kočárníka, zda si přeje vystoupit. Prosím, pane místopředsedo vlády. (Hluk v sále, poslanci opouštějí svá místa.) Ostatní bych velmi poprosil o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych rovněž i u tohoto zákona poděkovat vám všem za pozornost, kterou jste této novele věnovali. Chtěl bych říci, že pozměňovací návrhy, které byly předneseny k novele zákona o správě daní a poplatků, je možno rozdělit do tří skupin. V té první skupině se týkaly pozměňovací návrhy institutu majetkových přiznání. Já jsem se ve svém úvodním slově k tomu vyjádřil, a potom tady i v jisté polemice. Na to svůj názor neměním.

Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týkala prolomení mlčenlivosti v případě projednávání výživného u soudu. Chtěl bych říci, že při projednávání této otázky se vždy vytváří určité zvláštní klima, které naznačuje, že je vysoce morální, pokud by soud při projednávání výživného, zejména na nezletilé děti, měl přístup ke všem informacím, které k tomuto projednání potřebuje. Tento návrh zazněl i při projednávání vládního návrhu ve vládě a byl vládou odmítnut. A to z toho důvodu, že v současné době si některé soudy již vytvořily určitou proceduru, pomocí níž na základě tiskopisu, který povinný vyplňuje, zprostí přímo tento povinný sám finanční úřad mlčenlivosti ve své věci, s uvedením rozsahu a účelu, který se týká výše jeho příjmu. Tento postup je v souladu jak s občanským soudním řádem, tak i se zákonem o správě daní a poplatků a respektuje zásadu veřejnosti v občanském soudním řízení a současně zásadu neveřejnosti v daňovém řízení. Tento způsob lze doporučit a mohou tak postupovat všechny soudy.

Chtěl bych říci, že pokud bychom chtěli zákonem přikázat zbavení mlčenlivosti, tak pak přikažme té povinné osobě - ale to ne tímto zákonem - že ta povinná osoba je povinna zbavit ze zákona mlčenlivosti finanční úřad, a nikoli abychom my ze zákona zbavovali mlčenlivosti tento finanční úřad.

Myslím si, že je to otázka velmi citlivá a z jistého hlediska i velmi principiální.

Pokud jde o návrh pana poslance Mandelíka, který byl přednesen, souhlasím s tímto pozměňovacím návrhem.

Ještě jednou vám všem chci poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali tomuto zákonu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Jozefu Wagnerovi, aby se vyjádřil k rozpravě a případně přednesl závěrečné slovo. Potom budeme hlasovat o pozměňujících návrzích.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Rozprava k této novele, pokud se mohu v závěrečném slově zmínit, zanechá zřejmě těm, kteří se touto problematikou nadále budou zabývat, dva úkoly.

První úkol je v rovině uvažování o tom, kde je ta hranice, kde ctíme více obecná práva, daná listinou, a méně požadavky související s ochranou ekonomiky. Tento spor probíhá ve všech civilizovaných zemích světa a nemohl se nám vyhnout. Jest otázkou, jak se v tomto sporu zachováme. Faktem je, že ve velkých světových ekonomikách je tento spor řešen nikoliv jednostranně v zájmu listiny a vykládán je tak, že zájem ochrany ekonomiky je konec konců zájmem občana.

Ke konkrétnímu hlasování návrhu, týkajícího se tohoto sporu, ponechám na vaší úvaze, jak se zachováte.

Druhá rovina sporu byla rovina vztahující se ke kauze majetkových přiznání. Musím přiznat, že zástupce vlády, ani ti, kdož na podporu vládního návrhu vystoupili, nepoužili všechny argumenty, které použít mohli. Nevím, jestli je znají nebo neznají, ale je řada dalších argumentů, které mluví pro to, že institut daňových přiznání, pokud bude uskutečněn, je možná nižší normou než zákon náležitě technicky propracován, aby vyhověl požadavkům, které se od něho očekávají a nezpůsobil komplikace.

A snad ještě jedna poznámka - to není jen spor mravní, politický, především je to spor odborný. K tomuto sporu nechci mluvit meritorně. Chci jenom říci, že ve sněmovně 1. republiky takovýchto názorových sporů i mezi velkými protagonisty, jakými byli na jedné straně Rašín a na druhé straně Engliš, byly obrovské názorové rozdíly, ale byla vždy snaha řešit je v zájmu země. Doufejme, že se k této snaze dopracujeme.

Nyní dovolte, abych přistoupil k pozměňovacím návrhům s tím, že mě požádal pan kolega Černý, abych sdělil sněmovně, že nemínil to, co je vytištěno jako poslední pozměňovací návrh jako návrh pozměňovací, ale že to mínil jako komentář k pozměňovacímu návrhu. Nepřeje si, aby o tom bylo hlasováno. Nedomnívám se, že mám nárok já nebo pan kolega Černý to považovat za věc vyřešenou a ponechávám na uvážení předsedajícího, aby tuto procedurální záležitost vyřešil dříve než přistoupíme k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že bychom tedy měli hlasovat o zpětvzetí. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím a prosím znovu o vaše přihlášení.

Budeme hlasovat od konce - k návrhu pana poslance Černého.

Jde o hlasování číslo 153. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh na vzetí zpět byl přijat poměrem hlasů 129 pro, 5 proti, 11 se zdrželo hlasování.

Prosil bych o další návrhy podle pořadí.

Poslanec Jozef Wagner: První vystoupil v rozpravě pan poslanec Zdeněk Vorlíček. Navrhuje vypustit v bodě 55 novely slova "§ 42 se vypouští" a nahradit je v tomto bodě zněním: "§ 42, odst. 8 nové znění druhé věty...

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, domnívám se, že všichni to máme na papíře a že to nemusíme opakovat. Doporučuji, abychom postupovali jako minule.

Poslanec Jozef Wagner: Zbývá tedy říci stanovisko - pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat - jde o hlasování číslo 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 80 proti, 22 se hlasování zdrželo.

Poslanec Jozef Wagner: Další je návrh kolegyně Fischerové. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat hlasování číslo 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 102 pro, 20 proti, a 36 poslanců se hlasování zdrželo.

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh předložil pan poslanec Pavel Hirš. Domnívám se, že budeme o návrzích pana poslance Hirše hlasovat - pokud pan poslanec nenavrhne nic jiného - jednotlivě.

Můžeme společně? (Souhlas.) Budeme hlasovat společně o všech předložených návrzích se souhlasem pana poslance Hirše. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 156.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrhy pana poslance Hirše nebyly přijaty poměrem hlasů 60 pro, 80 proti, 22 poslanci se zdrželi hlasování.

Prosím návrhy pana poslance Frommera.

Poslanec Jozef Wagner: Poprosil bych pana poslance, jestli bychom mohli hlasovat o celém návrhu. (Souhlas.) Můžeme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec souhlasí, budeme hlasovat en bloc.

Poslanec Jozef Wagner: V tom případě bych vyslovil politování, na němž se shodujeme s panem ministrem, že tyto návrhy byly předloženy až zde a nikoliv ve výborech, protože jim pouze schází legislativně technické upřesnění, abychom je mohli doporučit. Bohužel nemůžeme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Faktická poznámka pan poslanec Frommer.

Poslanec Alfred Frommer: (hovořil z místa) Bohužel nejsem členem toho výboru, kterého se to týká.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 157.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrhy pana poslance Frommera nebyly přijaty poměrem hlasů 59 pro, 34 proti, 70 se zdrželo hlasování. Prosím další návrhy.

Poslanec Jozef Wagner: Další návrhy předložil pan poslanec Svatomír Recman, o nichž musíme hlasovat jednotlivě, protože se vztahují k jiným věcem. První návrh doporučuje vypustit bod 55 ze společné zprávy, to znamená ponechat dosavadní znění.

Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat. Hlasování č. 158.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 80 proti, 24 se zdrželo hlasování. Prosím další návrh pana poslance Recmana.

Poslanec Jozef Wagner: Další z návrhů pana poslance Recmana je vlastně jenom legislativně technické upřesnění. Novela dává přednost právům státu, původní znění, které pan poslanec Recman preferuje, je v rovnovážném vztahu k daňovému poplatníku i ke státu. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 159.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 54 pro, 83 proti, 25 se zdrželo hlasování. Prosím návrhy pana poslance Grosse.

Poslanec Jozef Wagner: První z návrhů pana poslance Grosse (nesouhlasný šum v sále). Dobře, můžeme hlasovat najednou. Stanoviska navrhovatele - pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat en bloc. Hlasování č. 160.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrhy nebyly přijaty poměrem hlasů 59 pro, 77 proti, 25 se zdrželo hlasování. Prosím další návrhy.

Poslanec Jozef Wagner: V dalším návrhu poslanec Richard Mandelík navrhuje vypustit ze společné zprávy to, co do ní původně v rozpočtovém výboru navrhl. Děkuji mu za to. Pan ministr i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 161.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrh byl přijat poměrem hlasů 148 pro, 7 proti, 6 se zdrželo hlasování. Prosím další návrh.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Dalším návrhem bude pravděpodobně návrh pana poslance Koronthályho. Omlouvám se, že jsem ve svém stanovisku, které jsem uvedl v závěrečném slově, neřekl svůj názor. Tento pozměňovací návrh dělá dojem, jako kdybychom neměli zdůvodnění, když se někomu promíjí příslušenství daně. Samozřejmě, že toto zdůvodnění je, je ve spisech a je kontrolovatelné Nejvyšším kontrolním úřadem atd. Ale tady se to týká ve vztahu k poplatníkovi, že se mu nemusí sdělovat důvody, pro které se mu vyhovuje. To je jako kdyby prezident sděloval, když někomu uděluje milost, důvody pro tu milost.

Čili všechny nutné věci, které jsou třeba pro prokázání toho, jsou na ministerstvu financí k dispozici, jsou kontrolovatelné a neseme za ně plnou odpovědnost. Tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím stanovisko pana společného zpravodaje.

Poslanec Jozef Wagner: Návrh nedoporučuji. Jen se ptám pana ministra, jestli tím chtěl otevřít rozpravu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat. Ptám se pro pořádek, zdali se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu uzavírám.

Hlasování č. 162.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 56 proti, 45 se zdrželo hlasování a 8 nehlasovalo. Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Další je návrh paní poslankyně Marty Hubové, který pan ministr doporučuje. (Ne.) Mám tu poznámku, že doporučuje a zdá se mi to divné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Mám dojem, že už bylo hlasováno o návrhu paní poslankyně Fischerové.

Poslanec Jozef Wagner: Nebylo, pane předsedající. Je to v podstatě stejný návrh, ale nemá stejný text, čili nemůže být za stejný považován. Myslím si, že nejjednodušší bude, když se to rozhodne hlasováním, protože nemohu s čistým svědomím říci, že jde o úplně stejný návrh. A navíc návrh paní poslankyně Hubové je mimo jakoukoliv debatu širší než návrh paní poslankyně Fischerové.

Takže pan ministr ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Nerad bych rozpoutal bouři faktických poznámek. Opravdu jsem ale přesvědčen, že hlasování není možné. Je to samozřejmě jiný návrh, je to širší návrh, ale přijetím návrhu poslankyně Fischerové odpadá možnost hlasovat o tomto širším návrhu, neboť kdyby pak byly přijaty oba návrhy, nevím, co by pak v zákoně vlastně zůstalo. Jiný výklad není přece možný.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já se domnívám, že nemůžeme hlasovat. Prosím o další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Další je návrh pana poslance Kubiše, který navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují. Je to poslední návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat. Jde o hlasování 163. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 74 proti, 66 se zdrželo hlasování.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, to byl poslední návrh. Můžete dát hlasovat o vládním návrhu zákona podle sněmovního tisku 1213 ve znění společné zprávy podle sněmovního tisku 1340.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, já vám děkuji za spolupráci, pane společný zpravodaji. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1213 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1340 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se, kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať to dá v hlasování č. 164 najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. 108 poslanců bylo pro, 38 proti, 16 se zdrželo.

O slovo se hlásí místopředseda vlády. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych vám všem poděkovat, že jste vydrželi maratón daňových zákonů a těším se na rozpočet. (Smích v sále, potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Děkuji také panu společnému zpravodaji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný. Má slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Já jsem chtěl jen připomenout členům ústavně právního výboru, že jejich práce dnes ještě nekončí a že je očekávám v 19.30 hodin na č. 55, jak jim bylo již včera oznámeno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde svolává okamžitě politické grémium do místnosti 120 ke krátké poradě.

Přerušuji schůzi, přeji vám pěkný večer. Zítra budeme začínat v 9.00 hodin.

(Schůze byla přerušena v 19.03 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP