Pátek 3. června 1994

Poslanec Petr Bachna: Tentokrát doufám, že se nemýlím, když řeknu, že o dalším pozměňovacím návrhu pana poslance Franka se hlasovat nedá, protože o něm již úspěšně hlasováno bylo.

Promiňte, jsem zřejmě zmaten a ve zmatku jsem učinil chybu.

Pod bodem 9 máte pozměňovací návrh k § 22 pana poslance Špačka. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Pardon, hlásí se pan kolega Kužílek s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: (Nebylo rozumět. Bylo hovořeno z místa.)

Poslanec Petr Bachna: Jednalo se o to, že se již o tom hlasovalo, schválili jsme to, ale v jiném návrhu. Vracím se k návrhu pana poslance Špačka. Doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlasování číslo 220 bylo zahájeno.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 124 pro, nikdo proti, 31 se zdrzelo.

Prosím další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Pod bodem 10 jsou pozměňovací návrhy k § 24, které jsou oba dva stejné, protože říkají vypustit odst. 1 ze společné zprávy nebo vypustit změnu, což je podle mne totéž. Znamená to, že ze společné zprávy bude vypuštěno ustanovení, které ruší sdružení nezávislých kandidátů. To znamená, že by se to tam vrátilo. Jak předkladatel, tak zpravodaj s touto změnou nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 221. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 89 pro, 54 proti, 15 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Pod bodem 11 jsou pozměňovací návrhy k § 25. První návrh pana poslance Franka - v odst. 2 změnit číslovku. Nedoporučujeme. Nepovažujeme za nutné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 222. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 64 pro, 66 proti, 26 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem pana poslance Franka je vypuštění odst. 3 a přílohy předloženého návrhu zákona, což ve svém důsledku znamená vypuštění povinnosti peticí pro nezávislé kandidáty. Ani předkladatel, ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 223. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 92 proti, 25 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Tady je třeba vysvětlit, že dalším textem je, že nebude-li přijat tento pozměňovací návrh, navrhuji nový text přílohy. Prosil bych, jestli pan poslanec Frank nebude mít námitky, ponechat tento jeho návrh až na hlasování o příloze, protože k té je více pozměňovacích návrhů a jsou zařazeny až na konec. Jestli nejsou námitky, přeskočil bych toto a vrátil bych se k tomu, až budeme hovořit o příloze.

Dovolil bych si tedy přejít k bodu 12, pod kterým jsou pozměňovací návrhy k § 26. Je tam návrh pana poslance Franka, který na začátku doplnil, že se týká i § 36, kde je potřeba text upravit tak, jak zde přečetl. Myslím, že většina z vás si to poznamenala. Pokusím se to přečíst, ale nerad bych v tom udělal zmatek tím, že to přečtu jinak.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Za text "této volební strany" doplnit "a to v počtu, rovnajícím se maximálnímu počtu členů zastupitelstva obce nebo městské části".

Poslanec Petr Bachna: Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 224. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 15 pro, 87 proti, 58 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem pod bodem 13 je návrh pana poslance Hrazdíry k § 30 vypustit odst. 3, což znamená, že by se vypouštěla povinnost na kandidátkách uvádět příslušnost k politické straně. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Hrazdíry, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 225. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 32 pro, 99 proti, 27 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Další dva návrhy pod body 14 a 15 podle mého názoru spolu souvisí, protože se jedná o prodloužení volební kampaně, a tím by se musela změnit čísla, která jsou v předcházejícím paragrafu. Pochopil jsem to správně? Prosím pana poslance Franka. Myslím si, že by se o tom mělo hlasovat jako o jednom návrhu. (Ano.)

Prosím tedy, abychom hlasovali jako o jednom návrhu o pozměňovacích návrzích poslance Franka k § 31 a k § 32 v první části. Stanovisko - nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 226. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 68 proti, 43 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh pana poslance Franka v odst. 4 a 5 společné zprávy vypustit slovo "místních". Týká se to volební kampaně, předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 227. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 60 pro, 93 proti, 7 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: K § 36 bylo vzneseno několik pozměňovacích návrhů, které všechny směřují k témuž. To znamená ke změně vyhodnocování volebních výsledků a volebního systému. Hodnotili jsme tyto návrhy z hlediska toho, který je právně nejakceptovatelnější. Domníváme se, že se jedná o návrh pana poslance Bendy. Pokud nebudou ostatní nic namítat, myslím pana poslance Bláhu a paní poslankyni Orgoníkovou, nechal bych nejprve hlasovat o znění návrhu pana poslance Bendy, které je věcně totožné. Teprve, pokud by nebylo přijato, nechal bych hlasovat o zbývajících návrzích, tedy pana poslance Bláhy a paní poslankyně Orgoníkové.

Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 228. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 101 pro, 49 proti, 10 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: V tom případě již nelze hlasovat o návrhu pana poslance Bláhy a paní poslankyně Orgoníkové. Můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu k § 45, který máte uvedený pod bodem 17. Tento návrh se opět vyskytuje v několika variantách. Myslím, že můžeme hlasovat tak, jak byly navrženy.

První byl návrh pana poslance Hrazdíry, který navrhuje dělení lichými čísly. Předkladatel a zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 229. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem 99 pro, 48 proti, 11 se zdrželo hlasování.

Poslanec Petr Bachna: Tím si dovolím přejít mlčením další varianty návrhů, které se týkaly téhož a byly pouze jinak formulovány, protože jich bylo několik. Přešel bych k návrhu následujícímu, vypustit ze společné zprávy doplnění odst. 4. Jedná se o omezení pohybu kandidátů na kandidátce, ale požádal mne v této souvislosti kolega Špaček - a já to považuji za rozumné, aby se nejprve hlasovalo o jeho návrhu, protože kolega Špaček navrhl nahradit toto znění zněním jiným. Myslím, že by to bylo lepší a pak teprve hlasovat o event. vypuštění, ať už toho nebo onoho. Návrh na vypuštění je kategorický. A nebo hlasovat o vypuštění, ale uvědomit si, že hlasujeme i o vypuštění návrhu kolegy Špačka v tom případě.

Přikloním se k tomu, že budu hlasovat o vypuštění, pokud není námitek, ale uvědomme si, že tím vypouštíme i návrh kolegy Špačka, který je uveden na další straně. Co se týče vypuštění odst. 4, předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vzhledem k tomu, že z gest a vyjádření některých kolegů zaznívají určité nejasnosti, požádal bych ještě jednou o vyjasnění situace. To, čím se teď zabýváme, je uvedeno na str. 5 - je to text vypustit ze společné zprávy doplnění odst. 4.

Poslanec Petr Bachna: Jenom upozorňuji na to, že přijetí tohoto pozměňovacího návrhu znamená, že nelze již hlasovat o návrhu pana poslance Špačka, který je na další stránce, protože ten mění text odst. 3, 4 a 5.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To je myslím ta věc, o které mluvil pan kolega Špaček před zahájením hlasování. Přeje si pan kolega Benda, potom Mašek - v tomto pořadí jsem je zahlédl - promluvit.

Poslanec Marek Benda: (hovořil z místa) Doporučoval bych, abychom brali návrhy jako indiferentní, na sobě nezávislé.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pokud si vzpomínám, o tom mluvil i navrhovatel. Pan kolega Matulka s faktickou poznámkou.

Poslanec Dalibor Matulka: Chci se k tomu přiklonit. Neměli bychom jednací řád vykládat každý den jinak. Kolem mého návrhu včera jsme postupovali přesně tak, jak navrhuje kolega Benda.

Poslanec Petr Bachna: Já se ani v nejmenším nepřu. Takže prosím vypustit ze společné zprávy doplnění odst. 4. Ani předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 230. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 63 pro, 83 proti, 13 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Je zde návrh pana poslance Hrazdíry, který říká, neprojde-li tento návrh, pak v odst. 4 společné zprávy na konci první věty doplnit "k nimž se přihlíží při zjišťování výsledků voleb". Návrh ještě pokračuje - ve druhé větě doplnit - v tomto případě bych doporučoval rozdělit na dvě části, protože s první částí tohoto návrhu, to je v odst. 4 v první větě doplnit předkladatel ani zpravodaj nedoporučují, zatímco druhou část doporučují. Takže nejdříve bych prosil hlasovat o první části.

Poslanec Josef Valenta: Budeme hlasovat o první části, která je uvedena na konci str. 5.

Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 231. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 63 pro, 79 proti, 16 se zdrželo hlasování.

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem pana poslance Hrazdíry je doplnit na konec nového odst. 5 atd. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 232. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 132 pro, 6 proti a 15 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Obávám se, a prosil bych poslance Hrazdíru o pomoc, ze jsem přeskočil návrh ještě nahoře na straně. Dovolil bych si vrátit se k němu, je to nahoře na str. 6 ve druhé větě vložit za slovo "průměr" vyjádřen celým číslem. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní budeme hlasovat o textu vložit ve druhé větě za slovo "průměr" slova "vyjádřen celým číslem bez zaokrouhlení".

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 233. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 146 pro, nikdo proti, 13 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: O dalších dvou návrzích bylo již hlasováno, takže další návrh, o kterém bychom měli hlasovat, je návrh pana poslance Špačka - pokud jsme ho označili za indiferentní, tím bychom tam vrátili odst. 3 a mimo jiné odst. 4, protože zrněna je komplexní. Bylo řečeno, že je máme chápat jako nezávislé a citoval jsem to a v tom případě navrhuji, abychom hlasovali o návrhu jako o celku - pokud nemá pan předkladatel námitek.

Námitky nemá, takže bych jen řekl, že předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 234. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 74 proti, 37 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Další návrhy pana poslance Kubiše a pana poslance Vika se týkají opět dělení lichými čísly. O tom již hlasováno bylo. Paní poslankyně Orgoníková navrhuje v § 45 odst. 1 první větu ukončit tečkou za slovem kandidáta a zbytek první věty a druhou větu vypustit. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Orgoníkové na straně 7.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 235. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 18 pro, 96 proti, 46 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Protože další uvozující věta, tak jak byla opravena, zní "Pokud bude přijat, pak vložit", protože přijat nebyl, tak zřejmě další hlasování nemá smyslu. Stejně tak nemá smyslu hlasování o dělení jinými čísly, protože již bylo přijato hlasování o dělení lichými čísly. To jsou rovněž varianty dělení různými číselnými řadami, a vzhledem k tomu, že byla přijata lichá čísla, není o čem hlasovat.

Dalším návrhem, který začíná na str. 8, pokračuje na str. 9 a 10, je návrh pana poslance Bláhy, který zasluhuje pozornost podle mého názoru, nicméně já osobně bych se velmi přimlouval za to, aby nebyla takto složitá a citlivá problematika řešena v tuto chvíli v zákoně o volbách, ale byla ponechána komplexně na zákonu o obcích, kde by se o ní vedla příslušně rozsáhlá debata, jak takto náručnému tématu přísluší. Z tohoto důvodu ani předkladatel ani zpravodaj nedoporučují schválit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Bláhy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 236. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 56 proti, 51 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: K § 57 je pozměňovací návrh na straně 11 pod bodem 18. Je to pozměňovací návrh pana poslance Franka, který předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 237. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 27 pro, 93 proti, 37 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Pod bodem 19 jsou uvedeny pozměňovací návrhy pana poslance Bláhy, které jsou v bodu 59 - 61, takže by se o nich mělo hlasovat najednou. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Bláhy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 238. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 29 pro, 80 proti, 53 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh pana poslance Špačka - vypustit bod 2 z § 62. Souvisí to s § 63, kde by se měl vypustit bod 1. Tato dvě hlasování jsou o stejně věci, nebo-li předpokládám - a pan poslanec předběžně vyjádřil s tím souhlas - že by se o obou návrzích mělo hlasovat dohromady. Je to hlasování o dvou věcech - v § 62 vypustit bod 2 a v § 63 vypustit bod 1. Hlasujeme dohromady. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o tomto návrhu jako o celku. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 239. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 52 proti, 61 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh pana poslance Kuchaře - v § 63 vypustit v části 4 bod 2, novelizující § 28 zákona o obcích. Znamenalo by to ponechání počtu členů zastupitelstva tak, jak je v současné době. Zpravodaj ani předkladatel nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 240. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 67 pro, 86 proti, 7 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh pana poslance Franka, který ve své části je stejný, ale protože zní jinak, domnívám se, že je nutné o něm hlasovat. Je to vypustit bod 2 a 3 z vládního návrhu. Totéž upravit ve společné zprávě. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 241. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 93 proti, 11 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh můj, kterým jsem v úvodu doplnil kategorii od tří tisíc do 10 tisíc obyvatel, která tam při přepisu vypadla. Hlasovalo by se o něm ve znění s tímto doplněním. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 242. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 146 pro, 3 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Poslanec Petr Bachna: Další návrh je k § 63 a 64. Navrhuji hlasovat dohromady, protože je to novela zákona o Praze a obcích. Aby byly různé poměry tam i tam, by asi nebylo správné. Navrhuji jedno hlasování. Jedná se o zvýšení minimálního počtu členů rady. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je ochoten podpořit tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 243. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 141 pro, 2 proti, 16 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: O návrhu poslance Bláhy již nelze hlasovat, protože o tomtéž bylo hlasováno na návrh pana poslance Kuchaře.

Další návrh je k § 63 vládního návrhu zákona, bod 2: § 32 doplnit odst. 5. Je to na straně 12, druhý odstavec. Předkladatel ani zpravodaj se k tomuto návrhu nevyjadřují. Je to odměna pro členy zastupitelstev dva měsíce po skončení výkonu jejich funkce.

(Předsedající předčasně spustil hlasovací zařízení, proto hlasování č. 244 se vypouští.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, zrušíme tedy hlasování, které jsem zahájil. Budeme hlasovat v hlasování č. 245. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 98 pro, 14 proti, 45 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh pana poslance Matulky, o kterém bychom měli hlasovat, protože pozměňovací návrh poslance Franka nebyl přijat. Předkladatel i zpravodaj velmi nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo jej pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 246. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 35 pro, 86 proti, 40 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem pana poslance Franka je návrh k § 64 uvedeným pod bodem 22 - vypustit celou část pátou z vládního návrhu. Opět předkladatel i zpravodaj jednoznačně nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 247. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 92 proti, 40 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh pana poslance Dobala, ke kterému jste viděli několik tabulek. Upozorňuji, že v případě, že by byl tento návrh přijat, není již možné přijmout návrh pana poslance Kubiše, který následuje na straně 13 nahoře, protože je to stejný pozměňovací návrh k téže věci.

Prosil bych pana předsedajícího, aby dal hlasovat o návrhu pana poslance Dobala s tím, že předkladatel ani zpravodaj ho nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Faktickou poznámku mají hned dva poslanci, pan poslanec Špaček a pak se hlásí pan poslanec Exner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP