Pátek 3. června 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Výbornému, přikláním se k tomuto řešení a vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin, aby byl prostor i pro poslanecké kluby. - (Poznámky z pléna: Je to příliš pozdě.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolte mi vysvětlení.

Informace od pracovníků Kanceláře je asi taková, že máme šanci vzhledem k rozsahu pozměňovacích návrhů je obdržet zhruba ve 14.15 - 14.30 hodin. Z toho důvodu nemá smyslu nyní pokračovat a nebo začínat dříve.

(Jednání přerušeno v 12.17 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.19 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolte mi s určitým zpožděním, ale přece, zahájit naše další jednání. Zahájíme pravděpodobně hned hlasováním. Před přestávkou byl těsně po jednom z hlasování pochybněn jeho výsledek. Domnívám se, že nejlepší bude se s touto věcí vypořádat tak, že v souladu s jednacím řádem na návrh skupiny poslanců zopakujeme hlasování, které proběhlo.

Pan kolega Grulich se hlásí o slovo. Prosím, aby přistoupil k řečništi.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom doplnit a potvrdit, že hlasovací zařízení skutečně nefungovalo tak, jak mělo. Jak jsem dodatečně zjistil, i v mém případě, kdy jsem výrazně hlasoval pro a světýlko mi svítilo na "ano", objevil se mi v grafickém záznamu křížek. Takže skutečně potvrzuji, že hlasování nebylo v pořádku. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tuším, že se jedná o hlasování č. 194 dnešního pořadu. Jde o závěrečné hlasování o vládním návrhu zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících. Došlo k tomu, že prezidiálka k tomuto bodu pořadu už zde není. Prosím tedy o pomoc. Kolega Černý signalizuje, že nešlo o závěrečné hlasování o návrhu zákona.

Poslanec Jan Černý: Šlo o návrh pana poslance Křížka na doprovodné usnesení k tomuto zákonu, které se týkalo - pokud se dobře pamatuji - zelené nafty, tzn. částečného usnesení, nikoli celého zákona. Kolega Křížek to ještě upřesní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, byl jsem tedy špatně informován. Bude nejlepší, když kolega Křížek seznámí sněmovnu opět s návrhem usnesení a budeme opakovat hlasování o tomto návrhu usnesení.

Poslanec Josef Křížek: Vážené kolegyně a kolegové, jednalo se o toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila do 7. července 1994 návrh na řešení cenově výhodnější nafty pro zemědělskou prvovýrobu."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím o klid. Nevím, jak vy jste slyšeli, já velmi sporně. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já jsem pro toto usnesení hlasoval, ale nezdá se mi a nelíbí se mi to, co se v této sněmovně stále více odvíjí, že my nemluvíme pravdu; a v této sněmovně se stále více nemluví pravda. Mně se to zpochybnění prostě nelíbí. My pomalu se pohybujeme na cestě do pekel v této zemi. Myslím, že bychom neměli tolik mluvit nepravdu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tuto poznámku. Pan kolega Stodůlka s faktickou poznámkou.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Opravdu pouze zpřesnění: Jednalo se o hlasování, které je uvedeno pod číslem 194.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. V čísle hlasování jsem se tedy nemýlil, ale v předmětu hlasování ano.

Dámy a pánové, jak už jsem konstatoval, v souladu s jednacím řádem byl zpochybněn výsledek hlasování. Myslím, že je mojí povinností opakovat toto hlasování, dát hlasovat ještě jednou. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali a budeme hlasovat.

Dámy a pánové, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan kolega Křížek. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování (č. 201) bylo ukončeno. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 64 pro, 49 proti, 33 se zdrželo hlasování.

Po polední přestávce nebo v jejím závěru vám byl rozdán podklad, což jest suma pozměňovacích návrhů k tisku 860. Teď by bylo vhodné vzhledem k tomu, že se vrátíme k projednávání tohoto bodu, tedy bodu

XXV.

Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v

obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Prosím, aby opět svá místa zaujali pan společný zpravodaj poslanec Bachna a pan ministr Ruml tak, abychom mohli pokračovat v jednání.

Připomínám, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu poté, co se pan ministr Ruml vzdal závěrečného slova a v rámci svého vystoupení odpověděl na dotaz pana poslance Hrazdíry. Prosím tedy pana poslance Bachnu, aby se ujal své funkce společného zpravodaje. Pan kolega Mašek se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, v zastoupení nepřítomného předsedy našeho klubu, žádám o přestávku na kluby na 20 minut.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Jsou zde jiné návrhy? Kolegy Ortmana - na půl hodiny. Dovolil bych si vyhovět této žádosti a spěl bych ke kompromisnímu návrhu: Pokusme se zde sejít za pět minut tři.

(Schůze zahájena v 15.12 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji přerušené jednání naši schůze. Poté co nám byly rozdány pozměňovací návrhy, vyžádaly si kluby přerušení a pak i prodloužení přestávky.

Žádám pracovnice Kanceláře, aby upozornily poslance v předsálí, že naše jednání už začíná. Klub ODA, který žádal o prodloužení přestávky, není ještě přítomen. Prosím pracovnice Kanceláře, aby upozornily klub ODA, že sněmovna je už šestou minutu připravena zahájit.

Vážené kolegyně a kolegové, můžeme přistoupit k dalšímu jednání. Prosím kolegu Bachnu, společného zpravodaje, aby se ujal své funkce a přistoupil k řečništi. Promiňte, pane kolego, s faktickou poznámkou se ještě hlásí předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Hrdý.

Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych říci, že se nemusíte obávat další přestávky. Já bych chtěl přednést sdělení poslaneckého klubu sociálních demokratů k projednávání tohoto zákona.

Chtěl bych informovat sněmovnu jménem našeho klubu, že pokud by na závěr po projednání pozměňovacích návrhů došlo k tomu, že by konečné znění jakýmkoliv způsobem omezovalo Sdružení nezávislých kandidátů nebo je vylučovalo ze hry, tak náš poslanecký klub nemůže pro takové znění zákona hlasovat. Považujeme to za předurčování voliči, koho má volit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hrdému. Zdá se, že se mohu již potřetí pokusit předat slovo panu poslanci Bachnovi.

Poslanec Petr Bachna: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se nejprve omluvil za eventuální chyby, které se mohou v písemném materiálu vyskytnout, protože jsme se snažili připravit materiál co nejrychleji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, pokusím se požádat poslance a poslankyně o pochopení. I já bych velmi rád slyšel, co říká pan společný zpravodaj. Zvažte závažnost svých diskusí. Prosím o klid.

Poslanec Petr Bachna: Nebylo možno tento materiál znovu zkontrolovat. Já sám jsem tam objevil jednu chybu. Prosím všechny, kteří podávali pozměňovací návrhy, aby si zkontrolovali, zda tam všechny návrhy jsou zařazeny, protože tím, že se to předělávalo podle paragrafů, mohl některý návrh vypadnout. Za druhé vás prosím, abyste si hlídali znění svých návrhů, až se o nich bude hlasovat a na případné chyby nás upozornili.

Ve svém pozměňovacím návrhu jsem nalezl chybu na str. 11. Jde o § 63, kde navrhuji změny počtu členů zastupitelstva. Byla vynechána kategorie obcí od 3000 do 10 000, kde navrhovaný počet členů zastupitelstva činí 11 - 25. Prosím, abyste si tuto skutečnost doplnili a brali to tak, že o tomto návrhu se bude hlasovat s tímto doplněním. Za to vám děkuji. Opakuji, že jde o doplnění kategorie obcí od 3000 do 10 000 obyvatel, kde by počet členů zastupitelstva měl být 11 - 25 členů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlásí se pan poslanec Benda s faktickou poznámkou, příp. upřesněním.

Poslanec Marek Benda: Návrh na str. 7 jsem nepodal. Neříkám, že s ním nesouhlasím, ale nepodal jsem ho.

Poslanec Petr Bachna: Jelikož tento návrh podalo několik poslanců, váš návrh škrtám, aniž by se tím věcně cokoliv změnilo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Slovo má paní poslankyně Orgoníková, po ní pan poslanec Bláha.

Poslankyně Hana Orgoníková: V § 45 odst. 1 první větu ukončit za slovem "kandidáta". Zbytek první věty a druhou větu vypustit. Jedná se o str. 7. Místo slov "nebude-li přijato, pak:" mají být slova "pokud bude přijata tato alternativa, pak musejí být vypuštěny odst. 2 a 3..." Má tam tedy být "pokud bude přijato", ne "nebude-li přijato".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkujeme za upřesnění. Slovo má kolega Bláha.

Poslanec Jan Bláha: Při přepisu došlo k omylu na první straně bod 3 u mého návrhu pod písmenem d), co končí "státní zástupce" další text bylo zdůvodnění, takže tam nepatří.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Text, který začíná za slovem "zástupce" škrtnout. Je to na straně 1 k návrhu pana poslance Bláhy pod písmenem d) jsou dvě slova "státního zástupce". Ostatní text byl pouze zdůvodnění. Ještě je nějaké zpřesnění? Pan poslanec Frank, po něm pan kolega Špaček.

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, já se možná omlouvám trochu i zpravodaji, nicméně při pozměňovacím návrhu k § 26 jsem dával jako součást tohoto návrhu upravit znění § 36 odstavec 2 vládního návrhu. Je to na straně 4. Žel, tato změna se u § 26 ale ani u § 36 neobjevuje. Já jsem text předal písemně, čili jestli to mám číst nebo si to zpravodaj najde? Já ten text přečtu celý. Jako součást § 26 jsem navrhl upravit znění § 36 odstavec 2 vládního návrhu takto. V první větě § 36 odstavec 2 jsem navrhl za text končící na straně 25 slovy "této volební strany" doplnit další část věty ve znění "a to v počtu rovnajícímu se maximálnímu počtu členů zastupitelstva voleného v obci nebo volebním obvodu obce". Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Žádám vás, vzhledem k tomu, že si to zřejmě doplňujeme do textu, ještě o jedno přečtení, trochu pomaleji. Ten text na straně 4 pod vaším jménem.

Poslanec Václav Frank: Dával jsem pozměňovací návrh k § 26, to tam je v pořádku. A jako součást tohoto návrhu jsem navrhl upravit znění § 36 odstavec 2 vládního návrhu, a to takto. Navrhl jsem za text, který končí na straně 25 slovy "této volební strany" doplnit další část věty ve znění "a to v počtu rovnajícímu se maximálnímu počtu členů zastupitelstva voleného v obci nebo volebním obvodu obce".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to součást Vašeho prvního návrhu uváděného na straně 4. Děkuji. Pan poslanec Špaček se hlásil o slovo.

Poslanec Radim Špaček: Dával jsem kromě jiných také pozměňovací návrh k § 45, který sestával ze dvou částí. První část byla vypustit ze společné zprávy odstavec 4 a nahradit tuto úpravu ve společné zprávě tím, co máte v sumáři. Rád bych předešel eventuálním procedurálním bojům o to, že kdyby např. nebyl odhlasován návrh pana poslance Hrazdíry, to je vypustit bez náhrady, že by tím bylo znemožněno hlasování o mém návrhu. Předem bych chtěl upozornit na to, že tato dvě hlasování jsou možná obě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Můžeme pokračovat.

Poslanec Petr Bachna: Děkuji za upřesnění těchto pozměňovacích návrhů. Jestli nikdo nemá nic dalšího, navrhuji, pane předsedající, abychom přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích s tím, že k těmto návrhům si dovolím vyjádřit jen jedním slovem stanovisko předkladatele a stanovisko své jako zpravodaje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Není-li dalších připomínek ani námitek proti tomuto postupu, přejdeme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Poslanec Petr Bachna: Ve Vašem materiálu pod bodem 1 je pozměňovací návrh pana poslance Matulky. Jak předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 202. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 158 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Poslanec Petr Bachna: Pod bodem 2 máte návrh pana poslance Franka. Jak zpravodaj, tak předkladatel nedoporučují pro obtížnost realizace.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 203. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 34 pro, 70 proti, 47 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Pod bodem 3 jsou pozměňovací návrhy k § 7, kde upozorňuji, nač upozornil už pan kolega Bláha, že věta pod písmenem c) a d) není pozměňovacím návrhem, že je komentářem. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují rozšiřovat okruh osob, u kterých je neslučitelnost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 204. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 62 proti, 55 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: K pozměňovacímu návrhu pana poslance Kubiše stejný komentář jako k předchozímu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 205. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 55 proti, 36 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Pod bodem 4 jsou pozměňovací návrhy k § 9. Pan poslanec Dobal navrhl upřesněné znění § 9. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování č. 206. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 148 pro, 2 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Prosím, další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh pana poslance Špačka také k § 9, kterým se svým způsobem mění konstrukce volebních obvodů. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Faktická poznámka pan poslanec Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Navrhuji hlasovat o jednotlivých odstavcích.

Poslanec Petr Bachna: Omlouvám se, pane poslanče, ale obávám se, že by to nebylo možné. Prosil bych pana poslance Špačka, aby se k tomu vyjádřil. (Poslanec R. Špaček: Není možné.) Takže to nelze: budeme muset hlasovat o celém návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Druhý pokus o toto hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 208. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 31 pro, 87 proti, 41 se zdrželo.

Přecházíme na stranu 2.

Poslanec Petr Bachna: Na straně 2 jsme již chvilku byli, aniž bychom o tom věděli, tím bodem č. 3. Teď je návrh pana poslance Bendy, který navrhuje nahradit číslovku atd. Jako zpravodaj nemám námitek.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 209. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 100 pro, 11 proti, 45 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Pod bodem 5 jsou uvedeny pozměňovací návrhy k § 123, pan poslanec Hrazdíra. Jeho pozměňovací návrh předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 210. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 159 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.

Prosím, další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh můj, který samozřejmě jako zpravodaj podporuji, a dokonce ani předkladatel proti němu nic nenamítá.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale je zde závada, která se týká ne v počítání hlasů, ale v tiskárně.

Jsme žádáni o desetiminutovou přestávku. Sejdeme se zde v 15.40 hodin.

(Schůze přerušena v 15.35 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání. Přerušili jsme z technických důvodů hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana společného zpravodaje, aby se dostavil do jednací síně, vás prosím, abyste zaujali svá místa a znovu se zaregistrovali, abychom mohli pokračovat v jednání.

Nemýlím-li se, pan poslanec Bachna vzápětí navrhne Sněmovně, aby hlasovala o návrhu pana poslance Bachny.

Budeme pokračovat v hlasování v materiálu, který jsme obdrželi jako sumu pozměňovacích návrhů k tisku 860. Jsme na straně 2, odhlasovali jsme první dva a půl pozměňovacích návrhů na této straně, přistupujeme k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Bachny. Pro nově příchozí ještě jednou opakuji, že jsem vás odhlásil. Prosím, pane kolego.

Poslanec Petr Bachna: Dámy a pánové, doufám, že se porucha nebude opakovat. Jak už jsem řekl, svůj návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 211. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 119 pro, 4 proti, 4 se zdrželi.

Prosím další pozměňovací návrh.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je pozměňovací návrh poslance Hrazdíry, kterým se doplňuje slovo "nejméně" do textu tak, jak je tam uvedeno. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 212. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 146 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Prosím další pozměňovací návrh.

Poslanec Petr Bachna: Pan poslanec Benda vznesl k § 14 dva pozměňovací návrhy. Oba dva doporučuje jak předkladatel, tak zpravodaj. Prosím, postupně hlasovat o prvním i druhém návrhu pana poslance Bendy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku k hlasování č. 213. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 122 pro, 2 proti, 27 se zdrželo.

Další návrh je druhým pozměňovacím návrhem pana poslance Bendy. Předkladatel i navrhovatel se vyjádřili pro přijetí tohoto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 214. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 105 pro, 26 proti, 15 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Další pozměňovací návrh pod bodem č. 7 je pozměňovací návrh pana poslance Franka k § 16. O tomto návrhu se domnívám, že o něm nelze hlasovat, protože je obsažen ve společné zprávě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Exner s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Exner: Pane zpravodaji, musím vás ujistit, že tomu tak není. Pan poslanec Frank navrhuje, aby současný text, který tam už je, byl jako varianta ještě doplněn druhou možností. Tedy navrhuje, aby šlo buď o určitý počet obyvatel jako část okresu, anebo o určitý počet obcí jako část obcí v okresu.

Domnívám se, že jedna varianta preferuje např. velké město a druhá varianta naopak ty, kteří mají zástupce v malých městech. Proto se domníváme, že je potřeba o tomto návrhu, jakož i o stejném návrhu k § 18 hlasovat.

Poslanec Petr Bachna: Omlouvám se, špatně jsem to pochopil, po vysvětlení pana poslance Exnera musím uznat, že je to naprosto pravda.

V tomto případě nemám vyhraněný názor jako zpravodaj, myslím si, že je možno tento návrh přijmout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 215. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 76 pro, 11 proti, 63 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Pod bodem 8 jsou pozměňovací návrhy k § 18. První pozměňovací návrh posl. Franka - pokud jsem to správně pochopil - je totéž, co se týkalo § 16 v normálních okresech, tak pro statutární města a pro hlavní město Prahu je to stejné. Názor je stejný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 216. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 22 proti, 70 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Odst. 3 - vypustit ze společné zprávy změnu. Předkladatel i zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 217. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 145 pro, 2 proti, 9 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Petr Bachna: Další návrh je návrh můj, který samozřejmě doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 218. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 154 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP