Pátek 3. června 1994

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, já rozumím výkladu pana zpravodaje, nicméně se domnívám, že jednací řád by měl být udělán tak, aby nebyl v rozporu se zdravým rozumem. Domnívám se, že pan poslanec Kubiš v zásadě navrhl dvě věci: počty podpisů pro nezávislé kandidáty a počty podpisů pro sdružení kandidátů, kde navíc navrhuje jednotnou sazbu 7%. Takže i v případě přijetí návrhu pana poslance Dobala by bylo lze hlasovat o druhé části návrhu pana poslance Kubiše, byť ne formálně, ale věcně, tj. podle počtu podpisů pro sdružení kandidátů.

Poslanec Petr Bachna: Já budu muset, ač nerad, panu kolegovi odporovat, protože pan poslanec Dobal navrhoval zařadit tuto tabulku tak, jak je zde, a rovněž další návrh je zařadit tuto tabulku. Čili oboje je náhrada tabulky, takže si myslím, že jsem zcela legitimně upozornil na to, že přijetím tohoto návrhu nelze již přijmout návrh následující.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To upřesnění by muselo pocházet zřejmě od navrhovatele. Prosím pana kolegu Exnera.

Poslanec Václav Exner: Musím pana zpravodaje upozornit, že vynechal pozměňovací návrh pana poslance Franka v této věci, který časově byl předložen jako první a řekl, že o něm budeme hlasovat až dojdeme na přílohu. Nyní je právě ten pravý čas.

Poslanec Petr Bachna: Ač nerad, musím s panem poslancem souhlasit. Já se za to omlouvám, měl jsem to tady nahoře a samozřejmě jsem na to zapomněl.

Vracíme se na stranu 3 dolů, kde bylo řečeno: "Nebude-li přijat tento pozměňovací návrh - míněno ten předchozí, pana poslance Franka - stanoví se počty na peticích podle § 25 takto". Je pravdou, že o tomto návrhu by mělo být hlasováno nejprve, protože byl podán nejdřív. Čili pak jsou tedy tyto návrhy celkem tři. Toto je první návrh, druhý návrh je pana poslance Dobala a třetí návrh pana poslance Kubiše. Doufám, že teď už je to v pořádku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Stanovisko?

Poslanec Petr Bachna: Stanovisko je, že předkladatel ani zpravodaj nedoporučují, pokud jde o návrh pana poslance Franka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo podporuje přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Franka, ať se vyjádří v hlasování č. 248. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 43 pro, 86 proti, 30 se zdrželo.

Vracíme se tedy na stranu 12.

Poslanec Petr Bachna: Já se jenom ještě omlouvám, při návratu na str. 12, že jsem zapomněl ještě na další návrhy pana poslance Vika, které jsou také v téže věci. Takže ještě i tyto návrhy je možno bráti v úvahu, než budeme hlasovat o těchto návrzích.

Dalším návrhem ve věci těchto podpisů na peticích, je návrh pana poslance Dobala. Předkladatel, ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Dobala, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 249. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 29 pro, 66 proti, 66 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Dalším návrhem je návrh na str. 13 nahoře pana poslance Kubiše, kterým se upravuje rovněž tato tabulka. V tomto případě zpravodaj i předkladatel doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku v hlasování č. 250. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 116 pro, 33 proti a 11 se zdrželo hlasování.

Poslanec Petr Bachna: Pokud jsem se nedopustil nějakého dalšího nedopatření, tak se domnívám, že byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, a že by pan předsedající mohl dát hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Nejprve se budu ale muset vyrovnat s pozměňovacím návrhem, který přednesl v rozpravě pan kolega Josef Ježek, který navrhl, abychom po hlasování o pozměňovacích návrzích přerušili jednání o tomto zákonu do té doby, než bude předložena novela zákona o obcích, okresních úřadech a o hlavním městě Praze. Je to tak správně, pane kolego? Ano. S tímto procedurálním návrhem se budeme muset vyrovnat.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 251. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 55 proti, 47 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Takže myslím, že nyní už nebrání opravdu nic tomu hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jenom upozorňuji na to, že druhá část návrhu pana kolegy Ježka se týká doprovodného usnesení, o kterém bychom rozhodli po závěrečném hlasování o tomto zákonu.

Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů podle sněmovního tisku 860 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 995 včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je, prosím, pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 252. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 125 pro, 7 proti, 32 se zdrzelo.

Děkuji panu ministru Rumlovi a společnému zpravodaji panu poslanci Bachnovi.

Já se omlouvám, je pátek odpoledne, ale nyní se budeme muset v rámci tohoto bodu vyrovnat ještě s návrhem usnesení, o kterém jsem se zmínil před chvilkou, je to návrh usnesení pana poslance Ježka. Prosím, pane kolego, abyste nám ho přednesl.

Poslanec Petr Bachna: Já se o to pokusím, prosím nicméně pana kolegu Ježka, aby se mě snažil bedlivě sledovat, protože to čtu tak, jak to napsal, tak nevím, jestli tam neučiním nějakou chybu:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila návrh novely zákona o obcích, o hlavním městě Praze a o okresních úřadech.

Doporučuje vládě, aby podepsala Evropskou chartu místní samosprávy.

Žádá předsedu vlády ČR Václava Klause, aby na červencové schůzi přednesl zprávu o tom, jak vláda plní své programové prohlášení v oblasti reformy veřejné správy".

Pokud se to stalo součástí projednávání zákona, jistě mohu vyjádřit stanovisko předkladatele zákona i stanovisko zpravodaje, kteří s tímto usnesením nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku anebo si navrhovatel přeje hlasovat po jednotlivých částech? (Poslanec Ježek: po částech.) Ano, po částech.

Poslanec Petr Bachna: Takže první část je požádání vlády, aby předložila návrh novely zákona o obcích, hlavním městě Praze a okresních úřadech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí této části návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 253. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 108 pro, 15 proti, 31 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Druhá část je: doporučuje vládě, aby podepsala Evropskou chartu místní samosprávy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 254. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 78 pro, 33 proti, 40 se zdrželo.

Prosím třetí část.

Poslanec Petr Bachna: Žádá předsedu vlády ČR Václava Klause, aby na červencové schůzi přednesl zprávu o tom, jak vláda plní své programové prohlášení v oblasti reformy veřejné správy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 255. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 74 pro, 39 proti, 34 se zdrželo.

Poslanec Petr Bachna: Já bych, dámy a pánové, rád tímto poděkoval za projednávání tohoto zákona i za shovívavost, kterou jste projevili vůči mým chybám, kterých jsem se dopustil. Domnívám se, že tento bod je možno považovat za ukončený. (Hlasy z pléna: hlasování o celém usnesení). Nepatřím mezi lidi procedurálně silné, proto bych prosil pomoci, protože se ozývají hlasy, že by se mělo hlasovat o usnesení, jako o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že nebyl žádný pozměňovací návrh a byla schválena jedna část usnesení a zbytek ne. Tedy to, co bylo schváleno, je schváleno a není třeba hlasovat o celku.

Poslanec Petr Bachna: A celkem bude co? Celkem bude jenom ta jedna část?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Celkem by byla jen ta jedna část. Je rozdíl, pokud bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který navrhuje vypustit druhou část a pak tu třetí část. Je rozdíl, pokud nebyla některá část přijata. V tomto případě není třeba hlasovat o návrhu jako o celku. Je rozdíl, jak se k tomu dospěje.

Není-li námitek proti tomuto postupu, definitivně uzavřem tento náročný bod našeho jednání. Děkuji ještě jednou panu společnému zpravodaji.

Dámy a pánové, tím jsme projednali další bod našeho jednání.

Dalším bodem je

XXVIII.

Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401

z 1. června 1994 k Vládnímu návrhu státního

závěrečného účtu České republiky za rok 1993,

podle sněmovního tisku 936

Tento bod pořadu navrhl pan poslanec Libor Novák starší. Prosím ho, aby přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny a případně jej odůvodnil. Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dovolte mi, abych přednesl svůj návrh na změnu vámi zmíněného usnesení, který by zněl takto.

Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 401 z 1. června 1994 k Vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993 takto: v části III písm. d) se částka 454 mil. Kč nahrazuje částkou 400 mil. Kč.

Dovolte mi zároveň, abych svůj návrh krátce odůvodnil. Při projednávání státního závěrečného účtu za rok 1993 vystoupil pan poslanec Wagner s návrhem, aby části přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 1993 ve výši 54 mil. Kč bylo použito jako rezervy účelově určené k řešení existenční krize významného českého divadla Divadla Spejbla a Hurvínka. Tento návrh byl Poslaneckou sněmovnou přijat.

Pan zpravodaj kolega Ježek doporučil přijetí tohoto návrhu s tím, že návrh byl konzultován s ministrem financí a je možné ho realizovat. Bohužel ani poslanec Wagner jako navrhovatel ani pan zpravodaj Ježek neuvedli, kterou položku uvedenou v části III návrhu usnesení je po této konzultaci potřebné o příslušnou částku snížit. Výsledkem je to, že součet částek, uvedených pod jednotlivými písmeny v části III našeho usnesení převyšuje právě o oněch 54 mil. Kč použitelný přebytek státního rozpočtu České republiky za rok 1993 ve výši 1,81 mld. Kč. Přitom dohoda mezi ministrem financí, navrhovatelem poslancem Wagnerem a panem zpravodajem Ježkem zněla tak, že o částku 54 mil. Kč by se snížila částka uvedená právě v bodě III písm. d) návrhu usnesení.

Došlo tedy k tomu, že naše usnesení vypadá dosti podivně, protože částka, která může být použita jako přebytek, byla překročena. Myslím si, že to je vše ke zdůvodnění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Novákovi a prosím paní kolegyni Pavlíkovou, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Syka.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přistupuji s obdobným návrhem nebo spíše s návrhem, který se vztahuje ke stejnému problému, ale můj návrh je, aby usnesení Poslanecké sněmovny z 1. června 1994 bylo upraveno takto:

"Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 401 z 1. června 1994 k Vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 1993 takto: v části III se písm. f) celé a bez náhrady vypouští."

Doufám, že moje slova není nutné dále vysvětlovat. To, co se stalo ve středu, pokládám za přechodné pominutí smyslů. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Pavlíkové, prosím pana kolegu Syku, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Janeček.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, já budu velice stručný. Já velice nepodporuji, aby částka 50 mil. Kč byla vrácena z bodu III písm. b), čili z určité rezervy na sociální účely. Dopoledne jsem hovořil s panem ministrem Vodičkou, který mi sdělil, že s ním tato záležitost konzultována nebyla. Z toho důvodu podporuji předložený návrh kolegyně Pavlíkové a prosím vás o podporu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Sykovi. Prosím pana poslance Janečka, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že mnozí z nás podpořili návrh, který přednesl pan poslanec Wagner možná právě z toho důvodu, že nebylo řečeno, že je to z kapitoly sociálních věcí. Řekl bych, že tato kapitola už byla napjatá. Mohu podpořit slova kolegy Syky. Vzhledem k tomu, že chceme ke konci roku zvyšovat dětské přídavky, zvyšovat důchody, bylo by to velmi problematické.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Slovo má pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Domnívám se, že by bylo poněkud nešťastné přehodnocovat usnesení již přijaté. Proto přicházím s návrhem na řešení, o kterém si myslím, že je legitimní a schůdné, tzn., obstarat tento nedostatek zdrojů z položky, kterou máte v původním návrhu pod písm. c), to je částka 340 mil. Kč na zvýšení objemu finančních prostředků pro budování soustavy správy kontrolních daní a poplatků. Domnívám se, že vládní rezerva 3,4 mld. Kč na tento rok umožňuje dokrýt prostředky na tento titul z tohoto zdroje.

Můj návrh zní: v písmenu c) místo částky 340 miliónů Kč uvést částku 286 miliónů Kč.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Pan poslanec Koronthály se hlásí.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové, budu stručný. Když už by sněmovna chtěla nějakým způsobem dotovat mimořádně něco v kultuře, tak by bylo potřebí k tomu v prvé řadě slyšet názor Ministerstva kultury, což se nestalo. Z tohoto důvodu podporuji návrh kolegyně Pavlíkové.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan kolega Wagner se hlásí o slovo. Vy jste se hlásil už předtím.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, pokud dojde k jakékoli změně, bude potřebné hlasovat znovu o celém usnesení jako celku. Mám zato, že při projednávání usnesení o státním závěrečném účtu zde za vládu doporučil tento návrh pan ministr Kočárník, současně místopředseda vlády. Proto argumentace, že to nedoporučil jiný člen vlády, je bezvýznamná. Navrhuji, aby celý bod byl přerušen, aby byl osloven ministr kultury a ministr financí, případně ten, kdo je správcem kapitoly, ze které to má být vzato.

Pokud v tuto chvíli sněmovna zruší usnesení, které bylo přijato, které bylo publikováno, které jakýsi problém vyřešilo, chová se naprosto nekorektně, protože došlo pouze k jediné věci: dohodu, kterou jsem měl s panem ministrem a s předsedou rozpočtového výboru, že oni určí, z čeho se to dá, tak ta dohoda se jen technickým nedopatřením neuskutečnila. Pokud dojde k jakékoli revokaci a k takovémuto násilnému řešení, trvám na tom, aby u projednání a konečném hlasování o státním závěrečném účtu byl přítomen ministr financí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, pane kolego, že je to myšleno jako procedurální návrh. Měl bych o něm dát hlasovat bez rozpravy. Omlouvám se, v době, kdy se hlásil pan kolega Koronthály, už jste se hlásil vy. Proto to vysvětlení k pořadí.

Pane kolego, dám vám šanci, hned jak se vypořádáme s tím procedurálním návrhem. Dovolil jsem si vás odhlásit. Pan kolega Wagner s upřesňující poznámkou.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, považujte můj návrh za předložený až tehdy, až vystoupí zpravodaj k tomuto projednávanému bodu pořadu - předseda rozpočtového výboru pan poslanec Ježek.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Já ho musím považovat za předložený teď, ale rozumím mu tak, že navrhujete to přerušení až poté, co skončí rozprava a vyjádří se zpravodaj. Pan kolega Tomáš Ježek se hlásí o slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, mě velmi mrzí, že tento případ je znovu chápán jako rozhodovací problém. To rozhodnutí už tady padlo a opravdu jen technickým nedopatřením, že se do usnesení nedalo, odkud se ta částka má vzít, se stalo, že jsme se k tomu museli vrátit. Ale rozhodnutí padlo. Můžeme mít všichni dojem, že rozhodnutí bylo špatné, ale padlo. To, proč jsme vůbec byli nuceni s tím vyjít, je důvod ryze technický, že se to usnesení udělalo nedokonale, to znamená že se neřeklo, odkud se peníze mají vzít. Takže bylo by korektní chápat to jako nápravu technického charakteru a nikoli jako rozhodovací problém.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Libor Novák starší.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, já nerad polemizuji s panem kolegou Ježkem na tomto fóru, ale problém nepovažuji za ryze technický. Je skutečně otázka, odkud peníze vzít, a jestliže návrh byl natolik nedokonalý a žádný z poslanců ani poslankyň nenavrhl jeho zpřesnění, nepovažuji to za ryze technickou záležitost, ale za záležitost hodnou zcela zásadního rozhodnutí. Není to technická záležitost.

Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi. Prosím pana poslance Kužílka, aby se ujal slova, poté pan místopředseda Ledvinka. (Hluk v sále.) Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se shodně s některými kolegy, že sněmovna není způsobilým orgánem pro takovéto nečekané věcné rozhodování, že by bylo možné tuto věc přerušit do příštího pléna a požádat rozpočtový výbor, aby připravil nějaký rozumný postup v této věci. Ptal jsem se pana předsedy Ježka, jestli to způsobí nějaký neřešitelný problém a říkal, že ne. Čili navrhuji procedurálně přerušit ten bod do příští schůze a požádat podle jednacího řádu příslušný výbor, aby připravil pro sněmovnu stanovisko. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan kolega Ledvinka se zříká slova. (Připomínka ze sálu.) Váš návrh zazněl jako první procedurální, ale ony jsou v podstatě ty návrhy podobné, takže můžeme je sloučit a rozhodneme o tomto pozměňovacím návrhu zřejmě po faktické poznámce pana kolegy Payna.

Poslanec Jiří Payne: Já bych chtěl procedurálně upozornit, že buď musíme revokovat své usnesení, pak se vlastně vrátíme v rozpravě k celému bodu, pak tam můžeme provést změny a znovu musíme přijmout usnesení. A nebo je procedurálně druhá možnost, že přijmeme zcela jiné usnesení, které bude znít, že naše usnesení číslo to a to se mění a doplňuje takto.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tu poznámku. Nyní k tomu procedurálnímu návrhu, který tady zazněl. Je to návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze. Do rozpravy vám nemohu dát slovo, musíme rozhodnout o procedurálním návrhu. Faktická poznámka.

Poslanec Richard Mandelík: Dámy a pánové, jen chci upozornit, co se může stát. Usnesení, které jsme přijali, je prostě platné, přestože vláda dnes neví, z které položky má převést peníze, ale když to udělá, tak to udělá a je to neopravitelné. Domnívám se, že přerušit sice krásně můžeme, a bylo by to asi správné, ale usnesení v platnosti bude a pokud dojde k převodu peněz, máme smůlu. Abychom si byli vědomi toho, co děláme a o čem hlasujeme. Mělo by se revokovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Teď už snad se budeme moci dostat k hlasování o procedurálním návrhu. Návrh zní přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze a požádat rozpočtový výbor, aby se touto věcí zabýval a předložil sněmovně návrh řešení.

Je to procedurální návrh a součástí procedurálního návrhu je žádost o určitý postup. Dámy a pánové, je 17 hodin. Byl zde návrh na novou registraci. Odhlásil jsem vás před chvílí, vyhovím ještě jednou.

Hlasování budeme opakovat. Zaregistrujte se prosím znovu.

Bude se hlasovat o procedurálním návrhu, tedy o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze s tím, že rozpočtový výbor připraví návrh postupu.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 257. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 64 pro, 38 proti, 21 se zdrželo hlasování.

Dámy a pánové, tím jsme projednali celý program této schůze. (Prosím, abyste vrátili náhradní karty.) Těším se s vámi nashledanou.

(Schůze ukončena v 17.02 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP