Pátek 3. června 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. A prosím pana poslance Stodůlku, který je posledním písemně přihlášeným do rozpravy.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážené dámy, vážení pánové, mám dva pozměňovací návrhy, a sice k § 5 odstavec 3, písmeno b) kde navrhuji větu "umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení" atd. nahradit slovy "umožnit kontrolním orgánům přístup do živnostenských provozoven".

V případě, že nebude tento návrh přijat, navrhuji alternativní návrh, kde písmeno b) by se nahradilo textem "umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení používaných při nakládání s palivy a mazivy podléhajícími barvení a značkování podle tohoto zákona".

Nerad bych se totiž dočkal toho, aby mi přišly kontrolní orgány kontrolovat do baráku jen proto, že mám ve sklepě složené uhlí, což je rovněž palivo. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Uděluji slovo panu poslanci Effenbergerovi.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, jen bych chtěl něco připodotknout k návrhu, který přednesl pan poslanec Kuchař a který se týká usnesení výboru pro životní prostředí. Jde o synchronizaci vyhlášky, o které pan kolega Kuchař mluvil, s nabytím účinnosti tohoto zákona.

Věc je podle mého názoru daleko závažnější, než se možná sněmovně zdá, protože podívám-li se již na první paragraf a jeho úvodní větu, která praví, že tento zákon stanoví způsob a podmínky barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv atd. a srovnám-li to s dalším textem, pak vidíme, že toto prohlášení není pravdivé. To musím konstatovat při přátelském vztahu k Ministerstvu průmyslu a obchodu, protože zákon ve všem tomto podstatném, co je jeho náplní, se právě odvolává na novou vyhlášku a toto odvolání přichází v § 13; do té doby zákon nic nestanoví.

Je tudíž velice se nabízející a logické, aby skutečně ona vyhláška, která teprve tomuto zákonu vdechne život, byla zcela legálně časově uplatněna již v souhře s tímto zákonem, protože do té doby zákon prostě nefunguje a fungovat nemůže.

Odvolávky na to, že ministerstvo má samo zájem, aby tak učinilo, prosím vás, to je dohoda sousedská. Při legislativní tvorbě by bylo dobře dbát na elementární pořádek. Pokud už tedy zpracovatelé zákona volili tuto formu, která je samozřejmě diskutabilní, ale přirozeně možná, pak se domnívám, že požadavku na zajištění platnosti oné vyhlášky včas, v pravý moment, se nelze vyhnout. Je to věc elementární logiky.

Těžko shledávám důvod, proč to nazývat legislativní zrůdností, když navíc tuto povinnost stvořit vyhlášku ministerstvu zákon ukládá, a pak náhle, cudně, je tento požadavek krácen o ono časové ustanovení. To dost dobře nechápu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dámy a pánové, pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Děkuji. Pane předsedající, dovolte, abych se krátce vyjádřil k proběhlé diskusi.

Především bych chtěl souhlasit s těmi připomínkami pana poslance Mandelíka, které vycházejí z posledních jednání, která proběhla v rozpočtovém výboru tento týden. V podobě, v jaké byly navrženy, mají ve většině případů legislativně technický charakter. Osobně, a dovolím si zde hovořit i jako člen vlády, podporuji návrh poslance Bečváře. Zařazení kvalifikační povinnosti bylo výsledkem určitých diskusí. Mám stejný názor, jak zde zazněl.

Dovolil bych si však odporovat panu poslanci Křížkovi ohledně diskuse o naftě. Především si myslím, že bez ohledu na celou problematiku, kde si dovolím mít jiný názor, je to navíc věc, která podle mého názoru nespadá do problematiky tohoto zákona.

Stejně tak si myslím, že bychom měli návrh zákona ponechat v podobě, v jaké je, a nepřijímat pozměňovací návrh pana poslance Stodůlky.

Co se týče diskuse kolem vztahu mezi účinností a vyhláškou, po zvážení všech pro a proti rovněž nepodporuji názor, který přednesl pan poslanec Kuchař. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Dávám slovo společnému zpravodaji výboru, aby se vyjádřil k rozpravě a jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. V rozpravě vystoupilo celkem 6 poslanců; 4 z nich přednesli návrhy na úpravu, jeden přednesl návrh na usnesení, a poslední, pan poslanec Effenberger pouze podpořil jeden z návrhů.

Podporuji návrhy pana poslance Bečváře a pana poslance Mandelíka. U pana poslance Kuchaře nesouhlasím. Myslím, že tady již bylo dostatečně osvětleno ve vystoupení pana poslance Mandelíka. K návrhu, který podal pan poslanec Stodůlka, bych chtěl říci, že u druhého návrhu se jedná o nedorozumění, protože text uvedený: paliva a maziva, je legislativní zkratkou, která je uvedena v § 1. Takže pokud je zde uvedeno - paliva a maziva, znamená to že to, co už tam je, je snaha doplnit tam dalším textem. Můžeme o tom hlasovat, ale je to naprosto zbytečné, ta věc je již legislativní zkratkou, jak říkají ti, kteří obsluhují počítače, ošetřena.

Mohli bychom hlasovat o jednotlivých návrzích.

První byl pozměňovací návrh pana poslance Kuchaře. Jeho znění je v § 18, vložit nový odst. 1 tohoto znění: "Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu vydaná k provedení tohoto zákona, nabývá účinnosti dnem, kdy nabyde účinnosti tento zákon." Zbývající odstavec přečíslovat na odst. 2. Nedoporučuji. Pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Než budeme hlasovat, všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaprezentovali. Pan poslanec Lom oznamuje, že má náhradní kartu č. 13.

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu, jak jej přednesl pan poslanec Kuchař.

Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 188, na této schůzi. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 34 pro, 56 proti, 34 poslanců se zdrželo hlasováni. Prosím, další pozměňovací návrhy.

Poslanec Josef Holub: Druhý pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Bečvář, který požaduje v části II. § 14 vypustit kvalifikační předpoklady u dvou částí, a to u nákupu a prodeje a u provozování čerpacích stanic v těchto dvou oddílech. Doporučuji, pan ministr také doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje ve 189. hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 125 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi, 2 poslanci nehlasovali.

Prosím další návrh.

Poslanec Josef Holub: Další přednesl pozměňovací návrh pan poslanec Mandelík, který za prvé žádá v § 5 ze společné zprávy vypustit odstavec 5. Doporučuji. Pan ministr také doporučil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Mandelíka. Jde o hlasování č. 190.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrh pana poslance Mandelíka byl přijat poměrem hlasů 110 pro, 1 proti, 29 se zdrželo hlasování. Další pozměňovací návrh, prosím.

Poslanec Josef Holub: Druhý návrh pana poslance Mandelíka k § 7 ve společné zprávě nahradit textem - v § 7 návětí zní: "Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem jsou oprávněny vykonávat příslušné státní orgány (dále jen státní orgán), jimiž jsou" a slova "dále jen kontrolní orgány" se z tisku 929 vypouštějí. Doporučuji a pan ministr také doporučil.

Myslím si, že tento pozměňovací návrh - jestli pan poslanec Mandelík bude souhlasit - je možno spojit s jeho třetím pozměňovacím návrhem, který je k § 8 ze společné zprávy, kde text, slova "kontrolním řádem" se vypouštějí a nahrazují se textem, kdy § 8 zní: "Provádění kontroly se řídí úpravou práv a povinností kontrolních pracovníků a kontrolních osob - odkaz 10, nestanoví-li zvláštní zákon odkaz 11 - jinak." Doporučuji, pan ministr také doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy pana poslance Mandelíka, ať to dá najevo v hlasování č. 191.

Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrhy byly přijaty poměrem hlasů 129 pro, 1 proti, 13 se zdrželo hlasování.

Pan poslanec Kalvoda má náhradní kartu č. 1. Prosím další návrh.

Poslanec Josef Holub: K novému § 10 ve společné zprávě se v odstavci 2 připojuje věta: "Ustanovení § 9 odst. 4 platí obdobně." Doporučuji, pan ministr také doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu v hlasování č. 192.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 132 pro, 1 proti, 13 se zdrželo hlasování.

Poslanec Josef Holub: Poslední návrh pana poslance Mandelíka je k § 14 části II zákona, v příloze č. 3 živnostenského zákona se číslovka 100 nahrazuje číslovkou 50. Je to v podstatě pouze technická úprava. Doporučuji, pan ministr také doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 193.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

I tento pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 134 pro, 1 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Poslanec Josef Holub: Další vystoupil v rozpravě pan poslanec Křížek, který přednesl návrh doplňujícího usnesení. Myslím, že bude souhlasit s tím, abychom o tom hlasovali až poté, co bude vyřešen celý zákon. (Ne.) Prosím, navrhujete o tom hlasovat teď hned? (Ano.) Dobře. Myslím, že i když to není pozměňovací návrh, nejvíce času uspoříme, když o tomto usnesení budeme hlasovat hned teď.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hned teď hlasovat o doprovodném usnesení, které navrhl pan poslanec Křížek.

Poslanec Josef Holub: Prosím, přečetl bych tento návrh usnesení, abychom si ho znovu oživili:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila do 7. července 1994 návrh na řešení cenově výhodnější nafty pro zemědělskou prvovýrobu."

Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se, kdo je pro tento doprovodný návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 194.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Děkuji. Hlasování skončilo.

Návrh na doprovodné usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 54 proti, 24 poslanců se zdrželo hlasování.

Poslanec Josef Holub: Posledním, kdo vznesl pozměňovací návrh, byl pan poslanec Stodůlka, který se hlásí o slovo. Možná by bylo vhodné mu je udělit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Stodůlka se hlásí s upřesněním. Uděluji mu slovo.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Svůj první návrh beru zpět. Na druhém návrhu, vzhledem k tomu, že v § 1 v taxativním výčtu nejsou uvedeny ani orgány kontroly, ani oprávnění, trvám.

Poslanec Josef Holub: První návrh, který se týkal změny v tom smyslu, že by byly uvedeny živnostenské provozovny, pan poslanec stáhl. Na druhém, který jsem se pokusil vysvětlit tím, že se jedná o legislativní zkratku, pan poslanec trvá, abychom o něm hlasovali. Jedná se o to, že v § 5 odst. 3 písm. b) by nakonec byla doplněna čárka a text "podléhajícími barvení a značkování podle tohoto zákona".

Myslím si, že můj výklad, že se jedná o legislativní zkratku, vysvětluje, že budu proti tomuto návrhu. Pan ministr byl také proti.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Jenom jednu větu byla ukončena rozprava, takže pan poslanec Stodůlka už nemůže stáhnout svůj návrh, o jeho stažení musíme hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, právě jsem tak chtěl učinit. Budeme tedy hlasovat o zpětvzetí pozměňovacího návrhu pana poslance Stodůlky.

Kdo je pro zpětvzetí, ať to dá najevo v hlasování č. 195. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Sněmovna souhlasí, aby návrh byl vzat zpět poměrem hlasů 144 pro, 1 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Stodůlky, na kterém pan poslanec trvá. Jde o hlasování č. 196, které právě začalo.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh pana poslance Stodůlky? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 53 proti, 55 se zdrželo hlasování.

Poslanec Josef Holub: Můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako o celku, protože jsme vyčerpali hlasování o všech návrzích.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane společný zpravodaji. Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 929, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 997 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem zákona, ať to dá najevo v hlasování č. 197. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že návrh zákona byl schválen poměrem hlasů 132 pro, 3 proti, 18 poslanců se zdrželo hlasování, 2 poslanci nehlasovali.

Děkuji panu ministrovi a děkuji panu společnému zpravodajovi.

Tím jsme uzavřeli tento bod programu. Hlásí se předseda výboru pan poslanec František Kozel. Uděluji mu slovo.

Poslanec František Kozel: Děkuji za udělení slova. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si sněmovně navrhnout zařazení ještě jednoho bodu. Je to usnesení, které hodlá předložit Poslanecké sněmovně předseda Poslanecké sněmovny. Myslím si, že tento bod by mohl být zařazen ještě teď v tuto chvíli. Text usnesení vychází z usnesení našeho výboru, které máte rozdáno na lavicích.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na zařazení nového bodu tak, jak jej přednesl pan poslanec Kozel. Dávám hlasovat neprodleně.

Kdo souhlasí, aby byl tento bod ihned zařazen na program, ať to dá najevo v hlasování č. 198 této 19. schůze. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 140 pro, 1 proti, 2 se hlasování zdrželi.

Bod byl zařazen. Hlásí se poslanec Výborný.

XXVII.

Návrh k převzetí záštity nad pietním územím

obce Ležáky

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlásím se do rozpravy k tomuto bodu a jsem zmocněn panem předsedou Milanem Uhdem vás především požádat o to, abyste omluvili jeho nepřítomnost, která nebude trvat dlouho, ale v budově Poslanecké sněmovny přijímá velmi důležitou zahraniční delegaci. Pan předseda Milan Uhde mě poprosil, abych za něho přednesl návrh usnesení, které máte před sebou a abych současně jeho jménem poprosil Poslaneckou sněmovnu, aby se vyjádřila souhlasně k tomuto návrhu usnesení.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu svým usnesením č. 215 z dnešního dne doporučil předsedovi Poslanecké sněmovny, aby Poslanecké sněmovně předložil tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna

I. přejímá záštitu nad pietním územím obce Ležáky a bere na vědomí, že její předseda pan Milan Uhde se jménem Poslanecké sněmovny zúčastní vzpomínkového setkání u příležitosti 52. výročí vyhlazení obce Ležáky:

II. žádá rozpočtový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby

a) projednaly s ministerstvem kultury a ministerstvem financí možná řešení pro definitivní úpravu a trvalou ochranu celého pietního území obce Ležáky a

b) podaly Poslanecké sněmovně na její 22. schůzi zprávu o výsledku tohoto jednání s případným doporučením dalšího postupu."

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že tento návrh usnesení, písemně podaný předsedou Poslanecké sněmovny a mnou přednesený, si zaslouží plné podpory Poslanecké sněmovny, neboť ti z vás, kteří se bližším způsobem zajímali o historii 2. světové války, o historii našich zemí v průběhu 2. světové války, velmi dobře vědí, že osada Ležáky byla vyhlazena nacistickým totalitním režimem způsobem, který si zaslouží, aby byl odsuzován vždy za jakéhokoli režimu a aby Poslanecká sněmovna i tímto usnesením zcela jasně deklarovala, jaký je její postoj k této záležitosti.

Navrhuji tedy, aby toto usnesení bylo přijato.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Výbornému za jeho vystoupení a za přednesené usnesení a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Šoler. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, mám velkou radost, že tento Parlament projevuje vůli vyslovit svoji účast s oběťmi nacistického teroru. Bohužel, když si čtu návrh usnesení, nemohu než si vzpomenout na svoji loňskou interpelaci týkající se také pietního aktu a také v místech, která byla poznamenána nacistickým terorem. Mám na mysli onu pietní událost, kterou konali sudetští Němci v Terezíně u pomníku v podstatě nacistických bachařů, kteří tam nepřežili květen 1945 a jehož se dokonce zúčastnila i jedna naše tehdejší kolegyně.

Dříve než se rozhodnu, zdali podpořím toto usnesení, chtěl bych slyšet ujištění, že součástí tohoto pietního aktu nebude nějaká podobná nacistická provokace. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, doufám, že se na mne nebudete příliš zlobit, když si dovolím dát menší pozměňovací návrh k textu usnesení, se kterým vřele souhlasím, samozřejmě.

V prvním bodu je část, která říká, že bereme na vědomí, že náš pan předseda se zúčastní vzpomínkového setkání. Domnívám se, že o aktivnějším přístupu Sněmovny by svědčilo, kdyby tam byla drobná úprava místo "bere na vědomí" "žádá svého předsedu pana Milana Uhdeho, aby se jménem Poslanecké sněmovny zúčastnil....". Je to drobný významový rozdíl, ale myslím si, že by to bylo lepší.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Slyšeli jste právě pozměňovací návrh pana poslance Matulky. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.)

Protože se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím.

K přednesenému usnesení, jak jste je slyšeli, dal jeden pozměňovací návrh pan poslanec Matulka, který jste též právě slyšeli. Myslím, že je třeba o tomto pozměňovacím návrhu rozhodnout hlasováním ihned. Než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím o novou prezentaci. (Děje se.)

Rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky ve 199. hlasování této schůze.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 44 pro, 12 proti, 71 se zdrželo hlasování, 5 poslanců nehlasovalo.

Budeme tedy nyní hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej máme předložen v písemné formě, a to v hlasování č. 200 na této schůzi.

Kdo je pro uvedený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 135 pro, nikdo proti, 2 poslanci se zdrželi hlasování, 2 poslanci nehlasovali.

Hlásí se pan poslanec Trnka, uděluji mu slovo.

Poslanec František Trnka: Musím se omluvit, že zdržuji Poslaneckou sněmovnu, ale dostal jsem do ruky vytištěný záznam o hlasování o usnesení k naftě a jsem zde uveden, že jsem nehlasoval. Já jsem hlasoval a asi mi všichni věříte, že pokud jde o naftu, že jsem hlasoval.

Chtěl jsem poprosit, pokud je to možné, aby bylo hlasování opakováno. Nerad bych byl v záznamech jako člověk, který pro toto usnesení nehlasoval. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, podle řádu, který jsme přijali hlasováním, námitkám se vyhovuje, když jsou vzneseny ihned po hlasování. Dle našeho jednacího řádu a schválených postupů nelze vašemu požadavku vyhovět, nicméně myslím, že Sněmovna vzala na vědomí vaše oznámení.

Pan poslanec Nedorost se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Ladislav Nedorost: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nyní se mi dostal do ruky seznam o onom hlasování, kde jsem rovněž hlasoval pro naftu a jsem rovněž označen, jako že jsem nehlasoval. Chci na to jenom upozornit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, hlásí se pan poslanec Hurta.

Poslanec Josef Hurta: Jestli ten seznam je správný, jsem na tom také tak.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, váš odkaz na jednací řád je sice správný, ale je nemožné, aby v takových případech poslanci naplnili jednací řád, poněvadž není fyzicky možné reagovat ihned po hlasování, protože se jeho výsledek ihned nedoví.

Domnívám se, že tady bychom neměli trvat zkostnatěle na jednacím řádu do slova a do písmene, a protože tu jde o spor, měla by Sněmovna rozhodnout hlasováním o námitkách.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, to je jistě nepříjemná situace, proto bych navrhoval tento postup: Vyhlašte polední přestávku, nechť se během polední přestávky zjistí za pomoci poslanců, kteří zpochybnili kvalitu výstupu z hlasovacího zařízení, zda skutečně došlo k chybě nebo zda eventuálně nejde o nějaký omyl, a řešme tento problém po této polední přestávce. Může se zjistit něco závadného, může se ale také zjistit, že jde jenom o omyl. Je to moje doporučení, jak postupovat, nevím, zda s tím souhlasí kolegové, kteří něco zpochybnili.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP